Làm th? nào đ? s? d?ng l?nh "M? v?i Explorer" và làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?i tùy ch?n này trong SharePoint Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2629108 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? s? d?ng các m? v?i Explorer l?nh trong SharePoint Online đ? xem, sao chép và di chuy?n các t?p tin trong m?t thư vi?n. Bài báo c?ng th?o lu?n v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng l?nh này.

PHƯƠNG PHÁP

Khi b?n s? d?ng các m? v?i Explorer<b00> </b00> ch? huy, nó s? m? ra Window Explorer trên máy tính c?a b?n. Tuy nhiên, Window Explorer sau đó hi?n th? các c?u trúc m?c tin thư thoại trên máy tính máy ch? lưu tr? web site. Sau đó, b?n có th? làm vi?c v?i các t?p tin trong m?c tin thư thoại. Ví d?, b?n có th? th?c hi?n hành đ?ng b?ng cách s? d?ng Window Explorer bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
 • Kéo tài li?u vào thư vi?n.
 • T?o m?c tin thư thoại.
 • Di chuy?n ho?c sao chép tài li?u trong thư vi?n m?t thư vi?n khác trong tuyển tập site tương t? ho?c gi?a các tuyển tập site.
 • Xóa nhi?u tài li?u t?i m?t th?i gian.

S? d?ng "M? v?i Explorer" trong m?t Thư viện Tài liệu SharePoint Online

Trong Thư viện Tài liệu SharePoint Online, nh?p vào tab Thư vi?n , và sau đó trong nhóm K?t n?i & xu?t kh?u trong ribbon, nh?p vào bi?u tư?ng m? v?i Explorer .

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao chép ho?c di chuy?n các t?p tin thư vi?n b?ng cách s? d?ng m? v?i Explorer, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

Kh?c ph?c s? c? "M? v?i Explorer" l?i tin thư thoại

Khi b?n duy?t đ?n m?t Thư viện Tài liệu SharePoint Online, b?n có th? nh?n đư?c v?n đ? k?t n?i liên t?c, ho?c b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Khách hàng c?a b?n không h? tr? m? danh sách này v?i Window Explorer
Chúng tôi đang g?p m?t v?n đ? m? v? trí này trong h? sơ Explorer. Thêm web site này vào danh sách site tin c?y c?a b?n và th? l?i.
Chúng tôi đang g?p m?t v?n đ? m? v? trí này trong h? sơ Explorer. Đ? m? t?p tin Explorer, b?n s? c?n ph?i thêm web site này vào danh sách site tin c?y c?a b?n và ch?n hộp kiểm "Gi? cho tôi đăng nh?p" khi b?n kí nh?p vào các web site SharePoint Online. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem http://support.microsoft.com/kb/2629108.

Đ?i v?i Internet Explorer 10 v?i Windows 7 ho?c Windows 8, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u b?n đang s? d?ng Internet Explorer 10 v?i Windows 7 ho?c Windows 8, m?t hotfix đ? đư?c phát hành đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? xem thêm thông tin, h?y truy c?p bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2846960 L?i khi b?n m? m?t Thư viện Tài liệu SharePoint trong Window Explorer ho?c ánh x? ổ đĩa mạng cho các thư vi?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 10
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Xác th?c cho Office 365

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?ng th?c vào Office 365. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào các trang web SharePoint Online b?ng cách s? d?ng Office 365 ?y nhi?m c?a b?n, và ch?c ch?n r?ng b?n b?m đ? ch?n h?p ki?m gi? cho tôi đăng nh?pnhư nh?n th?y trong ?nh ch?p màn h?nh sau đây:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a Office 365 h?p ki?m đ? gi? cho tôi đăng nh?p tùy ch?n


  Lưu ?: N?u b?n đ? không ki?m tra thi?t đ?t này và sau đó tr?nh duy?t m?t trang web SharePoint Online ho?c c?ng Office 365 và b?n đ? đăng nh?p, b?n ph?i l?n đ?u tiên đăng xu?t, và sau đó đăng nh?p m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng h?p ki?m gi? cho tôi đăng nh?p . Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong ribbon Office 365, h?y nh?p vào m?i tên th? xu?ng bên c?nh tên ngư?i dùng c?a b?n.
  2. Nh?p vào đăng xu?t.
  3. Đóng t?t c? c?a s? tr?nh duy?t.
  4. Duy?t đ?n c?ng Office 365.
  5. Ch?n h?p ki?m gi? cho tôi đăng nh?p , nh?p thông tin đăng nh?p c?a b?n, và sau đó nh?p vào đăng nh?p (n?u nó là c?n thi?t).

 2. M? m?t thư vi?n tài li?u trong ch? đ? xem Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thêm các trang web SharePoint Online c?a b?n đ?n các trang web đáng tin c?y

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ?m b?o r?ng các URL tr?c tuy?n SharePoint đ? đư?c thêm vào vùng site tin c?y c?a b?n trong Internet Explorer. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Tùy thu?c vào phiên b?n c?a Internet Explorer, m?t m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây:
  • Nh?p vào tr?nh đơn công c? , và sau đó b?m tùy ch?n Internet.
  • Nh?p vào bi?u tư?ng bánh răng, và sau đó b?m tùy ch?n Internet.


  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a tùy ch?n Internet đư?c đánh d?u theo bi?u tư?ng bánh răng

 3. Nh?p vào Security tab, nh?p vào các trang web tin c?y, và sau đó nh?p vào các trang web.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a các b?o m?t tab trên trang Internet Options

 4. Trong h?p Thêm website này vào vùng , h?y nh?p URL cho trang web SharePoint Online b?n mu?n thêm vào vùng site tin c?y , và sau đó b?m vào Thêm. Ví d?, g? https://contoso. sharepoint.com. (? đây, gi? ch? contoso đ?i di?n cho tên mi?n mà b?n s? d?ng cho t? ch?c c?a b?n.) L?p l?i các bư?c này cho b?t k? trang web b? sung mà b?n mu?n thêm vào vùng này.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a trang web tin c?y

 5. Sau khi b?n đ? thêm vào t?ng trang web vào danh sách trang web , nh?p vào đóng, và sau đó nh?p vào OK.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Ki?m tra tr?ng thái d?ch v? WebClient

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ?m b?o r?ng các b?n c?p nh?t Windows m?i nh?t đư?c áp d?ng. N?u t?t c? các b?n c?p nh?t m?i nh?t đư?c áp d?ng, và các v?n đ? v?n ti?p di?n, h?y ch?c ch?n r?ng d?ch v? WebClient đang ch?y. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Th?c hi?n theo bư?c thích h?p cho h? đi?u hành c?a b?n:
  • Đ?i v?i Windows XP, Windows Vista và Windows 7, b?m vào b?t đ?u, b?m ch?y, g? Services.msc, và sau đó nh?n Enter.
  • Cho Windows 8, nh?p vào b?t đ?u, g? services.msc, và sau đó nh?n Enter.
  • Cho Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2012, b?m b?t đ?u, g? Services.msc, và sau đó nh?n Enter. N?u d?ch v? WebClient không ph?i là hi?n nay, l?n đ?u tiên b?n ph?i cài đ?t máy tính đ? bàn kinh nghi?m. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t nh?ng kinh nghi?m máy tính đ? bàn, xem trang web Microsoft sau đây:
   Cài đ?t máy tính đ? bàn kinh nghi?m
 2. Trong danh sách các d?ch v?, xác đ?nh v? trí các d?ch v? WebClient, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng t?nh tr?ng c?a nó trong c?t tr?ng thái đư?c thi?t l?p đ? b?t đ?u. N?u nó không ph?i là thi?t l?p đ? b?t đ?u, b?m đúp vào d?ch v? WebClient , nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào OK.

N?u b?n đ? ch?y Microsoft tr?c tuy?n d?ch v? ch?n đoán và b? công c? h? tr? đăng nh?p (MOSDAL), b?n có th? xác đ?nh các d?ch v? WebClient đ? ch?y. T? các b?n ghi MOSDAL, trong thư m?c h? th?ng ch?n đoán, m? Tasklist_svc.txt và t?m ki?m WebClient. N?u b?n không th? t?m th?y nó, các d?ch v? WebClient không ch?y.

Ngoài ra, b?n có th? xác minh các trang web đáng tin c?y. T? các b?n ghi MOSDAL, trong thư m?c đăng k? n?m trong thư m?c Internet Explorer, t?m ki?m trong các t?p tin phím đăng k? Internet cài đ?t ZoneMap cho các trang web đáng tin c?y.

Đ? xem thêm thông tin, h?y xem bài vi?t Microsoft Knowledge sau:
960625 Tr?c tuy?n Microsoft d?ch v? ch?n đoán và b? công c? h? tr? khai thác g? (MOSDAL)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Kh?c ph?c s? c? ch?m hơn so v?i d? ki?n "m? v?i Explorer" hi?u su?t trên m?t Windows 8 - ho?c máy tính d?a trên Windows Server 2012

Khi b?n duy?t đ?n m?t thư vi?n tài li?u SharePoint Online và sau đó nh?p vào "M? v?i Explorer", b?n có th? g?p m?t v?n đ? trong đó li?t kê các t?p tin và thư m?c là ch?m hơn so v?i d? ki?n. M?t hotfix đư?c phát hành đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? xem thêm thông tin, h?y truy c?p bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
2782826 Hi?u su?t ch?m khi b?n k?t n?i t?i c?p chia s? WebDAV trong Windows 8 ho?c c?a s? máy ch? 2012

THÊM THÔNG TIN

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách làm vi?c v?i các d?ch v? WebClient, đi đ?n các bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
 • 2548470 M?t d?ch v? WebClient treo trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 khi b?n k?t n?i m?t ngu?n tài nguyên WebDav
 • 943280 Nh?c cho thông tin đăng nh?p khi truy c?p vào các trang web FQDN t? Windows Vista ho?c Windows 7 máy tính

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2629108 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 22.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Online
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
o365 mosdal4.5 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2629108 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2629108

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com