Jak rozwiązywać problemy powodujące zawieszanie się komputera podczas wykrywania sprzętu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 262381 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL262381
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby instalacji systemu Windows 98 lub Windows Millennium Edition (Me) Instalator może przestać odpowiadać (zawiesić się) w trakcie procesu wykrywania sprzętu. Podczas tej fazy Instalator stwierdza, jakie składniki sprzętowe są zainstalowane na komputerze. Ta faza wymaga jednokrotnego lub dwukrotnego ponownego uruchomienia komputera, zależnie od typu sprzętu zainstalowanego na komputerze. Tę fazę instalacji można rozpoznać przez pojawienie się ekranu „Instalowanie sprzętu”.

W tym artykule opisano następujące metody rozwiązywania problemów:

Przyczyna

Komputer może się zawiesić z powodu pojawienia się różnych problemów ze sprzętem. To zachowanie może wystąpić w wyniku pojawienia się konfliktów z poprzednimi ustawieniami sprzętowymi podczas próby uaktualnienia systemu. Jeżeli próbujesz zainstalować pełną wersję systemu Windows 98 lub Windows Me, to zachowanie może wystąpić z powodu niezgodnego sprzętu, sprzętu podłączonego do nieprawidłowego gniazda magistrali płyty głównej lub ustawień systemu BIOS.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod rozwiązywania problemów:

Uruchom ponownie komputer

Problem można rozwiązać przez ponowne uruchomienie komputera. Wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie. Jeżeli instalacja systemu Windows 98 nie będzie kontynuowana, spróbuj skorzystać z kolejnej metody.


Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym i użyj programu Msconfig.exe

Uruchom ponownie komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL po zakończeniu automatycznego testu po włączeniu zasilania komputera (POST), a następnie wybierz opcję Tryb awaryjny z Menu startowego. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uruchamiania systemu Windows 98, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 178548 Podczas uruchamiania nie pojawia się komunikat „Uruchamianie systemu Windows 98”
Po ponownym uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym użyj Narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig.exe), aby zminimalizować konflikty, które mogłyby uniemożliwić komputerowi zakończenie instalacji.

Aby uruchomić i używać narzędzia Informacje o systemie:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij ikonę Informacje o systemie.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchomienie selektywne, a następnie kliknij, aby wyczyścić następujące pola wyboru:
  • Przetwarzaj plik Config.sys
  • Przetwarzaj plik Autoexec.bat
  • Przetwarzaj plik Winstart.bat (jeżeli jest dostępny)
  • Przetwarzaj plik System.ini
  • Przetwarzaj plik Win.ini
  • Załaduj elementy grupy startowej

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer.
Po zakończeniu instalacji wykonaj następujące kroki, aby przywrócić komputer do typowego trybu uruchamiania. Jeżeli komputer w dalszym ciągu nie odpowiada (zawiesza się), należy wykonać kroki opisane w sekcji „Sprawdź konfigurację sprzętu”.
 1. Uruchom Narzędzie konfiguracji systemu, kliknij, aby zaznaczyć, jeden z elementów startowych, kliknij przycisk OK, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie uruchomić komputer i przetestować przypadki zawieszania się lub wyjątkowego zachowania.
 2. Kontynuuj ten proces do czasu wybrania wszystkich elementów startowych. Jeżeli po wybraniu elementu komputer zachowuje się w niezwykły sposób, kliknij kartę odpowiedniego elementu, wyczyść połowę pól wyboru, kliknij przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer. Kontynuuj ten proces do czasu zlokalizowania ustawienia, które jest przyczyną problemu.
 3. Jeżeli jest możliwe ponowne uruchomienie komputera po zaznaczeniu wszystkich elementów, uruchom Narzędzie konfiguracji systemu, kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru Normalne uruchomienie, kliknij przycisk OK, a następnie wykonaj kroki pojawiające się na ekranie, aby ponownie uruchomić komputer.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania programu Msconfig.exe, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu w bazie Microsoft Knowledge Base:
 • 192926 Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 98

Zaawansowane rozwiązywanie problemów z programem Msconfig.exe

Uruchom ponownie komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL po zakończeniu automatycznego testu po włączeniu zasilania komputera (POST), a następnie wybierz opcję Tryb awaryjny z menu startowego. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat uruchamiania systemu Windows 98, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 178548 Podczas uruchamiania nie pojawia się komunikat „Uruchamianie systemu Windows 98”
Po ponownym uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym użyj Narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig.exe), aby zminimalizować konflikty, które mogłyby uniemożliwić komputerowi zakończenie instalacji.

Aby uruchomić i użyć narzędzia Informacje o systemie:
 1. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij narzędzie Informacje o systemie.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Zaznacz pole wyboru Wymuszaj tryb zgodności dostępu do dysku.
 5. Na dole okna Ustawienia zaawansowanego rozwiązywania problemów kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 6. Gdy pojawi się odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer.
Jeżeli instalacja zostanie zakończona, przyczyną tego zachowania jest niezgodność kontrolera dysku twardego i programu instalacyjnego. Aby włączyć dostęp do dysków 32-bitowych z pulpitu, wykonaj następujące kroki:
 1. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij narzędzie Informacje o systemie.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Zaznacz pole wyboru Wymuszaj tryb zgodności dostępu do dysku.
 5. W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanego rozwiązywania problemów kliknij przycisk OK.
 6. Gdy pojawi się odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer.

Sprawdź konfigurację sprzętu

Aby sprawdzić konfigurację sprzętu na komputerze, uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym i użyj Menedżera urządzeń, aby rozwiązać problemy z zainstalowanym sprzętem. Aby to zrobić:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Na karcie Menedżer urządzeń wyłącz wszystkie urządzenia w następujących gałęziach:
  • Karty graficzne
  • Kontrolery stacji dyskietek
  • Kontrolery dysku twardego
  • Klawiatura
  • Karty sieciowe
  • Gniazdo PCMCIA
  • Porty
  • Kontrolery SCSI
  • Kontrolery dźwięku, wideo oraz kontrolery gier
  • Mysz

  Aby wyłączyć urządzenie w Menedżerze urządzeń, wykonaj następujące kroki.

  UWAGA: Jeżeli masz mysz szeregową i wyłączysz porty COM, system Windows zapisze w systemie BIOS informację, że porty COM są wyłączone i mysz nie będzie działać do czasu ponownego włączenia portów COM w systemie BIOS.

  1. Kliknij dwukrotnie gałąź, która zawiera żądane urządzenie, kliknij urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Na karcie Ogólne kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru Wyłącz w tym profilu sprzętowym, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Ponownie uruchom komputer.
  UWAGA: Po wyłączeniu myszy i ponownym uruchomieniu komputera może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  System Windows nie wykrył myszy podłączonej do komputera. Możesz teraz bezpiecznie podłączyć mysz szeregową.
  Aby włączyć mysz, użyj następujących poleceń klawiatury:

  1. Naciśnij klawisze CTRL+ESC, aby uaktywnić menu Start.
  2. Naciskaj klawisz STRZAŁKA W GÓRĘ do czasu wybrania polecenia Ustawienia, naciśnij klawisz STRZAŁKA W PRAWO, aby wybrać polecenie Panel sterowania, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Naciskaj klawisze STRZAŁKA W DÓŁ i STRZAŁKA W LEWO do czasu wybrania polecenia System, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W PRAWO, aby wybrać polecenie Menedżer urządzeń, naciśnij klawisz TAB, następnie ponownie klawisz TAB, a następnie klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać urządzenie znajdujące się na liście rozwiniętej gałęzi Mysz.
  5. Naciśnij klawisz TAB, aby wybrać polecenie Właściwości, naciśnij klawisz ENTER, naciśnij klawisz TAB, aby zaznaczyć opcję Włącz urządzenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk TAK, aby ponownie uruchomić komputer.
  7. Jeżeli mysz nie działa w dalszym ciągu po wykonaniu kroku E, naciśnij klawisz TAB, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera naciśnij klawisz ENTER.
 3. Aby wyłączyć urządzenie w Menedżerze urządzeń, wykonaj następujące kroki. Jeżeli nastąpi kontynuacja instalacji, włącz urządzenia wyłączone w kroku 2 po zakończeniu instalacji, a następnie sprawdź, czy nie ma konfliktów między urządzeniami. Włączaj urządzenia w następującej kolejności:
  • Porty COM
  • Kontrolery dysku twardego
  • Kontrolery stacji dyskietek
  • Wszystkie inne urządzenia

  Aby włączyć urządzenie lub sprawdzić występowanie ewentualnych konfliktów, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij dwukrotnie gałąź zawierającą żądane urządzenie, kliknij urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  2. Na karcie Ogólne kliknij, aby wyczyścić, pole wyboru Wyłącz w tym profilu sprzętowym.
  3. Na karcie Zasoby sprawdź, czy na liście Lista urządzeń powodujących konflikty nie ma konfliktów. Zauważ, że karta Zasoby pojawia się w przypadku niektórych urządzeń.
  4. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.

Sprawdź pliki dziennika

Inną metodą rozwiązywania problemów, która może pomóc w określeniu przyczyny wystąpienia problemu jest sprawdzenie plików dziennika Instalatora. Podczas instalacji tworzone są trzy pliki:
 • Detlog.txt. Ten plik dziennika rejestruje uruchomienie testu wykrywania oraz wynik testu. Jest plikiem ukrytym znajdującym się w folderze głównym na dysku C.
 • Detcrash.log. Ten plik rejestruje, czy kroki wykrywania zostały wykonane pomyślnie, tak że Instalator nie będzie zawieszać się ponownie w czasie wykonywania tego samego kroku. Jest plikiem ukrytym tworzonym tylko w przypadku, gdy jeden z kroków wykrywania spowoduje, że komputer przestanie odpowiadać. Plik znajduje się w folderze głównym na dysku C.
 • Setuplog.txt. W tym pliku są rejestrowane podczas instalacji wydarzenia zakończone pomyślnie oraz problemy. Jest używany przez funkcję Bezpieczne odzyskiwanie do określenia, czy należy kontynuować instalację. Plik znajduje się w folderze głównym na dysku C.

Zainstaluj w nowym folderze

Jeżeli problem nie zniknął, zainstaluj system Windows w nowym folderze do celów testowania. Możesz użyć następującego polecenia Instalatora, aby rozwiązać problemy z określonym modułem:
setup /p b
Przełącznik /p powoduje, że Instalator pomija ciągi bezpośrednie dla Menedżera rozpoznawania (Sysdetmg.dll). Instalator nie interpretuje zawartości ciągu. Ciąg może zawierać jedną lub kilka opcji wykrywania.

Przełącznik b włącza tryb Przed monitem. Powoduje wyświetlenie monitu przed wywołaniem modułu wykrywania, tak że można przejść krok po kroku przez każdy moduł wykrywania ręcznie i zdecydować się na ewentualne pominięcie go. Ustawienia domyślne są wyłączone.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania systemu Windows 98 w nowym folderze, kliknij numer artykułu poniżej, aby wyświetlić artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
193902 How to Install Windows 98 Into a New Folder

Sprawdź, czy występują problemy z systemem BIOS

W przypadku niektórych płyt głównych systemy Windows 98 lub Windows Me mogą nie móc ukończyć pomyślnie procesu wykrywania urządzeń typu Plug and Play. Przyczyną tego problemu może być niepoprawna interpretacja danych przechowywanych w systemie BIOS komputera. Jeżeli po zastosowaniu kroków poprzedniej metody i komputer nadal zawiesza się podczas wykrywania sprzętu, skontaktuj się z producentem komputera, aby się dowiedzieć, czy potrzebne jest uaktualnienie, zanim zainstalujesz system Windows 98 na komputerze.

Uaktualnienie z systemu Windows 3.1

Jeżeli uaktualniasz z systemu Microsoft Windows 3.1, może zostać uszkodzony plik grupy (grp) systemu Windows 3.1. Jeżeli został uszkodzony plik grupy, użyj narzędzia Konwerter grup, aby ponownie utworzyć grupy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Wyłącz komputer na co najmniej dziesięć sekund, a następnie włącz go ponownie.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst grpconv.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

Używanie klienta Novell IntraNetWare w wersji 2.2

Jeżeli uaktualniasz z programu MicroCheck konfigurację sprzętu systemu Microsoft Windows 95 z zainstalowanym oprogramowaniem Novell IntraNetWare Client w wersji 2.2 dla systemu Windows 95 (znanym również jako Client32), skontaktuj się z firmą Novell, aby uzyskać zaktualizowany plik Nwsipx32.dll.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów ze sprzętem po zakończeniu pracy Instalatora, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
133240 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager

Właściwości

Numer ID artykułu: 262381 - Ostatnia weryfikacja: 30 grudnia 2004 - Weryfikacja: 2.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbhardware kbhw kbprb kbsetup kbtshoot kbwinme win98 win98se KB262381

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com