MIME piel?gotu filtru ir atsp?jots, un nav izsaukti Internet Explorer 9

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2628551 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Jums ir MIME piel?gotu filtru, kas atbilst ??diem nosac?jumiem:
 • Filtrs MIME ir paredzams, ka re?istr?tas un nere?istr?tas dinamiski WebBrowser vad?klu resursdatora lietojumprogramm?.
 • WebBrowser vad?bas non?k viet?j? satura, izmantojot failu protokolu.

Windows Internet Explorer 9 izmantojot ?o piel?goto MIME filtru, j?s varat paman?t filtrs MIME ir atsp?jots, un nav izsaukti.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, kad atbildi, kur? ir MIME tips ir atgriezies, un programma Internet Explorer nevar atrast re?istr?to MIME filtrs MIME tips.

Piez?meJa izmantojat programmu Windows Internet Explorer 8, MIME piel?gotu filtru vienm?r atsaukties.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, instal?jiet ?o atjaunin?jumu. P?c ?? atjaunin?juma instal??anas jums j?iesp?jo labojumfailu.

Svar?gi ?aj? sada??, metod? vai uzdevums ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c p?rliecinieties, ka j?s r?kojieties uzman?gi. Par pievienoto aizsardz?bu, dubl re?istra pirms to modific?t. P?c tam var atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Lai iesp?jotu ?o labojumfailu, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet re?istra redaktoru. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kums, noklik??iniet uz Palaist, tips regedit, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 2. Atrodiet un p?c tam atlasiet ??das re?istra apak?atsl?gas.
  32-Bit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl

  64 Bit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. P?c tam, kad j?s atlasiet apak?atsl?gu, kas nor?d?ts otraj? sol?, nor?diet uz Jaunu par Redi??t un p?c tam izv?ln? noklik??iniet uz Tausti?u.
 4. Tips FEATURE_ENABLE_CUSTOM_MIME_FILTER_RELOAD_FOR_KB2628551, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz FEATURE_ENABLE_CUSTOM_MIME_FILTER_RELOAD_FOR_KB2628551 ievadnes, nor?diet uz Jaunu par Redi??t un p?c tam izv?ln? noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 6. Tips iexplore. exe, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 7. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz iexplore. exe, un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 8. Attiec?b? uz V?rt?bu dati lodzi?? ierakstiet 1, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 9. Par Failu izv?lni, noklik??iniet uz Iziet no lai izietu no re?istra redaktora.

Dro??bas atjaunin??anas inform?ciju

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet visjaun?ko kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums. Lai to dar?tu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://Update.Microsoft.com
Lai ieg?tu pla??ku tehnisko inform?ciju par p?d?j? programmai Internet Explorer paredz?to kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu, apmekl?jiet ??s Microsoft Web vietas:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Current.aspx

Piez?me ?o atjaunin?jumu pirmo reizi tika iek?auts dro??bas atjaunin?jum? 2618444.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2618444MS11-099: Kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums: 13 decembris 2011

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, p?rliecinieties, ka MIME filtrs vienm?r re?istr?ta.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par filtrs MIME, apmekl?jiet Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (MSDN) t?mek?a vietn?:
Par iesprau?amu MIME filtri
Lai ieg?tu papildinform?ciju par WebBrowser vad?klu, apmekl?jiet MSDN t?mek?a vietn?:
WebBrowser kontroles
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2628551 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 19. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbbug kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2628551 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2628551

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com