Kh?c ph?c: DRILLTHROUGH tuyên b? không ho?t đ?ng n?u nó đư?c đi?u hành ch?ng l?i m?t s? thành viên thu?c tính có giá tr? ch?a m?t ho?c nhi?u ngo?c kép trong SSAS 2008 R2 ho?c trong SSAS 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2626637 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ho?c Microsoft SQL Server 2012 fixes trong m?t th? t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ho?c SQL Server 2012 trư?c phát hành.

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t chi?u hư?ng trong Microsoft SQL Server 2008 R2 phân tích b?n ghi d?ch v? (SSAS 2008 R2) ho?c Microsoft SQL Server 2012 phân tích b?n ghi d?ch v? (SSAS 2012).
 • Giá tr? c?a tài s?n KeyColumns cho m?t s? thành viên thu?c tính trong chi?u có ch?a m?t ho?c nhi?u hơn g?p đôi d?u ki?m ngo?c kép.
 • Ít nh?t m?t trong các giá tr? cho các thành viên thu?c tính đư?c xác đ?nh b?i các tài s?n keyColumns có ch?a m?t ho?c nhi?u hơn g?p đôi d?u ki?m ngo?c kép.
 • B?n c? g?ng ch?y m?t truy v?n đa chi?u bi?u th?c (MDX) có ch?a m?t tuyên b? DRILLTHROUGH ch?ng l?i các thành viên thu?c tính trong ?ng d?ng.
  Ví d?, b?n ch?y truy v?n MDX trong Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS).

Trong trư?ng h?p này, hành đ?ng DRILLTHROUGH không đư?c tr?nh bày như là m?t hành đ?ng có s?n. Khi đi?u này x?y ra, b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i.

Ghi chú
 • Các ?ng d?ng đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" có th? là Microsoft Office Excel, Microsoft kinh doanh t?nh báo phát tri?n Studio (giá) ho?c SSMS.
 • V?n đ? này không x?y ra n?u, thay v? b?t đ?ng s?n KeyColumns , nó là giá tr? c?a tài s?n NameColumn cho các thành viên thu?c tính ch?a ngo?c kép.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? chu?i đư?c t?o ra b?i MDSCHEMA_ACTIONS rowset đư?c phân tách không chính xác khi các báo cáo DRILLTHROUGH đang ch?y. Do đó, các báo cáo DRILLTHROUGH ch?y không đúng.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Tích l?y gói 1 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong năm 2012 trư?c máy ch? SQL S?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành
B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2012 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.

Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 R2 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 R2 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2633146 Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 R2 SP1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 SP1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 SP1 đư?c phát hành

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2626637 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2626637 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2626637

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com