Nhanh chóng b? sung xác th?c đư?c hi?n th? khi m?t ngư?i s? d?ng bên ngoài m?ng đăng nh?p vào ?ng d?ng khách Office Communicator 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2633194 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p vào m?t khách hàng Microsoft Office Communicator 2007 t? m?t m?ng bên ngoài, m?t d?u nh?c kh? năng b? sung đư?c hi?n th? truy xu?t d? li?u l?ch t? Outlook.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? máy ch? truy c?p khách hàng Exchange Server 2007 s? d?ng giao th?c Negotiate và NTLM cho xác th?c đ? tr? v? các d? li?u có s?n máy s? d?ng Office Communicator. Tuy nhiên, Office Communicator s? d?ng giao th?c NTLM ch? đ? đàm phán xác th?c. V? v?y, m?t xác th?c b? sung đư?c yêu c?u.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y làm theo b?t k? c?a các bư?c sau.

Workaround 1: Kích ho?t tính năng tích h?p Windows xác th?c trong Internet Explorer

B?n có th? truy xu?t d? li?u s?n có thông qua các d?ch v? t? đ?ng phát hi?n trên máy s? d?ng Office Communicator. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Internet Explorer.
 2. Trên các Công c?tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n Internet.
 3. Trên các Nâng cao tab, di chuy?n xu?ng các An ninh keá tieáp.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép xác th?c tích h?p c?a Windows h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Ok.
 6. Ra kh?i tr?nh duy?t Internet Explorer, và sau đó kh?i đ?ng Internet Explorer.

Workaround 2: Use s? d?ng k? biên so?n

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows
B?n có th? s? d?ng k? biên so?n cho phép xác th?c NTLM trên máy khách Office Communicator. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit sau đó b?m Ok.
 3. Trong Registry Editor, ch?n ky sau đây:
  Cài đ?t HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 4. Nh?p chu?t ph?i EnableNegotiate, sau đó b?m S?a đ?i.
 5. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 6. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.

Workaround 3: S? d?ng d?ch v? thông tin Internet

B?n có th? hư?ng d?n các d?ch v? thông tin Internet trên máy ch? truy c?p khách hàng Exchange Server 2007 thi?t NTLM là nhà cung c?p xác th?c đ?u tiên trong tiêu đ? WWW-xác nh?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho các phiên b?n c?a IIS mà b?n có.

D?ch v? thông tin Internet 6.0

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i CMD, vaø sau ñoù baám NH?P.
 3. Xác đ?nh v? trí thư m?c có ch?a các Adsutil.VBS t?p tin. Theo m?c đ?nh, thư m?c này là C:\Inetpub\Adminscripts.
 4. S? d?ng l?nh sau đây đ? l?y các giá tr? hi?n t?i cho các NTAuthenticationProviders b?t đ?ng s?n metabase:
  nh?n đư?c cscript adsutil.vbs w3svc /Trang web/ root/NTAuthenticationProviders
  Trong l?nh này, Trang web là m?t gi? ch? cho s? lư?ng trang web ID. S? lư?ng trang web ID c?a trang web m?c đ?nh 1.

  C?nh báo Th?c hi?n m?t ho?t đ?ng sao chép và dán đ? dán câu l?nh t? bài vi?t này. Thao tác này có th? gây ra các v?n đ? v?i các cài đ?t tài s?n. Đ? tránh nh?ng v?n đ? này, g? l?nh toàn b? m?t d?u nh?c l?nh.

  Lưu ? L?nh này không thành công n?u các NTAuthenticationProvidersb?t đ?ng s?n metabase không xác đ?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem lưu ? đư?c đ? c?p trư?c đó trong ph?n này.
 5. S? d?ng l?nh sau đ? kích ho?t tr?nh NTLM:
  cscript adsutil.vbs đ?t w3svc /Trang web/ root/NTAuthenticationProviders "NTLM, Negotiate"
 6. L?p l?i bư?c 4 đ? xác minh r?ng quá tr?nh NTLM đ? giúp.
 7. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? IIS Admin s? kh?i đ?ng l?i t?t c? các d?ch v? ph? thu?c vào máy ch? truy c?p khách hàng Exchange Server 2007.
Lưu ?N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? xác minh r?ng quá tr?nh Negotiate đư?c kích ho?t, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? không đ? l?i m?t không gian gi?a "NTLM" và "Đàm phán". Ví d?, "NTLM, Negotiate" khác "NTLM, Negotiate".

D?ch v? thông tin Internet 7,0

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i CMD, vaø sau ñoù baám NH?P.
 3. Xác đ?nh v? trí thư m?c có ch?a các Appcmd.exe t?p tin. Theo m?c đ?nh, thư m?c này là C:\Windows\System32\inetsrv.
 4. S? d?ng l?nh sau đây đ? l?y các giá tr? hi?n t?i cho các WindowsAuthentication b?t đ?ng s?n metabase:
  appcmd danh sách config /section:windowsAuthentication
  C?nh báo Th?c hi?n m?t ho?t đ?ng sao chép và dán đ? dán câu l?nh t? bài vi?t này. Thao tác này có th? gây ra các v?n đ? v?i các cài đ?t tài s?n. Đ? tránh nh?ng v?n đ? này, g? l?nh toàn b? m?t d?u nh?c l?nh.
 5. S? d?ng các l?nh sau đ? lo?i b? Negotiate xác th?c:
  Appcmd.exe đ?t c?u h?nh /section:windowsAuthentication /-c?p.[giá tr? = 'Negotiate']
 6. S? d?ng các l?nh sau đ? thêm Negotiate xác th?c:
  appcmd.exe đ?t c?u h?nh-section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication / + "các nhà cung c?p.[giá tr? = 'Negotiate'] "/commit:apphost
 7. L?p l?i bư?c 4 đ? xác minh r?ng quá tr?nh NTLM đ? giúp.
 8. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? IIS Admin s? kh?i đ?ng l?i t?t c? các d?ch v? ph? thu?c vào máy ch? truy c?p khách hàng Exchange Server 2007.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? d?ch v? t? đ?ng phát hi?n, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? d?ch v? t? đ?ng phát hi?n

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c xác th?c tích h?p Windows, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
T?ng h?p thông tin v? vi?c xác th?c tích h?p Windows
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách c?u h?nh Internet Information Services đ? h? tr? c? giao th?c Kerberos và giao th?c NTLM cho m?ng xác th?c, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:

Thu?c tính

ID c?a bài: 2633194 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Communicator 2007
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbprb kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB2633194 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2633194

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com