Ngư?i qu?n tr? thông tin v? Outlook E-mail Security update: 7 tháng 6 năm 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 263297 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 c?a bài vi?t này, xem 263296 .
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này cung c?p thông tin cho thông tin Các chuyên gia công ngh? (CNTT) và qu?n tr? viên v? Microsoft Outlook b?c e-mail b?o m?t C?p Nh?t đư?c phát hành vào ngày 7 tháng 6 năm 2000.

Chú ?: đi?u này không bao g?m thông tin chung v? các C?p Nh?t b?o m?t. Trư?c khi b?n đ?c bài vi?t này, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n tr? nên quen thu?c v?i các thông tin trong sau đây Microsoft Knowledge Base bài vi?t:
262631 Thông tin v? các Outlook E-mail b?o m?t C?p Nh?t

Thông tin thêm

T?ng quan

Microsoft Outlook E-mail Security Update cung c?p nhi?u tính năng b?o m?t đư?c thi?t k? đ? ngăn ch?n s? lây lan c?a đ?c h?i t?p tin đính kèm và m? tùy ch?nh. N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Exchange Server, qu?n tr? viên có th? ki?m soát hành vi c?a các tính năng m?i. Tuy nhiên, cho qu?n tr? viên đ? tu? ch?nh cài đ?t chuyên bi?t, ngư?i dùng ph?i có thư c?a h? cung c?p cho m?t h?p thư Exchange Server. B?t k? c?u h?nh có đ?n thư g?i m?t m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) t?p tin không th? s? d?ng thi?t đ?t tùy ch?nh (ví d?, N?u b?n đang s? d?ng Outlook ? ch? đ? Internet Mail ch? (IMO)).

B?ng cách s? d?ng các công c? đư?c mô t? trong bài vi?t này, b?n có th? tùy ch?nh b?n c?p nh?t b?o m?t đ? đáp ?ng nhu c?u c?a t? ch?c c?a b?n. Ví d?, b?n có th? ki?m soát các lo?i đính kèm t?p b? ch?n b?i Outlook, s?a đ?i các c?nh báo mô h?nh đ?i tư?ng Outlook thông báo, và xác đ?nh m?c b?o m?t ngư?i dùng ho?c nhóm.

Ngư?i dùng không th? ki?m soát b?t k? c?a các cài đ?t chuyên bi?t tùy bi?n v? các qu?n tr? viên ki?m soát t?t c? các thi?t l?p. Các thi?t đ?t đư?c lưu tr? trong m?t m?c tin thư thoại công c?ng trên các Exchange Server máy tính, và ch? có ngư?i qu?n tr? có th? truy c?p vào các c?p; t?t c? các ngư?i dùng khác đư?c trao quy?n ch?-đ?c. Khi ngư?i dùng B?t đ?u Outlook, Outlook ki?m tra m?t khóa registry Windows đ? xem n?u các qu?n tr? viên đ? ch? ra r?ng ngư?i dùng có th? s? d?ng thi?t đ?t tùy ch?nh. N?u khóa registry không t?m th?y, ho?c khóa registry không đư?c đ?t đ? cho phép thi?t đ?t tùy ch?nh, Outlook s? d?ng thi?t đ?t b?o m?t t?i đa m?c đ?nh và t?t c? các tính năng c?a các C?p Nh?t b?o m?t đư?c kích ho?t. N?u khóa registry t?n t?i, tuy nhiên, và nó đư?c thi?t l?p đ? cho phép thi?t đ?t tùy ch?nh, Outlook l?y c?a ngư?i dùng cài đ?t chuyên bi?t t? các m?c tin thư thoại công c?ng trên máy tính Exchange Server.

Tùy ch?nh m?t b?o m?t thi?t đ?t đư?c thi?t l?p và làm vi?c m?t cách chính xác, Outlook có th? t? đ?ng đ?ng b? hóa các thi?t đ?t b?o m?t tu? ch?nh n?u ngư?i dùng đang làm vi?c gián tuy?n b?ng cách s? d?ng m?t gián tuy?n m?c tin thư thoại t?p tin (OST). Đ? làm đi?u này, ngư?i dùng c?n ph?i thêm b?o m?t Outlook m?c tin thư thoại công c?ng cài đ?t chuyên bi?t vào m?c tin thư thoại ưa thích và sau đó đ?ng b? hóa các m?c tin thư thoại. Khi m?c tin thư thoại đư?c thêm vào các yêu thích, nó có th? không đư?c hi?n th?, nhưng ch?c năng b?nh thư?ng.

Thông tin b? sung v? m?c tin thư thoại gián tuy?n và làm th? nào đ? s? d?ng h?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195435m?c tin thư thoại Offline là g? và làm th? nào đ? b?n s? d?ng chúng?

Làm th? nào đ? có đư?c ngư?i qu?n tr? thông tin và công c?

web site Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit (ORK) ch?a thông tin và qu?n tr? viên có th? t?i các t?p tin. Thông tin chung v? làm th? nào đ? qu?n l? b?n c?p nh?t b?o m?t đư?c đ?t t?i đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=A3CB8711-D709-4ABB-9475-4707A4A4A7DE
Ngoài ra, b?n có th? t?i hai t?p tin t?i đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office/orkarchive/2000ddl.htm#secupd
Các t?p tin Admpack.exe ch?a các t?p tin sau đây:
 • M?t t?p tin Readme.txt có ch?a tài li?u hư?ng d?n cho qu?n tr? viên.
 • M?u h?nh th?c b?o m?t Outlook (OutlookSecurity.oft).
 • M?t chính sách t?p tin (Outlk9.adm) cho các máy tính đư?c thi?t l?p v?i các chính sách h? th?ng.
Các t?p tin O2ksec_a.exe ch?a OQFE7117_Admin.msp t?p tin đó b?n có th? s? d?ng đ? C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính c?a Microsoft Office.

Làm th? nào đ? thi?t l?p m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t Outlook

Lưu ?: s? d?ng thi?t l?p tùy bi?n v?i Outlook E-mail Security Update là ch? h? tr? trên Microsoft Exchange Server Phiên b?n 5.0 ho?c m?i hơn. Microsoft Exchange Server Phiên b?n 4.x không đư?c h? tr?.

M?t t? ch?c Thi?t đ?t b?o m?t Outlook đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t Outlook. Ngư?i qu?n tr? c?u h?nh các cài đ?t chuyên bi?t, và m?i máy tính khách hàng cá nhân có th? tùy ch?n l?y thi?t đ?t t? c?p này m?i khi đó Outlook B?t đ?u. Thi?t đ?t b?o m?t Outlook m?c tin thư thoại ph?i có s?n cho khách hàng các máy tính vào m?i lúc. Chương tr?nh d?a vào thi?t đ?t b?o m?t tu? ch?nh có th? tr? l?i các thi?t đ?t an ninh m?c đ?nh n?u m?c tin thư thoại Outlook thi?t đ?t b?o m?t s? tr? thành không s?n dùng.

Ph?n 2.2 c?a t?p tin Readme.txt mô t? như th? nào thi?t l?p c?p công c?ng. B?n ph?i đ?t tên cho m?c tin thư thoại "Outlook an ninh Thi?t đ?t"(không có d?u ki?m ngo?c kép) và nó ph?i đư?c đ?t trong t?t c? các công c?ng m?c tin thư thoại m?c tin thư thoại.

Làm th? nào đ? t?o m?c tin thư thoại

Đ? t?o m?c tin thư thoại Outlook thi?t đ?t b?o m?t:
 1. Trong ngăn cặp danh sách, B?m chu?t ph?i vào T?t c? các c?p công c?ng, và sau đó b?m vào m?c tin thư thoại m?i.

  N?u b?n không th?y ngăn cặp danh sách, nh?p vào cặp danh sách trên tr?nh đơn xem .
 2. Lo?i Thi?t đ?t b?o m?t Outlook như tên c?a m?c tin thư thoại.
 3. Gi? các thi?t đ?t m?c đ?nh trong hộp thoại thu?c tính , và sau đó b?m OK.

Làm th? nào đ? thi?t l?p quy?n truy c?p vào m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t Outlook

Sau khi b?n t?o thi?t đ?t b?o m?t Outlook, b?n ph?i thi?t l?p cho phép thích h?p trên các m?c tin thư thoại. Như là tác gi? c?a m?c tin thư thoại, b?n t? đ?ng có ch? quy?n trên m?c tin thư thoại. N?u b?n mu?n đ? cho khác ngư?i thi?t l?p Outlook thi?t đ?t b?o m?t, b?n có th? cung c?p cho ch? s? h?u ngư?i dùng khác mức cấp phép trên c?p. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n làm đi?u này v?i theo quy?t đ?nh. Đ? thay đ?i quy?n truy c?p vào thư m?c:
 1. Trong ngăn cặp danh sách, B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại Outlook thi?t đ?t b?o m?t , b?m thu?c tính, và sau đó nh?p vào tab quy?n .
 2. Trong danh sách cho phép, b?m vào m?c đ?nh, và sau đó thay đ?i vai tr? đ? xem b?i v? ngư?i dùng c?n ch? cơ b?n đ?c quy?n truy c?p vào các m?c tin thư thoại.
 3. N?u b?n mu?n đ? cho ngư?i khác qu?n l? các m?c tin thư thoại, b?m vào nút ch?n m?t Add đ? thêm tên c?a h?. Gán cho ch? s? h?u quy?n cho ngư?i dùng mà b?n thêm vào.
 4. Nh?p vào OK.
T?t c? ngư?i dùng có th? xem các thi?t đ?t b?o m?t Outlook m?c tin thư thoại trong các danh sách các m?c tin thư thoại công c?ng. Ngoài ra, ngư?i dùng có th? m? các kho?n m?c có ch?a các cài đ?t chuyên bi?t và do đó xem như th? nào t?t c? các ngư?i dùng khác đang c?u h?nh.

Lưu ?: đ? thay đ?i s? ki?m nh?p làm vi?c cho Admin Security Update ngư?i s? d?ng máy ch?y Winnt/Windows 2000 h? ph?i có đ?c/cho phép mức cấp phép. Đ? ki?m tra này cho Winnt/Windows 2000:
 1. Đi đ? B?t đ?u, ch?y.
 2. Nh?p regedt32 và nh?n ok.
 3. Đi?u hư?ng đ?n HKEY_USERS và nh?p vào tr?nh đơn b?o m?t, sau đó ch?n quy?n.
 4. Nhóm Everyone nên đư?c li?t kê (n?u không thêm m?t) và đ?m b?o r?ng h? có đ?c/cho phép ki?m tra.
 5. C?ng ki?m tra dư?i nút ch?n m?t chuyên sâu đ? xác minh r?ng M?i ngư?i đ?u có C?p phép đ?c.
 6. C?ng ki?m tra "cho phép có th? th?a k? quy?n t? ph? huynh đ? truy?n cho đ?i tư?ng này".
 7. Sau đó b?m ok và đóng regedt32 đ? lưu thay đ?i.
Đi?u này s? cho phép ngư?i s? d?ng mà không c?n ph?i kí nh?p dư?i tên là qu?n tr? viên đ? thêm khóa registry đ? s?a KB.

Làm th? nào đ? s? d?ng các h?nh th?c b?o m?t Outlook

Khi b?n s? d?ng các h?nh th?c b?o m?t Outlook, b?n có th? thay đ?i an ninh thi?t đ?t cho ngư?i dùng Outlook. Ph?n 2,3 c?a t?p tin Readme.txt cung c?p bư?c chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các h?nh th?c. Sau khi bi?u m?u đư?c cài đ?t chuyên bi?t, nó là h?nh th?c m?c đ?nh cho m?c tin thư thoại Outlook thi?t đ?t b?o m?t, và b?n có th? nh?p vào New đ? m? các h?nh th?c và t?o ra m?t thi?t l?p b?o m?t m?i.

Khi b?n s? d?ng các h?nh th?c b?o m?t Outlook, b?n có th? t?o ra m?t m?c trong m?c tin thư thoại đó lưu các thi?t đ?t an ninh m?c đ?nh cho ngư?i dùng. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng các h?nh th?c đ? t?o thêm kho?n m?c trong thư m?c; m?i m?c là m?t ngo?i l? cho thi?t đ?t an ninh m?c đ?nh. Ví d?, b?n có th? t?o ra m?t "Đi?n ngư?i dùng" m?c trong m?c tin thư thoại ch?a danh sách các thành viên trong nhóm đó và các thi?t đ?t tùy ch?nh mà h? có. Các h?nh th?c lưu tr? tên c?a ngư?i dùng trong h?p thành viên c?a các h?nh th?c, và các thi?t đ?t đư?c lưu tr? trong m?t lo?t các Outlook ngư?i dùng đ?nh ngh?a l?nh v?c trong m?c. Thi?t đ?t mà b?n có th? c?u h?nh bao g?m các t?p tin đính kèm, các mô h?nh đ?i tư?ng Outlook, ?ng d?ng thư thoại tin t?c th?i đơn gi?n L?p tr?nh giao di?n (MAPI), ph?i h?p d? li?u đ?i tư?ng (CDO), và lo?i ph?n m? r?ng t?p tin có trong danh sách c?p 1 ho?c 2 c?p. Các t?p tin Readme.txt ch?a thông tin chi ti?t hơn v? các thi?t đ?t cá nhân.

Khi b?n s? d?ng các thành viên h?p v? h?nh th?c, nh?p đ?a ch? resolvable e-mail là d?u ki?m ch?m ph?y phân cách đ? cho toàn b? danh sách có th? đư?c gi?i quy?t, c?ng gi?ng như khi b?n đ? văn bản được gõ trong h?p c?a m?t b?c e-mail . Các d? li?u t? h?p thành viên th?c s? đư?c lưu tr? trong đ? l?nh v?c c?a m?t hàng đó.

Khi b?n g? ph?n m? r?ng t?p tin vào các t?o, như b?n đang hư?ng d?n đ? làm trong Readme.txt file, đ?m b?o r?ng m?i ph?n m? r?ng t?p tin không bao g?m m?t kho?ng th?i gian (.) trư?c khi ph?n m? r?ng t?p tin, mà m?i ph?n m? r?ng đư?c tách ra v?i m?t d?u ki?m ch?m ph?y (;), và b?n không có không gian gi?a các ph?n m? r?ng t?p tin. Ví d?:
xyz; yxz; zyx
Lưu ?: các h?nh th?c bao g?m các thi?t đ?t cho các mô h?nh đ?i tư?ng CDO, nhưng nh?ng thi?t đ?t không ho?t đ?ng, tr? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t CDO E-mail Security Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
268279Thông tin v? CDO b?c e-mail C?p Nh?t b?o m?t
Lưu ? r?ng các m?c tin thư thoại ho?t đ?ng trên m?t "nh?t g?n đây t?o m?c"cơ s?. N?u b?n thêm ngư?i dùng vào nhóm nhi?u hơn m?t, khi Outlook B?t đ?u nó phát hi?n và s? d?ng các m?c nh?t g?n đây đ? t?o ra có mà ngư?i s? d?ng. Outlook không l?y t?t c? các kho?n m?c t? m?c tin thư thoại, và Outlook không đánh giá t?t c? các quy?n mà ngư?i s? d?ng đ? đư?c c?p trên l?ch s? c?a m?c tin thư thoại. V? v?y, nó là quan tr?ng mà b?n m?t cách c?n th?n k? ho?ch các b?o m?t thi?t l?p nhóm và ngư?i dùng đó là thành viên c?a m?i nhóm.

Thông tin v? Windows Registry Key

Khi ngư?i dùng B?t đ?u Outlook, Outlook ki?m tra đ? xem n?u m?t ki?m nh?p ch?a khóa thi?t l?p và c?u h?nh đ? s? d?ng thi?t đ?t b?o m?t tu? ch?nh. N?u nó là, Outlook L?y thi?t đ?t ngư?i dùng t? m?c tin thư thoại công c?ng thi?t đ?t b?o m?t Outlook.

Khóa s? ki?m nh?p có m?t giá tr? DWORD và trong v? trí sau:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Security\CheckAdminSettings
Danh sách sau đây mô t? các hành vi Outlook cho khóa registry và c?a nó giá tr?:
 • Không có phím: Outlook ho?t đ?ng ? khóa xu?ngch? đ?.
 • Giá tr? là 0 (zero): Outlook ho?t đ?ng ?khóa xu?ng ch? đ?.
 • Giá tr? là 1 (m?t): Outlook trông cho custom hành chính thi?t đ?t.
Quan tr?ng: hành vi đư?c mô t? có v? khác nhau t? các hành vi đư?c mô t? trong ph?n 2.4 c?a t?p tin Readme.txt. Các T?p tin readme.txt ng? ? mà n?u b?n có không có ch?a khóa, ho?c n?u các khóa có giá tr? 0, Outlook ki?m tra thi?t đ?t trên máy ch?. Đi?u này là không đúng; các Default Outlook cài đ?t chuyên bi?t "t? khóa xu?ng" đư?c s? d?ng, không ph?i các thi?t đ?t đư?c lưu tr? trong thư mục mặc định thi?t đ?t b?o m?t trong c?p công c?ng.

Ph?n 2.4 c?a t?p tin Readme.txt cung c?p chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai các ki?m nh?p đ? máy tính c?a ngư?i dùng. Các phương pháp mà b?n s? d?ng đ? tri?n khai các ki?m nh?p khác nhau tùy thu?c vào c?u h?nh và có hay không các chính sách trong có hi?u l?c.

Làm th? nào đ? t? t?o khóa s? ki?m nh?p

Thông tin v? làm th? nào đ? t?o ra khóa registry, xem ph?n 2.4.3 c?a t?p tin Readme.txt.

Làm th? nào đ? th?c hi?n các b?n c?p nh?t b?o m?t trên máy ch? email c?a bên th? ba

Đ? thêm thông tin v? tri?n khai th?c hi?n an ninh C?p Nh?t trên bên th? ba thư các máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265719Làm th? nào đ? th?c hi?n C?p Nh?t b?o m?t Outlook E-mail khác mail Server

Tham kh?o

Đ? thêm thông tin v? b?o m?t Outlook E-mail C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262631Thông tin v? các Outlook E-mail b?o m?t C?p Nh?t
262701 Nhà phát tri?n thông tin v? b?n c?p nh?t b?o m?t Outlook E-mail
263297 Ngư?i qu?n tr? thông tin v? b?n c?p nh?t b?o m?t Outlook E-mail
262634 Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i Outlook E-mail Security update
264567 Thi?t l?p đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t Outlook E-mail
264128 Kh? năng tương tác đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i Outlook E-mail Security C?p Nh?t
264130 Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? bên th? ba v?i Outlook E-mail Security update

Thu?c tính

ID c?a bài: 263297 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbupdate kbconfig kbregistry kbinfo kbhowto kbmt KB263297 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 263297

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com