Danh sách các máy ch? th?i gian đơn gi?n Network Time Protocol (SNTP) mà có s?n trên Internet

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 262680 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? đơn gi?n giao th?c th?i gian m?ng (SNTP) th?i gian máy ch? có s?n trên Internet.

THÔNG TIN THÊM

Không có hai c?p đ?, ho?c t?ng, c?a Network Time Protocol (NTP) th?i gian máy ch? có s?n trên Internet. NTP đư?c đ?nh ngh?a trong Yêu c?u ? ki?n (RFC) 1305.

Các máy ch? th?i gian đ?u tiên-c?p ch? y?u là d? đ?nh đ? ho?t đ?ng như các máy ch? th?i gian ngu?n cho các máy ch? th?i gian c?p. Các máy ch? th?i gian đ?u tiên-c?p c?ng có th? có kh? năng cung c?p cho nhi?m v? quan tr?ng d?ch v? th?i gian. M?t s? máy ch? th?i gian đ?u tiên-c?p có th? có m?t truy c?p b? gi?i h?n chính sách.

Các máy ch? c?p th?i gian là dành cho chung SNTP th?i gian nhu c?u d?ch v?. Các máy ch? th?i gian c?p thư?ng cho phép truy c?p công c?ng. Nó là khuyên b?n s? d?ng các máy ch? th?i gian c?p cho b?nh thư?ng ph?c v? th?i gian SNTP c?u h?nh b?i v? h? thư?ng đư?c đ?t trên m?t m?ng lư?i đ?a đi?m g?n nh?t có th? s?n xu?t b?n c?p nh?t nhanh hơn.

Đó khuy?n cáo r?ng b?n nghiên c?u b?t c? lúc nào l?a ch?n máy ch? đ? đ?m b?o r?ng nó có th? đáp ?ng máy ch? th?i gian c? th? c?a b?n yêu c?u.

Danh sách máy ch? th?i gian

Chú ý B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Đó là m?t v?n đ? v?i ch?ng ch? b?o m?t c?a trang web này.

Ch?ng ch? b?o m?t đưa trang web này không đư?c phát hành b?i m?t cơ quan ch?ng nh?n tin c?y.

V?n đ? ch?ng ch? b?o m?t có th? ch? ra m?t n? l?c đ? đánh l?a b?n ho?c ngăn ch?n b?t k? d? li?u nào b?n g?i đ?n máy ch?.

Chúng tôi khuyên b?n nên đóng trang web này và không ti?p t?c trang web này.
N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này khi b?n b?m vào b?t k? các liên k?t sau, ti?p t?c đ? trang Web.Microsoft không duy tr? danh sách các máy ch? th?i gian ho?c khuyên b?n nên m?t trong nh?ng ph?c v? th?i gian trên m?t khác. Các liên k?t này nghiên c?u đ? ch?n server(s) th?i gian thích h?p cho c?u h?nh c?a b?n và tham chi?u c?a b?n. Microsoft khuy?n cáo r?ng nhóm làm vi?c máy vi tính đ?ng b? t? h? ph?c v? Microsoft NTP (time.windows.com). N?u m?t th?i gian ngu?n là mong mu?n, chúng tôi đ? ngh? b?n s? d?ng m?t trong các máy ch? th?i gian đ?a t?ng 2. Đ? t?m các máy ch? th?i gian 2 t?ng l?p mà có s?n, ghé thăm Web site sau:
https://support.NTP.org/bin/View/Servers/StratumTwoTimeServers
Chú ý Xin vui l?ng đ?c "rules of engagement" trư?c khi s? d?ng danh sách các máy ch? th?i gian hai t?ng l?p. Đ? đ?c "rules of engagement", ghé thăm Web site sau:
http://support.NTP.org/bin/View/Servers/RulesOfEngagement
Tên mi?n tham gia thành viên máy tính và máy ch? ?ng d?ng nên đư?c c?u h?nh đ? đ?ng b? hóa th?i gian b?ng cách s? d?ng h? th?ng phân c?p tên mi?n như mô t? trong các Tên mi?n d?a trên h? th?ng phân c?p đ?ng b? hóa ch? đ? t?i Microsoft TechNet Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/cc773013 (WS.10) .aspx
Đ? đ?ng b? hóa không-tên mi?n-tham gia (workgroup) máy tr?m ho?c máy ch?, truy c?p vào Microsoft TechNet Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/cc757721 (WS.10) .aspx

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? vi?c s? d?ng các d?ch v? th?i gian Windows Server và Windows NT, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
888794Cân nh?c khi lưu tr? b? đi?u khi?n vùng Active Directory trong môi trư?ng máy ch? ?o
243574 "Không th? đ?nh v? máy ph?c v? th?i gian" sau khi cài đ?t SNTP ph?c v? th?i gian b?ng cách s? d?ng NET th?i gian l?nh
216734 Cách cấu hình máy chủ thời gian xác định trong Windows 2000
224799 Ho?t đ?ng cơ b?n c?a các d?ch v? th?i gian Windows
951531 D?ch v? W32Time không đ?ng b? hóa CMOS đ?ng h? th?i gian Internet trên Windows XP ho?c Windows Server 2003 d?a trên máy tính sau khi đi?m d?ng d?ch v? W32Time
875495 Làm th? nào đ? phát hi?n và ph?c h?i t? m?t cu?n ngư?c USN trong Windows Server 2003
939322 H? tr? biên gi?i đ? c?u h?nh d?ch v? th?i gian Windows cho đ? chính xác cao môi trư?ng
897615 Chính sách h? tr? cho ph?n m?m c?a Microsoft ch?y trong ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft
289668 Ti?n th?i gian vào s?n xu?t máy tính và các hi?u ?ng trên Active Directory và FRS

Thu?c tính

ID c?a bài: 262680 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbinfo kbnetwork kbmt KB262680 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:262680

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com