Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n m? m?t t?p tin d?u v?t c?a giao d?ch nhà tích h?p trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010: "t?p tin có th? không đư?c gi?i thích - chu?i không đư?c công nh?...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2629661 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n quay m?t t?p tin d?u v?t nhà tích h?p giao d?ch trên m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Host Integration Server 2010. Khi b?n m? t?p d?u v?t trên m?t máy ch? mà đang ch?y máy ch? lưu tr? tích h?p và có s? d?ng m?t b?n đ?a h? th?ng khác nhau, b?n nh?n đư?c thông báo l?i water Viewer ti?n ích sau:
Theo d?i l?i t?p- đư?ng d?n\trace_file_name
T?p có th? không đư?c gi?i thích - chu?i không đư?c công nh?n là m?t DateTime h?p l?.

GI?I PHÁP

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói tích l?y 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2616519 Tích l?y gói 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, m? t?p tin d?u v?t trên m?t máy ch? mà đang ch?y máy ch? lưu tr? tích h?p và có đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng mi?n đ?a phương tương t? như các máy ch? mà v?t b? b?t.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2629661 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2629661 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2629661

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com