Atnaujinim? paketas 4 SQL Server 2008 R2 pakeitim? paketu

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2633146 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?iame straipsnyje apra?oma atnaujinim? paketas 4 Microsoft SQL Server 2008 R2 1 pakeitim? paketo (SP1). ?iame naujinime yra hotfixes problemas, kurios buvo nustatytos po i?leidimo ? SQL Server 2008 R2 SP1.

Pastaba ?is Kaupiamasis naujinimas paketas statyti yra ?inomas kaip sukurti 10.50.2796.0.

Mes rekomenduojame, kad j?s i?bandyti kar?t?j? patais? prie? diegdami j? gamybos aplinkoje. Nes stato yra kumuliacin?s, kiekviena nauja atnaujinta versija yra visos kar?tosios pataisos ir visi buvo prid?tos prie ankstesn?s SQL Server 2008 R2 saugos atnaujinimai atnaujinti i?leidimo. Mes rekomenduojame, kad j?s nusprend?te taikant Paskutinis atnaujinimas spaudai, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2567616 SQL Server 2008 R2 stato, buvo paleistas po to, kai buvo i?leistas SQL Server 2008 R2 pakeitim? paketu

Svarbios pastabos apie ?? bendr? paket?

 • Kar?t?sias pataisas, esan?ias ? ?? bendr? paket? yra ?trauktas ? SQL Server 2008 R2 2 pakeitim? paketas (SP2).
 • SQL Server 2008 kar?t?sias pataisas dabar yra daugiakalb?. Tod?l atnaujinim? paketas n?ra b?dingas tik viena kalba ir taikomas visos palaikomos kalbos.
 • Vienas atnaujinim? paketas apima vis? komponent? pakuo?i?. Ta?iau kaupiamojo naujinimo paket? atnaujina tik tas sud?tines dalis, kuriame yra ?diegta sistema.

Daugiau informacijos

Kaip gauti ?? bendr? paket?

Palaikomos atnaujinim? paketas ?iuo metu prieinamas i? Microsoft. Ta?iau ji skirta spr?sti tik ?iame straipsnyje apra?ytas problemas. Taikyti j? tik sistemoms, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos. ?is Kaupiamasis naujinimas paketas gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne i? bet kurios i? ?i? problem?, rekomenduojame palaukti kito SQL Server 2008 R2 pakeitim? paket?, kuriame yra kar?tosios pataisos ? ?? bendr? paket?.

Jei Kaupiamasis naujinimas yra prieinami atsisi?sti, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje, susisiekite su Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo gauti atnaujinim? paketas.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba reikalingas sprendimas, turite sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?io konkretaus atnaujinim? paketo. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support

Kar?tosios pataisos, kurios yra ?trauktos ? ?? bendr? paket?

Microsoft ?ini? baz?s straipsni?, kad aptarti ?ias kar?t?sias pataisas bus i?leistas kaip jie tampa prieinami.

Daugiau informacijos apie SQL serverio problemas, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
VSTS numerisKB straipsnio numer?Apra?ymas
834628955850Klaidos prane?imas, kai bandote naudoti binaries i? SQL serverio sistemos CLR tipus paketo (SQLSysClrTypes.msi): "Nepavyko ?kelti DLL"SqlServerSpatial.dll": ?is nepavyko paleisti, nes programos konfig?racijos yra neteisinga"
765507970198FIX: Gaunate neteisingu rezultatu paleidus u?klaus?, naudojan?i? funkcij? pirmai eilutei Eilut?s_numeris SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2
8436932159286FIX: Nuotolinio registro paslauga sugenda, kai programa m?gina gauti efektyvumo skaitiklio duomen? i? SQL serverio egzemplioriaus kitame kompiuteryje
8267302445812FIX: Stulpelis, naudojamas datos ir laiko duomen? tipas neaptariamos Oracle abonentui naudojant sandorio daugintis SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2
7834982510788FIX: Prane?imas neteisingai registruojamas, kai Paskirstyt?j? transakcij? SSIS 2005 paket?, SSIS 2008 paket? ar SSIS 2008 R2 paket? yra nutrauktas
7993082515286FIX: "n?ra jokios funkcijos" {urn:schemas-microsoft-com:xml-sql}:variable() "klaidos, XQuery u?klausa, kad atnaujinimai yra XML stulpelio SQL Server 2005, SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2 vert?s
8183972550375FIX: Aklaviet?s gali kilti sys.dm_database_encryption_keys DMV SQL Server 2008 R2 paleidus ?urnalo pristatymas i? daugelio duomen? bazi? ? vien? antrinio serveris
7380502562753FIX: Na?umo kai MDX u?klausa naudoja operando operatori? t?v? ir hierarchijos nariais apie 2008 R2 nurod?ius srit? apskai?iuoti ?i? nari? ir jei u?klausa pasiekia kelis datos laikas
8188422567366FIX: Na?umo kai atkuriate duomen? baz? SQL Server 2008 R2 ?galinus CDC
8188492580224FIX: Neteisingus rezultatus, kai jums ?sipareigoja su Unpivot per?jim? prie SSIS paket? SSIS 2008 arba SSIS 2008 R2
7992962583994FIX: SSIS Checkpoint atkuria kintamojo reik?m? neteisinga vykdyti SQL u?duot? prek?s u? linijos konteiner? elemento SSIS 2008 arba SSIS 2008 R2 jei yra SSIS paketo vykdo v?l po to nepavyksta arba sustoja
8188432588506FIX: SQLGetDiagRec funkcija negr??ina klaidos SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2 jei daugiau kaip 2100 u?klausos parametr? siun?iami
7993252588970FIX: "serveris: Msg 7359" klaida paleidus u?klausoje SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2 jeigu schemos versija yra daugiau nei penkis kartus
7992932591461FIX: "Netik?ta klaida SE OLEDB s?saja" klaida paleidus viso teksto ie?kos u?klausos SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2
8188482597229FIX: Ataskait? generatoriumi 3.0 nebereaguoja ? paspaudimus, jei SSRS 2008 R2 naudoja form? autentifikavim?
7993052598903FIX: SQL Server agento darbo atsitiktinai sustoja, kai galite suplanuoti u?duot?, kuri? norite paleisti praeityje vidurnak?io konkre?ias dienas SQL Server 2005, SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2
8292822603910FIX: Atsargin?s kopijos neatitinka SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2 jei ?jungsite keitim? sekimo duomen? baz?je
7993122606301FIX: Didelis atminties paleidus replikacijos fotografij? agentas SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2
7914922606918FIX: Nulin? reik?m? saugojimo skiltyje sysmergepublications stalo ir poveikio metaduomen? valymo procesas, kai nustatote suliejimo Replikacija aplinkos republishing topologijoje SQL Server 2008 R2
8188532616117FIX: Neteisingas pa?tas rodomas ?sp?jimo apie pavoj? sistema puslapyje SQL Server 2008 R2
7984642616718FIX: Prastai kai sinchronizuojate duomenis SQL Server 2008 R2 leid?jo SQL Server compact 3.5 abonent?
8346212618676FIX: Operacij? ?urnalo atsarginio kopijavimo sukuriamas nors atsargin?je kopijoje bus at?auktas SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2
8346182618680FIX: "netinkamai registruotas" klaida, kai naudojate traukti prenumerat? ir replikacijos interaktyvios konflikt? tvarkytuvas
8051592620762FIX: Patvirtinimo prane?imai siun?iami i? SQL Server 2008 R2 tarnyb? brokeris tiksl?
8074132622668FIX: Klaida naikinant kai kuriuos ?ra?us leid?jas staliuk? jei lentel?s, schemos pavadinimas n?ra [dbo]
818851, 8188522622823FIX: ghost_record_count reik?m?s nuolat did?ja SQL Server 2008 R2
8090332624272FIX: Klaida bandant paleisti SQL serverio paslaug? pritaik? SQL Server 2008 R2 SP1 SQL Server 2008 R2 9013
8188442624527FIX: Klasterinis indeksas yra nenaudojami vykdymo plano SQL Server 2008 R2 jei u?klausa naudoja du ar daugiau skyri?
8127232626637FIX: DRILLTHROUGH parei?kimas neveikia, jei jis yra rodomi nuo kai kuri? atributo nariais, kuri? reik?m?s yra vienas ar daugiau dvigub? kabu?i? ?enklus apie 2008 R2
8346372628126FIX: "Fulltext indeksas klaida suspaudimo ir i?skleidimo" klaida, kai jums sukurti turinio teksto indekso SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2 jei pirminis raktas yra BIGINT stulpel?
8159172628712FIX: Begalinis ciklas ?vyksta hierarchijos, kuri yra ciklin? ry?? SQL Server 2008 R2
8045782629168FIX: Vidin? klaida atnaujinant cellset, kad gr??ta po paleidus u?klaus? prie? apie 2008 R2 perspektyvos
8171602629456FIX: Prieigos pa?eidimas kai ?terpiate ?ra?? ? nauj? tu??i? skaidin? SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2
8166672632021FIX: SSRS 2008 R2 ataskait?, kuri turi ?jungti/i?jungti elementai n?ra numeruotas
8211102633271FIX: SQL Server paslaugos negali b?ti sustabdytas kompiuteryje, kuriame yra SQL Server 2008 R2 Express Edition ?diegta
8223902634571Patobulinimai DBCC CHECKDB komandos gali sukelti didesn? na?um? naudodami parinkt? PHYSICAL_ONLY
8346492635827FIX: Prieigos pa?eidimas vykdant DBCC CHECKDB komand? prie? duomen? baz?, kurioje pateikiama lentel?, kurioje turi erdvini? indeks? SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2
8273152638216FIX: Klaidos prane?imas paleidus u?klaus?, naudojan?i? yra MDX saugomos raktini? ?od?i? kaip parametro pavadinimas apie 2008 R2
8346402638448FIX: Prieigos pa?eidimas kai u?klausoje yra rengiami arba perkompiliavote SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2
8288672639301FIX: Klaidos prane?imas, kai per?i?rite SSRS 2008 R2 ataskait?, kuri turi tablix duomen? srities jei regione yra kai kurie diagramoje arba matuoklis arba ?em?lapyje elementai
8319312641923FIX: Neteisingas pasirinktin? spalv? paskirstymo naudojantis skaitini? reik?mi? prad?ti vert? ir pasirinktin? spalv? platinimo tikslu vert? kibirai SSRS 2008 R2
8320402641971FIX: "klaida: nepavyko vireja" klaida, kai naudojate kelis simbolius kaip stulpelio skyriklis ? plok??ias fail? Connection Manager SSIS 2008 R2
8347052643340FIX: Veiksmo ypatybe neveikia kai per?i?rite ataskait? apie SSRS 2008 R2 ataskait? instruktori?
8364832644396FIX: Suliejimo replikacija poky?iai yra tr?ksta SQL Server Compact abonento kai jie u?sisako pertvara SQL Server 2008 R2
8354382645648FIX: Eksporto proced?ra nepavyksta, kai eksportuojate 64 bit? SSRS 2008 R2 ataskait?, kurioje yra kelios dokumento strukt?ra PDF formatu
8221712646224FIX: U?klausos planas rodomas kaip XML dokumento neteisingai kai nustatysite parinkt? SHOWPLAN_XML ON SQL Server 2008 R2 SP1
8422062647120FIX: Neteisingi puslapi? numeriai rodomi, kai eksportuojate SSRS 2008 R2 ataskait? ? PDF formatu
8445872648158FIX: "procesas negali ?vykdyti" klaidos prane?imas, kai nustatote nenulin? reik?m? ?urnalo skaitytojas agentas SQL Server 2008 R2 MaxCmdsInTran parametre
8455302649359FIX: Pa?eidimas atsiranda "sqlservr!CSbMsgDispatcher::CSbReceivedDialog::AppendMsg"klas?s SQL Server 2008 R2
8364972651629FIX: Klaidos prane?imas, kai naudojamas ATM tune viena ar daugiau u?klaus? nuo duomen? baz?, kurioje yra daug objekt? SQL Server 2008 R2
8342242652582FIX: "neleistinas leidimo specifikacija" klaidos prane?imas paleidus SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug? diegimo vedl? naudojant SQL serverio autenti?kumo nustatymo b?das
8377582653893FIX: Jis trunka ilg? laik? norite atkurti duomen? baz? SQL Server 2008 R2
8313882633151SQL serverio duomen? baz?s operacij? ?urnalo fail? neauga sukonfig?ruotas fail? augimo vert?s

Atnaujinim? paketo informacija

I? naujo paleiskite informacija

Jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter? pritaik? ?i? atnaujinim? paket?.

Registro informacija

Nor?dami naudoti vien? i? kar?t?sias pataisas, esan?ias ? ?? paket?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Saug?s duomenys

Failo informacija

?is Kaupiamasis naujinimas paketas negali b?ti visus failus, kuriuos reikia tur?ti norint visi?kai atnaujinti produkto ? naujausi? statyti. ?is Kaupiamasis naujinimas pakete yra tik failus, kurie reikia tur?ti norint i?spr?sti klausimus, kurie yra i?vardyti ?iame straipsnyje.

?is Kaupiamasis naujinimas paketo angli?kam fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .

x 86 pagrindo versijos

SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos Core bendrai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BCP.exe2009.100.2796.089,4402011 M. gruodis 1007:18x86
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,2162011 M. gruodis 1007:16x86
Distrib.exe2009.100.2796.075,6162011 M. gruodis 1007:18x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,1762011 M. gruodis 1007:16x86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,1442011 M. gruodis 1007:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,6882011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,5362011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,1842011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,6082011 M. gruodis 1007:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,9202011 M. gruodis 1007:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,6482011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,8322011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,5122011 M. gruodis 1007:16x86
Logread.exe2009.100.2796.0425,3122011 M. gruodis 1007:16x86
Mergetxt.dll2009.100.2796.030,0482011 M. gruodis 1007:12x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2796.0153,44009-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2796.0350,04809-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2796.083,8082011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.2796.0452,44809-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2796.01,768,2882011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.2796.03,049,31209-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2796.0186,2082011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1007:10x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,4322011 M. gruodis 1007:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,7202011 M. gruodis 1007:11x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,8642011 M. gruodis 1007:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,6722011 M. gruodis 1007:11x86
Rdistcom.dll2009.100.2796.0655,2002011 M. gruodis 1007:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,0642011 M. gruodis 1007:11x86
Replagnt.dll2009.100.2796.018,7842011 M. gruodis 1007:11x86
Repldp.dll2009.100.2796.0192,8642011 M. gruodis 1007:11x86
Replmerg.exe2009.100.2796.0342,8802011 M. gruodis 1007:16x86
Replsync.dll2009.100.2796.0100,7042011 M. gruodis 1007:11x86
Snapshot.exe10.50.2796.013,6642011 M. gruodis 1007:18x86
Spresolv.dll2009.100.2796.0180,5762011 M. gruodis 1007:11x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2796.013,6642011 M. gruodis 1007:12x86
Sqlcmd.exe2009.100.2796.0154,4642011 M. gruodis 1007:16x86
Sqlmergx.dll2009.100.2796.0194,4002011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0106,3362011 M. gruodis 1006:59x86
Sqlwep100.dll2009.100.2796.089,4402011 M. gruodis 1006:59x86
Ssradd.dll2009.100.2796.041,8242011 M. gruodis 1006:59x86
Ssravg.dll2009.100.2796.041,8242011 M. gruodis 1006:59x86
Ssrdown.dll2009.100.2796.026,9762011 M. gruodis 1006:59x86
Ssrmax.dll2009.100.2796.040,2882011 M. gruodis 1006:59x86
Ssrmin.dll2009.100.2796.040,2882011 M. gruodis 1006:59x86
Ssrpub.dll2009.100.2796.027,4882011 M. gruodis 1006:59x86
Ssrup.dll2009.100.2796.026,9762011 M. gruodis 1006:59x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,0402011 M. gruodis 1006:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,2002011 M. gruodis 1006:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,0482011 M. gruodis 1006:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,6562011 M. gruodis 1006:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,5922011 M. gruodis 1006:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,0642011 M. gruodis 1006:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,3762011 M. gruodis 1006:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,1922011 M. gruodis 1006:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,4642011 M. gruodis 1006:59x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaug? Core egzempliori?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.2796.026,4642011 M. gruodis 1007:16x86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2796.0135,5202011 M. gruodis 1007:16x86
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.047,9682011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlctr100.dll2009.100.2796.073,5682011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlos.dll2009.100.2796.014,6882011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2796.014,6882011 M. gruodis 1006:59x86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2796.04,626,2722011 M. gruodis 1006:59x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.2796.0234,8482011 M. gruodis 1006:59x86
Sqlservr.exe2009.100.2796.043,060,5762011 M. gruodis 1007:16x86
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0106,3362011 M. gruodis 1006:59x86
Sqsrvres.dll2009.100.2796.089,9522011 M. gruodis 1006:59x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos pagrindine
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.deploymentengine.dll10.50.2796.0149,3442011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2796.01,349,4722011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.2796.0243,5522011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2796.0153,44009-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2796.02,864,9922011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2796.015,7122011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2796.063,3282011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.2796.0452,44809-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,1042011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.2796.03,049,31209-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2796.0186,2082011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609-Dec-201112:40x86
Msgprox.dll2009.100.2796.0203,6162011 M. gruodis 1007:12x86
Replerrx.dll2009.100.2796.0120,6722011 M. gruodis 1007:11x86
Replisapi.dll2009.100.2796.0272,7362011 M. gruodis 1007:11x86
Replprov.dll2009.100.2796.0577,8882011 M. gruodis 1007:11x86
Replrec.dll2009.100.2796.0792,9282011 M. gruodis 1007:10x86
Replsub.dll2009.100.2796.0413,5362011 M. gruodis 1007:11x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2796.013,6642011 M. gruodis 1007:12x86
Sqlmanager.dll2009.100.2796.0521,0562011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0271,7122011 M. gruodis 1007:11x86
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.0780,6402011 M. gruodis 1006:59x86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0193,3762011 M. gruodis 1006:59x86
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,2162011 M. gruodis 1007:16x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,1842011 M. gruodis 1007:18x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,9442011 M. gruodis 1007:17x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,1762011 M. gruodis 1007:16x86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,1442011 M. gruodis 1007:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,6882011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,5362011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,1842011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,6082011 M. gruodis 1007:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,9202011 M. gruodis 1007:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,6482011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,8322011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,5122011 M. gruodis 1007:16x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,9042011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.2796.03,233,6322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.2796.05,920,6082011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2796.01,349,4722011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,1442011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.2796.01,988,4482011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.2796.01,001,3122011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.2796.05,928,8002011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2796.04,163,4242011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,6642011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,0322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.50.2796.03,835,7442011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,6562011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2796.0128,8642011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.2796.011,564,8962011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.2796.0911,2002011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,1682011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,8402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,3202011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,3762011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,2242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,4402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,3282011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,7922011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,3602011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.2796.0612,1922011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2796.0292,7042011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,7202011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,4962011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1007:10x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,3122011 M. gruodis 1007:12x86
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,5122011 M. gruodis 1007:12x86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,0722011 M. gruodis 1007:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,8322011 M. gruodis 1007:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,7362011 M. gruodis 1007:12x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,4322011 M. gruodis 1007:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,7202011 M. gruodis 1007:11x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,8642011 M. gruodis 1007:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,6722011 M. gruodis 1007:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,0642011 M. gruodis 1007:11x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.2796.013,6642011 M. gruodis 1007:12x86
Sqldest.dll2009.100.2796.0180,5762011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2796.07,583,5842011 M. gruodis 1007:10x86
Sqlmgmt.dll10.50.2796.03,499,8722011 M. gruodis 1007:10x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,0402011 M. gruodis 1006:59x86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,2562011 M. gruodis 1006:59x86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,4242011 M. gruodis 1006:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,2002011 M. gruodis 1006:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,0482011 M. gruodis 1006:59x86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,8162011 M. gruodis 1006:59x86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,2802011 M. gruodis 1006:59x86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,4002011 M. gruodis 1006:59x86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,4482011 M. gruodis 1006:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,6562011 M. gruodis 1006:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,5922011 M. gruodis 1006:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,0642011 M. gruodis 1006:59x86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,4002011 M. gruodis 1006:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,3762011 M. gruodis 1006:59x86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,8402011 M. gruodis 1006:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,1922011 M. gruodis 1006:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,4642011 M. gruodis 1006:59x86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,6082011 M. gruodis 1006:59x86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,6722011 M. gruodis 1006:59x86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,8642011 M. gruodis 1006:59x86
SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll10.50.2796.0845,6642011 M. gruodis 1007:15x86
SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2796.087,9042011 M. gruodis 1007:15x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,9042011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll.deploy10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll.deploy10.50.2796.03,233,6322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.2796.01,349,4722011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.2796.0567,1362011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.2796.071,5202011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.2796.02,824,0322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,0322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.2796.03,835,7442011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2796.034,6562011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,6562011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.deploy10.50.2796.0128,8642011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2796.0128,8642011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.2796.011,564,8962011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.deploy10.50.2796.01,251,1682011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,1682011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.deploy10.50.2796.0255,8402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,8402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2796.01,812,3202011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,3202011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0321,3762011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,3762011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2796.0272,2242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,2242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.deploy10.50.2796.0153,4402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,4402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.deploy10.50.2796.05,183,3282011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,3282011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.deploy10.50.2796.02,557,7922011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.01,259,3602011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,3602011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.deploy10.50.2796.0612,1922011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.deploy10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.deploy10.50.2796.0292,7042011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2796.0292,7042011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2796.0378,7202011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,7202011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.2796.051,0402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.2796.0186,2082011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.2796.059,2322011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.2796.059,2322011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.deploy10.50.2796.0198,4962011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,4962011 M. gruodis 1007:14x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,3122011 M. gruodis 1007:12x86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,0722011 M. gruodis 1007:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,8322011 M. gruodis 1007:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,7362011 M. gruodis 1007:12x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2796.01,300,3202011 M. gruodis 1007:18x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2796.013,6642011 M. gruodis 1007:12x86
Sqlrsos.dll2009.100.2796.014,6882011 M. gruodis 1006:59x86
Sqlserverspatial.dll.deploy2009.100.2796.0234,8482011 M. gruodis 1006:59x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.2796.0234,8482011 M. gruodis 1006:59x86
SQL Server 2008 R2 Management Studio
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.2796.01,066,8482011 M. gruodis 1007:18x86
BCP.exe2009.100.2796.089,4402011 M. gruodis 1007:18x86
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,2162011 M. gruodis 1007:16x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2796.0661,3442011 M. gruodis 1007:18x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,1842011 M. gruodis 1007:18x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,1762011 M. gruodis 1007:16x86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,1442011 M. gruodis 1007:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,6882011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,5362011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,8722011 M. gruodis 1007:18x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,1842011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,6082011 M. gruodis 1007:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,9202011 M. gruodis 1007:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,6482011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,8322011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,5122011 M. gruodis 1007:16x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2796.04,163,4242011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,6642011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,1682011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,7922011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2796.0292,7042011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2796.0350,04809-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2796.083,8082011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2796.02,864,9922011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2796.015,7122011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2796.063,3282011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2796.03,290,9762011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.reports.dll10.50.2796.09,193,3122011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2796.0386,9122011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,1042011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.2796.063,3282011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2796.0378,7202011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2796.092,0002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.2796.01,054,5602011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2796.01,768,2882011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1007:10x86
Objectexplorer.dll10.50.2796.03,372,8962011 M. gruodis 1007:10x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,4322011 M. gruodis 1007:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,7202011 M. gruodis 1007:11x86
Radlangsvc.dll10.50.2796.0145,2482011 M. gruodis 1007:10x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,8642011 M. gruodis 1007:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,6722011 M. gruodis 1007:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,0642011 M. gruodis 1007:11x86
Replicationmonitor.dll10.50.2796.02,910,0482011 M. gruodis 1007:10x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2796.0131,9362011 M. gruodis 1007:10x86
Rsconfigtool.exe10.50.2796.01,333,0882011 M. gruodis 1007:18x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,0402011 M. gruodis 1006:59x86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,2562011 M. gruodis 1006:59x86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,4242011 M. gruodis 1006:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,2002011 M. gruodis 1006:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,0482011 M. gruodis 1006:59x86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,8162011 M. gruodis 1006:59x86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,2802011 M. gruodis 1006:59x86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,4002011 M. gruodis 1006:59x86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,4482011 M. gruodis 1006:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,6562011 M. gruodis 1006:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,5922011 M. gruodis 1006:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,0642011 M. gruodis 1006:59x86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,4002011 M. gruodis 1006:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,3762011 M. gruodis 1006:59x86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,8402011 M. gruodis 1006:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,1922011 M. gruodis 1006:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,4642011 M. gruodis 1006:59x86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,6082011 M. gruodis 1006:59x86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,6722011 M. gruodis 1006:59x86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,8642011 M. gruodis 1006:59x86
SQL Server 2008 R2 ?rankiai ir darbo vietos komponentai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.2796.0937,8242011 M. gruodis 1007:16x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,9442011 M. gruodis 1007:17x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,1762011 M. gruodis 1007:16x86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,1442011 M. gruodis 1007:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,6882011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,5362011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,1842011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,6082011 M. gruodis 1007:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,9202011 M. gruodis 1007:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,6482011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,8322011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,5122011 M. gruodis 1007:16x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,9042011 M. gruodis 1007:15x86
Mergetxt.dll2009.100.2796.030,0482011 M. gruodis 1007:12x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.2796.03,233,6322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.2796.0505,6962011 M. gruodis 1007:18x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.2796.05,920,6082011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2796.01,349,4722011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,1442011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.2796.01,988,4482011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.2796.01,001,3122011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.2796.05,928,8002011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.2796.0280,4162011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.2796.01,345,3762011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1007:10x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,3122011 M. gruodis 1007:12x86
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,5122011 M. gruodis 1007:12x86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,0722011 M. gruodis 1007:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,8322011 M. gruodis 1007:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,7362011 M. gruodis 1007:12x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,4322011 M. gruodis 1007:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,7202011 M. gruodis 1007:11x86
Spresolv.dll2009.100.2796.0180,5762011 M. gruodis 1007:11x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,2002011 M. gruodis 1006:59x86
SQL Server 2008 R2 integravimo paslaugos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,2162011 M. gruodis 1007:16x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,1762011 M. gruodis 1007:16x86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,1442011 M. gruodis 1007:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,6882011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,5362011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,8722011 M. gruodis 1007:18x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,1842011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,6082011 M. gruodis 1007:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,9202011 M. gruodis 1007:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,6482011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,8322011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,5122011 M. gruodis 1007:16x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1007:10x86
Msdtssrvr.exe10.50.2796.0214,8802011 M. gruodis 1007:18x86
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,5122011 M. gruodis 1007:12x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,4322011 M. gruodis 1007:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,7202011 M. gruodis 1007:11x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,8642011 M. gruodis 1007:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,6722011 M. gruodis 1007:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,0642011 M. gruodis 1007:11x86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2796.013,6642011 M. gruodis 1007:12x86
Sqldest.dll2009.100.2796.0180,5762011 M. gruodis 1007:11x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,0402011 M. gruodis 1006:59x86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,2562011 M. gruodis 1006:59x86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,4242011 M. gruodis 1006:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,2002011 M. gruodis 1006:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,0482011 M. gruodis 1006:59x86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,8162011 M. gruodis 1006:59x86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,2802011 M. gruodis 1006:59x86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,4002011 M. gruodis 1006:59x86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,4482011 M. gruodis 1006:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,6562011 M. gruodis 1006:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,5922011 M. gruodis 1006:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,0642011 M. gruodis 1006:59x86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,4002011 M. gruodis 1006:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,3762011 M. gruodis 1006:59x86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,8402011 M. gruodis 1006:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,1922011 M. gruodis 1006:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,4642011 M. gruodis 1006:59x86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,6082011 M. gruodis 1006:59x86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,6722011 M. gruodis 1006:59x86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,8642011 M. gruodis 1006:59x86
SQL Server 2008 R2 viso teksto paie?kos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
FD.dll2009.100.2796.0461,6642011 M. gruodis 1007:16x86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2796.013,6642011 M. gruodis 1007:12x86
SQL Server 2008 R2 nar¹yklìs paslaugos serverio
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msmdredir.dll10.50.2796.06,325,6002011 M. gruodis 1007:12x86
Msmdsrv.RLL10.50.2796.0831,3282011 M. gruodis 1006:26x86
Sqlbrowser.exe2009.100.2796.0268,1282011 M. gruodis 1007:16x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2796.013,6642011 M. gruodis 1007:12x86
SQL Server 2008 R2 ra?ytojas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2796.013,6642011 M. gruodis 1007:12x86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2796.0210,2722011 M. gruodis 1006:59x86

x 64 versijoms

SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos Core bendrai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BCP.exe2009.100.2796.096,6082011 M. gruodis 1006:24x64
Commanddest.dll2009.100.2796.0247,1362011 M. gruodis 1006:21x64
Distrib.exe2009.100.2796.087,9042011 M. gruodis 1006:24x64
Dtepkg.dll2009.100.2796.0106,8482011 M. gruodis 1006:21x64
DTS.dll2009.100.2796.02,228,5762011 M. gruodis 1006:21x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0473,4402011 M. gruodis 1006:21x64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0449,8882011 M. gruodis 1006:21x64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.01,090,9122011 M. gruodis 1006:21x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.042,3362011 M. gruodis 1006:21x64
Exceldest.dll2009.100.2796.0260,9602011 M. gruodis 1006:21x64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0280,4162011 M. gruodis 1006:21x64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0414,5602011 M. gruodis 1006:21x64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0423,7762011 M. gruodis 1006:21x64
Logread.exe2009.100.2796.0512,8642011 M. gruodis 1006:24x64
Mergetxt.dll2009.100.2796.034,6562011 M. gruodis 1006:21x64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2796.0153,44009-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2796.0350,04809-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2796.083,8082011 M. gruodis 1006:21x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.2796.0452,44809-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2796.01,768,2882011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2796.01,943,3922011 M. gruodis 1006:17x64
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.2796.03,049,31209-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2796.0186,2082011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1006:17x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0260,9602011 M. gruodis 1006:18x64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0286,0482011 M. gruodis 1006:18x64
Rawdest.dll2009.100.2796.0192,8642011 M. gruodis 1006:18x64
Rawsource.dll2009.100.2796.0182,1122011 M. gruodis 1006:18x64
Rdistcom.dll2009.100.2796.0794,4642011 M. gruodis 1006:18x64
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0166,2402011 M. gruodis 1006:18x64
Replagnt.dll2009.100.2796.018,7842011 M. gruodis 1006:18x64
Replagnt.dll2009.100.2796.018,7842011 M. gruodis 1007:11x86
Repldp.dll2009.100.2796.0192,8642011 M. gruodis 1007:11x86
Repldp.dll2009.100.2796.0232,2882011 M. gruodis 1006:18x64
Replmerg.exe2009.100.2796.0410,4642011 M. gruodis 1006:24x64
Replsync.dll2009.100.2796.0126,8162011 M. gruodis 1006:18x64
Snapshot.exe10.50.2796.013,6642011 M. gruodis 1006:23x86
Spresolv.dll2009.100.2796.0217,4402011 M. gruodis 1006:18x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2796.014,1762011 M. gruodis 1006:21x64
Sqlcmd.exe2009.100.2796.0345,9522011 M. gruodis 1006:24x64
Sqlmergx.dll2009.100.2796.0231,2642011 M. gruodis 1006:18x64
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0106,3362011 M. gruodis 1006:59x86
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0131,9362011 M. gruodis 1006:18x64
Sqlwep100.dll2009.100.2796.0107,3602011 M. gruodis 1006:18x64
Ssradd.dll2009.100.2796.046,9442011 M. gruodis 1006:18x64
Ssravg.dll2009.100.2796.047,4562011 M. gruodis 1006:18x64
Ssrdown.dll2009.100.2796.031,0722011 M. gruodis 1006:18x64
Ssrmax.dll2009.100.2796.045,4082011 M. gruodis 1006:18x64
Ssrmin.dll2009.100.2796.045,4082011 M. gruodis 1006:18x64
Ssrpub.dll2009.100.2796.031,5842011 M. gruodis 1006:18x64
Ssrup.dll2009.100.2796.030,5602011 M. gruodis 1006:18x64
Txagg.dll2009.100.2796.0366,4322011 M. gruodis 1006:11x64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0304,9922011 M. gruodis 1006:11x64
Txderived.dll2009.100.2796.0618,8482011 M. gruodis 1006:11x64
Txlookup.dll2009.100.2796.0535,3922011 M. gruodis 1006:11x64
Txmerge.dll2009.100.2796.0232,2882011 M. gruodis 1006:11x64
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0272,7362011 M. gruodis 1006:11x64
Txrowcount.dll2009.100.2796.089,9522011 M. gruodis 1006:11x64
Txsort.dll2009.100.2796.0246,1122011 M. gruodis 1006:11x64
Txsplit.dll2009.100.2796.0611,6802011 M. gruodis 1006:11x64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaug? Core egzempliori?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.2796.031,5842011 M. gruodis 1006:21x64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2796.0262,4962011 M. gruodis 1006:21x64
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.047,9682011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.076,6402011 M. gruodis 1006:18x64
Sqlctr100.dll2009.100.2796.073,5682011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlctr100.dll2009.100.2796.079,2002011 M. gruodis 1006:18x64
Sqlos.dll2009.100.2796.015,7122011 M. gruodis 1006:18x64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2796.015,7122011 M. gruodis 1006:18x64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2796.04,625,7602011 M. gruodis 1006:18x64
Sqlserverspatial.dll2009.100.2796.0464,7362011 M. gruodis 1006:18x64
Sqlservr.exe2009.100.2796.062,182,7522011 M. gruodis 1006:21x64
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0131,9362011 M. gruodis 1006:18x64
Sqsrvres.dll2009.100.2796.0105,8242011 M. gruodis 1006:18x64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos pagrindine
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1006:23x86
Microsoft.AnalysisServices.deploymentengine.dll10.50.2796.0149,3442011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2796.01,349,4722011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.2796.0243,5522011 M. gruodis 1006:23x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2796.0153,44009-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2796.02,864,9922011 M. gruodis 1006:21x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2796.015,7122011 M. gruodis 1006:21x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2796.063,3282011 M. gruodis 1006:21x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.2796.0452,44809-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1006:21x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,1042011 M. gruodis 1006:21x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1006:17x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.2796.03,049,31209-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2796.0186,2082011 M. gruodis 1006:17x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609-Dec-201112:40x86
Msgprox.dll2009.100.2796.0203,6162011 M. gruodis 1007:12x86
Msgprox.dll2009.100.2796.0248,6722011 M. gruodis 1006:21x64
Replerrx.dll2009.100.2796.0120,6722011 M. gruodis 1007:11x86
Replerrx.dll2009.100.2796.0137,0562011 M. gruodis 1006:18x64
Replisapi.dll2009.100.2796.0272,7362011 M. gruodis 1007:11x86
Replisapi.dll2009.100.2796.0379,2322011 M. gruodis 1006:18x64
Replprov.dll2009.100.2796.0577,8882011 M. gruodis 1007:11x86
Replprov.dll2009.100.2796.0730,9762011 M. gruodis 1006:18x64
Replrec.dll2009.100.2796.0792,9282011 M. gruodis 1007:10x86
Replrec.dll2009.100.2796.0980,8322011 M. gruodis 1006:17x64
Replsub.dll2009.100.2796.0413,5362011 M. gruodis 1007:11x86
Replsub.dll2009.100.2796.0496,4802011 M. gruodis 1006:18x64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2796.014,1762011 M. gruodis 1006:21x64
Sqlmanager.dll2009.100.2796.0521,0562011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlmanager.dll2009.100.2796.0896,8642011 M. gruodis 1006:18x64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0271,7122011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0360,2882011 M. gruodis 1006:18x64
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.01,042,7842011 M. gruodis 1006:11x64
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.0780,6402011 M. gruodis 1006:59x86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0193,3762011 M. gruodis 1006:59x86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0309,0882011 M. gruodis 1006:11x64
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,2162011 M. gruodis 1007:16x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,1842011 M. gruodis 1007:18x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,9442011 M. gruodis 1007:17x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,1762011 M. gruodis 1007:16x86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,1442011 M. gruodis 1007:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,6882011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,5362011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,1842011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,6082011 M. gruodis 1007:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,9202011 M. gruodis 1007:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,6482011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,8322011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,5122011 M. gruodis 1007:16x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,9042011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.2796.03,233,6322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.2796.05,920,6082011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2796.01,349,4722011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,1442011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.2796.01,988,4482011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.2796.01,001,3122011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.2796.05,928,8002011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2796.04,163,4242011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,6642011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,0322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.50.2796.03,835,7442011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,6562011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2796.0128,8642011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.2796.011,564,8962011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.2796.0911,2002011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,1682011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,8402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,3202011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,3762011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,2242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,4402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,3282011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,7922011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,3602011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.2796.0612,1922011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2796.0292,7042011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,7202011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,4962011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1007:10x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,3122011 M. gruodis 1007:12x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.055,730,5282011 M. gruodis 1006:21x64
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,5122011 M. gruodis 1007:12x86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.012,613,9842011 M. gruodis 1006:17x64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,0722011 M. gruodis 1007:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,8322011 M. gruodis 1007:12x86
Msolap100.dll10.50.2796.08,502,1122011 M. gruodis 1006:21x64
Msolui100.dll10.50.2796.0272,7362011 M. gruodis 1007:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0315,7442011 M. gruodis 1006:21x64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,4322011 M. gruodis 1007:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,7202011 M. gruodis 1007:11x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,8642011 M. gruodis 1007:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,6722011 M. gruodis 1007:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,0642011 M. gruodis 1007:11x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,0402011 M. gruodis 1006:59x86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,2562011 M. gruodis 1006:59x86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,4242011 M. gruodis 1006:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,2002011 M. gruodis 1006:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,0482011 M. gruodis 1006:59x86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,8162011 M. gruodis 1006:59x86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,2802011 M. gruodis 1006:59x86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,4002011 M. gruodis 1006:59x86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,4482011 M. gruodis 1006:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,6562011 M. gruodis 1006:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,5922011 M. gruodis 1006:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,0642011 M. gruodis 1006:59x86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,4002011 M. gruodis 1006:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,3762011 M. gruodis 1006:59x86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,8402011 M. gruodis 1006:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,1922011 M. gruodis 1006:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,4642011 M. gruodis 1006:59x86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,6082011 M. gruodis 1006:59x86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,6722011 M. gruodis 1006:59x86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,8642011 M. gruodis 1006:59x86
SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll10.50.2796.0845,6642011 M. gruodis 1006:23x86
SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2796.087,9042011 M. gruodis 1007:15x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,9042011 M. gruodis 1006:23x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll.deploy10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll.deploy10.50.2796.03,233,6322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.2796.01,349,4722011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.2796.0567,1362011 M. gruodis 1006:23x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.2796.071,5202011 M. gruodis 1006:23x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.2796.02,824,0322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,0322011 M. gruodis 1006:23x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.2796.03,835,7442011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2796.034,6562011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,6562011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.deploy10.50.2796.0128,8642011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2796.0128,8642011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.2796.011,564,8962011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.deploy10.50.2796.01,251,1682011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,1682011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.deploy10.50.2796.0255,8402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,8402011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2796.01,812,3202011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,3202011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0321,3762011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,3762011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2796.0272,2242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,2242011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.deploy10.50.2796.0153,4402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,4402011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.deploy10.50.2796.05,183,3282011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,3282011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.deploy10.50.2796.02,557,7922011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.01,259,3602011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,3602011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.deploy10.50.2796.0612,1922011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.deploy10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.deploy10.50.2796.0292,7042011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2796.0292,7042011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2796.0378,7202011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,7202011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.2796.051,0402011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.2796.0186,2082011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.2796.059,2322011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.2796.059,2322011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.deploy10.50.2796.0198,4962011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,4962011 M. gruodis 1006:22x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,3122011 M. gruodis 1007:12x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.055,730,5282011 M. gruodis 1006:21x64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.012,613,9842011 M. gruodis 1006:17x64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,0722011 M. gruodis 1007:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,8322011 M. gruodis 1007:12x86
Msolap100.dll10.50.2796.08,502,1122011 M. gruodis 1006:21x64
Msolui100.dll10.50.2796.0272,7362011 M. gruodis 1007:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0315,7442011 M. gruodis 1006:21x64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2796.01,300,3202011 M. gruodis 1007:18x86
SQL Server 2008 R2 Management Studio
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.2796.01,066,8482011 M. gruodis 1007:18x86
BCP.exe2009.100.2796.096,6082011 M. gruodis 1006:24x64
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,2162011 M. gruodis 1007:16x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2796.0661,3442011 M. gruodis 1007:18x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,1842011 M. gruodis 1007:18x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,1762011 M. gruodis 1007:16x86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,1442011 M. gruodis 1007:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,6882011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,5362011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,8722011 M. gruodis 1007:18x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,1842011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,6082011 M. gruodis 1007:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,9202011 M. gruodis 1007:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,6482011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,8322011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,5122011 M. gruodis 1007:16x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2796.04,163,4242011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,6642011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,1682011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,7922011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2796.0292,7042011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2796.0350,04809-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2796.083,8082011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2796.02,864,9922011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2796.015,7122011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2796.063,3282011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2796.03,290,9762011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.reports.dll10.50.2796.09,193,3122011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2796.0386,9122011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,1042011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.2796.063,3282011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2796.0378,7202011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2796.092,0002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.2796.01,054,5602011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2796.01,768,2882011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1007:10x86
Objectexplorer.dll10.50.2796.03,372,8962011 M. gruodis 1007:10x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,4322011 M. gruodis 1007:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,7202011 M. gruodis 1007:11x86
Radlangsvc.dll10.50.2796.0145,2482011 M. gruodis 1007:10x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,8642011 M. gruodis 1007:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,6722011 M. gruodis 1007:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,0642011 M. gruodis 1007:11x86
Replicationmonitor.dll10.50.2796.02,910,0482011 M. gruodis 1007:10x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2796.0131,9362011 M. gruodis 1007:10x86
Rsconfigtool.exe10.50.2796.01,333,0882011 M. gruodis 1007:18x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,0402011 M. gruodis 1006:59x86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,2562011 M. gruodis 1006:59x86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,4242011 M. gruodis 1006:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,2002011 M. gruodis 1006:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,0482011 M. gruodis 1006:59x86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,8162011 M. gruodis 1006:59x86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,2802011 M. gruodis 1006:59x86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,4002011 M. gruodis 1006:59x86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,4482011 M. gruodis 1006:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,6562011 M. gruodis 1006:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,5922011 M. gruodis 1006:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,0642011 M. gruodis 1006:59x86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,4002011 M. gruodis 1006:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,3762011 M. gruodis 1006:59x86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,8402011 M. gruodis 1006:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,1922011 M. gruodis 1006:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,4642011 M. gruodis 1006:59x86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,6082011 M. gruodis 1006:59x86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,6722011 M. gruodis 1006:59x86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,8642011 M. gruodis 1006:59x86
SQL Server 2008 R2 ?rankiai ir darbo vietos komponentai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.2796.0937,8242011 M. gruodis 1007:16x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,9442011 M. gruodis 1007:17x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.0106,8482011 M. gruodis 1006:21x64
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,1762011 M. gruodis 1007:16x86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,1442011 M. gruodis 1007:16x86
DTS.dll2009.100.2796.02,228,5762011 M. gruodis 1006:21x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,6882011 M. gruodis 1007:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0473,4402011 M. gruodis 1006:21x64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,5362011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0449,8882011 M. gruodis 1006:21x64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.01,090,9122011 M. gruodis 1006:21x64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,1842011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,6082011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.042,3362011 M. gruodis 1006:21x64
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,9202011 M. gruodis 1007:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0260,9602011 M. gruodis 1006:21x64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,6482011 M. gruodis 1007:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0280,4162011 M. gruodis 1006:21x64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,8322011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0414,5602011 M. gruodis 1006:21x64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,5122011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0423,7762011 M. gruodis 1006:21x64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,9042011 M. gruodis 1007:15x86
Mergetxt.dll2009.100.2796.030,0482011 M. gruodis 1007:12x86
Mergetxt.dll2009.100.2796.034,6562011 M. gruodis 1006:21x64
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.2796.03,233,6322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.2796.0505,6962011 M. gruodis 1007:18x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.2796.05,920,6082011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2796.01,349,4722011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,1442011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.2796.01,988,4482011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.2796.01,001,3122011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.2796.05,928,8002011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.2796.0280,4162011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.2796.01,345,3762011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1006:17x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,3122011 M. gruodis 1007:12x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.055,730,5282011 M. gruodis 1006:21x64
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,5122011 M. gruodis 1007:12x86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.012,613,9842011 M. gruodis 1006:17x64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,0722011 M. gruodis 1007:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,8322011 M. gruodis 1007:12x86
Msolap100.dll10.50.2796.08,502,1122011 M. gruodis 1006:21x64
Msolui100.dll10.50.2796.0272,7362011 M. gruodis 1007:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0315,7442011 M. gruodis 1006:21x64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,4322011 M. gruodis 1007:11x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0260,9602011 M. gruodis 1006:18x64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,7202011 M. gruodis 1007:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0286,0482011 M. gruodis 1006:18x64
Spresolv.dll2009.100.2796.0180,5762011 M. gruodis 1007:11x86
Spresolv.dll2009.100.2796.0217,4402011 M. gruodis 1006:18x64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,2002011 M. gruodis 1006:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0304,9922011 M. gruodis 1006:11x64
SQL Server 2008 R2 integravimo paslaugos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2796.0247,1362011 M. gruodis 1006:21x64
Dtepkg.dll2009.100.2796.0106,8482011 M. gruodis 1006:21x64
DTS.dll2009.100.2796.02,228,5762011 M. gruodis 1006:21x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0473,4402011 M. gruodis 1006:21x64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0449,8882011 M. gruodis 1006:21x64
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,8722011 M. gruodis 1007:18x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.01,090,9122011 M. gruodis 1006:21x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.042,3362011 M. gruodis 1006:21x64
Exceldest.dll2009.100.2796.0260,9602011 M. gruodis 1006:21x64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0280,4162011 M. gruodis 1006:21x64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0414,5602011 M. gruodis 1006:21x64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0423,7762011 M. gruodis 1006:21x64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1006:22x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1006:17x86
Msdtssrvr.exe10.50.2796.0210,7842011 M. gruodis 1006:23x64
Msmdpp.dll10.50.2796.07,614,3042011 M. gruodis 1006:21x64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0260,9602011 M. gruodis 1006:18x64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0286,0482011 M. gruodis 1006:18x64
Rawdest.dll2009.100.2796.0192,8642011 M. gruodis 1006:18x64
Rawsource.dll2009.100.2796.0182,1122011 M. gruodis 1006:18x64
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0166,2402011 M. gruodis 1006:18x64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2796.014,1762011 M. gruodis 1006:21x64
Sqldest.dll2009.100.2796.0264,5442011 M. gruodis 1006:18x64
Txagg.dll2009.100.2796.0366,4322011 M. gruodis 1006:11x64
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0834,9122011 M. gruodis 1006:11x64
Txcharmap.dll2009.100.2796.0288,6082011 M. gruodis 1006:11x64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0304,9922011 M. gruodis 1006:11x64
Txderived.dll2009.100.2796.0618,8482011 M. gruodis 1006:11x64
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0189,7922011 M. gruodis 1006:11x64
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0187,7442011 M. gruodis 1006:11x64
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0477,5362011 M. gruodis 1006:11x64
Txlineage.dll2009.100.2796.096,0962011 M. gruodis 1006:11x64
Txlookup.dll2009.100.2796.0535,3922011 M. gruodis 1006:11x64
Txmerge.dll2009.100.2796.0232,2882011 M. gruodis 1006:11x64
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0272,7362011 M. gruodis 1006:11x64
Txpivot.dll2009.100.2796.0201,0562011 M. gruodis 1006:11x64
Txrowcount.dll2009.100.2796.089,9522011 M. gruodis 1006:11x64
Txscd.dll2009.100.2796.0195,4242011 M. gruodis 1006:11x64
Txsort.dll2009.100.2796.0246,1122011 M. gruodis 1006:11x64
Txsplit.dll2009.100.2796.0611,6802011 M. gruodis 1006:11x64
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,725,8562011 M. gruodis 1006:11x64
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,185,4402011 M. gruodis 1006:11x64
Txunpivot.dll2009.100.2796.0194,4002011 M. gruodis 1006:11x64
SQL Server 2008 R2 viso teksto paie?kos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
FD.dll2009.100.2796.0690,0162011 M. gruodis 1006:21x64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2796.014,1762011 M. gruodis 1006:21x64
SQL Server 2008 R2 nar¹yklìs paslaugos serverio
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Keyfile.dll2009.100.2796.013,6642011 M. gruodis 1007:12x86
Msmdredir.dll10.50.2796.06,325,6002011 M. gruodis 1007:12x86
Msmdsrv.RLL10.50.2796.0831,3282011 M. gruodis 1006:26x86
Sqlbrowser.exe2009.100.2796.0268,1282011 M. gruodis 1007:16x86
SQL Server 2008 R2 ra?ytojas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2796.014,1762011 M. gruodis 1006:21x64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2796.015,2002011 M. gruodis 1006:18x64

IA-64?based versijos

SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos Core bendrai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BCP.exe2009.100.2796.0169,3122011 M. gruodis 1005:50IA-64
Commanddest.dll2009.100.2796.0559,4562011 M. gruodis 1005:44IA-64
Distrib.exe2009.100.2796.0209,2482011 M. gruodis 1005:50IA-64
Dtepkg.dll2009.100.2796.0215,3922011 M. gruodis 1005:44IA-64
DTS.dll2009.100.2796.04,305,7602011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0957,2802011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0801,1202011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.02,031,9682011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.083,8082011 M. gruodis 1005:44IA-64
Exceldest.dll2009.100.2796.0588,1282011 M. gruodis 1005:44IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0643,9362011 M. gruodis 1005:44IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0954,2082011 M. gruodis 1005:44IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0977,2482011 M. gruodis 1005:44IA-64
Logread.exe2009.100.2796.01,130,3362011 M. gruodis 1005:50IA-64
Mergetxt.dll2009.100.2796.073,0562011 M. gruodis 1005:44IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2796.0153,44009-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2796.0350,04809-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2796.083,8082011 M. gruodis 1005:44x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.2796.0452,44809-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2796.01,768,2882011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2796.02,665,3122011 M. gruodis 1005:44IA-64
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.2796.03,049,31209-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2796.0186,2082011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1005:44x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0590,6882011 M. gruodis 1005:41IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0655,7122011 M. gruodis 1005:41IA-64
Rawdest.dll2009.100.2796.0438,1122011 M. gruodis 1005:41IA-64
Rawsource.dll2009.100.2796.0416,0962011 M. gruodis 1005:41IA-64
Rdistcom.dll2009.100.2796.01,846,6242011 M. gruodis 1005:41IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0386,9122011 M. gruodis 1005:41IA-64
Replagnt.dll2009.100.2796.018,7842011 M. gruodis 1007:11x86
Replagnt.dll2009.100.2796.029,0242011 M. gruodis 1005:41IA-64
Repldp.dll2009.100.2796.0192,8642011 M. gruodis 1007:11x86
Repldp.dll2009.100.2796.0529,2482011 M. gruodis 1005:41IA-64
Replmerg.exe2009.100.2796.0975,2002011 M. gruodis 1005:48IA-64
Replsync.dll2009.100.2796.0278,8802011 M. gruodis 1005:41IA-64
Snapshot.exe10.50.2796.013,6642011 M. gruodis 1005:49x86
Spresolv.dll2009.100.2796.0510,8162011 M. gruodis 1005:41IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2796.019,2962011 M. gruodis 1005:44IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.2796.0546,1442011 M. gruodis 1005:48IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.2796.0436,0642011 M. gruodis 1005:35IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0106,3362011 M. gruodis 1006:59x86
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0378,2082011 M. gruodis 1005:35IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.2796.0201,0562011 M. gruodis 1005:35IA-64
Ssradd.dll2009.100.2796.095,5842011 M. gruodis 1005:35IA-64
Ssravg.dll2009.100.2796.095,5842011 M. gruodis 1005:35IA-64
Ssrdown.dll2009.100.2796.061,7922011 M. gruodis 1005:35IA-64
Ssrmax.dll2009.100.2796.089,9522011 M. gruodis 1005:35IA-64
Ssrmin.dll2009.100.2796.089,9522011 M. gruodis 1005:35IA-64
Ssrpub.dll2009.100.2796.064,8642011 M. gruodis 1005:35IA-64
Ssrup.dll2009.100.2796.062,3042011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txagg.dll2009.100.2796.0882,0162011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0676,1922011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txderived.dll2009.100.2796.01,276,7682011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txlookup.dll2009.100.2796.01,187,6802011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txmerge.dll2009.100.2796.0513,3762011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0621,9202011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2796.0197,4722011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txsort.dll2009.100.2796.0562,0162011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txsplit.dll2009.100.2796.01,257,8242011 M. gruodis 1005:35IA-64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaug? Core egzempliori?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.2796.063,3282011 M. gruodis 1005:44IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2796.0477,0242011 M. gruodis 1005:44IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.0107,8722011 M. gruodis 1005:41IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.047,9682011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlctr100.dll2009.100.2796.0136,5442011 M. gruodis 1005:41IA-64
Sqlctr100.dll2009.100.2796.073,5682011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlos.dll2009.100.2796.022,3682011 M. gruodis 1005:35IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2796.020,8322011 M. gruodis 1005:35IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2796.04,631,9042011 M. gruodis 1005:35IA-64
Sqlserverspatial.dll2009.100.2796.0668,0002011 M. gruodis 1005:35IA-64
Sqlservr.exe2009.100.2796.0122,103,1362011 M. gruodis 1005:48IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0378,2082011 M. gruodis 1005:35IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.2796.0188,7682011 M. gruodis 1005:35IA-64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos pagrindine
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.AnalysisServices.deploymentengine.dll10.50.2796.0149,3442011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2796.01,349,4722011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.2796.0243,5522011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2796.0153,44009-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2796.02,864,9922011 M. gruodis 1005:44x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2796.015,7122011 M. gruodis 1005:44x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2796.063,3282011 M. gruodis 1005:44x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.2796.0452,44809-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1005:44x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,1042011 M. gruodis 1005:44x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1005:44x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.2796.03,049,31209-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2796.0186,2082011 M. gruodis 1005:44x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609-Dec-201112:40x86
Msgprox.dll2009.100.2796.0203,6162011 M. gruodis 1007:12x86
Msgprox.dll2009.100.2796.0539,4882011 M. gruodis 1005:44IA-64
Replerrx.dll2009.100.2796.0120,6722011 M. gruodis 1007:11x86
Replerrx.dll2009.100.2796.0301,9202011 M. gruodis 1005:41IA-64
Replisapi.dll2009.100.2796.0272,7362011 M. gruodis 1007:11x86
Replisapi.dll2009.100.2796.0766,3042011 M. gruodis 1005:41IA-64
Replprov.dll2009.100.2796.01,650,5282011 M. gruodis 1005:41IA-64
Replprov.dll2009.100.2796.0577,8882011 M. gruodis 1007:11x86
Replrec.dll2009.100.2796.02,136,4162011 M. gruodis 1005:40IA-64
Replrec.dll2009.100.2796.0792,9282011 M. gruodis 1007:10x86
Replsub.dll2009.100.2796.01,122,6562011 M. gruodis 1005:41IA-64
Replsub.dll2009.100.2796.0413,5362011 M. gruodis 1007:11x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2796.019,2962011 M. gruodis 1005:44IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2796.01,534,3042011 M. gruodis 1005:35IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2796.0521,0562011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0271,7122011 M. gruodis 1007:11x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0712,5442011 M. gruodis 1005:35IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.02,727,2642011 M. gruodis 1005:35IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.0780,6402011 M. gruodis 1006:59x86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0193,3762011 M. gruodis 1006:59x86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0563,5522011 M. gruodis 1005:35IA-64
SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll10.50.2796.0845,6642011 M. gruodis 1005:45x86
SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2796.087,9042011 M. gruodis 1007:15x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,9042011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll.deploy10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll.deploy10.50.2796.03,233,6322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.2796.01,349,4722011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.2796.0567,1362011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.2796.071,5202011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.2796.02,824,0322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,0322011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.2796.03,835,7442011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2796.034,6562011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,6562011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,0402011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.deploy10.50.2796.0128,8642011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2796.0128,8642011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.2796.011,564,8962011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.deploy10.50.2796.01,251,1682011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,1682011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.deploy10.50.2796.0255,8402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,8402011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2796.01,812,3202011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,3202011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0321,3762011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,3762011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2796.0272,2242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,2242011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.deploy10.50.2796.0153,4402011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,4402011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.deploy10.50.2796.05,183,3282011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,3282011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.deploy10.50.2796.02,557,7922011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.01,259,3602011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,3602011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.deploy10.50.2796.0612,1922011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.deploy10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,2882011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.deploy10.50.2796.0292,7042011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2796.0292,7042011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2796.0378,7202011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,7202011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.2796.051,0402011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.2796.0186,2082011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.2796.059,2322011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.2796.059,2322011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.deploy10.50.2796.0198,4962011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,4962011 M. gruodis 1005:45x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,3122011 M. gruodis 1007:12x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.070,561,6322011 M. gruodis 1005:44IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.015,836,5122011 M. gruodis 1005:40IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,0722011 M. gruodis 1007:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.010,536,2882011 M. gruodis 1005:44IA-64
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,8322011 M. gruodis 1007:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,7362011 M. gruodis 1007:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0463,7122011 M. gruodis 1005:44IA-64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2796.01,300,3202011 M. gruodis 1007:18x86
SQL Server 2008 R2 Management Studio
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.2796.01,066,8482011 M. gruodis 1007:18x86
BCP.exe2009.100.2796.0169,3122011 M. gruodis 1005:50IA-64
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,2162011 M. gruodis 1007:16x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2796.0661,3442011 M. gruodis 1007:18x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,1842011 M. gruodis 1007:18x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,1762011 M. gruodis 1007:16x86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,1442011 M. gruodis 1007:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,6882011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,5362011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,8722011 M. gruodis 1007:18x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,1842011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,6082011 M. gruodis 1007:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,9202011 M. gruodis 1007:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,6482011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,8322011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,5122011 M. gruodis 1007:16x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2796.04,163,4242011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,6642011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,1682011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,7922011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2796.0292,7042011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1007:14x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2796.0350,04809-Dec-201112:40x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2796.083,8082011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2796.02,864,9922011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2796.015,7122011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2796.063,3282011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2796.03,290,9762011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.reports.dll10.50.2796.09,193,3122011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2796.0386,9122011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,4802011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,1042011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.2796.063,3282011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2796.0378,7202011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2796.092,0002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.2796.01,054,5602011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2796.01,768,2882011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1007:10x86
Objectexplorer.dll10.50.2796.03,372,8962011 M. gruodis 1007:10x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,4322011 M. gruodis 1007:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,7202011 M. gruodis 1007:11x86
Radlangsvc.dll10.50.2796.0145,2482011 M. gruodis 1007:10x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,8642011 M. gruodis 1007:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,6722011 M. gruodis 1007:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,0642011 M. gruodis 1007:11x86
Replicationmonitor.dll10.50.2796.02,910,0482011 M. gruodis 1007:10x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2796.0131,9362011 M. gruodis 1007:10x86
Rsconfigtool.exe10.50.2796.01,333,0882011 M. gruodis 1007:18x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,0402011 M. gruodis 1006:59x86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,2562011 M. gruodis 1006:59x86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,4242011 M. gruodis 1006:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,2002011 M. gruodis 1006:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,0482011 M. gruodis 1006:59x86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,8162011 M. gruodis 1006:59x86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,2802011 M. gruodis 1006:59x86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,4002011 M. gruodis 1006:59x86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,4482011 M. gruodis 1006:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,6562011 M. gruodis 1006:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,5922011 M. gruodis 1006:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,0642011 M. gruodis 1006:59x86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,4002011 M. gruodis 1006:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,3762011 M. gruodis 1006:59x86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,8402011 M. gruodis 1006:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,1922011 M. gruodis 1006:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,4642011 M. gruodis 1006:59x86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,6082011 M. gruodis 1006:59x86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,6722011 M. gruodis 1006:59x86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,8642011 M. gruodis 1006:59x86
SQL Server 2008 R2 ?rankiai ir darbo vietos komponentai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.2796.0937,8242011 M. gruodis 1007:16x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,9442011 M. gruodis 1007:17x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.0215,3922011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,1762011 M. gruodis 1007:16x86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,1442011 M. gruodis 1007:16x86
DTS.dll2009.100.2796.04,305,7602011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,6882011 M. gruodis 1007:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0957,2802011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,5362011 M. gruodis 1007:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0801,1202011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.02,031,9682011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,1842011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,6082011 M. gruodis 1007:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.083,8082011 M. gruodis 1005:44IA-64
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,9202011 M. gruodis 1007:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0588,1282011 M. gruodis 1005:44IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,6482011 M. gruodis 1007:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0643,9362011 M. gruodis 1005:44IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,8322011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0954,2082011 M. gruodis 1005:44IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,5122011 M. gruodis 1007:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0977,2482011 M. gruodis 1005:44IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,9042011 M. gruodis 1007:15x86
Mergetxt.dll2009.100.2796.030,0482011 M. gruodis 1007:12x86
Mergetxt.dll2009.100.2796.073,0562011 M. gruodis 1005:44IA-64
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.2796.03,233,6322011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.2796.0505,6962011 M. gruodis 1007:18x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.2796.05,920,6082011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2796.01,349,4722011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,1442011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.2796.01,988,4482011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.2796.01,001,3122011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.2796.05,928,8002011 M. gruodis 1007:15x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.2796.0280,4162011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.2796.01,345,3762011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1005:44x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,3122011 M. gruodis 1007:12x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.070,561,6322011 M. gruodis 1005:44IA-64
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,5122011 M. gruodis 1007:12x86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.015,836,5122011 M. gruodis 1005:40IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,0722011 M. gruodis 1007:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.010,536,2882011 M. gruodis 1005:44IA-64
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,8322011 M. gruodis 1007:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,7362011 M. gruodis 1007:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0463,7122011 M. gruodis 1005:44IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,4322011 M. gruodis 1007:11x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0590,6882011 M. gruodis 1005:41IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,7202011 M. gruodis 1007:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0655,7122011 M. gruodis 1005:41IA-64
Spresolv.dll2009.100.2796.0180,5762011 M. gruodis 1007:11x86
Spresolv.dll2009.100.2796.0510,8162011 M. gruodis 1005:41IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,2002011 M. gruodis 1006:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0676,1922011 M. gruodis 1005:35IA-64
SQL Server 2008 R2 integravimo paslaugos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2796.0559,4562011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtepkg.dll2009.100.2796.0215,3922011 M. gruodis 1005:44IA-64
DTS.dll2009.100.2796.04,305,7602011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0957,2802011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0801,1202011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,8722011 M. gruodis 1007:18x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.02,031,9682011 M. gruodis 1005:44IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.083,8082011 M. gruodis 1005:44IA-64
Exceldest.dll2009.100.2796.0588,1282011 M. gruodis 1005:44IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0643,9362011 M. gruodis 1005:44IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0954,2082011 M. gruodis 1005:44IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0977,2482011 M. gruodis 1005:44IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2796.067,4242011 M. gruodis 1005:45x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,8002011 M. gruodis 1007:13x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,3842011 M. gruodis 1005:44x86
Msdtssrvr.exe10.50.2796.0210,7842011 M. gruodis 1005:49IA-64
Msmdpp.dll10.50.2796.09,197,4082011 M. gruodis 1005:44IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0590,6882011 M. gruodis 1005:41IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0655,7122011 M. gruodis 1005:41IA-64
Rawdest.dll2009.100.2796.0438,1122011 M. gruodis 1005:41IA-64
Rawsource.dll2009.100.2796.0416,0962011 M. gruodis 1005:41IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0386,9122011 M. gruodis 1005:41IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2796.019,2962011 M. gruodis 1005:44IA-64
Sqldest.dll2009.100.2796.0605,0242011 M. gruodis 1005:41IA-64
Txagg.dll2009.100.2796.0882,0162011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txbestmatch.dll2009.100.2796.01,699,6802011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txcharmap.dll2009.100.2796.0656,2242011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0676,1922011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txderived.dll2009.100.2796.01,276,7682011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0434,0162011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0431,9682011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0943,9682011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txlineage.dll2009.100.2796.0217,9522011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txlookup.dll2009.100.2796.01,187,6802011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txmerge.dll2009.100.2796.0513,3762011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0621,9202011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txpivot.dll2009.100.2796.0458,5922011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2796.0197,4722011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txscd.dll2009.100.2796.0444,2562011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txsort.dll2009.100.2796.0562,0162011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txsplit.dll2009.100.2796.01,257,8242011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txtermextraction.dll2009.100.2796.09,112,4162011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,533,0882011 M. gruodis 1005:35IA-64
Txunpivot.dll2009.100.2796.0447,8402011 M. gruodis 1005:35IA-64
SQL Server 2008 R2 viso teksto paie?kos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
FD.dll2009.100.2796.01,141,6002011 M. gruodis 1005:44IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2796.019,2962011 M. gruodis 1005:44IA-64
SQL Server 2008 R2 nar¹yklìs paslaugos serverio
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msmdredir.dll10.50.2796.08,764,2562011 M. gruodis 1005:44IA-64
Msmdsrv.RLL10.50.2796.0831,3282011 M. gruodis 1005:17IA-64
Sqlbrowser.exe2009.100.2796.0524,6402011 M. gruodis 1005:48IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2796.019,2962011 M. gruodis 1005:44IA-64
SQL Server 2008 R2 ra?ytojas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2796.019,2962011 M. gruodis 1005:44IA-64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2796.019,8082011 M. gruodis 1005:35IA-64

Kaip pa?alinti ?? bendr? paket?

Jei norite pa?alinti ?? atnaujinim? paket?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Valdymo skyde atidarykite element?, prid?ti arba ?alinti programas .
 2. Spustel?kite keisti arba ?alinti programas.
 3. Atskleisti visus atnaujinimus SQL Server 2008 R2 ?rengimo, pa?ym?kite ?ym?s langel? Rodyti naujinimus .
 4. Rasti ir pa?alinti ?? bendr? paket? ?ra?as.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie atskir?j? aptarnavimo model? SQL Server, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
935897 Papildantysis aptarnavimo modelis yra i? SQL serverio komanda pristatyti hotfixes apie problemas
Daugiau informacijos apie pavadinim? suteikimo schemos SQL serverio naujinimus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
822499 Naujas pavadinim? suteikimo schemos, Microsoft SQL Server programin?s ?rangos naujinim? paketams
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2633146 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2633146 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2633146

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com