Labojums: K??das zi?ojumu, izveidojot vai redi??jot UDL datus Access r?ks: "iek??j? t?kla bibliot?kas k??da. T?kla l?me?a sintakses k??da."

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2629395 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju Microsoft Host Integration Server 2009 vai Microsoft Host Integration Server 2010 vid?:
  • Microsoft OLE DB nodro?in?t?ju DB2 vai Microsoft BizTalk adapteris DB2 izmantot, lai izveidotu savienojumu ar IBM DB2 z/OS versiju 7 vai IBM DB2 z/OS versija 8.
  • Lietojat atjaunin?jumu, kas ir aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? vai jebkuru jaun?ku atjaunin?jumu Host Integration Server 2009 datu sniedz?jiem:
    2538036 Labojums: Nepareizi dati var ievietot DB2 grafisko datu tipos, Host Integration Server 2009 datu sniedz?jiem
  • Lietojat Microsoft uz??m?ja integr?cijas Server 2010 kumulat?vo atjaunin?jumu 1 (CU1), kas aprakst?ti ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
    2533330 Kumulat?v? atjaunin?juma pakotne 1 Host Integration Server 2010

??d? gad?jum? var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums, noklik??inot uz Izveidot savienojumu, Vienk?r?? vaic?jum?, vai Rental Cars pogu, datu piek?uves r?ku (DAT) izveidojot vai redi??jot Microsoft datu saites (.udl) failu:
Iek??j? t?kla bibliot?kas k??da. T?kla l?me?a sintakses k??da.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka atjaunin?jumus, kurus lietojat ietver izmai?as piek?uves RDB (ACCRDB) izplata datu p?rvald?bu (DDM) komandu, kas nodro?ina atbilst?bas z?me (CRRTKN) ir vair?k par 12 rakstz?m?m. IBM DB2 z/OS versiju 8 un vec?kas versijas neatbalsta CRRTKN v?rt?bas, kas ir vair?k par 12 rakstz?m?m.

RISIN?JUMS

Host Integration Server 2010

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auts kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2616519 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010

Host Integration Server 2009

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auti kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2009.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2645939 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2009

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

?is raksts iztirz? tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das tie?as vai netie?as garantijas, par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2629395 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 31. decembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
  • Microsoft Host Integration Server 2009
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2629395 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2629395

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com