Internet Explorer izmanto starpniekserveri lok?lajai IP adresei pat, ja ir iesl?gta opcija ?Lok?laj?m adres?m apiet starpniekserveri?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 262981 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Kad izveidojat savienojumu ar t?mek?a serveri, lok?laj? t?kl? izmantojot interneta protokola (IP) adresi vai pilno dom?na nosaukumu (FQDN), Microsoft Internet Explorer vai Windows Internet Explorer izveido savienojumu, izmantojot pie??irto starpniekserveri pat tad, ja ir iesl?gta opcija Lok?laj?m adres?m apiet starpniekserveri.

Tom?r, ja izveidojat savienojumu ar t?mek?a serveri, izmantojot resursdatora nosaukumu (piem?ram, http://webserver), nevis IP adresi (piem?ram, http://10.0.0.1) vai FQDN (piem?ram, http://webserver.domainname.com), starpniekserveris tiek apiets un Internet Explorer izveido tie?u savienojumu ar serveri.

IEMESLS

P?c noklus?juma tikai resursdatoru nosaukumi ir atz?m?ti, kad ir iesl?gta opcija Lok?laj?m adres?m apiet starpniekserveri.

RISIN?JUMS

Lai apietu vair?kas IP adreses vai konkr?tu dom?na nosaukumu, nor?diet adreses starpniekserveru iz??mumu sarakst?:
 1. P?rl?kprogrammas Internet Explorer izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 2. Ciln? Savienojumi noklik??iniet uz LAN iestat?jumi.
 3. Noklik??iniet uz Papildu un ievadiet vajadz?go inform?ciju apgabal? Iz??mumi.

STATUSS

Tas t? ir izveidots ar nol?ku.

Rekviz?ti

Raksta ID: 262981 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 4.12
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 95
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • the operating system: Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows NT 4.0 6.a servisa pakotne
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbprb KB262981

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com