G? r?i các v?n đ? hi?n th? v?i Microsoft games

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 263039 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách g? r?i hi?n th? liên quan v?n đ? mà b?n có th? kinh nghi?m khi b?n s? d?ng m?t trong các tr? chơi Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Hi?n th? t?ng h?p các tri?u ch?ng

Danh sách dư?i đây ch?a màn h?nh hi?n th? t?ng h?p các tri?u ch?ng mà b?n có th? kinh nghi?m:
 • K?t c?u là m?t tích.
 • K?t c?u là b? méo.
 • Màu s?c k?t c?u là b? méo.
 • K?t c?u b? m?.
 • K?t c?u flash.
 • Con tr? chu?t nh?p nháy.
 • Văn b?n màn h?nh b? m? ho?c không th? đư?c nh?n th?y.
 • Đ? h?a màu đen ho?c tr?ng.
 • Màn h?nh s? chuy?n thành màu đen.
 • Đư?ng ngang flicker qua các màn h?nh.

GI?I PHÁP

Hi?n th? phương pháp x? l? s? c?

Ki?m tra cho b?t k? v?n đ? đ? bi?t

Có th? có các v?n đ? c? th? đ? đư?c di?n t? ho?c các bư?c g? r?i cho các tr? chơi c?a b?n có th? giúp b?n gi?i quy?t màn h?nh v?n đ?. Đ? xem b?t k? v?n đ? đ? bi?t cho m?t tr? chơi Microsoft, truy c?p vào Microsoft Web site sau, và sau đó ch?n ho?c t?m ki?m các tr? chơi c?a b?n:
http://support.Microsoft.com/Games

Cài đ?t tr?nh đi?u khi?n video m?i nh?t cho v? màn h?nh c?a b?n

Liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng video c?a b?n cho thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh đi?u khi?n video cho b?n ph?n c?ng video. Đ? xem hay không áp d?ng đi?u khi?n b?n c?p nh?t s?n dùng, truy c?p vào các Microsoft Windows Update Web site sau:
http://update.microsoft.com
Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i nhà s?n xu?t b? đi?u h?p video, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên l?c đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.
Đ? xác đ?nh tên và nhà s?n xu?t c?a video c?a b?n ph?n c?ng, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i dxdiag trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó b?m dxdiag.exe trong các Chương tr?nh danh sách.
 2. B?m vào các Màn hình tab.
 3. Dư?i Thi?t b?T?mTênNhà s?n xu?t.
 4. Nh?p vào L?i ra.

Cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a DirectX

Đ? t?i xu?ng và cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a DirectX, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/Windows/DirectX/Default.mspx

Đi?u ch?nh thi?t đ?t hi?n th?

Nhi?u tr? chơi m?i hơn c?a Microsoft mà đ?i h?i ph?i có m?t card màn h?nh và giám sát mà có th? ch?y m?t ngh? quy?t c?a ít 800 x 600 lúc cao màu (16 bit). Đ?t các Windows hi?n th? đ? phân gi?i 800 x 600 lúc cao màu (16 bit), và sau đó th? nghi?m các tr? chơi. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i cá nhân hóa trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó b?m Cá nhân hóa trong các Chương tr?nh danh sách.
 2. Nh?p vào Thi?t đ?t hi?n th?.
 3. B?m vào các Thiết đặt tab.
 4. Di chuy?n các Khu v?c máy tính đ? bàn trư?t ho?c cácKhu v?c màn h?nh thanh trư?t đ?n 800 x 600 pixel thi?t l?p.
 5. Trong các B?ng màu h?p ho?c trong cácMàu s?c h?p, b?m vào Cao màu (16 chút).
 6. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vàoOk m?t l?n n?a.
 7. Nh?p vào Có ch?p nh?n các thay đ?i thi?t đ?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Đi?u ch?nh thi?t đ?t hi?n th?

Chú ý Sau khi b?n thay đ?i đ? phân gi?i video c?a b?n, b?n có th? ph?i đi?u ch?nh thi?t đ?t màn h?nh đ? các màn h?nh s? hi?n th? m?t cách chính xác. Xem màn h?nh tài li?u hư?ng d?n cho bi?t thêm thông tin.

N?u b?n bi?t nh?ng g? gi?i quy?t c?a b?n tr? chơi đư?c thi?t l?p đ? ch?y lúc, thi?t l?p các thi?t đ?t hi?n th? Windows đ? cùng m?t đ? phân gi?i như các tr? chơi. B?n c?ng có th? th? đ?t đ? phân gi?i màn h?nh b?n đ?n 640 x 480 cao Màu (16 bit).

Đi?u ch?nh tăng t?c ph?n c?ng đ? h?a

Đ? đi?u ch?nh tăng t?c ph?n c?ng đ? h?a, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i cá nhân hóa trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó b?m Cá nhân hóa trong các Chương tr?nh danh sách.
 2. Nh?p vào Thi?t đ?t hi?n th?.
 3. Nh?p vào Thi?t đ?t chuyên sâu.
 4. B?m vào các G? r?i tab, và sau đó b?m Thay đ?i thi?t đ?t.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Quyền kiểm soát Truy nhập Người dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c cho m?t xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào Cho phép.
 5. Di chuy?n các Tăng t?c ph?n c?ng thanh trư?t hai notches bên trái c?a Đ?y đ? (các Vô hi?u hoá tăng t?c con tr? và bitmap cài đ?t).
 6. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng l?i ngay.
 7. Sau khi máy tính đ? kh?i đ?ng l?i, ki?m tra các tr? chơi.
Chú ý N?u tr? chơi c?a b?n ch?y v?i tăng t?c video ch?i, nó có th? ch? ra r?ng b?n c?n ph?i C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n ho?c nó có th? ch? ra r?ng c?a b?n v? màn h?nh không th? ch?y tr? chơi c?a b?n v?i gia t?c đ?y đ?.

Chuy?n t? ch? đ? toàn màn h?nh đ? ch? đ? c?a s?

B?n có th? chuy?n đ?i tr? chơi ch?y trong ch? đ? c?a s?. Đ? chuy?n sang Ch? đ? c?a s?, b?t đ?u tr? chơi, và sau đó b?m phím ALT + ENTER.

Chú ý
M?t s? tr? chơi không h? tr? ch?c năng này.
 • N?u các tr? chơi đ? không chuy?n sang ch? đ? c?a s?, ti?p t?c bư?c ti?p theo.
 • N?u tr? chơi chuy?n sang ch? đ? c?a s? và các v?n đ? không có c?n x?y ra, card màn h?nh và DirectX c?a b?n đư?c cài đ?t không chính xác, ho?c c?a b?n card màn h?nh không th? ch?y các tr? chơi trong ch? đ? toàn màn h?nh.

Đi?u ch?nh t?c đ? làm tươi

 1. M? thi?t đ?t hi?n th?. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i cá nhân hóa trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó b?m Cá nhân hóa trong các Chương tr?nh danh sách.
 2. Nh?p vào Thi?t đ?t chuyên sâu.
 3. B?m vào các Màn h?nh tab, và sau đó ch?n m?t t?c đ? làm tươi m?i. Màn h?nh s? m?t m?t chút th?i gian đ? đi?u ch?nh. N?u b?n mu?n gi? các thay đ?i, nh?p vào Áp d?ng. N?u b?n không áp d?ng nh?ng thay đ?i trong v?ng 15 giây, t?c đ? làm tươi s? tr? l?i đ? thi?t l?p ban đ?u c?a b?n.
Cho bi?t thêm thông tin v? nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

Thu?c tính

ID c?a bài: 263039 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege II
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft Fable III for PC
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbgraphxlink kbdisplay kbenv kbhowto kbmt KB263039 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:263039

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com