MS11-098: L? h?ng trong Windows h?t nhân có th? cho phép đ? cao c?a đ?c quy?n: 13 tháng mư?i hai, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2633171 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-098. Đ? xem các b?n tin an ninh hoàn ch?nh, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?ng cách g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.Microsoft.com/common/International.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho C?p Nh?t b?o m?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

V?n đ? đ? bi?t

M?t s? h? th?ng có m?t card đ? h?a tích h?p Intel ho?c m?t card đ? h?a AMD ATI HD đư?c cài đ?t có th? s?p đ? sau khi b?n c?p nh?t b?o m?t này đư?c cài đ?t. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Ng?ng 0x0000007F

Microsoft đ? nghiên c?u v?n đ? này trong h?p tác v?i Intel và AMD. Chúng tôi đ? xác đ?nh m?t không tương thích gi?a các b?n c?p nh?t này và m?t s? phiên b?n c? c?a tr?nh đi?u khi?n đ? h?a Intel và AMD. Intel và AMD đ? đăng C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n mà gi?i quy?t v?n đ? này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n đ? gi?i quy?t v?n đ? này, truy c?p vào các trang web sau đây:

CHI TIEÁT TAÄP TIN

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n và v?i thiên v? gi? ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Thông tin v? t?p tin Windows XP và Windows Server 2003

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s? ki?n quan tr?ng c? th? (SPn) và d?ch v? chi nhánh (QFE, Đông Đ?c) đư?c ghi nh?n trong "SP yêu c?u" và "D?ch v? chi nhánh" c?t.
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. QFE d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Thêm vào các t?p tin đư?c li?t kê trong nh?ng b?ng bi?u, b?n c?p nh?t ph?n m?m này c?ng cài đ?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.CAT) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.61652,148,86425-Oct-201113: 37x 86SP3SP3GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.61652,069,37625-Oct-201112: 52x 86SP3SP3GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.61652,027,00825-Oct-201112: 52x 86SP3SP3GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.61652,192,76825-Oct-201113: 33x 86SP3SP3GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.61652,148,86425-Oct-201113: 38x 86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.61652,069,37626-Oct-201102: 22x 86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.61652,027,00825-Oct-201112: 52x 86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.61652,192,76825-Oct-201113: 34x 86SP3SP3QFE
Mpsyschk.dll5.1.2600.6165th? này là 16.89626-Oct-201110: 50x 86Không cóKhông áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.49222,491,39225-Oct-201117: 57Không áp d?ngSP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.49222,303,48825-Oct-201115: 50x 86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.49222,342,91227-Tháng mư?i-201100: 49Không áp d?ngSP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.49222,452,48025-Oct-201117: 57x 86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.49222,502,65625-Oct-201117: 42Không áp d?ngSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.49222,313,21625-Oct-201115: 55x 86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.49222,353,66425-Oct-201115: 55Không áp d?ngSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.49222,461,69625-Oct-201117: 42x 86SP2SP2QFE
Mpsyschk.dll5.2.3790.492217,40826-Oct-201111: 03x 86Không cóKhông áp d?ng

Thông tin v? t?p tin Windows Vista và Windows Server 2008

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t. MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh (thu?c tính không đư?c li?t kê) đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.185333,602,81627-Tháng mư?i-201108: 01Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.185333,550,08027-Tháng mư?i-201108: 01Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.227323,603,84027-Tháng mư?i-201108: 01Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.227323,552,64027-Tháng mư?i-201108: 01Không áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPackage_1_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,388
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,283
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.750
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,648
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.230 ngư?i
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,123
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.750
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,651
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.230 ngư?i
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,124
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_6_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.751 ngư?i
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_6_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,651
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.142 ngư?i
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.185 ngư?i
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.427 ngư?i
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,446
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.140 ngư?i
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.183 ngư?i
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,419
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.438
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.142 ngư?i
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.187 ngư?i
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.427 ngư?i
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,446
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.217
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_4e63041be5a392f6e4d50051bc3df6bd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_5838d4c0bf065b06.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_50dccc4c09589c87d4157202072a04ab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_f19bef186d86359b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_808628aed36ab9a876ffd7156972227f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_62e94d72cf66b66a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_cb705269163ddaf3f359fe5068b7bbcf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_4e15b5f5b5a41540.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_6df973d2b15ef09c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,682
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_6e821239ca7d7436.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,682
Ngày (UTC)27-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_8591fa8d2bcba31b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,654
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)17: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_864faa2c44c27ed0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,654
Ngày (UTC)25-Oct-2011
Th?i gian (UTC)17: 21
N?n t?ngKhông áp d?ng

Windows 7 t?p tin thông tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.7600.16xxxWindows 7RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.7600.20xxxWindows 7RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.7601.21xxxWindows 7SP1LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.169053,957,10426-Oct-201104: 42Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7600.169053,901,80826-Oct-201104: 42Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.210773,970,41626-Oct-201104: 51Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7600.210773,915,12026-Oct-201104: 51Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.177133,967,85626-Oct-201104: 47Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.177133,912,56026-Oct-201104: 47Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.218473,970,92826-Oct-201107: 01Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.218473,915,12026-Oct-201107: 01Không áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPackage_1_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,787
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,491
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.792
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.694 ngư?i
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,772
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,676
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,807
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,491
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,787
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,497
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_6_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,787
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_6_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,478
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_7_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,986
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_7_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,537
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_8_for_kb2633171_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,968
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_8_for_kb2633171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.517 ngư?i
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,397
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,489
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,894
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2633171_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,929
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.728 ngư?i
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_01a30bd90d3e63e17e5346b2ec2c7b82_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_c6d561e01a3a0e58.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_5545a3ce8aa33370d74f0e0b4a5790c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_d6082efdc164aa77.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_5baebc98b54499a976adae1c6e4b1e86_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_1eaa3d5341621655.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_711ec06db5ab89976f3cafdf02044652_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_82c2715f7f224810.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_bffc18aa52230d0daa49b8720674de3e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_0cb32ea90a3edc33.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_e3a5a8f03741c629aab86131e6a86c67_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_c0664f55c6ba5947.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)13: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_6c5d42881535b73b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)05: 37
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_6c9d06af2e8a8365.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)05: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_6e36cf0e12660c6a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)05: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_6ea3fd3d2b986563.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_83fb97bc8f9ecf16.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,047
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)04: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_846a9ea1a8cf8dff.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,047
Ngày (UTC)26-Oct-2011
Th?i gian (UTC)05: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2633171 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2633171 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2633171

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com