OL2000: Thông tin v? Outlook E-mail Security Update

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 262631 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p thông tin chung v? các Microsoft Outlook E-mail Security Update đ? đư?c tái phát hành vào ngày 16 tháng tám, năm 2001.

THÔNG TIN THÊM

Outlook E-mail Security Update cung c?p b? sung m?c đ? b?o v? ch?ng l?i thư đi?n t? đ?c h?i. Nh?ng thay đ?i b?n c?p nh?t các b?ng cách r?ng t?p tin đính kèm đư?c x? l? b?i Outlook, và cách đó Outlook có th? đi?u khi?n l?p tr?nh.

Đ? bi?t thêm v? C?p Nh?t và làm th? nào nó có th? ?nh hư?ng đ?n các ch?c năng c?a Outlook, bài vi?t này bao g?m các liên k?t m?t danh sách các v?n đ? đư?c bi?t đ?n, thông tin cho các nhà phát tri?n, thông tin cho qu?n tr? viên, và các thông tin khác đ? xem xét trư?c khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t.

L?ch s? c?a các b?n c?p nh?t b?o m?t Outlook

Outlook E-mail C?p Nh?t b?o m?t này là th? ba t?p tin đính kèm-x? l? update for Outlook.

T?p tin đính kèm an ninh đ?u tiên C?p Nh?t, Outlook E-mail đính kèm Security Update, đ?i h?i r?ng b?n ti?t ki?m m?t s? ki?u t?p tin vào đ?a m?t. Thông tin b? sung v? s? an toàn đ?u tiên t?p tin đính kèm C?p Nh?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
235309 Outlook E-mail đính kèm an ninh C?p Nh?t
C?p Nh?t th? hai là có s?n trong Microsoft Outlook 2000 SR-1. Trong khi b?n c?p nh?t này cung c?p ch?c năng tương t? như trư?c đó C?p Nh?t, khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? s?a đ?i các danh sách lo?i t?p mà ph?i đư?c lưu vào h? th?ng t?p tin ho?c vào m?t đ?a.

Đ? có thêm thông tin v? t?p tin đính kèm an ninh các tính năng đư?c thêm vào Outlook 2000 SR-1, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
259228 OL2000: T?p tin đính kèm an ninh tính năng bao g?m trong SR-1/SR-1a
Nh?ng thay đ?i Outlook E-mail Security Update và m? r?ng x? l? t?p tin đính kèm. Cho thông tin chung v? b?n c?p nh?t này, và đ? t?i v? b?n C?p Nh?t, vui l?ng xem Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 96DF48A9-7638-429E-816E-35F16F6528CA & displaylang = EN

Tu? ch?nh hành vi c?a b?n c?p nh?t b?o m?t

N?u b?n không ch?y Outlook trong môi trư?ng Exchange Server, ho?c thư c?a b?n đư?c g?i đ?n m?t đ?a phương t?p thư m?c cá nhân (.pst), b?n có th? không c?u h?nh các thi?t đ?t cho b?n C?p Nh?t và b?n ph?i s? d?ng b? tính năng đ?y đ? c?a b?n C?p Nh?t.

N?u b?n ch?y Outlook trong m?t Microsoft Exchange Server môi trư?ng và thư đi?n t? c?a b?n đư?c g?i đ?n m?t h?p thư trên máy ch?, qu?n tr? viên c?a b?n có th? đi?u khi?n các tính năng c? th? đư?c bao g?m trong các C?p Nh?t. Tuy nhiên, n?u thư c?a b?n đư?c g?i đ?n m?t t?p tin thư m?c cá nhân (.pst), sau đó, b?n không th? c?u h?nh các cài đ?t cho C?p Nh?t.

M?i t?p tin đính kèm hành vi

Ph?n đính kèm đư?c chia thành ba nhóm d?a trên h? sơ c?a h? ph?n m? r?ng, ho?c lo?i. Outlook x? l? m?i nhóm m?t cách c? th?:

C?p đ? 1 ("Unsafe")

Các th? lo?i "không an toàn" đ?i di?n cho b?t k? ph?n m? r?ng có th? có k?ch b?n hay m? liên k?t v?i nó. B?t k? t?p tin đính kèm v?i m?t t?p tin "không an toàn" ph?n m? r?ng là không t?m th?y n?u b?n s? d?ng m?t phiên b?n c?a Outlook có b?o m?t vá đư?c áp d?ng cho nó. Danh sách sau đây có ch?a t?p tin đính kèm đư?c đư?c xem là không an toàn.
File extension File type
---------------------------------------------------
.ade      Microsoft Access project extension 
.adp      Microsoft Access project 
.bas      Microsoft Visual Basic class module 
.bat      Batch file 
.chm      Compiled HTML Help file 
.cmd      Microsoft Windows NT Command script 
.com      Microsoft MS-DOS program 
.cpl      Control Panel extension 
.crt      Security certificate 
.exe      Program 
.hlp      Help file 
.hta      HTML program
.inf      Setup Information 
.ins      Internet Naming Service 
.isp      Internet Communication settings 
.js       JScript file 
.jse      Jscript Encoded Script file 
.lnk      Shortcut 
.mdb      Microsoft Access program 
.mde      Microsoft Access MDE database 
.msc      Microsoft Common Console document 
.msi      Microsoft Windows Installer package 
.msp      Microsoft Windows Installer patch 
.mst      Microsoft Visual Test source files 
.pcd      Photo CD image, Microsoft Visual compiled script 
.pif      Shortcut to MS-DOS program 
.reg      Registration entries 
.scr      Screen saver 
.sct      Windows Script Component 
.shb      Shell Scrap object
.shs      Shell Scrap object 
.url      Internet shortcut 
.vb       VBScript file 
.vbe      VBScript Encoded script file 
.vbs      VBScript file 
.wsc      Windows Script Component 
.wsf      Windows Script file 
.wsh      Windows Script Host Settings file 
					
Sau khi b?n cài đ?t Office 2000 Service Pack 3, các lo?i t?p tin sau đây đư?c c?ng đư?c coi là c?p đ? 1 ("unsafe"):

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m? r?ng t?p Lo?i t?p
.appVisual FoxPro ?ng d?ng
.FXPVisual FoxPro biên so?n chương tr?nh
.PRG Visual FoxPro chương tr?nh
.mdw Thông tin nhóm làm vi?c Microsoft Access
.MDTThông tin nhóm làm vi?c Microsoft Access
.opsCài đ?t XP văn ph?ng
.ksh Unix shell extension
.CSHUnix shell extension


Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? và cài đ?t Office 2000 Service Pack 3 (SP-3), b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
326585OFF2000: T?ng quan c?a Office 2000 Service Pack 3
LƯU ?: Danh sách các t?p tin đư?c bao g?m trong danh m?c c?p 1 có th? ch? đư?c thay đ?i n?u b?n đang s? d?ng Outlook trong m?t Microsoft Exchange Server môi trư?ng và thư c?a b?n đang đư?c giao đ?n m?t h?p thư Exchange Server. Nh?ng thay đ?i này ph?i đư?c th?c hi?n b?i ngư?i qu?n tr?.

Danh sách sau đây mô t? như th? nào Outlook ch?c năng khi b?n nh?n đư?c đính kèm t?p tin "không an toàn":
 • B?t k? t?p tin đính kèm "không an toàn" không ph?i là có th? truy c?p sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t. B?n không th? lưu, xóa, m?, in, ho?c n?u không thao tác "không an toàn" t?p tin. Đ?u thư đi?n t? ch? ra r?ng Outlook đ? ch?n quy?n truy c?p vào t?p tin đính kèm "không an toàn"; ph?n đính kèm không ph?i là có th? truy c?p t? Outlook, tuy nhiên, t?p tin đính kèm không th?c s? kh?i thư đi?n t? .
 • N?u b?n chuy?n ti?p thư đi?n t? v?i m?t "không an toàn" t?p tin đính kèm, t?p tin đính kèm không đư?c bao g?m trong chuy?n ti?p e-mail .
 • N?u b?n g?i qua thư đi?n t? có ch?a m?t "không an toàn" t?p tin đính kèm, b?n nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo nói r?ng các ngư?i nh?n Outlook không th? truy c?p vào t?p tin đính kèm mà b?n đang c? g?ng đ? g?i. B?n có th? ho?c là b? qua thông đi?p c?nh báo và g?i thư đi?n t?, ho?c b?n có th? ch?n không g?i thư đi?n t?.
 • N?u b?n lưu thư đi?n t? có ch?a m?t "không an toàn" t?p tin đính kèm, b?n nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo nói r?ng b?n có th? không th? truy c?p vào ph?n đính kèm t? Outlook. B?n có th? ghi đè lên thông đi?p c?nh báo và lưu thư đi?n t?.
 • B?n không th? m? các đ?i tư?ng đư?c chèn vào Outlook Rich Tin nh?n văn b?n b?ng cách s? d?ng các Chèn đ?i tư?ng b? ch? huy. B?n th?y m?t đ?i di?n tr?c quan c?a các đ?i tư?ng, nhưng b?n không th? m? ho?c kích ho?t đ?i tư?ng trong thư đi?n t?.
 • B?n không th? m? t?p tin "không an toàn" đ? đư?c tr?c ti?p đư?c lưu tr? trong m?t thư m?c Outlook ho?c Exchange Server. M?c dù các t?p này không g?n li?n v?i m?t m?c Outlook, h? đang v?n đư?c coi là "không an toàn."

C?p b?c 2

T?ng 2 t?p này không "không an toàn" nhưng h? c?n thêm an ninh so v?i các t?p tin đính kèm. Khi b?n nh?n đư?c m?t t?p tin đính kèm Level 2, b?n đư?c nh?c đ? lưu t?p tin đính kèm vào m?t đ?a; b?n không th? m? ph?n đính kèm t? bên trong các bài vi?t. Theo m?c đ?nh, không có ph?n m? r?ng t?p tin đư?c liên k?t v?i nhóm này, Tuy nhiên, b?n có th? thêm ph?n m? r?ng t?p tin vào danh sách Level 2.

LƯU ?: Danh sách các t?p tin đư?c bao g?m trong danh m?c c?p 2 có th? ch? đư?c thay đ?i n?u b?n đang s? d?ng Outlook trong m?t Microsoft Exchange Server môi trư?ng và thư c?a b?n đang đư?c giao đ?n m?t h?p thư Exchange Server. Nh?ng thay đ?i này ph?i đư?c th?c hi?n b?i ngư?i qu?n tr?.

Các t?p tin đính kèm

Khi b?n c? g?ng đ? m? m?t t?p tin đính kèm khác v?i nh?ng ngư?i trong các "không an toàn" ho?c c?p 2 li?t, b?n s? đư?c nh?c đ? ho?c m? t?p tin tr?c ti?p ho?c đ? lưu nó vào đ?a. B?n có th? t?t l?i nh?c trong tương lai cho m? r?ng n?u b?n nh?n vào đây đ? xóa các Luôn luôn h?i trư?c khi m? lo?i t?p này h?p ki?m.

LƯU ?: N?u m?t chương tr?nh liên k?t chính nó v?i m?t ph?n m? r?ng t?p tin m?i, mà ph?n m? r?ng t?p đư?c coi như m?t t?p tin đính kèm "khác" cho đ?n khi b?n thêm t?p tin ph?n m? r?ng vào danh sách "không an toàn". Ví d?, n?u b?n cài đ?t m?t chương tr?nh ngày c?a b?n máy tính s? d?ng t?p tin v?i m?t ph?n m? r?ng t?p tin .xyz, b?t c? khi nào b?n m? m?t t?p tin đính kèm có m?t ph?n m? r?ng t?p tin .xyz, chương tr?nh m?i m? ra và ch?y các t?p tin đính kèm. Theo m?c đ?nh, ph?n m? r?ng file .xyz th? l?i không vào "không an toàn" ho?c c?p 2 Danh sách, do đó, nó đư?c coi là m?t ph?n m? r?ng t?p tin "khác". N?u b?n mu?n đính kèm v?i ph?n m? r?ng t?p tin .xyz đư?c coi như là "không an toàn", b?n ph?i thêm .xyz ph?n m? r?ng t?p vào danh sách các ph?n m? r?ng t?p tin "không an toàn".

M?i Model Behavior

Khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t, chương tr?nh truy c?p vào Outlook là b? gi?i h?n. N?u các ?ng d?ng khác c? g?ng s? d?ng Outlook thay cho b?n, b?n nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo và b?n s? đư?c nh?c xác nh?n nh?ng g? khác ?ng d?ng là làm. B?n nh?n đư?c c?nh báo khi m?t ?ng d?ng c? g?ng đ? làm b?t c? đi?u g? trong danh sách sau:
 • G?i thư nhân danh b?n
 • Truy c?p vào s? đ?a ch?
 • Truy c?p e-mail tên t? thư c?a b?n
 • Truy c?p e-mail thông tin t? liên h? c?a b?n ho?c các lo?i kho?n m?c
 • Lưu thư c?a b?n vào h? th?ng t?p tin
 • T?m ki?m c?a b?n tin nh?n cho n?i dung
 • S? d?ng đơn gi?n nh?n tin ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n, MAPI đơn gi?n, g?i tin nh?n mà không có s? đ?ng ? c?a b?n
B?n C?p Nh?t có th? ?nh hư?ng đ?n cách các ?ng d?ng tương tác v?i Outlook b?ng cách thay đ?i các thi?t đ?t vùng m?c đ?nh an ninh t? "Internet" "h?n ch?", và t? đ?ng vô hi?u hóa k?ch b?n trong đánh d?u siêu văn b?n Ngôn ng? (HTML) thư đi?n t? và chưa đư?c công b? các h?nh th?c tùy ch?nh Outlook. Đ? có thêm thông tin v? nhà phát tri?n liên quan đ?n thông tin C?p Nh?t và làm th? nào h? có th? tác đ?ng đ?n s?n ph?m c?a bên th? ba và Tu? ch?nh Outlook gi?i pháp, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262701 OL2000: Nhà phát tri?n thông tin v? b?n c?p nh?t b?o m?t thư đi?n t?

V?n đ? đ? bi?t

Đ? có thêm thông tin v? v?n đ? đ? bi?t cho Outlook E-mail Security Update, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262634 OL2000: Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i Outlook E-mail Security Update
264128 OL2000: Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? kh? năng tương tác v?i Outlook E-mail Security Update
264130 OL2000: Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? bên th? ba v?i Outlook E-mail Security Update

Cân nh?c vi?c cài đ?t

Trư?c khi cài đ?t E-mail Outlook C?p Nh?t b?o m?t, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n hi?u cách C?p Nh?t s? ?nh hư?ng đ?n cách mà Outlook x? l? các t?p tin đính kèm và các ?ng d?ng khác:
 • M?t s? tính năng Outlook không c?n làm vi?c. Đ?i v?i m?t chi ti?t danh sách các v?n đ?, xem ph?n "bi?t đ?n các v?n đ?" bài vi?t này.
 • B?t k? quá tr?nh ho?c chương tr?nh mà b?n s? d?ng đ? t? đ?ng hoá Outlook có th? ho?t đ?ng m?t cách khác nhau và các quá tr?nh ho?c chương tr?nh không th? làm vi?c. Đi?u này bao g?m đ?ng b? hóa ti?n ích cho các thi?t b? c?m tay và b?t k? chương tr?nh nào đó có thư d?a trên tính năng ho?c tính năng d?a trên t?p tin đính kèm.
 • N?u b?n s? d?ng Outlook ? ch? đ? Internet Mail ch?, ho?c n?u b?n thư đi?n t? đư?c chuy?n giao cho m?t t?p tin thư m?c cá nhân (.pst), b?n có th? không vô hi?u hóa b?t k? tính năng đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này. N?u b?n quy?t đ?nh đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?n s? nh?n đư?c t?t c? các tính năng m?i.
 • N?u b?n có t?p tin đính kèm "không an toàn" v?i ph?n m? r?ng t?p tin đó trong danh sách "không an toàn" trong b?t k? c?a b?n hi?n có Outlook m?c (thư đi?n t? thư, s? liên l?c, nhi?m v?, vv.), các m?c không ph?i là có th? truy c?p. Trư?c khi b?n cài đ?t C?p Nh?t, Microsoft recommends mà b?n ti?t ki?m t?t c? các kho?n m?c v?i t?p tin tên trong danh sách "không an toàn" đ? đ?m b?o r?ng b?n có th? truy c?p các các t?p tin sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t.
 • B?n ph?i có Outlook 2000 SR-1 đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t.
 • B?n C?p Nh?t là m?t ph?n c?a ti?n tr?nh cài đ?t Outlook. N?u b?n mu?n d? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?n ph?i hoàn toàn g? cài đ?t ph?n m?m r?ng Outlook đ? đư?c cài đ?t t?. Ví d?, n?u Outlook đ? đư?c cài đ?t như là m?t ph?n c?a Microsoft văn ph?ng Premium Edition, b?n ph?i g? cài đ?t và sau đó cài đ?t l?i Microsoft văn ph?ng Premium Edition đ? g? b? cài đ?t b?n C?p Nh?t; b?n không th? ch? g? cài đ?t và sau đó cài đ?t l?i Outlook.
 • B?n g?c t?p tin đính kèm C?p Nh?t b?o m?t, Outlook E-mail T?p tin đính kèm Security Update, và các ph? ki?n Outlook 2000 SR-1 có s?n. Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t phiên b?n trư?c c?a các t?p tin đính kèm an ninh C?p Nh?t, xem các "History of the Outlook C?p an ninh Nh?t" ph?n trong bài vi?t này.

Thu?c tính t?p

Sau khi vi?c s?a ch?a đư?c cài đ?t, phiên b?n ti?ng Anh c?a đi?u này S?a ch?a s? có các thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê theo sau đây b?ng. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? "Ngày và th?i gian" trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File Name
  --------------------------------------------------------------
  14-Jun-2000 14:11 1.0.3.27    41,472   Bjablr32.dll
  14-Jun-2000 14:12 3.2.0.27    61,952   Bjlog32.dll
  08-Jan-2001 18:37 1.0.3.28    98,304   Bjsrch32.dll
  19-Jun-2000 15:12 5.5.2652.65  808,720   Cdo.dll
  16-Nov-2000 05:25 9.0.0.4715   122,931   Contab32.dll
  14-Jun-2000 14:14 1.0.3.27    183,808   Emablt32.dll
  31-Aug-2000 16:43 5.5.3142.0   154,112   Emsabp32.dll
  25-May-2001 23:56 5.5.3158.0   594,192   Emsmdb32.dll
  01-Jun-2001 22:15 5.5.3159.0   131,344   Emsui32.dll
  02-Jun-2000 07:45 9.0.0.4201   86,067   Envelope.dll
  10-May-2001 02:35 5.5.3156.0   540,944   Exsec32.dll
  05-Apr-2000 16:02 9.0.0.4005   192,561   Mimedir.dll
  21-May-2001 15:20 5.5.3157.0   792,576   Msmapi32.dll
  03-Aug-2000 12:39 9.0.0.4402  5,595,185   Mso9.dll
  08-Jul-2000 00:07 5.5.3138.0   602,384   Mspst32.dll
  31-Jan-2000 22:56 9.0.0.3731   196,661   Oladd.fae
  30-May-2000 15:53         26,643   Olsec9.chm
  08-Feb-2001 14:21 5.5.3153.0   548,352   Omint.dll
  01-Jun-2001 22:15 8.30.3157.0  782,608   Outex.dll
  15-Jun-2001 03:30 9.0.0.5414  5,328,946   Outllib.dll
  15-Jun-2001 03:31 9.0.0.5414  1,675,315   Outllibr.dll
  25-May-2001 23:50 9.0.5324.0   368,691   Pstprx32.dll
  07-Jul-2000 15:41 9.0.0.4307   73,772   Rm.dll
  02-Jun-2000 08:30 9.0.0.4201   65,586   Sendto9.dll
				

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? các Outlook E-mail Security Update, nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262631 OL2000: Thông tin v? Outlook E-mail Security Update
262701 OL2000: Nhà phát tri?n thông tin v? Outlook E-mail Security Update
263297 OL2000: Qu?n tr? thông tin v? Outlook E-mail Security Update
262634 OL2000: Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i Outlook E-mail Security Update
264567 OL2000: Thi?t l?p đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i Outlook E-mail Security Update
264128 OL2000: Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? kh? năng tương tác v?i Outlook E-mail Security Update
264130 OL2000: Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? bên th? ba v?i Outlook E-mail Security Update

Thu?c tính

ID c?a bài: 262631 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbdownload kboffice2000sp3fix kbhowto kbmt KB262631 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:262631

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com