Lejupiel?d?to failu nevar saglab?t bezsaistes novirz?ta viet? programm? Windows Internet Explorer 9

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2634434 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • J?s novirz?t da?u no lietot?ja profila uz datnes serveri, izmantojot mapes novirz??anas politiku.
  • Nav izveidots savienojums ar t?klu, kur? atrodas failu server?. T?d?? novirz?ta mapes ir pieejamas bezsaist?.
  • 9. Windows Internet Explorer, j?s m??in?t lejupiel?d?t failu no zema integrit?tes l?me?a zon?. Piem?ram, j?s m??in?t lejupiel?d?t failu no t?mek?a lapas, kur aizsargre??ms ir iesl?gts.
  • M??in?t lejupiel?d?t failu no Web lapu novirz?ta mape.
??d? gad?jum?, iesp?jams, tiks pied?v?ts saglab?t failu divas reizes. Turkl?t fails nav saglab?ts, k? paredz?ts. T? viet? divus da??jas faili tiek saglab?ti novirz?ta mape.

IEMESLS

Programm? Windows Internet Explorer 9 Download Manager lo?ika bug izraisa ?o jaut?jumu.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, instal?jiet ?o atjaunin?jumu.

Dro??bas atjaunin??anas inform?ciju

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet visjaun?ko kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums. Lai to dar?tu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://Update.Microsoft.com
Lai ieg?tu pla??ku tehnisko inform?ciju par p?d?j? programmai Internet Explorer paredz?to kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu, apmekl?jiet ??s Microsoft Web vietas:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Current.aspx
Piez?me ?o atjaunin?jumu pirmo reizi tika iek?auts dro??bas atjaunin?jum? 2618444.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2618444 MS11-099: Kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums: 13 decembris 2011

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, veiciet vienu no ??m darb?b?m:
  • Nevar novirz?t da?u no lietot?ja profila.
  • Nav pieejamu novirz?ta map?m bezsaist?.
  • Lejupiel?d?to failu saglab?t cit? atra?an?s viet?, nevis novirz?ta mape.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2634434 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 14. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2634434 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2634434

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com