Thông báo "Hi?n th? ch? có n?i dung an toàn" trong Internet Explorer 9 ho?c m?i hơn

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2625928 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi xem m?t web site trong Internet Explorer 9 ho?c sau đó, b?n nh?n đư?c m?t thông báo nói r?ng "n?i dung an toàn ch? hi?n th?."

Nguyên nhân

Thông báo này là nói cho b?n r?ng có th? có n?i dung c? hai an toàn và không an toàn trên trang. N?i dung an toàn và không an toàn ho?c n?i dung h?n h?p, có ngh?a là m?t web site đang c? g?ng đ? hi?n th? các y?u t? s? d?ng an toàn (HTTPS/SSL) và không an toàn k?t n?i Máy ch? Web (HTTP). Đi?u này thư?ng x?y ra v?i c?a hàng tr?c tuy?n ho?c các web site tài chính đó hi?n th? h?nh ?nh, bi?u ng?, hay k?ch b?n mà đ?n t? m?t máy ch? không đư?c b?o đ?m. Nguy cơ Hi?n th? n?i dung h?n h?p là r?ng m?t web site không an toàn ho?c các k?ch b?n có th? truy c?p thông tin t? n?i dung an toàn.

Gi?i pháp

Chú ?: Internet Explorer ch?n n?i dung không an toàn theo m?c đ?nh và đư?c thi?t l?p đ? nh?c b?n khi đi?u này x?y ra. Thay đ?i thi?t đ?t này có th? làm cho máy tính c?a b?n d? b? t?n công virus, l?a đ?o ho?c đ?c h?i. Microsoft không khuyên r?ng b?n c? g?ng đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t này.  S?a đ?i cài đ?t chuyên bi?t này nguy cơ c?a riêng b?n.

Windows 8

Windows 7 and Windows Vista

Lưu ?: Internet Explorer ch?n n?i dung không an toàn đ? gi? cho thông tin c?a b?n an toàn và đư?c thi?t l?p đ? nhanh chóng theo m?c đ?nh. Khi cài đ?t chuyên bi?t này đư?c thi?t l?p đ? cho phép, Internet Explorer không nh?c b?n v?i thông đi?p "Hi?n th? ch? có n?i dung an toàn" ngay c? khi web site đang s? d?ng các y?u t? không an toàn.


Thông tin thêm

Đ? t?m hi?u thêm v? nh?ng r?i ro c?a vi?c cho phép n?i dung h?n h?p, h?y xem blog Internet Explorer 9 sau đây đư?c đăng:
B?o v? ngư?i tiêu dùng t? n?i dung h?n h?p đ?c h?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 2625928 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 6.1
Áp d?ng
  • Windows Internet Explorer 9
  • Windows Internet Explorer 10
T? khóa: 
kbmt KB2625928 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2625928

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com