K??da "Piek?uve ir liegta" vai lietot?js atk?rtoti ir j?ievada savi akredit?cijas dati ja m??in?t izveidot savienojumu, izmantojot bag?tin?to klientu lietojumprogrammas Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2630976 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad lietot?ji m??ina piek??t Microsoft Office 365 resursu bag?tin?tu klienta lietojumprogramma, piem?ram, Microsoft Outlook vai Microsoft Lync, veikta k?da no ??m paz?m?m:
  • Lietot?jiem tiek pied?v?ts atk?rtoti ievadiet savus akredit?cijas datus.
  • Lietot?ji sa?em ??du k??das zi?ojumu:
    Piek?uve liegta

???DUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, atiestat?t lietot?ja paroli. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Atv?rta web p?rl?kprogramm?, p?rl?kot Office 365 port?la (https://Portal.microsoftonline.com), un tad pierakst?ties, izmantojot lietot?ja akredit?cijas datiem ir beidzies.
  2. Kad tiek par?d?ta uzvedne, ievadiet jauno Office 365 paroli lietot?jam. P?rliecinieties, ka parole atbilst krit?rijiem attiec?b? uz biroja 365.

NOR?DES

Inform?ciju par l?dz?giem jaut?jumiem skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstus:
  • 2637629K? nov?rst-p?rl?ka progr, ka nevarat pierakst?ties Office 365, Azure vai Windows Intune
  • 2461628Federat?vaj?m lietot?js ir atk?rtoti j?ievada savi akredit?cijas dati pierakstoties Office 365, Azure vai Windows Intune
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2630976 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 11. j?lijs - P?rskat??ana: 17.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365
  • Office 365 User and Domain Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365022013 o365m o365a kbmt KB2630976 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2630976

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com