Kh?c ph?c s? c? kí nh?p các v?n đ? v?i Lync cho Mac 2011 trong Lync Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2629861 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Lync cho Mac các v?n đ? trong Lync Online. Nó c?ng th?o lu?n v? làm th? nào đ? kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Lync cho Mac và làm th? nào đ? thu th?p các t?p tin kí nh?p và thông tin hệ thống cho Lync cho Mac v?n đ?.

PHƯƠNG PHÁP

Trư?c khi b?n kh?c ph?c s? c?

Trư?c tiên, đ?m b?o r?ng ngư?i dùng th?c hi?n theo các bư?c chính xác khi h? kí nh?p vào Lync Online. N?u ngư?i dùng kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n m?t cách chính xác và các v?n đ? v?n t?n t?i, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp khác sau này trong bài vi?t này đ? kh?c ph?c v?n đ? này, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Lưu ?: Đ? k?t n?i Lync cho Mac 2011 Lync Online trong Office 365, b?n ph?i có Lync cho Mac Phiên b?n 14.0.6 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n s? d?ng m?t phiên b?n s?m hơn phiên b?n 14.0.6, b?n có th? có v?n đ? khi b?n kí nh?p vào Lync Online v? phiên b?n trư?c có v?n đ? mà ngăn ch?n xác th?c Lync Online. B?n có th? t?m th?y C?p Nh?t m?i nh?t t?i web site Microsoft sau đây:
C?p Nh?t cho Lync dành cho Mac 2011

Đ?m b?o r?ng ngư?i dùng th?c hi?n theo các bư?c chính xác khi h? kí nh?p vào Lync Online

Đ? kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Lync cho Mac, ngư?i dùng nên th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Lync cho Mac.
 2. Nh?p địa chỉ email, ID người dùng và m?t kh?u c?a b?n.
 3. Bên c?nh kí nh?p dư?i tên là, ch?n trạm đậu hi?n di?n mà b?n mu?n hi?n th? sau khi b?n kí nh?p.
 4. N?u b?n mu?n lưu thông tin kí nh?p c?a b?n, b?m đ? ch?n các nh? m?t kh?u c?a tôi hộp kiểm. Thông tin kí nh?p c?a b?n s? đư?c lưu trong Keychain hệ điều hành Mac và s? làm vi?c cho đ?n th?i gian ti?p theo mà thay đ?i m?t kh?u c?a b?n ho?c h?t h?n.
 5. Đ? đ?t c?u h?nh các tùy ch?n b? sung đ? k?t n?i Lync Online, b?m chuyên sâu. B?n có th? c?u h?nh các tùy ch?n sau:
  • C?u h?nh t? đ?ng: Trong h?u h?t trư?ng h?p, đây là các thi?t l?p chính xác. N?u các b?n ghi DNS c?n thi?t luôn có m?t và c?u h?nh t? đ?ng không ph?i là làm vi?c, h?y th? Hư?ng d?n s? d?ng c?u h?nh.
  • C?u h?nh th? công: Ch?n tùy ch?n này n?u c?u h?nh t? đ?ng là không, và ch? đ?nh các giá tr? sau:
   • tên máy (ứng dụng) phục vụ n?i b?: sipdir.online.lync.com:443
   • Bên ngoài máy ch? tên: sipdir.online.lync.com:443

  • Xác th?c Kerberos:Đ? l?i này tùy ch?n xóa. Office 365 s? d?ng h? th?ng xác th?c Microsoft Azure qu?ng cáo cho xác th?c.

N?u b?n v?n không th? kí nh?p

B?ng sau mô t? thông báo l?i có th? x?y ra khi ngư?i dùng kí nh?p ho?c s? d?ng Lync cho Mac v?i Lync Online.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
L?iNguyên nhânLo?iGi?i pháp
Các b?n ghi d?ch v? có th? không có s?n, ho?c b?n có th? không đư?c k?t n?i v?i Internet. Đ?m b?o r?ng các máy ch? có s?n. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng cáp k?t n?i m?ng đư?c k?t n?i an toàn.
V?n đ? này có th? x?y ra n?u Lync không th? phát hi?n m?t máy ch? Lync phù h?p.
máy tính khách
Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y xem các Đ?m b?o r?ng ngư?i dùng th?c hi?n theo các bư?c chính xác khi h? kí nh?p vào Lync Online .
Lync đ? không th? kí nh?p. Xin vui l?ng ki?m tra ?y nhi?m kí nh?p c?a b?n và th? l?i. N?u s? c? v?n ti?p di?n, vui l?ng liên h? v?i nhóm h? tr? c?a b?n.
Nguyên nhân khác nhau.máy tính kháchĐ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y xem các .
tên người dùng, m?t kh?u ho?c tên mi?n dư?ng như là không chính xác. Đ?m b?o r?ng b?n nh?p chúng m?t cách chính xác. N?u s? c? v?n ti?p di?n, vui l?ng liên h? v?i nhóm h? tr? c?a b?n.
V?n đ? này có th? x?y ra trong các t?nh hu?ng trong đó ngư?i dùng đ? liên k?t c? g?ng kí nh?p, và ngư?i dùng này có m?t m?t kh?u dài hơn 16 kí t? đ?i di?n. Trương m?c ngư?i dùngĐ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y xem các U? quy?n liên k?t ngư?i dùng đ?ng b? hoá t? trên cơ s? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n b?n ghi d?ch v? không th? kí nh?p b?ng cách s? d?ng m?t m?t kh?u dài hơn 16 kí t? đ?i di?n .
EXC_BAD_ACCESS
V?n đ? này có th? x?y ra n?u Lync cho Mac c? g?ng tích h?p ho?c l?p l?ch tr?nh các cu?c h?p v?i h?p thư Exchange không t? ch?c trong Exchange Online. máy tính kháchĐ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y xem các Lync cho Mac tai n?n, và ngư?i dùng nh?n đư?c m?t l?i "EXC_BAD_ACCESS"ho?c Xóa d? li?u lưu tr? và các ch?ng ch? b? h?ng trong Lync ph?n.

Kh?c ph?c s? c? Lync cho Mac v?n đ?

S? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Ngư?i dùng có th? không kí nh?p tr? khi h? l?n đ?u tiên s? d?ng m?t không đúng kí nh?p đ?a ch?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. C? g?ng đ? kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng m?t không đúng kí nh?p đ?a ch?. Có ngh?a là, m?t kí nh?p đ?a ch? mà b?n bi?t s? không ho?t đ?ng. Ví d?, đư?c vi?t b?i adminEmailAddress @contoso.com.

  Lưu ?:Khi b?n làm đi?u này, kí nh?p s? không thành công. Đây là hành vi d? ki?n.
 2. Sau khi kí nh?p không thành công, kí nh?p b?ng cách s? d?ng đ?a ch? kí nh?p đúng. Ví d?, EmailAddress@contoso.com.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

N?u Lync cho Mac t?t máy làm vi?c sau khi m?t v?n đ? kết nối Internet, b? nh? cache DNS tuôn ra.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? làm s?ch b? nh? cache DNS, th?c hi?n m?t trong các th? sau, tùy thu?c vào phiên b?n c?a hệ điều hành Mac b?n đang ch?y:
 • N?u b?n đang ch?y hệ điều hành Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6 ho?c Mac OS X 10.7 sư t?, B?t đ?u thi?t b? đ?u cu?i, và sau đó ch?y l?nh sau đây:
  dscacheutil - flushcache
 • N?u b?n đang ch?y Mac OS X 10.4 Tiger, B?t đ?u thi?t b? đ?u cu?i, và sau đó ch?y l?nh sau đây:
  lookupd - flushcache
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Xóa d? li?u lưu tr? và các ch?ng ch? b? h?ng trong Lync

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Trư?c tiên, xóa các m?c tin thư thoại sau đây:
 • Ngư?i s? d?ng/nhà Folder/Library/Caches/com.microsoft.Lync
 • Ngư?i s? d?ng/nhà người dùng thư m?c/tài li?u/Microsoft d? li?u/Microsoft Lync l?ch s?
Sau đó, xóa b?t k? ch?ng ch? b? h?ng ho?c lưu tr?. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Ti?n ích qu?n l? ch?ng ch? Keychain Access. Đ? làm đi?u này, trong Finder, nh?p vào ?ng d?ng, nh?p vào Ti?n ích, và sau đó nh?p vào Keychain Access. Ho?c, t?m Keychain Access b?ng cách s? d?ng Spotlight.
 2. Trong ngăn bên trái, nh?p vào kí nh?p, và sau đó b?m vào ch?ng ch?.
 3. Trong ngăn ph?i, t?m th?y m?t ch?ng ch? đư?c đ?t tên không xác đ?nh ho?c Communications Server, ch?n nó và sau đó xóa nó.

  Lưu ?: B?n có th? c?n ph?i m? khóa keychain c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t kh?u c?a b?n.
 4. Đóng Keychain Access.
 5. Kh?i đ?ng l?i Lync cho Mac.
Quan tr?ng Trư?c khi b?n th?c hi?n bư?c ti?p theo, h?y th? t?o l?i s? c? b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng th? nghi?m m?i. N?u v?n đ? không l?p l?i trong tài kho?n m?i, sau đó làm theo các bư?c sau:
 1. M? Keychain Access s? thích, và sau đó nh?p vào Thi?t l?p l?i c?a tôi m?c đ?nh Keychain.
 2. M? Finder, xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại sau đây, và sau đó xóa chúng:
  /Users/Home Folder/Documents/Microsoft User Data/Microsoft Lync Data
  /Users/Home Folder/Documents/Microsoft User Data/Microsoft Lync History

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

U? quy?n liên k?t ngư?i dùng đ?ng b? hoá t? trên cơ s? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n b?n ghi d?ch v? không th? kí nh?p b?ng cách s? d?ng m?t m?t kh?u dài hơn 16 kí t? đ?i di?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
T? ch?c có chính sách m?t kh?u trên cơ s? khách hàng có th? cho phép cho m?t kh?u đ? vư?t quá 16 kí t? đ?i di?n. theo m?c đ?nh, chính sách m?t kh?u trong Office 365 h?n ch? m?t kh?u đ?n 16 kí t? đ?i di?n ho?c ít hơn. B?i v? các cơ ch? xác th?c Windows thách th?c/ph?n ?ng (NTLM) trong hệ điều hành Mac, m?t kh?u dài hơn 16 kí t? đ?i di?n không đư?c công nh?n m?t cách chính xác, và đi?u này gây ra kí nh?p th?t b?i.

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, ngư?i dùng nên thay đ?i m?t kh?u c?a m?nh đ? là 16 kí t? đ?i di?n ho?c ít hơn.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Lync cho Mac tai n?n, và ngư?i dùng nh?n đư?c m?t l?i "EXC_BAD_ACCESS"

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thông báo l?i này thư?ng x?y ra khi Lync cho Mac c? g?ng đ? tích h?p ho?c l?p l?ch tr?nh các cu?c h?p v?i h?p thư Exchange không t? ch?c trong Exchange Online. K?ch b?n này không đư?c h? tr? trong Lync Online. Đ? có tr?i nghi?m t?t nh?t, b?n nên s? d?ng c? hai tr?c tuy?n Lync và Exchange Online. Tuy nhiên, n?u đó không ph?i là m?t l?a ch?n, làm theo các bư?c như m?t gi?i pháp ti?m năng:
 1. M? Finder, xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại sau đây, và sau đó xóa nó:
  Documents\Microsoft ngư?i dùng Data\Microsoft Lync d? li?u
 2. B?t đ?u Lync cho Mac, và sau đó kí nh?p vào Lync Online.
 3. Trên Lync cho Mac menu, nh?p vào tùy ch?n, b?m vào tài kho?n, và sau đó xóa hộp kiểm S? d?ng Microsoft Exchange đ? Tr?nh qu?n l? thông tin cá nhân .

  Lưu ?: B?n ph?i th?c hi?n bư?c 3 nhanh chóng sau khi b?n kí nh?p.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu th?p các t?p tin kí nh?p và thông tin hệ thống cho Lync cho Mac v?n đ?

Đ? thu th?p các t?p tin kí nh?p và thông tin hệ thống cho Lync cho Mac v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác minh các phiên b?n c?a hệ điều hành đư?c s? d?ng.
 2. Xác minh thông báo l?i đư?c tr? l?i.
 3. B?t ch?c năng ghi cho x? l? s? c? trong Lync cho Mac. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên Lync menu, nh?p vào tùy ch?n, và sau đó nh?p vào chung.
  2. Trong kí nh?p, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm b?t ghi nh?t k? cho x? l? s? c? .
 4. Thoát kh?i Lync cho Mac, và sau đó kh?i đ?ng l?i Lync cho Mac đ? t?o m?t t?p nh?t kí.
 5. T?o l?i s? c?.
 6. T?t ch?c năng ghi cho x? l? s? c?. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên Lync menu, nh?p vào tùy ch?n, và sau đó nh?p vào chung.
  2. Theo khai thác g?, r? ràng các b?t ch?c năng ghi cho x? l? s? c? hộp kiểm.
 7. Thu th?p các t?p tin kí nh?p cho Lync cho Mac. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên thanh tr?nh đơn trong Finder, nh?p vào đi, và sau đó b?m vào m?c tin thư thoại.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh l?a ch?n đi, bao g?m đi đ?n tu? ch?n m?c tin thư thoại
  2. Trong đi đ?n c?p h?p, nh?p đư?ng d?n m?c tin thư thoại b?n ghi. Ví d?, g? /User/<Useraccountfolder></Useraccountfolder>/Library/logs. Sau đó, nh?p vào đi.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Đi đ?n hộp thoại m?c tin thư thoại, Đang hi?n th? này ví d? ?nh ch?p màn h?nh


   Lưu ?
   <Useraccountfolder></Useraccountfolder> thư?ng là gi?ng như tên người dùng s? d?ng đ? kí nh?p vào máy tính. tên người dùng c?ng có th? đư?c t?m th?y bên c?nh bi?u tư?ng nhà ? trên cùng c?a c?a s? Finder.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a tên người dùng

  3. Trong m?c tin thư thoại b?n ghi, thu th?p các t?p tin log.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh kí nh?p m?c tin thư thoại và t?p tin kí nh?p trong m?c tin thư thoại kí nh?p

G? cài đ?t chuyên bi?t và cài đ?t chuyên bi?t l?i Lync cho Mac 2011

N?u các bư?c trong bài vi?t này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y th? th?c hi?n m?t g? b? cài đ?t chuyên bi?t s?ch c?a Lync cho Mac 2011, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i ?ng d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t g? b? cài đ?t chuyên bi?t s?ch c?a Lync cho Mac 2011, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2691870 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t g? b? cài đ?t chuyên bi?t s?ch c?a Lync cho Mac 2011

THÊM THÔNG TIN

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2629861 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 17.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Lync for Mac 2011
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365022013 kb3rdparty kbgraphic kbmt KB2629861 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2629861

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com