?Piek?uve liegta? vai citas k??das, kad piek??stat ar failiem un map?m oper?t?jsist?m? Windows vai str?d?jat ar tiem

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2623670 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Kad m??in?t piek??t failiem un map?m vai str?d?t ar tiem, tiek par?d?ta k??da ?Piek?uve liegta? vai citas k??das. Kad oper?t?jsist?m? Windows str?d?jat ar failiem un map?m, var rasties t?l?k aprakst?t?s probl?mas.

1. probl?ma. Sa?emat k??das zi?ojumu ?Piek?uve liegta?

2. probl?ma. Iesp?jams, nevarat piek??t failiem un map?m vai nevarat tos redi??t, saglab?t un dz?st

3. probl?ma. Iesp?jams, p?c jaunas Windows versijas instal??ana mapi nevarat atv?rt

4. probl?ma. Iesp?jams, str?d?jat ar failiem un map?m

Kad oper?t?jsist?m? Windows str?d?jat ar failiem un map?m, var rasties probl?mas ar at?auj?m un boj?tu lietot?ja kontu vai pat boj?tu failu izrais?tas probl?mas. ??s probl?mas bie?i rodas p?c jaunin??anas uz citu Windows versiju, savieno?anas ar citiem datoriem t?kl? vai tikai ?r?j? diskdzi?a pievieno?anas.

Risin?jums

Lai probl?mu atrisin?tu, skatiet sada?u, kura vislab?k atbilst j?su scen?rijam, un izpildiet ?aj? sada?? aprakst?t?s darb?bas.

Piez?me. Iesp?jams, ??da veida probl?m?m ne vienm?r sa?emat k??das zi?ojumu ?Piek?uve liegta?. Ja ar j?su scen?rijam atbilsto?aj?m darb?b?m probl?mu nevar atrisin?t, izm??iniet citos scen?rijos aprakst?t?s darb?bas.

1. probl?ma. Kad piek??stu failiem un map?m vai str?d?ju ar tiem, tiek par?d?ts k??das zi?ojums ?Piek?uve liegta?

Issue 2: I'm unable to access, edit, save, or delete files and folders

3. probl?ma. P?c jaunin??anas uz jaunu Windows versiju nevaru atv?rt mapi

4. probl?ma. Darbs ar failiem un map?m


Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2623670 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 12. apr?lis - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Atsl?gv?rdi: 
KB2623670

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com