Năm 2011 tích l?y DST C?p Nh?t cho Exchange Server 2003 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2628229 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

M?t tích l?y th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) C?p Nh?t cho Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) có s?n. B?n c?p nh?t này th?c hi?n DST nh?ng thay đ?i x?y ra ? m?t s? nư?c.

THÔNG TIN THÊM

C?p Nh?t DST tích l?y này th?c hi?n thay đ?i múi gi? trong múi gi? nhi?u. Các khu th?i gian đư?c li?t kê trong bài vi?t này. C?p Nh?t tích l?y này c?ng ch? thay đ?i DST đư?c C?p Nh?t vào trư?c đó C?p Nh?t tích l?y. Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t DST cho h? đi?u hành.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t b?n c?p nh?t cho DST nh?ng thay đ?i trong m?t s? qu?c gia, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2570791 Tháng Tám 2011 tích l?y múi gi? C?p Nh?t cho h? đi?u hành Windows
Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?ng tác d?ng DST thay đ?i trên các s?n ph?m Microsoft khác, truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh h? đi?u hành DST cho Windows, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
914387Làm th? nào đ? c?u h?nh th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày cho h? đi?u hành Windows

Múi gi? C?p Nh?t

Nh?ng thay đ?i sau đây đ? đư?c th?c hi?n sau khi trư?c Windows tích l?y DST update.

Gi? chu?n Th? Nh? K?
Các Gi? chu?n Th? Nh? K? Windows múi gi? đư?c t?o ra. Tên hi?n th?(UTC + 2: 00) Istanbul. Chính quy?n Th? Nh? K? đ? quy?t đ?nh thay đ?i l?ch tr?nh DST 2011. DST s? b?t đ?u vào th? hai ngày 28 thay v? ch? nh?t 27 tháng 3.
"Istanbul" đư?c rút kh?i các(UTC + 2: 00) Athens, Bucharest, Istanbul múi gi?.

Ai C?p-gi? chu?n
Chính ph? c?a Ai C?p đ? h?y DST.

Pacific Á-gi? chu?n
B? 2011 DST b?t đ?u tháng đ?n tháng tám và tháng k?t thúc năm 2012-Tháng ba.

Gi? chu?n Ma-r?c
B? 2011 DST cu?i tháng b?y.

Fiji-gi? chu?n
B? 2011 DST cu?i ngày đ?n ch? nh?t đ?u tiên c?a Tháng ba.

Samoa-gi? chu?n
Đ?t th?i gian k?t thúc DST 2011 đ? x?y ra m?t gi? sau đó hơn so v?i th?i gian k?t thúc trư?c.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Múi gi? chính tên Tên hi?n th? 2011 DST b?t đ?u ngaøy giôø 2011 DST cu?ingaøy giôøTZI subkey
Gi? chu?n Th? Nh? K?(UTC + 2: 00)IstanbulCu?i th? hai tháng ba

03:00:00.000
Cu?i ch? nh?t trong tháng mư?i

04:00:00.000
"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 01, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Ai C?p-gi? chu?n(UTC + 02: 00) CairoKhông cóKhông có"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Pacific Á-gi? chu?n(UTC-04: 00)SantiagoTh? b?y th? ba vào tháng tám

23:59:59.999
Th? b?y đ?u tiên tháng năm

23:59:59.999
"TZI" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Gi? chu?n Ma-r?c(UTC)CasablancaTh? b?y đ?u tiên trong tháng tư

23:59:59.999
Cu?i th? b?y vào tháng b?y

23:59:59.999
"TZI" = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Fiji-gi? chu?n(UTC + 12: 00)FijiCh? Nh?t th? tư trong tháng mư?i

02:00:00.000
Ch? nh?t đ?u tiên Tháng ba

03:00:00.000
"TZI" = hex: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Samoa-gi? chu?n(UTC-11: 00)SamoaCu?i ch? nh?t trong tháng chín

00:00:00.000
Ch? nh?t đ?u tiên trong tháng tư

01:00:00.000
"TZI" = hex: 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Cho năm 2011, t?t c? các C?p Nh?t Nga múi gi? đư?c li?t kê trong b?ng sau.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Múi gi?C?M?i
Nga-gi? chu?n(UTC + 3: 00) Moscow, St Petersburg, Volgograd(UTC + 4: 00) Moscow, St Petersburg, Volgograd
Ekaterinburg-gi? chu?n(UTC + 5: 00) Ekaterinburg(UTC + 6: 00) Ekaterinburg
B?c Trung Châu Á-gi? chu?n(UTC + 6: 00) Novosibirsk(UTC + 7: 00) Novosibirsk
B?c Châu Á-gi? chu?n(UTC + 7: 00) Krasnoyarsk(UTC + 8: 00) Krasnoyarsk
Gi? chu?n Đông B?c Á(UTC + 8: 00) Irkutsk(UTC + 9: 00) Irkutsk
Yakutsk-gi? chu?n(UTC + 9: 00) Yakutsk(UTC + 10: 00) Yakutsk
Vladivostok-gi? chu?n(UTC + 10: 00) Vladivostok(UTC + 11: 00) Vladivostok
Magadan gi? chu?n(UTC + 11: 00) Magadan(UTC + 12: 00) Magadan
Gi? chu?n Kaliningrad
Múi gi? Windows m?i đư?c t?o ra, và nó có tên hi?n th? (UTC + 3: 00) Kaliningrad. Múi gi? này không s? d?ng DST.

Newfoundland-gi? chu?n
DST b?t đ?u và k?t thúc l?n đư?c C?p Nh?t t? 00: 01-02: 00.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Múi gi? chính tênTên hi?n th?2011 DST b?t đ?u ngaøy giôø2011 DST cu?ingaøy giôøTZI subkey
Nga-gi? chu?n(UTC + 4: 00) Moscow, St. Petersburg, VolgogradKhông cóKhông có"TZI" = hex: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Ekaterinburg-gi? chu?n(UTC + 6: 00) EkaterinburgKhông cóKhông có"TZI" = hex: 98, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
B?c Trung Châu Á-gi? chu?n(UTC + 7: 00) NovosibirskKhông cóKhông có"TZI" = hex: 5 c, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
B?c Châu Á-gi? chu?n(UTC + 8: 00) KrasnoyarskKhông cóKhông có"TZI" = hex: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Gi? chu?n Đông B?c Á(UTC + 9: 00) IrkutskKhông cóKhông có"TZI" = hex: e4, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Yakutsk-gi? chu?n(UTC + 10: 00) YakutskKhông cóKhông có"TZI" = hex: a8, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Vladivostok-gi? chu?n(UTC + 11: 00) VladivostokKhông cóKhông có"TZI" = hex: 6 c, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Magadan gi? chu?n(UTC + 12: 00) MagadanKhông cóKhông có"TZI" = hex: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Gi? chu?n Kaliningrad(UTC + 3: 00) KaliningradKhông cóKhông có"TZI" = hex: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Newfoundland-gi? chu?n

 
(UTC-3: 30). Newfoundland

 
Ch? Nh?t th? hai tháng ba

00:01:00:000
Ch? nh?t đ?u tiên trong tháng mư?i m?t

02:00:00:000
"TZI" = hex: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00

 

Thông tin hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, gói này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho t?i có ch?a hotfix này.

Để khắc phục sự cố này ngay lập tức, hãy liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Exchange Server 2003 SP2 cài đ?t.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
836993 Cách tải xuống gói d?ch v? m?i nh?t cho Exchange Server 2003

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này. Kh?i đ?ng Tuy nhiên, các d?ch v? kho thông tin Exchage và t?t c? các d?ch v? ph? thu?c đang t? đ?ng l?i khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Blank.htmKhông áp d?ng18614-Oct-1116: 25
CDO.dll6.5.7656.5729,60014-Oct-1116: 12
Cdoex.dll6.5.7656.54,017,15214-Oct-1121: 26
Ctrl_calendar.CSSKhông áp d?ng88414-Oct-1116: 25
Ctrl_calendar.HTCKhông áp d?ng8,45214-Oct-1116: 25
Ctrl_calendar.jsKhông áp d?ng32,28614-Oct-1116: 25
Ctrl_calendarview.CSSKhông áp d?ng4,40814-Oct-1116: 25
Ctrl_calendarview.HTCKhông áp d?ng12.90914-Oct-1116: 25
Ctrl_calendarview.jsKhông áp d?ng77,00614-Oct-1116: 25
Ctrl_calendarviewprn.CSSKhông áp d?ng48914-Oct-1116: 25
Ctrl_calviewdaily.XSLKhông áp d?ng12,98512-Sep-1116: 08
Ctrl_calviewmonthly.XSLKhông áp d?ng13,11212-Sep-1116: 08
Ctrl_calviewweekly.XSLKhông áp d?ng9,35912-Sep-1116: 08
Ctrl_ctxtmenu.HTCKhông áp d?ng98514-Oct-1116: 25
Ctrl_ctxtmenu.jsKhông áp d?ng4.92014-Oct-1116: 25
Ctrl_datepicker.HTCKhông áp d?ng3,56314-Oct-1116: 25
Ctrl_datepicker.jsKhông áp d?ng35,38214-Oct-1116: 25
Ctrl_formatbar.HTCKhông áp d?ng6,57414-Oct-1116: 25
Ctrl_formatbar.jsKhông áp d?ng19.852 ngư?i14-Oct-1116: 25
Ctrl_formatbar20.HTCKhông áp d?ng26,69612-Sep-1116: 08
Ctrl_freebusy.CSSKhông áp d?ng1.658 ngư?i14-Oct-1116: 25
Ctrl_freebusy.HTCKhông áp d?ng1.348 ngư?i14-Oct-1116: 25
Ctrl_freebusy.jsKhông áp d?ng35,03914-Oct-1116: 25
Ctrl_message.HTCKhông áp d?ng3,06714-Oct-1116: 25
Ctrl_message.jsKhông áp d?ng16,51914-Oct-1116: 25
Ctrl_message20.HTCKhông áp d?ng21,95812-Sep-1116: 08
Ctrl_mimeformatbar.HTCKhông áp d?ng6,63514-Oct-1116: 25
Ctrl_mimeformatbar.jsKhông áp d?ng11.742 ngư?i14-Oct-1116: 25
Ctrl_notify.HTCKhông áp d?ng1.35014-Oct-1116: 25
Ctrl_notify.jsKhông áp d?ng47314-Oct-1116: 25
Ctrl_poll.jsKhông áp d?ng5,69414-Oct-1116: 25
Ctrl_reminder.HTCKhông áp d?ng1.34914-Oct-1116: 25
Ctrl_reminder.jsKhông áp d?ng8,48214-Oct-1116: 25
Ctrl_tabpages.HTCKhông áp d?ng86314-Oct-1116: 25
Ctrl_tabpages.jsKhông áp d?ng1,40814-Oct-1116: 25
Ctrl_tree.HTCKhông áp d?ngkho?ng 2.73514-Oct-1116: 25
Ctrl_tree.jsKhông áp d?ng26,88014-Oct-1116: 25
Ctrl_tree_pf.HTCKhông áp d?ng2,46914-Oct-1116: 25
Ctrl_tree_pf.jsKhông áp d?ng26,28514-Oct-1116: 25
Ctrl_tree_pf.XSLKhông áp d?ng1.909 ngư?i12-Sep-1116: 08
Ctrl_view.HTCKhông áp d?ng3,11414-Oct-1116: 25
Ctrl_view.jsKhông áp d?ng73,71214-Oct-1116: 25
Ctrl_view.XSLKhông áp d?ng42,53312-Sep-1116: 08
Davex.dll6.5.7656.51,203,20014-Oct-1121: 24
Dlg_anr.jsKhông áp d?ng6,18314-Oct-1116: 25
Dlg_editname.jsKhông áp d?ng6.91514-Oct-1116: 25
Dlg_editrule.jsKhông áp d?ng22,90814-Oct-1116: 25
Dlg_editsignature.jsKhông áp d?ng4,18314-Oct-1116: 25
Dlg_gal.jsKhông áp d?ng20,61314-Oct-1116: 25
Dlg_gallookup.jsKhông áp d?ng6,03514-Oct-1116: 25
Dlg_junk.jsKhông áp d?ng7,13614-Oct-1116: 25
Dlg_movecopy.jsKhông áp d?ng4,94114-Oct-1116: 25
Dlg_newfolder.jsKhông áp d?ng2,96214-Oct-1116: 25
Dlg_options.jsKhông áp d?ng18,40214-Oct-1116: 25
Dlg_recurrence.jsKhông áp d?ng19,88714-Oct-1116: 25
Dlg_reminder.jsKhông áp d?ng27,57514-Oct-1116: 25
Dlg_rules.jsKhông áp d?ng9,48614-Oct-1116: 25
Dlg_spell.jsKhông áp d?ng15,45414-Oct-1116: 25
Dlg_taskrecurrence.jsKhông áp d?ng22,59414-Oct-1116: 25
Dl_appointment.jsKhông áp d?ng9,89314-Oct-1116: 25
Dl_composeapptrecurr.jsKhông áp d?ng7.835 ngư?i14-Oct-1116: 25
Dl_composecommon.jsKhông áp d?ng4,38014-Oct-1116: 25
Dl_composetaskrecurr.jsKhông áp d?ng14,89514-Oct-1116: 25
Dl_contact.jsKhông áp d?ng6,16514-Oct-1116: 25
Dl_folderview.jsKhông áp d?ng3,68714-Oct-1116: 25
Dl_junk.jsKhông áp d?ng3,78814-Oct-1116: 25
Dl_misc.jsKhông áp d?ng7,35714-Oct-1116: 25
Dl_options.jsKhông áp d?ng5,44114-Oct-1116: 25
Dl_task.jsKhông áp d?ng13,26314-Oct-1116: 25
Excdo.dll6.5.7656.53,704,32014-Oct-1121: 26
Exhotfixuninst.dll6.5.7233.4113,8248-Aug-0522: 02
Exoledb.dll6.5.7656.52,691,07214-Oct-116: 24
Exosal.dll6.5.7656.570,14414-Oct-1121: 18
Exspmsg.dll6.5.7233.418,1928-Aug-0522: 02
Frm_attach.jsKhông áp d?ng4,14114-Oct-1116: 25
Frm_composeappt.jsKhông áp d?ng28.83814-Oct-1116: 25
Frm_composecdl.jsKhông áp d?ng14,37914-Oct-1116: 25
Frm_composecontact.jsKhông áp d?ng28,11414-Oct-1116: 25
Frm_composecontact20.jsKhông áp d?ng29,04012-Sep-1116: 08
Frm_composenote.jsKhông áp d?ng15,11614-Oct-1116: 25
Frm_composenote20.jsKhông áp d?ng17,04312-Sep-1116: 08
Frm_composepost.jsKhông áp d?ng10,48214-Oct-1116: 25
Frm_composetask.jsKhông áp d?ng31,40214-Oct-1116: 25
Frm_forwardmeeting.jsKhông áp d?ng6,31814-Oct-1116: 25
Frm_logoff.jsKhông áp d?ng49314-Oct-1116: 25
Frm_mimecommon.jsKhông áp d?ng25,35814-Oct-1116: 25
Frm_mimenote.jsKhông áp d?ng49,63414-Oct-1116: 25
Frm_mimepreviewpane.jsKhông áp d?ng4,31414-Oct-1116: 25
Frm_previewpane.jsKhông áp d?ng2.41814-Oct-1116: 25
Frm_readappt.jsKhông áp d?ng11,32714-Oct-1116: 25
Frm_readnote.jsKhông áp d?ng6,09814-Oct-1116: 25
Frm_readpost.jsKhông áp d?ng4.983 ngư?i14-Oct-1116: 25
Frm_readreports.jsKhông áp d?ng3,44714-Oct-1116: 25
Frm_readtask.jsKhông áp d?ng5.067 ngư?i14-Oct-1116: 25
Lsmexhc.dll6.5.7656.5145,40814-Oct-1116: 13
Madfb.dll6.5.7656.5527,87214-Oct-1121: 26
Mdbmsg.dll6.5.7656.53,391,48814-Oct-1116: 17
Microsoft.Exchange.OMA.userinterface.dll6.5.7656.5413,69614-Oct-1121: 40
Owaprint.CSSKhông áp d?ng1.932 ngư?i14-Oct-1116: 25
Owastyle.CSSKhông áp d?ng10,49714-Oct-1116: 25
Owastyledl.CSSKhông áp d?ng1,70214-Oct-1116: 25
Pdec.HTCKhông áp d?ng2.555 ngư?i12-Sep-1116: 08
Pdec.jsKhông áp d?ng16,06912-Sep-1116: 08
Pdec30.HTCKhông áp d?ng2,77314-Oct-1116: 25
Pdec30.jsKhông áp d?ng12,44114-Oct-1116: 25
Preload.htmKhông áp d?ng6.30814-Oct-1116: 25
Rtdsmcal.dll6.5.7656.543,00814-Oct-1116: 27
SPS.CSSKhông áp d?ng1,06014-Oct-1116: 25
Store.exe6.5.7656.55,269,50414-Oct-1121: 19
Phong cách-chs30.cssKhông áp d?ng21614-Oct-1116: 25
Phong cách-cht30.cssKhông áp d?ng20314-Oct-111: 25
Phong cách-jpn30.cssKhông áp d?ng22214-Oct-1116: 25
Phong cách-kor30.cssKhông áp d?ng20014-Oct-1116: 25
Phong cách-large30.cssKhông áp d?ng20414-Oct-1116: 25
Style30.CSSKhông áp d?ng20414-Oct-1116: 25
Tf_galfind.XSLKhông áp d?ng8,63412-Sep-1116: 08
Tf_messages.XSLKhông áp d?ng11,61012-Sep-1116: 08
Tf_twoline.XSLKhông áp d?ng10,67712-Sep-1116: 08
Util_addrval.jsKhông áp d?ng1.501 ngư?i14-Oct-1116: 25
Util_buttons.jsKhông áp d?ng4,29314-Oct-1116: 25
Util_calendar.jsKhông áp d?ng3,43714-Oct-1116: 25
Util_calmessaging.HTCKhông áp d?ng87614-Oct-1116: 25
Util_calmessaging.jsKhông áp d?ng8,74614-Oct-1116: 25
Util_forms.jsKhông áp d?ng17.41014-Oct-1116: 25
Util_mimemsg.jsKhông áp d?ng9.14314-Oct-1116: 25
Util_owa.jsKhông áp d?ng17,37414-Oct-1116: 25
Util_recipients.jsKhông áp d?ng1430314-Oct-1116: 25
Util_view.jsKhông áp d?ng27,81214-Oct-1116: 25
Vw_calendar.jsKhông áp d?ng8,12814-Oct-1116: 25
Vw_calendarpart.CSSKhông áp d?ng1.062 ngư?i14-Oct-1116: 25
Vw_calendarpart.jsKhông áp d?ng63614-Oct-1116: 25
Vw_contact.jsKhông áp d?ng1,93714-Oct-1116: 25
Vw_dumpster.jsKhông áp d?ng2.659 ngư?i14-Oct-1116: 25
Vw_message.jsKhông áp d?ng9,64614-Oct-1116: 25
Vw_messagepart.jsKhông áp d?ng1.61214-Oct-1116: 25
Vw_navbar.jsKhông áp d?ng34,50114-Oct-1116: 25
Vw_search.jsKhông áp d?ng8,92514-Oct-1116: 25
Vw_task.jsKhông áp d?ng5.332 ngư?i14-Oct-1116: 25
Vw_taskpart.jsKhông áp d?ng3,48214-Oct-1116: 25
Webrstr-ara.dll6.5.7656.5100,35214-Oct-1121: 24
Webrstr-bas.dll6.5.7656.5106,49614-Oct-1121: 29
Webrstr-brz.dll6.5.7656.5111,10414-Oct-1121: 25
Webrstr-cat.dll6.5.7656.5113,15214-Oct-1121: 29
Webrstr-chs.dll6.5.7656.5100,35214-Oct-1121: 24
Webrstr-cht.dll6.5.7656.5100,35214-Oct-1121: 24
Webrstr-cze.dll6.5.7656.5104,44814-Oct-1121: 27
Webrstr-dan.dll6.5.7656.5104,96014-Oct-1121: 28
Webrstr-dut.dll6.5.7656.5114,17614-Oct-1121: 25
Webrstr-fin.dll6.5.7656.5107,52014-Oct-1121: 26
Webrstr-frn.dll6.5.7656.5119,80814-Oct-1121: 21
Webrstr-ger.dll6.5.7656.5116,73614-Oct-1121: 20
Webrstr-grk.dll6.5.7656.5124,41614-Oct-1121: 26
Webrstr-heb.dll6.5.7656.5100,35214-Oct-1121: 25
Webrstr-hun.dll6.5.7656.5113,66414-Oct-1121: 29
Webrstr-itn.dll6.5.7656.5114,17614-Oct-1121: 22
Webrstr-jpn.dll6.5.7656.5100,35214-Oct-1121: 22
Webrstr-kor.dll6.5.7656.5100,35214-Oct-1121: 23
Webrstr-nor.dll6.5.7656.5103,42414-Oct-1121: 28
Webrstr-pol.dll6.5.7656.5111,61614-Oct-1121: 26
Webrstr-por.dll6.5.7656.5114,17614-Oct-1121: 27
Webrstr-rus.dll6.5.7656.5111,61614-Oct-1121: 28
Webrstr-spa.dll6.5.7656.5114,17614-Oct-1121: 22
Webrstr-swe.dll6.5.7656.5104,96014-Oct-1121: 27
Webrstr-trk.dll6.5.7656.5102,40014-Oct-1121: 29
Webrstr-usa.dll6.5.7656.5100,35214-Oct-1116: 24
Webrstr.dll6.5.7656.5100,35214-Oct-1116: 24
Wmtemplates.dll6.5.7656.55,692,41614-Oct-1116: 24

Thu?c tính

ID c?a bài: 2628229 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbhotfixserver kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbmt KB2628229 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2628229

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com