OL2000: Nhà phát tri?n thông tin v? Outlook E-mail Security Update

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 262701 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p thông tin cho các nhà phát tri?n, gi?i pháp các nhà cung c?p, và nhà cung c?p ph?n m?m đ?c l?p (ISV) v? Microsoft Outlook Thư đi?n t? b?o m?t C?p Nh?t đư?c phát hành vào ngày 7 tháng 6 năm 2000.

THÔNG TIN THÊM

QUAN TR?NG: Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đ? quen thu?c v?i cơ b?n tính năng c?a Outlook E-mail Security Update trư?c khi b?n đ?c bài vi?t này. Thông tin chung v? Outlook E-mail Security Update đư?c cung c?p t?i các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 96DF48A9-7638-429E-816E-35F16F6528CA & displaylang = EN
Đ? có thêm thông tin v? các Outlook E-mail Security Update, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262631 OL2000: Thông tin v? Outlook E-mail Security Update
Bài vi?t này mô t? hành vi c?a Outlook sau khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t b?o m?t. Qu?n tr? viên có th? c?u h?nh máy khách máy tính do đó h? không ch?a t?t c? nh?ng h?n ch? này. Như m?t nhà phát tri?n, b?n c?n ph?i đư?c làm quen v?i các tùy ch?n hành chính có s?n v?i b?n c?p nh?t b?o m?t này. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? ghi đè các gi?i h?n áp đ?t b?i b?n c?p nh?t b?o m?t, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
263297 OL2000: Qu?n tr? thông tin v? Outlook E-mail Security Update

T?ng quan

Outlook E-mail Security Update cung c?p Outlook v?i c?p thêm b?o v? ch?ng l?i thư đi?n t? đ?c h?i. B?n C?p Nh?t tr?c ti?p ?nh hư?ng đ?n cách mà nhi?u ch?c năng tính năng Outlook, và nó có th? ?nh hư?ng đ?n các gi?i pháp mà b?n xây d?ng b?ng cách s? d?ng tính năng nhà phát tri?n có bao g?m trong Outlook và nh?n tin công ngh? ho?c khác ?ng d?ng l?p tr?nh Giao di?n (API). N?u b?n đ? t?o ra b?t k? lo?i h?nh gi?i pháp b?ng cách s? d?ng Microsoft nh?n tin công ngh?, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n tr? nên quen thu?c v?i các thay đ?i b?n c?p nh?t b?o m?t làm cho Outlook và làm th? nào nh?ng thay đ?i có th? ?nh hư?ng đ?n gi?i pháp c?a b?n. Trong m?t s? trư?ng h?p, các gi?i pháp không ho?t đ?ng ? t?t c?; trong khác trư?ng h?p, các gi?i pháp có th? d?n đ?n m?t thông đi?p c?nh báo r?ng ng?t gi?i pháp c?a b?n khi b?n c? g?ng ch?y nó.

B?n c?p nh?t b?o m?t thay đ?i Outlook và ch?c năng nh?n tin chung trong các l?nh v?c sau:
 • Hành vi t?p tin đính kèm chung (t? ngư?i dùng cu?i quan đi?m)
 • Mô h?nh đ?i tư?ng Outlook
 • Các khu v?c khác trong Outlook có liên quan đ?n an ninh
 • Đ?i tư?ng h?p tác d? li?u đ?i tư?ng (CDO) mô h?nh
 • Đơn gi?n nh?n tin ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n, ho?c MAPI đơn gi?n
QUAN TR?NG: B?n c?p nh?t b?o m?t này ?nh hư?ng đ?n t?t c? các gi?i pháp tùy ch?nh mà s? d?ng các Outlook đ?i tư?ng mô h?nh và MAPI đơn gi?n, ngay c? khi h? đư?c kí đi?n t?. Đi?u này bao g?m:

 • H?nh th?c tùy ch?nh Outlook đư?c xu?t b?n vào b?t k? thư m?c ho?c các h?nh th?c thư vi?n, bao g?m c? thư vi?n các h?nh th?c t? ch?c.
 • Outlook COM Add-in.
 • Outlook Visual Basic cho các ?ng d?ng.
 • B?t k? lo?i nào khác c?a d? án phát tri?n có s? d?ng Outlook mô h?nh đ?i tư?ng ho?c Simple MAPI.

Thay đ?i thi?t k? mô h?nh đ?i tư?ng Outlook

Phần đính kèm

T?p tin đính kèm v?i Level 1, ho?c "không an toàn", ph?n m? r?ng t?p tin không có th? truy c?p trong mô h?nh đ?i tư?ng Outlook, c? th?:
 • Các Phần đính kèm b? sưu t?p trong mô h?nh đ?i tư?ng là không bi?t g? v? không an toàn t?p tin đính kèm.
 • N?u b?n c? g?ng g?i thư l?p tr?nh v?i m?t trong nh?ng ph?n đính kèm thư không đư?c g?i. N?u chương tr?nh đư?c vi?t b?ng c hay C++ ngôn ng? l?p tr?nh, b?n nh?n đư?c m? tr? l?i MAPI_E_CANCELLED.
 • N?u b?n c? g?ng đ? m? m?t đ?i tư?ng h? th?ng "không an toàn" t?p tin (ho?c t?p tin "freedoc") b?ng cách s? d?ng mô h?nh đ?i tư?ng Outlook, b?n nh?n đư?c E_FAIL tr? v? m? trong các ngôn ng? l?p tr?nh c ho?c c + +. Trư?c khi cài đ?t các C?p Nh?t, b?n có th? m? m?t đ?i tư?ng h? th?ng "không an toàn" t?p tin b?ng cách s? d?ng các Màn hình phương pháp trong mô h?nh đ?i tư?ng Outlook.

Item.send

Khi b?n ch?y m?t chương tr?nh mà s? d?ng mô h?nh đ?i tư?ng Outlook đ? g?i phương th?c g?i, b?n nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo. Thông báo c?nh báo này s? cho b?n bi?t m?t chương tr?nh đang c? g?i thư nhân danh b?n và h?i n?u b?n mu?n cho phép tin nh?n đư?c g?i đi. Thông đi?p c?nh báo ch?a c? m?t Có và m?t Không nút, tuy nhiên, các Có nút là không có s?n cho đ?n khi năm giây đ? trôi qua k? t? các thông đi?p c?nh báo xu?t hi?n. B?n có th? b? qua nh?ng thông đi?p c?nh báo ngay l?p t?c n?u b?n b?m Không. Khi b?n nh?p vào Không, các G?i phương pháp tr? v? l?i E_FAIL trong l?p tr?nh c hay C++ ngôn ng?.

Truy c?p vào s? đ?a ch? và ngư?i nh?n

N?u m?t chương tr?nh c? g?ng đ? tham kh?o b?t k? lo?i thông tin ngư?i nh?n b?ng cách s? d?ng mô h?nh đ?i tư?ng Outlook, h?p tho?i đư?c hi?n th? mà yêu c?u b?n xác nh?n quy?n truy c?p vào thông tin này. B?n có th? cho phép truy c?p vào s? đ?a ch? ho?c thông tin ngư?i nh?n cho đ?n mư?i phút sau khi b?n nh?n đư?c h?p tho?i. Đi?u này cho phép tính năng, ch?ng h?n như đ?ng b? hóa thi?t b? di đ?ng, đư?c hoàn t?t. N?u b?n quy?t đ?nh không cho phép truy nh?p t?i s? đ?a ch? hay ngư?i nh?n c?a b?n thông tin, b?n nh?n đư?c m? tr? l?i E_FAIL cho t?t c? các thư trong các c ho?c c + + ngôn ng? l?p tr?nh.

B?n nh?n đư?c xác nh?n h?p tho?i khi m?t gi?i pháp c? g?ng l?p tr?nh truy c?p sau đây tính năng c?a mô h?nh đ?i tư?ng Outlook:
 • Các AddressEntries b? sưu t?p ho?c b?t k? AddressEntry đ?i tư?ng.
 • Các Ngư?i nh?n b? sưu t?p ho?c b?t k? Ngư?i nh?n đ?i tư?ng.
 • Các tính ch?t sau c?a m?t ContactItem đ?i tư?ng:
  Email1.address
  Email1.AddressType
  Email1.DisplayName
  Email1.EntryID
  Email2.address
  Email2.AddressType
  Email2.DisplayName
  Email2.EntryID
  Email3.address
  Email3.AddressType
  Email3.DisplayName
  Email3.EntryID
  NetMeetingAlias
  ReferredBy
 • Các tính ch?t sau c?a m?t MailItem đ?i tư?ng:
  SentOnBehalfOfName
  SenderName
  ReceivedByName
  ReceivedOnBehalfOfName
  ReplyRecipientNames
  Đ?
  CC
  Sao ?n
 • Các tính ch?t sau c?a m?t AppointmentItem đ?i tư?ng:
  Trình sắp xếp
  RequiredAttendees
  OptionalAttendees
  Tài nguyên
  NetMeetingOrganizerAlias
 • Các tính ch?t sau c?a m?t TaskItem đ?i tư?ng:
  ContactNames
  Danh bạ
  Delegator
  Chủ sở hữu
  StatusUpdateRecipients
  StatusOnCompletionRecipients
 • Các GetMember phương pháp c?a m?t DistListItem đ?i tư?ng.
 • Các ContactNames b?t đ?ng s?n c?a m?t JournalItem đ?i tư?ng.
 • Các SenderName b?t đ?ng s?n c?a m?t MeetingItem đ?i tư?ng.
 • Các SenderName b?t đ?ng s?n c?a m?t PostItem đ?i tư?ng.
 • Các GetRecipientFromID b?t đ?ng s?n c?a m?t Không gian tên đ?i tư?ng.
 • Các Th?c thi phương pháp c?a m?t Hành đ?ng đ?i tư?ng.
 • Các Công th?c b?t đ?ng s?n c?a m?t UserProperty đ?i tư?ng.

Item.SaveAs

Khi b?n s? d?ng các SaveAs phương pháp đ? lưu b?n ghi vào h? th?ng t?p tin, b?n nh?n đư?c "đ?a ch? cu?n sách"c?nh báo. Đi?u này bao g?m t?t c? các lo?i m?t hàng hay không các m?c có ph?n đính kèm ho?c n?i dung hi?n ho?t. S? thay đ?i này đ? đư?c th?c hi?n như v?y mà b?n không th? l?p tr?nh lưu kho?n m?c vào m?t t?p tin và sau đó phân tích cú pháp t?p đ? L?y đ?a ch? thư đi?n t?.

G?i CommandBar nút

Nó không c?n có th? s? d?ng các Th?c thi phương pháp l?p tr?nh b?m các G?i nút trên thanh công c? c?a Outlook. M?c dù đây không ph?i là thư?ng làm trong Outlook gi?i pháp, thay đ?i này đ? đư?c th?c hi?n đ? ngăn ng?a đ?c h?i intent. B?n nh?n đư?c m? tr? l?i E_FAIL cho t?t c? các thư trong c hay C++ ngôn ng? l?p tr?nh.

SendKeys

Outlook không cho phép truy c?p vào m?t s? h?p tho?i b?ng cách s? d?ng Visual Basic ho?c Visual Basic cho các ?ng d?ng SendKeys b? ch? huy. Đi?u này ngăn c?n các chương tr?nh đ?c h?i t? t? đ?ng sa th?i thông đi?p c?nh báo và circumventing các tính năng b?o m?t m?i.

VBScript trong các h?nh th?c chưa đư?c công b? không c?n ch?y

Khi b?n t?o m?t h?nh th?c tùy ch?nh Outlook, b?n có th? ch?n đ? tr?c ti?p nhúng Visual Basic script Edition (VBScript) trong v?ng m?t m?c. B?n có th? làm đi?u này N?u ngư?i dùng khác không th? truy c?p vào m?t h?nh th?c đư?c công b?. Nh?ng lo?i h?nh th?c g?i là "m?t l?n" các h?nh th?c.

Cho thông tin thêm v? các h?nh th?c m?t l?n, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
207896 OL2000: Làm vi?c v?i đ?nh ngh?a h?nh th?c và các h?nh th?c m?t l?n
Khi b?n m? m?t trong nh?ng m?c này trong m?t phiên b?n c?a Outlook mà không có b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng cho nó, Outlook s? hi?n th? m?t thông đi?p c?nh báo an ninh s? h?i n?u b?n mu?n kích ho?t ho?c vô hi?u hóa m? trong các h?nh th?c. Khi b?n s? d?ng m?t phiên b?n c?a Outlook có b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng cho nó, Outlook vô hi?u hóa m? và b?n không th? kích ho?t nó. N?u b?n mu?n s? d?ng m?t k?ch b?n đư?c vi?t b?ng VBScript trong m?t h?nh th?c tùy ch?nh, h?nh th?c tùy ch?nh ph?i đư?c công b? thư vi?n h?nh th?c t? ch?c ho?c vào m?t thư m?c công c?ng trên m?t Microsoft Máy tính Exchange Server. B?n c?ng có th? phân ph?i h?nh th?c tùy ch?nh và cài đ?t t?o m?t đ?a phương thành thư vi?n trên máy tính cá nhân khách.

Các ?ng d?ng văn ph?ng đư?c đ?t l?i đ? b?o m?t cao

Đ? giúp b?o v? ch?ng vi-rút có h?i v? mô mà có th? trong Tài li?u văn ph?ng Microsoft, security update đ?t trong danh sách sau đây c?a Văn ph?ng chương tr?nh vào ch? đ? "b?o m?t cao".

LƯU ?: Cho chương tr?nh Microsoft văn ph?ng 97 đi?n h?nh, b?n đư?c yêu c?u n?u b?n mu?n ch?y macro. Cho chương tr?nh Microsoft Office 2000 đi?n h?nh, macro không th? ch?y cho đ?n khi h? đ? k? và tin c?y. N?u các macro đ? đăng và tin c?y, b?n đang không h?i n?u b?n mu?n ch?y các macro.

S?n ph?m b? ?nh hư?ng

 • Microsoft Outlook 2000 ch?. Visual Basic cho các ?ng d?ng đ? không đư?c bao g?m trong Outlook 98.
 • Microsoft Word 2000 và Microsoft Word 97. Theo m?c đ?nh, Word đang ? ch? đ? b?o m?t cao trong Office 2000.
 • Microsoft Excel 2000 và Microsoft Excel 97.
 • Microsoft PowerPoint 2000 và Microsoft PowerPoint 97.
LƯU ?: Truy c?p Microsoft đ? không có thi?t đ?t tương đương cho an ninh v? mô và do đó không b? ?nh hư?ng. Do đó, t?t c? các truy c?p tài li?u lo?i bao g?m trong danh sách các ph?n m? r?ng t?p tin không an toàn mà không th? đư?c truy c?p.

Outlook và HTML Mail

B?n c?p nh?t b?o m?t đ?t Outlook vào khu v?c"h?n ch?" m?c đ?nh. N?u b?n m? thư đi?n t? là trong ngôn ng? đánh d?u siêu văn b?n Đ?nh d?ng (HTML), và HTML ch?a các k?ch b?n, ch?y k?ch b?n trong b?i c?nh các thi?t đ?t b?o m?t Internet.

LƯU ?: Đây là m?t s? khác bi?t gi?a Outlook 98 và Outlook 2000. Khi b?n s? d?ng Outlook 98, ho?t đ?ng ch?y n?i dung khi thi?t đ?t b?o m?t đư?c đ?t đ?y đ? th?p. V?i Outlook E-mail Security Update cài đ?t, Outlook 2000 hoàn toàn vô hi?u hóa các t?p l?nh trong thư đi?n t? HTML, b?t k? c?a Internet thi?t đ?t b?o m?t.

Thay đ?i thi?t k? MAPI đơn gi?n

Khi Outlook đư?c cài đ?t trên m?t máy tính như m?c đ?nh đơn gi?n Máy khách MAPI, Outlook x? l? yêu c?u đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng MAPI đơn gi?n các cu?c g?i. V? v?y, khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t Outlook E-mail, thay đ?i đư?c th?c hi?n v?i cách mà các cu?c g?i MAPI đơn gi?n đư?c x? l?. Theo m?c đ?nh, n?u b?n s? d?ng nhi?u ch?c năng MAPI đơn gi?n b?n nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo nói r?ng m?t chương tr?nh là c? g?ng đ? truy c?p thông tin ngư?i nh?n ho?c g?i thư c?a b?n danh ngh?a.

Danh sách sau đây mô t? như th? nào đáp ?ng các Outlook đ? đơn gi?n Các cu?c g?i MAPI.
Simple MAPI call  Behavior if handled by Outlook
----------------------------------------------------------------
MAPIAddress    OK
MAPIDeleteMail   OK
MAPIDetails    OK
MAPIFindNext    OK
MAPIFreeBuffer   OK
MAPILogoff     OK
MAPILogon     OK
MAPIReadMail    Prompt
MAPIResolveName  Prompt
MAPISaveMail    OK
MAPISendDocuments OK
MAPISendMail    OK with the MAPI_DIALOG argument, otherwise prompt
Đ? bi?t thêm thông tin v? các cu?c g?i MAPI đơn gi?n, Xem bài vi?t sau đây trên Web site c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms529435.aspx

Thay đ?i thi?t k? CDO

Outlook 2000 E-mail Security Update không lo?i b? CDO mô h?nh đ?i tư?ng n?u nó đ? đư?c trư?c đó đư?c cài đ?t trên máy tính. Đi?u này khác v?i t? các Outlook 98 E-mail Security Update, mà lo?i b? đ?i tư?ng CDO mô h?nh máy tính.

Mô h?nh đ?i tư?ng CDO 1.21 đ? b? thay đ?i đ? ph?n ánh nh?ng thay đ?i mô h?nh đ?i tư?ng Outlook và Simple MAPI. Đ? thêm thông tin v? CDO thay đ?i, nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
268279 OL2000: Thông tin v? CDO E-mail Security Update
268372 OL2000: Nhà phát tri?n thông tin v? CDO E-mail Security Update
Cho bi?t thêm thông tin v? các mô h?nh đ?i tư?ng CDO, Xem bài vi?t sau đây trên Web site c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms998655.aspx

Ph? bi?n tin nh?n các cu?c g?i không c?n đư?c h? tr?

Sau khi b?n cài đ?t C?p Nh?t b?o m?t Outlook E-mail, chung Nh?n tin cu?c g?i (CMC) không có ch?c năng dài hơn. Giao di?n CMC là m?t t?p mư?i ch?c năng cho phép b?n nhanh chóng thêm đơn gi?n kh? năng g?i thông báo đ?n c?a b?n tùy ch?nh chương tr?nh. Ví d?, chương tr?nh c?a b?n có th? g?i m?t tin nh?n v?i m?t đơn CMC ch?c năng g?i và nh?n đư?c m?t tin nh?n v?i hai CMC g?i ch?c năng.

Cho thông tin b? sung v? CMC, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms527945.aspx
Microsoft không có ? đ?nh tái th?c hi?n ch?c năng này và do đó đ? xu?t r?ng b?n không s? d?ng CMC trong nh?n tin gi?i pháp.

Vi?c thi?t k? các gi?i pháp v?i Security Update

There's no way tr?c ti?p, chương tr?nh đ? xác đ?nh b?o m?t C?p nh?t các tính năng m?t ngư?i s? d?ng đ? kích ho?t. Tuy nhiên, tùy thu?c vào gi?i pháp c?a b?n, b?n có th? s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây đ? xác đ?nh xem các C?p Nh?t b?o m?t đ? đư?c cài đ?t.

Xác đ?nh s? Build Outlook

B?n có th? l?p tr?nh xác đ?nh phiên b?n c?a Outlook đ? xem N?u b?n c?p nh?t b?o m?t đ? đư?c áp d?ng cho Outlook. Tuy nhiên, đi?u này không tr?c ti?p cho b?n bi?t cho dù ngư?i qu?n tr? đ? c?p cho ngư?i dùng b?t k? ghi đè"" kh? năng. Sau đây cho các ?ng d?ng m? m?u c?a Outlook Visual Basic minh ho? làm th? nào b?n có th? xác đ?nh phiên b?n nào c?a Outlook đư?c cài đ?t trên m?t máy tính:
Sub CheckForVersion()
  MsgBox UpdateApplied
End Sub

Function UpdateApplied()
  Set ol = CreateObject("Outlook.Application")
  iBuild = Int(Right(ol.Version, 4))
  ' NOTE: The version number format changed between Outlook 98 and 2000
  If iBuild >= 4201 Then
   UpdateApplied = True
  Else
   UpdateApplied = False
  End If
  Set ol = Nothing
End Function
LƯU ?: M? này không ho?t đ?ng trong Outlook 97 v? Outlook 97 không ch?a m?t Phiên bản b?t đ?ng s?n trong mô h?nh đ?i tư?ng.

Xác đ?nh v? trí giao thư

B?n có th? mu?n ki?m tra n?u Outlook chuy?n giao thư đ?n m?t cá nhân Thư m?c t?p tin (.pst). N?u thư đang đư?c giao vào m?t t?p thư m?c cá nhân, t?t c? b?n c?p nh?t b?o m?t tính năng là có hi?u l?c. T? đ?ng hóa Outlook sau m?u m? minh ho? làm th? nào b?n có th? xác đ?nh n?u m?t ngư?i s? d?ng thư đư?c g?i đ?n m?t h?p thư ho?c t?p tin thư m?c cá nhân.
Sub CheckForPST()
  MsgBox UsingPST
End Sub

Function UsingPST()
  Set ol = CreateObject("Outlook.Application")
  Set oInbox = ol.Session.GetDefaultFolder(6) ' 6 = olFolderInbox
  If InStr(oInbox.Parent.Name, "Mailbox - ") Then
   UsingPST = False
  Else
   UsingPST = True
  End If
  Set oInbox = Nothing
  Set ol = Nothing
End Function

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? các Outlook E-mail Security Update, nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262631 OL2000: Thông tin v? Outlook E-mail Security Update
262701 OL2000: Nhà phát tri?n thông tin v? Outlook E-mail Security Update
263297 OL2000: Qu?n tr? thông tin v? Outlook E-mail Security Update
262634 OL2000: Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i Outlook E-mail Security Update
264567 OL2000: Thi?t l?p đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i Outlook E-mail Security Update
264128 OL2000: Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? kh? năng tương tác v?i Outlook E-mail Security Update
264130 OL2000: Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? bên th? ba v?i Outlook E-mail Security Update

Thu?c tính

ID c?a bài: 262701 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbinfo kbmt KB262701 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:262701

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com