Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n xoá m?t s? h? sơ trong m?t b?ng vào m?t nhà xu?t b?n n?u tên lư?c đ? c?a b?ng là không "[dbo]"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2622668 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ho?c Microsoft SQL Server 2012 fixes trong m?t th? t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ho?c SQL Server 2012 trư?c phát hành.

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t nhà xu?t đ?ng g?i nhân b?n h?p nh?t trong Microsoft SQL Server 2008 R2 ho?c trong Microsoft SQL Server 2012.
 • M?t bài vi?t trên các nhà xu?t b?n đ? c?p đ?n m?t b?ng.
  Ghi chú
  • Tên lư?c đ? c?a b?ng là không [dbo].
  • B?ng ch?a m?t ch?a khóa nư?c ngoài có th? ch?n ON xóa CASCADE đư?c kích ho?t.
 • B?n h?y th? xóa m?t s? h? sơ t? các b?ng vào các nhà xu?t b?n.

Trong trư?ng h?p này, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Msg 208, c?p 16, bang 1, th? t?c MSmerge_del_3A3112E39F334F1CB109F89DE513DF6E, Line 75
đ?i tư?ng có tên không h?p l? ' Child.MSmerge_<publishing database="" name="">_<table name="">_PARTITION_VIEW'.
</table></publishing>

Lưu ?V?n đ? này c?ng có m?t trong Microsoft SQL Server 2005 và Microsoft SQL Server 2008.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t cái tên không chính xác lư?c đ? phân vùng xem đư?c t?o ra trong m?t quy tr?nh h? th?ng đư?c s? d?ng đ? phân nhóm trong quá tr?nh làm đ?ng g?i h?p nh?t.

GI?I PHÁP


Cumulative update C?p nh?t thông tin


SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Tích l?y gói 1 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong năm 2012 trư?c máy ch? SQL S?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành
B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2012 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.

Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 R2 SP1


S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 R2 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2633146 Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 R2 SP1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 SP1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 SP1 đư?c phát hành

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y th? m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Không cho phép các NGÀY XÓA CASCADE tùy ch?n cho ch?a khóa nư?c ngoài.
 • Đ?t các @ use_partition_groups đ?i s? c?a các sp_addmergepublication th? t?c đ? sai.
 • S? d?ng [dbo] tên lư?c đ? c?a b?ng.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2622668 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2622668 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2622668

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com