Labojums: Nos?t?t ost?m var b?t l?na, kad lietojat klienta MQSeries adapter (MQSC)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2627579 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Izmantot Microsoft BizTalk MQSeries klientu adapteri (MQSC), kas ir iek?autas Microsoft Host Integration Server.
 • Klienta MQSC adapteris nos?t?t ost?m izmantot, lai nos?t?tu zi?ojumus.

??d? gad?jum? nos?t?t ost?m var b?t l?na. ?o probl?mu var ?pa?i nopietni, kad zi?ojumi ir nos?t?ti augstu latentuma pak?pi, kas t?klos.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo MQSC adapteris darbojas k? vienpavediena s?t?t scen?rijus. Adapteris j?gaida apstiprin?jums (ACK) paketes nos?t??anas darb?bai, pirms adapteris turpina s?t?t n?kamo oper?ciju.

RISIN?JUMS

Microsoft Host Integration Server 2010

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auts kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2616519 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010

Microsoft Host Integration Server 2009

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auti kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2009.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2645939 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2009

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

?is risin?jums ?auj nor?d?t maksim?lo skaitu vienlaic?gu piesl?gumu, kas MQSC nos?t?t apdarin?t?ja rekviz?ti. Noklus?juma limits ir 10 savienojumiem.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2627579 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 21. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft BizTalk Adapter for Host Systems
 • Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0
 • Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft Host Integration Server 2010
 • Microsoft Host Integration Server 2009
 • Microsoft Host Integration Server 2009 Developer Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2627579 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2627579

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com