ID c?a bài: 263044 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? c?a b?n ph?n c?ng liên quan v?n đ?, xin vui l?ng xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng Fdisk.exe đ? phân vùng đ?a c?ng là l?n hơn 64 GB (Gigabyte 64, ho?c 68,719,476,736 bytes) kích thư?c, Fdisk nào không báo cáo đúng c? c?a đ?a c?ng.

Kích thư?c đó Fdisk báo cáo là kích thư?c đ?y đ? c?a đ?a c?ng, tr? 64 GB. Ví d?, n?u các ? đ?a v?t l? là 70,3 GB (75,484,122,112 bytes) kích thư?c, Fdisk báo cáo các ? đ?a như đang là 6,3 GB (6,764,579,840 bytes) kích thư?c.

NGUYÊN NHÂN

Fdisk s? d?ng m?t s? giá tr? 16-bit trong n?i b? đ? tính toán các Kích c? c?a ? đ?a. M?t s? các bi?n này tràn khi kích thư?c ? đ?a là b?ng ho?c l?n hơn 64 GB.

GI?I PHÁP

Một S?a ch?a đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? coi kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng nó ch? đ? máy vi tính đang g?p v?n đ? này c? th?.

Đ? gi?i quy?t này v?n đ? ngay l?p t?c, t?i v? s?a ch?a b?ng cách nh?p vào liên k?t t?i sau này trong d?ch này bài vi?t ho?c liên h? v?i Microsoft s?n ph?m v? h? tr? đ? có đư?c s?a ch?a. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft s?n ph?m d?ch v? h? tr? s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
LƯU ?: Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng đư?c phát sinh cho h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Thông thư?ng h? tr? chi phí s? áp d?ng cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

LƯU ?: Hotfix này không đư?c thi?t k? cho kh?i h?p l? 48-bit đ?a ch? Đ?a c?ng (LBA), và nó không đư?c h? tr? trên đ?a c?ng l?n hơn 137 GB.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có các t?p tin sau đây thu?c tính ho?c sau này:
 Date   Time   Size  File name Operating System
 ---------------------------------------------------------------
 05/19/00 10:30am 64,428 Fdisk.exe Windows 98
 05/18/00  8:35am 64,460 Fdisk.exe Windows 98 Second Edition
				
LƯU ?: Gói cài đ?t s?a ch?a ch?a c? Windows 98 và Windows 98 Second Edition Phiên b?n c?a vi?c s?a ch?a. Các gói t? đ?ng cài đ?t phiên b?n chính xác.

Các t?p tin sau đây có s?n cho t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044usa8.exe - ti?ng Anh bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044ear8.exe - ti?ng ? R?p (b?t) bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044lar8.exe - ti?ng ? R?p (Localized) bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044chs8.exe - Trung Qu?c (gi?n th?) bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044cht8.exe - Trung Qu?c (truy?n th?ng) bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044cze8.exe - Séc bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044dan8.exe - ti?ng Đan M?ch bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044dut8.exe - ti?ng Hà Lan (Hà Lan) bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044fin8.exe - ti?ng Ph?n Lan bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044frn8.exe - ti?ng Pháp bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044ger8.exe - ti?ng Đ?c bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044gr78.exe - Hy L?p (trang m? 737) bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044gr88.exe - Hy L?p (trang m? 869) bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044ehe8.exe - Hebrew (b?t) bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044lhe8.exe - Hebrew (Localized) bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044hun8.exe - hung bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044itn8.exe - ti?ng ? bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044jpn8.exe - Nh?t b?n bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044kor8.exe - Tri?u tiên bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044nor8.exe - na bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044pol8.exe - Ba Lan bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044brz8.exe - ti?ng B? Đào Nha (Brazil) bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044por8.exe - ti?ng B? Đào Nha (B? Đào Nha) bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044rus8.exe - ti?ng Nga bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044spa8.exe - ti?ng Tây Ban Nha bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044svk8.exe - Slovak bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044slo8.exe - ti?ng Slovenia bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044swe8.exe - Th?y Đi?n bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044tha8.exe - Thái bây gi?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 263044trk8.exe - ti?ng Th? Nh? K? bây gi?
Cho thông tin b? sung v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft Windows Thiên niên k? Edition.

THÔNG TIN THÊM

Cài đ?t gói này Fdisk.exe C?p Nh?t đ? các Thư m?c Windows\Command và Windows\Options\Cabs, trên m?t máy tính đang ch?y Windows 98 hay Windows 98 Second Edition. N?u b?n đang b?t đ?u m?t máy tính t? m?t c?a s? 98 Đ?a kh?i đ?ng đ? phân vùng và đ?nh d?ng đ?a c?ng, b?n nên sao chép Fdisk.exe C?p Nh?t t? thư m?c Windows\Command đ? đ?a kh?i đ?ng, thay th? Windows 98 hay Windows 98 Second Edition Phiên b?n g?c c?a Fdisk.exe trên đ?a kh?i đ?ng.

Cho thêm thông tin v? các v?n đ? v?i ? c?ng l?n hơn 64 GB, Click vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
263045 Đ?nh d?ng hi?n th? kích thư?c c?a các ? đ?a l?n hơn 64 GB không chính xác
Không có s?a ch?a không có s?n cho b?t k? phiên b?n nào c?a Windows 95. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246818 Windows 95 không h? tr? khó đ?a l?n hơn 32 GB
Đ? có thêm thông tin v? Windows 98 và Windows 98 Th? hai b?n hotfixes, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
206071 Thông tin chung v? Windows 98 và Windows 98 Second Edition Hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 263044 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbgraphxlinkcritical kbprb kbmt KB263044 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:263044

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com