Nh?ng thay đ?i đư?ng d?n UNC sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t C?p Nh?t MS11-072

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2625406 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG


Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t C?p Nh?t MS11-072, tên m?c tin thư thoại đang nhân đôi khi b?n lưu Microsoft Office Exce sách bài t?p qua m?ng. Đi?u này phá v? các liên k?t đ?n các sách bài t?p (bên ngoài). Khi b?n lưu các t?p tin, b?n nh?n đư?c thông báo sau:

Các t?p tin <file name="">có th? đ? b? thay đ?i b?i ngư?i dùng khác k? t? khi b?n lưu nó l?n cu?i. Trong trư?ng h?p đó, nh?ng g? b?n mu?n làm? Lưu m?t đ?ng g?i, ghi đè lên nh?ng thay đ?i.</file>

N?u b?n m? các Ch?nh s?a các liên k?thộp thoại vào m?t máy tính có các b?n vá b?o m?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, Excel hi?n th? m?t đ?ng g?i b? sung c?a tên chia s?. Ví d?, đư?ng d?n đ?n t?p tin đư?c liên k?t s? thư?ng đư?c hi?n th? như sau:
\\servername\folder\[File1.xlsx] s? thay đ?i đ? \\servername\folder\folder\[file1.xlsx


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
EditLinks


GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t Excel 2007 (2598032). Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2598032Mô t? c?a hotfix Excel 2007 gói (Excel-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): tháng 7, 2012Lưu ?:H?y ch?c ch?n r?ng b?n c?p nh?t t?t c? các cài đ?t chuyên bi?t c?a Excel 2007 v?i hotfix gói 2598032 và t?t c? các cài đ?t chuyên bi?t c?a Excel 2010 v?i hotfix gói 2597940 trư?c khi b?n c? g?ng đ? chia s? t?p tin có ch?a liên k?t đ?n đư?ng d?n UNC gi?a các máy tính. N?u b?n lưu m?t b?ng tính có ch?a m?t liên k?t đ?n đư?ng d?n UNC trong m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a Excel, và sau đó b?n đ? m? b?ng tính trong m?t phiên b?n c?a Excel không đư?c C?p Nh?t, liên k?t ch? đ?n đ?a ch? sai. Ví d?, n?u b?n ti?t ki?m m?t b?ng tính có ch?a liên k?t \\server\share\main\Book1.xlsx trong m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a Excel, và sau đó b?n đ? m? b?ng tính trong m?t phiên b?n c?a Excel không đư?c C?p Nh?t, liên k?t ch? đ?n đ?a ch? \\server\main\Book1.xlsx.
 


THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n c?p nh?t b?o m?t này, h?y truy c?p web site Microsoft Excel h? tr? Blog c?a nhóm sau đây:
Liên k?t trong Excel b? h?ng, l?i trên t?p tin ti?t ki?m, sau khi áp d?ng các C?p Nh?t b?o m?t MS11-072

Thu?c tính

ID c?a bài: 2625406 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Excel 2007
T? khóa: 
kbmt KB2625406 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2625406

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com