B?n nh?n đư?c báo l?i "b? nh? có th? không đư?c đ?c" thông đi?p khi b?n đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n đ?a phương máy tính c?a b?n d?a trên Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 262490 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

THÔNG BÁO

V?n đ? "Tri?u ch?ng c?a v?n đ?" ph?n mô t? có th? x?y ra trên các phiên b?n khác c?a Windows và là tài li?u trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c khác. Đ? kh?c ph?c v?n đ? tương t?, xin vui l?ng xem ph?n "v?n đ? tương t? và ngh? quy?t" sau này trong bài vi?t này. Bài vi?t này là dành cho ngư?i dùng máy tính tiên ti?n. N?u b?n không c?m th?y tho?i mái v?i nâng cao, x? l? s? c?, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ? ho?c liên h? v?i h? tr?. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.support.Microsoft.com/contactus

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a m?t gi?i thích v? l? do t?i sao b?n nh?n đư?c báo l?i "b? nh? có th? không đư?c đ?c" tin nh?n. Liên k?t bài vi?t này đ? Windows 2000 service pack m?i nh?t mà s?a ch?a v?n đ? này. V? các thông báo l?i này có th? là tri?u ch?ng c?a v?n đ? khác, bài vi?t này c?ng cung c?p liên k?t đ?n các bài vi?t mà có th? giúp b?n gi?i quy?t v?n đ?.

Các hiện tượng của sự cố

Khi b?n đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n đ?a phương máy tính c?a b?n d?a trên Windows 2000, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Gi?ng d?y t?i '<address>' referenced memory at '<address>'.</address></address>
B? nh? không th? đ?c đư?c.
B?m có đ? ch?m d?t chương tr?nh.
Khi b?n nh?p vào Ok, kh?i đ?ng l?i máy tính và đăng nh?p k? ti?p n? l?c c?a b?n có th? thành công.

Chú ý Thông báo l?i này c?ng có th? x?y ra n?u b?n đăng nh?p b?ng cách s? d?ng m?t khách hàng d?ch v? đ?u cu?i.

Các bư?c đ? gi?i quy?t v?n đ?

Thông báo l?i này x?y ra b?i v? các h? đi?u hành không c?p phát m?t b? đ?m đ? l?n cho chi?u dài t?i đa chu?i đư?c phép. Khi d? li?u là l?n hơn kích thư?c b? đ?m, d?ch v? tr?nh d?ng b?t ng? và máy tính c?a b?n t?o ra các thông báo l?i.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 1.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đ?ng th?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes

V?n đ? tương t? và ngh? quy?t

N?u b?n v?n c?n đang g?p m?t v?n đ? tương t? v?i v?n đ? bài vi?t này mô t?, nó có th? là m?t v?n đ? khác nhau. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? tương t? và ngh? quy?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
828133 "B? nh? có th? không đư?c đ?c" l?i tin nh?n khi b?n m? thư đi?n t?
899811 B?n có th? nh?n đư?c m?t l?i "b? nh? có th? không đư?c đ?c" thông đi?p khi b?n nh?p chu?t vào các liên k?t trang Web nh?t đ?nh trong Internet Explorer 6
894075 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Gi?ng d?y t?i '0x7155d330' tham chi?u b? nh? lúc '0x77cc2cc0'" sau khi b?n đóng tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm Windows XP
916089 Kh?c ph?c: Khi b?n ch?y Windows Update đ? quét đ? C?p Nh?t s? d?ng Windows Installer, bao g?m c? văn ph?ng thông tin C?p Nh?t, b?n có th? g?p m?t r? r? b? nh?, ho?c b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i cho quá tr?nh Svchost
923996 Khi b?n truy c?p vào m?t trang Web có s? d?ng m?t đ?i tư?ng tùy ch?nh c?a s? pop-up, Internet Explorer 6 đóng b?t ng?
927385 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i sau khi m?t máy tính d?a trên Windows XP ch?y m?t b?n c?p nh?t t? đ?ng, và b?n có th? không ch?y b?t k? chương tr?nh sau khi b?n đóng "svchost.exe - l?i ?ng d?ng" h?p tho?i thông báo l?i
927891 B?n nh?n đư?c l?i vi ph?m truy c?p và h? th?ng có th? xu?t hi?n đ? tr? thành không ph?n ?ng khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t t? Windows Update ho?c t? Microsoft Update
931852 Thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng máy tính d?a trên Windows XP và sau đó th? t?i xu?ng b?n c?p nh?t Windows

N?u nh?ng bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft không giúp b?n gi?i quy?t v?n đ?, ho?c n?u b?n g?p các tri?u ch?ng khác v?i nh?ng ngư?i mà bài vi?t này mô t?, h?y t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho bi?t thêm thông tin. Đ? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com

Sau đó, nh?p văn b?n c?a các thông báo l?i r?ng b?n nh?n đư?c, ho?c nh?p m?t mô t? c?a v?n đ? trong l?nh v?c t?m ki?m h? tr? (KB).

Thu?c tính

ID c?a bài: 262490 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbresolve kbhotfixserver kbbug kberrmsg kbfix kbqfe kbtermserv kbwin2000sp1fix kbmt KB262490 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:262490

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com