L?i "B?n có th? không s? d?ng đư?c t?p. Không có đ? quy?n đ? s? d?ng t?p pst." trong khi nh?p các t?p .pst t? thi?t b? bên ngoài trong Outlook 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2621905 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Sự cố

Trong khi nh?p các t?p .pst t? thi?t b? bên ngoài trong Outlook 2010, thông báo l?i "B?n có th? không s? d?ng đư?c t?p. Không có đ? quy?n đ? s? d?ng t?p pst" xu?t hi?n.
"B?n có th? không s? d?ng đư?c t?p. Không có đ? quy?n đ? s? d?ng t?p pst".

Nguyên nhân

Khi nh?p các t?p .pst t? thi?t b? bên ngoài trong Windows 7 sau khi xu?t các t?p .pst t? Windows XP sang thi?t b? bên ngoài, các s? c? này s? xu?t hi?n. Nguyên nhân c?a v?n đ? này có th? là do tài kho?n ngư?i dùng cho Windows XP và Windows 7 không tương thích ho?c ki?m soát tài kho?n đ? đư?c đ?t không đúng.


Gi?i phápThu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Chú ?
N?u b?n s? d?ng c? hai phương pháp, r?i ro b?o m?t có th? tăng lên. Đ?ng th?i, máy tính và m?ng có th? d? dàng b? ngư?i dùng gây h?i và ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút t?n công. Trư?c khi áp d?ng thay đ?i này, b?n có th? mu?n đánh giá các r?i ro liên quan đ?n vi?c th?c hi?n bư?c này trong các môi trư?ng c? th?. N?u b?n đ? quy?t đ?nh th?c hi?n bư?c này, h?y ti?n hành các phương pháp b? sung đ? gi? an toàn cho h? th?ng.


Phương pháp 1: Đ?t quy?n là "M?i ngư?i" trên các t?p .pst đ? nh?p

 1. B?m chu?t ph?i vào t?p .pst mà b?n s?p nh?p và b?m vào Thu?c tính. Trong bài vi?t này, backup.pst đ? đư?c s? d?ng cho t?p .pst là m?t ví d?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2896927


 2. Trong màn h?nh thu?c tính backup.pst, b?m vào Thu?c tính, sau đó b?m vào Ch?nh s?a.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2896928


 3. Trong màn h?nh quy?n backup.pst , b?m Thêm.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2896929


 4. Trong màn h?nh Ch?n ngư?i dùng, máy tính, tài kho?n d?ch v? ho?c nhóm, nh?p M?i ngư?i sau đó b?m vào Xác nh?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2896930


 5. Trong c? hai màn h?nh quy?n backup.pstthu?c tính backup.pst, b?m vào Xác nh?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2896931


 6. Nh?p l?i t?p .pst đ? xem v?n đ? đ? đư?c gi?i quy?t chưa.Phương pháp 2: Đ?t ki?m soát tài kho?n ngư?i dùng là "Không thông báo"

Vui l?ng làm theo các bư?c ti?p theo theo th? t? sau.
 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Pa-nen Điều khiển.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2896932


 2. Trong Pa-nen Đi?u khi?n, b?m Tài kho?n Ngư?i dùng và An toàn Gia đ?nh.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2896933


 3. Trong màn h?nh Tài kho?n Ngư?i dùng và An toàn Gia đ?nh, b?m vào Tài kho?n Ngư?i dùng.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2896934


 4. Trong màn h?nh Tài kho?n Ngư?i dùng, b?m vào Thay đ?i Thi?t đ?t Ki?m soát Tài kho?n Ngư?i dùng.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2896935


 5. Trong màn h?nh Thi?t đ?t Ki?m soát Tài kho?n Ngư?i dùng, đ?t ki?m soát tài kho?n ngư?i dùng thành Không thông báo, là m?c th?p nh?t và b?m vào Xác nh?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2896936

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Chú ?
  Khi thông báo Kiểm soát Tài khoản Người dùng xuất hiện, nhập mật khẩu quản trị viên hoặc bấm .

 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính và nh?p l?i t?p .pst đ? xem v?n đ? đ? đư?c gi?i quy?t chưa.


  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Chú ?
  N?u s? c? đ? đư?c gi?i quy?t, b?n ph?i khôi ph?c Thi?t đ?t Ki?m soát Tài kho?n Ngư?i dùng tr? l?i bư?c ban đ?u đ? ngăn các chương tr?nh gây h?i thay đ?i máy tính.


Thông tin Bổ sung

B?ng bên dư?i ch? ra cách các thi?t đ?t cho t?ng bư?c và các thi?t đ?t ?nh hư?ng đ?n b?o m?t.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thi?t đ?t Mô tả ?nh hư?ng đ?n B?o m?t
Luôn thông báo
 • Trư?c khi thay đ?i máy tính ho?c thi?t đ?t Windows trong chương tr?nh yêu c?u quy?n qu?n tr? viên, thông báo l?i s? xu?t hi?n.
 • Sau khi b?n nh?n thông báo, màn h?nh s? m? đi và b?n không th? th?c hi?n đư?c các tác v? khác trong máy tính n?a tr? khi b?n ch?p nh?n ho?c t? ch?i yêu c?u đư?c hi?n th? trong h?p tho?i UAC. Khi màn h?nh ? tr?ng thái b? m?, không th? kh?i ch?y đư?c chương tr?nh nào c?, và chúng tôi g?i đây là "màn h?nh an toàn".
 • Đây là thi?t đ?t an toàn nh?t.
 • N?u b?n nh?n đư?c thông báo, vui l?ng đ?c các n?i dung trong t?ng h?p tho?i trư?c khi cho phép các thay đ?i trên máy tính này.
Ch? thông báo khi c? g?ng thay đ?i máy tính trong chương tr?nh.
 • Trư?c khi thay đ?i máy tính trong chương tr?nh yêu c?u quy?n qu?n tr? viên, thông báo l?i s? xu?t hi?n.
 • Khi c? g?ng thay đ?i thi?t đ?t Windows yêu c?u quy?n qu?n tr? viên, thông báo s? không xu?t hi?n.
 • Khi các chương tr?nh ngoài Windows c? g?ng thay đ?i các thi?t đ?t Windows, b?n s? nh?n th?y thông báo.
 • Đi?u này thư?ng an toàn đ? cho phép thay đ?i v?i thi?t đ?t Windows mà không nh?n thông báo. Tuy nhiên, các l?nh ho?c d? li?u có th? đư?c chuy?n t?i m?t s? chương tr?nh nh?t đ?nh đư?c cung c?p v?i Windows, các chương tr?nh này có th? b? l?m d?ng b?i ph?n m?m đ?c h?i trong máy tính đ? cài đ?t các t?p ho?c thay đ?i các thi?t đ?t. Do đó b?n nên c?n th?n khi cho phép các chương tr?nh thi hành trên máy tính.
Ch? thông báo khi c? g?ng thay đ?i máy tính trong chương tr?nh(không làm m? màn h?nh)
 • Trư?c khi thay đ?i máy tính trong chương tr?nh yêu c?u quy?n qu?n tr? viên, thông báo l?i s? xu?t hi?n.
 • Khi c? g?ng thay đ?i thi?t đ?t Windows yêu c?u quy?n qu?n tr? viên, thông báo s? không xu?t hi?n.
 • Khi các chương tr?nh ngoài Windows c? g?ng thay đ?i các thi?t đ?t Windows, b?n s? nh?n th?y thông báo.
 • Thi?t đ?t này gi?ng v?i "Ch? thông báo khi c? thay đ?i máy tính trong chương tr?nh" nhưng thông báo s? không đư?c hi?n th? trên màn h?nh an toàn.
 • N?u b?n s? d?ng thi?t đ?t này, các chương tr?nh khác có th? ?nh hư?ng tiêu c?c đ?n vi?c hi?n th? h?p tho?i b?i v? h?p tho?i UAC không t?n t?i trên màn h?nh an toàn. N?u ph?n m?m đ?c h?i s?n sàng ch?y trên máy tính, thi?t đ?t này có th? có đôi chút r?i ro.
Không thông báo
 • Thông báo không đư?c hi?n th? trư?c khi thay đ?i đư?c hi?n th? trên máy tính. Khi đư?c đăng nh?p v?i tư cách qu?n tr? viên, chương tr?nh có th? t?o ra các thay đ?i trái phép trên máy tính.
 • N?u b?n đư?c đăng nh?p v?i tư cách ngư?i dùng chu?n, t?t c? các tác v? yêu c?u quy?n qu?n tr? viên s? t? đ?ng đư?c b? qua.
 • Khi ch?n thi?t đ?t này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính và hoàn thành vi?c vô hi?u hóa UAC. Sau khi UAC b? vô hi?u hóa, ngư?i dùng đư?c đăng nh?p v?i tư cách là qu?n tr? viên s? luôn có quy?n qu?n tr?.
 • Đây là thi?t đ?t ít an toàn nh?t. N?u UAC đư?c đ?t thành không hi?n th? thông báo, máy tính có th? ch?u r?i ro v? b?o m?t.
 • N?u UAC đư?c đ?t đ? không hi?n th? thông báo, b?n nên c?n th?n khi ch?y các chương tr?nh v? chương tr?nh đ? thi hành có th? truy c?p máy tính v?i quy?n gi?ng như quy?n c?a ngư?i dùng đ? đ?c ho?c thay đ?i vùng h? th?ng đư?c b?o v?, d? li?u ngư?i dùng cá nhân, t?p đ? lưu và các m?c đ? lưu khác t? máy tính. Các chương tr?nh này c?ng có th? liên l?c và trao đ?i thông tin v?i t?t c? đích đư?c liên k?t v?i máy tính bao g?m Internet.Tham khảo

Gửi Phản hồi

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Gửi Phản hồi

Là qu? khách hàng, ph?n h?i c?a b?n r?t quan tr?ng v?i chúng tôi. Vui l?ng s? d?ng bi?u m?u G?i Ph?n h?i bên dư?i và cung c?p cho chúng tôi các ? ki?n qu? báu c?a b?n.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2621905 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.1
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbstepbystep kbtshoot kbvideocontent KB2621905

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com