"Truy c?p ch?i" l?i, ho?c ngư?i dùng liên h?p t?c đư?c nh?c cho thông tin kí nh?p khi c? g?ng đ? k?t n?i v?i Office 365 b?ng cách s? d?ng m?t ?ng d?ng khách phong phú

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2630976 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi ngư?i dùng c? g?ng truy c?p m?t ngu?n l?c Microsoft Office 365 t? m?t ?ng d?ng khách phong phú như Microsoft Outlook ho?c Microsoft Lync, m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây x?y ra:
 • Ngư?i dùng đư?c liên t?c nh?c nh?p thông tin kí nh?p c?a h?.
 • Ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Truy c?p b? t? ch?i

GI?I PHÁP

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, đ?t l?i m?t kh?u c?a ngư?i dùng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t trình duyệt Web, tr?nh duy?t đ? (c?ng Office 365https://Portal.microsoftonline.com), và sau đó kí nh?p b?ng cách s? d?ng ngư?i s? d?ng c?a h?t h?n thông tin kí nh?p.
 2. Khi b?n đư?c nh?c, nh?p m?t kh?u Office 365 m?i cho ngư?i dùng. H?y ch?c ch?n r?ng m?t kh?u đáp ?ng các tiêu chí cho Office 365.

BI?T THÊM THÔNG TIN

V?n đ? này x?y ra n?u m?t kh?u c?a ngư?i dùng đ? h?t h?n trong Office 365. Khi m?t ngư?i s? d?ng m?t kh?u h?t h?n, truy c?p vào tài nguyên Office 365 là ngay l?p t?c gi?i h?n. Cho xác th?c khách hàng phong phú, s? thay đ?i trong truy c?p x?y ra mà không có m?t l?i gi?i thích chi ti?t. Đi?u này là do ?ng d?ng khách phong phú không th? thông báo cho ngư?i dùng khi m?t kh?u c?a h? h?t h?n ho?c cung c?p ch?c năng khôi ph?c m?t kh?u.

Trong Office 365, b?n c?ng có th? kích ho?t m?t kh?u h?t h?n thông báo b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? đăng trong tr? l?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.
 1. kí nh?p vào (c?ng Office 365https://Portal.microsoftonline.com) b?ng cách s? d?ng m?t kh?u m?i c?a ngư?i dùng.
 2. Trên trang chủ, làm như sau:
  1. Trong ngăn bên ph?i, nh?p vào t?i v?.
  2. Theo thi?t l?p và đ?nh c?u h?nh ứng dụng bàn làm việc văn ph?ng c?a b?n, nh?p vào thi?t l?p .
  Lưu ? Sau khi b?n hoàn thành bư?c này, công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn ch?y m?t l?n n?a. Đi?u này C?p nh?t các gói cài đ?t chuyên bi?t Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? ki?m nh?p trong chương tr?nh h? tr? trên máy. Các gói ph?n m?m C?p Nh?t cho phép m?t kh?u h?t h?n thông báo và đ?t l?i m?t kh?u.

  Các gói C?p Nh?t cho các Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? ki?m nh?p trong chương tr?nh h? tr? c?ng có th? đư?c t?i v? b?ng tay t? website sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?displaylang=en&ID=28177
V? Microsoft b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n kí nh?p tr? l?

Các tính năng sau đây đư?c gi?i thi?u trong phiên b?n 7.250.4287.0 c?a gói Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? ki?m nh?p trong chương tr?nh h? tr?:
 • M?t kh?u h?t h?n thông báo

  Cho ngư?i dùng Office 365 khách hàng giàu ?ng d?ng (ngo?i tr? Microsoft Outlook), m?t qu? bóng thông báo đư?c hi?n th? trên máy tính đ? bàn c?a ngư?i dùng 14 ngày trư?c khi th?i gian h?t h?n 90-day m?t kh?u đ? cho phép ngư?i dùng bi?t r?ng h? c?n ph?i thay đ?i m?t kh?u c?a h?. Ngư?i dùng nh?c nh? m?i ngày sau đó cho đ?n khi h? thay đ?i m?t kh?u c?a h?.

  M?i khi xác th?c đó th?c hi?n thông qua các d?u ki?m hi?u trong chương tr?nh h? tr? c?a xác th?c ngăn x?p, các d?u ki?m hi?u trong chương tr?nh h? tr? s? d?ng thông tin kí nh?p đư?c cung c?p b?i ngư?i s? d?ng đ? ki?m tra t?nh tr?ng h?t h?n m?t kh?u cho tài kho?n ngư?i dùng đó.

  Lưu ? V? Outlook k?t n?i xác th?c mà không có các d?u ki?m hi?u trong chương tr?nh h? tr?, k?t n?i Outlook không kích ho?t các d?u ki?m hi?u trong chương tr?nh h? tr? đ? ki?m tra m?t kh?u h?t h?n trạm đậu.
 • Đ?t l?i m?t kh?u

  Khi bóng thông báo đư?c hi?n th? trong th?i gian 14-day, ngư?i dùng có th? th?c hi?n m?t trong các hành đ?ng sau đây:
  • B? qua thông báo. (Bóng không c?n hi?n th? trên bàn làm vi?c sau khi vư?t qua 5 giây.)
  • B?m vào X đ? đóng c?a s?.
  • B?m vào bóng chú thích đ? thay đ?i m?t kh?u. Ngư?i dùng sau đó đư?c chuy?n đ?n c?ng Office 365 đ? thay đ?i m?t kh?u c?a h?.

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thông tin v? v?n đ? liên quan, đi đ?n các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2637629 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? máy tính v?n đ? đó xác th?c khách hàng phong phú gi?i h?n Office 365
 • 2461628 Ngư?i dùng đ? liên k?t liên t?c đư?c nh?c cho thông tin kí nh?p trong th?i gian kí nh?p đ? Office 365, Windows Azure, ho?c Windows dành
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2630976 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365
T? khóa: 
o365 o365e o365p o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m o365a kbmt KB2630976 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2630976

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com