"550 4.4.7 HÀNG Đ?I.H?t h?n; thông báo h?t h?n"NDR thư khi b?n g?i m?t thư email thông qua FOPE cho m?t mi?n bên ngoài

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2625264 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Trong m?t Microsoft Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) môi trư?ng, khi b?n g?i m?t email cho m?t mi?n bên ngoài, b?n nh?n đư?c thông báo báo cáo không chuy?n phát (NDR) sau đây:
HÀNG Đ?I 550 4.4.7.H?t h?n; thông báo h?t h?n.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? thông báo email trong hàng đ?i đ? h?t h?n. Trong t?nh hu?ng này, các máy ch? g?i c? g?ng đ? ti?p nh?n ho?c cung c?p thông báo email. Tuy nhiên, các hành đ?ng không đư?c hoàn thành trư?c khi th?i gian h?t h?n thư x?y ra.

Gi?i pháp

Thông thư?ng, thông báo NDR này cho th?y m?t v?n đ? trên máy ch? nh?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp x? l? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau đây:

Thông tin thêm

V?n đ? này c?ng có th? x?y ra do v?n đ? k?t n?i m?ng t?m th?i. NDR này có th? ch? ra r?ng m?t gi?i h?n tiêu đ? thư đ?t đư?c trên m?t máy ch? t? xa, các máy ch? t? ch?i thư d?a trên m?t trong các gi?i h?n thi?t l?p máy ch?, ho?c m?t s? th?i gian giao th?c khác x?y ra trong quá tr?nh giao ti?p v?i máy ch? t? xa.

Gi?i h?n có th? thi?t l?p trên máy ch? nh?n đư?c có th? bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
 • Gi?i h?n kích thư?c thư tiêu đ?
  Này áp d?ng cho T?ng kích thư?c c?a t?t c? trư?ng tiêu đ? tin thư thoại xu?t hi?n trong m?t tin thư thoại. Kích thư?c c?a n?i dung thư và b?t k? t?p tin đính kèm không đư?c xem xét. B?i v? các l?nh v?c tiêu đ? văn b?n đơn gi?n, kích thư?c c?a tiêu đ? đư?c xác đ?nh b?i s? lư?ng các kí t? đ?i di?n trong m?i l?nh v?c tiêu đ? và t?ng s? các trư?ng tiêu đ?. M?i kí t? đ?i di?n văn b?n tiêu th? m?t byte. M?t s? b?c tư?ng l?a c?a bên th? ba ho?c hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền áp d?ng gi?i h?n kích thư?c tiêu đ? thư riêng c?a h?. Các bên th? ba tư?ng l?a ho?c hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền có th? có v?n đ? v?i x? l? tin thư thoại có ch?a t?p đ? đ?t tên tin đính kèm có hơn 50 kí t? đ?i di?n ho?c v?i t?p tin đính kèm các tên t?p ch?a kí t? đ?i di?n không-U.S.-ASCII.
 • Gi?i h?n kích thư?c thư
  Này áp d?ng cho T?ng kích thư?c c?a m?t tin thư thoại. Đi?u này bao g?m tiêu đ? thư, n?i dung thư và b?t k? t?p tin đính kèm. Gi?i h?n kích thư?c thư có th? đư?c áp d?ng trên thư đ?n ho?c thư đi. Khi thư đư?c ki?m tra đ?i v?i gi?i h?n kích thư?c thư đ? ch? đ?nh, giá tr? th?p hơn c?a kích thư?c thư hi?n th?i ho?c tiêu đ? b?n g?c kích thư?c thư đư?c s? d?ng. Kích thư?c c?a tin thư thoại có th? thay đ?i b?i v? n?i dung chuy?n đ?i, m? hóa và đ?i l? x? l?.
 • Gi?i h?n kích thư?c t?p tin đính kèm
  Này áp d?ng cho kích thư?c t?i đa cho phép c?a m?t đơn đính kèm trong thư. Tin thư thoại có th? ch?a nhi?u t?p tin đính kèm mà r?t nhi?u làm tăng kích thư?c t?ng th? c?a thư. Tuy nhiên, m?t gi?i h?n kích thư?c t?p tin đính kèm áp d?ng cho kích thư?c c?a m?t t?p tin đính kèm c? th? ch?.
 • Gi?i h?n ngư?i nh?n
  Này áp d?ng cho t?ng s? ngư?i nh?n. Khi l?n đ?u tiên bao g?m thư, ngư?i nh?n các t?n t?i trong trư?ng đ?n:, Cc:, và Bcc: trư?ng tiêu đ?. Khi thư đư?c g?i cho giao hàng, ngư?i nh?n đư?c chuy?n đ?i thành RCPT đ?: m?c trong bao bì thông điệp. M?t nhóm phân ph?i đư?c tính là m?t ngư?i nh?n trong thông báo g?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2625264 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Online Protection for Exchange
T? khóa: 
vkbportal225 vkbportal231 vkbportal237 o365 vkbportal230 kbmt KB2625264 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2625264

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com