Visual Basic 6 pieteikumu nevar sa?emt notikumus no r?mja cit? dom?n?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2629739 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Microsoft Visual Basic 6 (VB6) lietojumprogrammu izveide
  • VB6 pieteikumu r?ko WebBrowser kontroli.
  • VB6 lietojumprogramma iel?d? lapu, kas satur kadru.
  • R?mja r?ko lapas no cita dom?na.
  • VB6 lietojumprogrammu palaistu, dator?, kur? instal?ta programma Windows Internet Explorer 9.
??d? gad?jum? VB6 pieteikumu nevar sa?emt notikumus no r?mja, kur? atrodas lapas no cita dom?na. T?, piem?ram, VB6 pieteikumu nevar sa?emt klik??i vai MouseOver notikumi.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, instal?jiet ?o atjaunin?jumu.

Dro??bas atjaunin??anas inform?ciju

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet visjaun?ko kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums. Lai to dar?tu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://Update.Microsoft.com
Lai ieg?tu pla??ku tehnisko inform?ciju par p?d?j? programmai Internet Explorer paredz?to kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu, apmekl?jiet ??s Microsoft Web vietas:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Current.aspx
Piez?me ?o atjaunin?jumu pirmo reizi tika iek?auts dro??bas atjaunin?jum? 2618444.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2618444 MS11-099: Kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums: 13 decembris 2011

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2629739 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 15. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2629739 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2629739

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com