วิธีการระบุพารามิเตอร์ขาออกเมื่อคุณใช้ sp_executesql กระบวนการที่จัดเก็บไว้ใน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 262499 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

กระบวนการsp_executesqlใช้ขั้นตอนของระบบที่เก็บไว้ใน การดำเนินการคำสั่ง T SQL ซึ่งสามารถเป็น reused หลายครั้ง หรือดำเนินการคำสั่งของ T SQL สร้างแบบไดนามิก ใช้พารามิเตอร์เป็นการป้อนข้อมูลเพื่อที่จะประมวลผลคำสั่ง T SQL หรือชุดงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้พารามิเตอร์ขาออกต้องระบุเพื่อให้สามารถถูกเก็บเอาพุใด ๆ ที่สร้างขึ้นจากคำชี้แจง T-SQL (แม้ว่ารับการบันทึกนี้จะไม่ไว้ใน SQL Server หนังสือออนไลน์)

ที่พารามิเตอร์ขาออกจะเป็นประโยชน์กับสถานการณ์ที่สองsp_executesqlคือ:
 • ถ้าsp_executesqlgenerates output that will be useful, storing this output to an output parameter allows the calling batch to use the parameter for later queries.
 • ถ้าsp_executesqlis executing a stored procedure that is defined using output parameters, the output parameters forsp_executesqlcan be used to hold the outputs generated from the stored procedure.

ข้อมูลเพิ่มเติม

The following two examples demonstrate the use of output parameters withsp_executesql.

ตัวอย่างที่ 1
DECLARE @SQLString NVARCHAR(500)
DECLARE @ParmDefinition NVARCHAR(500)
DECLARE @IntVariable INT
DECLARE @Lastlname varchar(30)
SET @SQLString = N'SELECT @LastlnameOUT = max(lname)
          FROM pubs.dbo.employee WHERE job_lvl = @level'
SET @ParmDefinition = N'@level tinyint,
            @LastlnameOUT varchar(30) OUTPUT'
SET @IntVariable = 35
EXECUTE sp_executesql
@SQLString,
@ParmDefinition,
@level = @IntVariable,
@LastlnameOUT=@Lastlname OUTPUT
SELECT @Lastlname
				
ตัวอย่างที่ 2
CREATE PROCEDURE Myproc
  @parm varchar(10),
  @parm1OUT varchar(30) OUTPUT,
  @parm2OUT varchar(30) OUTPUT
  AS
   SELECT @parm1OUT='parm 1' + @parm
   SELECT @parm2OUT='parm 2' + @parm
GO
DECLARE @SQLString NVARCHAR(500)
DECLARE @ParmDefinition NVARCHAR(500)
DECLARE @parmIN VARCHAR(10)
DECLARE @parmRET1 VARCHAR(30)
DECLARE @parmRET2 VARCHAR(30)
SET @parmIN=' returned'
SET @SQLString=N'EXEC Myproc @parm,
               @parm1OUT OUTPUT, @parm2OUT OUTPUT'
SET @ParmDefinition=N'@parm varchar(10),
           @parm1OUT varchar(30) OUTPUT,
           @parm2OUT varchar(30) OUTPUT'

EXECUTE sp_executesql
  @SQLString,
  @ParmDefinition,
  @parm=@parmIN,
  @parm1OUT=@parmRET1 OUTPUT,@parm2OUT=@parmRET2 OUTPUT

SELECT @parmRET1 AS "parameter 1", @parmRET2 AS "parameter 2"
go
drop procedure Myproc
				
For additional information, see "sp_executesql (T-SQL)" and "Using sp_executesql" in SQL Server Books Online. For additional information, see "Using sp_executesql" in SQL Server Books Online, and "sp_executesql (T-SQL)" in SQL Server 7.0 Books Online or "sp_executesql" in SQL Server 2000 Books Online.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 262499 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbinfo kbmt KB262499 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:262499

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com