UNC ce?? izmai?as p?c instal??anas dro??bas atjaunin?jumu MS11-072

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2625406 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI


P?c tam, kad ir instal?ts dro??bas atjaunin?jums MS11-072, mapju nosaukumos tiek dubl?tas, saglab?jot Microsoft Office Exce darbgr?matas t?kl?. Tas sarauj saites ar cit?m darbgr?mat?m, kas (?r?j?). Saglab?jot failu, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:

Failu <file name="">iesp?jams, cits lietot?js ir main?jis p?c p?d?j?s faila saglab??anas reizes. T?d? gad?jum?, ko j?s v?laties dar?t? Saglab?t kopiju, p?rrakst?tu izmai?as.</file>

Ja atverat Redi??t saitesdialoglodzi?a dro??bas iel?ps, kas instal?ta dator?, programma Excel par?da papildu kopijas koplietojuma nosaukums. T?, piem?ram, ce?u uz saist?to failu parasti tiks par?d?ts ??di:
\\servername\folder\[file1.xlsx] main?sies \\servername\folder\folder\[file1.xlsx
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
EditLinks


RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet Excel 2007 atjaunin?jums (2596596). Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2596596 Excel 2007 atjaunin?juma apraksts: 13 decembris 2011
J?s varat ar? uzst?d?t oktobr? kumulat?vais atjaunin?jums par Microsoft Office 2007, lai atrisin?tu probl?mu, kas ir aprakst?ts dro??bas atjaunin?jums. Lai ieg?tu ?o atjaunin?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Office 2007 oktobris 2011 kumulat?vais atjaunin?jums

PAPILDINDORM?CIJA

Pla??ku inform?ciju par ?o dro??bas atjaunin?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft Excel atbalsta grupas emu?ru vietni:
Excel saites sadal?ti k??das fail? saglab?t, p?c dro??bas atjaunin?juma MS11-072

Rekviz?ti

Raksta ID: 2625406 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 7. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office Excel 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2625406 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2625406

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com