M t? c?a Microsoft cho Mac 2011 14.0.1 C?p Nh?t Lync

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2634523 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gii thiu

B?n c?p nh?t ny gi?i quy?t m?t v?n ? cho ng?i s? d?ng Mac OS X 10.7.2 (s t?) l nguyn nhn gy Microsoft Lync cho Mac 2011 ? ng b?t ng? khi b?n ng nh?p. B?n c?p nh?t ny c?ng gi?i quy?t m?t v?n ? m ngn ch?n ng?i dng ng nh?p vo vn ph?ng 365. B?n c?p nh?t ny l c?n thi?t cho t?t c? ng?i dng ng?i s? d?ng Lync cho Mac 2011 v?i vn ph?ng 365.

GI?I PHP

iu kin tin quyt

Tr?c khi ci ?t b?n C?p Nh?t Lync 2011 14.0.1, ch?c ch?n r?ng b?n c Lync 2011 14.0.0 ?c ci ?t trn my tnh c?a b?n. C?ng ch?c ch?n r?ng my tnh ang ch?y h? i?u hnh Mac OS X v10.5.8 ho?c m?t phin b?n m?i hn c?a h? i?u hnh h? i?u hnh Mac OS X.

Ki?m ch?ng r?ng my tnh p ?ng i?u ki?n tin quy?t phin b?n h? i?u hnh, b?m V? Mac ny trn cc Apple tr?nh n.

? xc minh r?ng Lync 14.0.0 ?c ci ?t trn my tnh c?a b?n, h?y lm theo cc b?c sau:
  1. Trn cc i tr?nh n, nh?p vo Cc ?ng d?ng.
  2. M? Lync.
  3. Trn cc Lync tr?nh n, nh?p vo V? Lync.
  4. Trong cc V? Lync h?p tho?i h?p, thng bo s? phin b?n s? ?c hi?n th? khng. N c?n l 14.0.0.

Lm th? no ? c ?c C?p Nh?t

Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Microsoft Lync cho Mac 2011 14.0.1 gi by gi?.

Ngy pht hnh: Thng m?i 21, 2011

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

C?p nh?t t?p

?i v?i m?t danh sch ?y ? cc b?n c?p nh?t ny cho bi?t thm r?ng cc t?p tin hay thay ?i, b?m p vo tr?nh ci ?t b?n C?p Nh?t v b?m Hi?n cc t?p trn cc Tp tr?nh n.

Chu y

C?p Nh?t Lync 2011 14.0.1 c?ng c s?n t? Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate l m?t chng tr?nh t? ?ng gi? ph?n m?m c?a Microsoft up-to-date. ? s? d?ng AutoUpdate, b?t ?u Microsoft Lync ho?c m?t ?ng d?ng khc Microsoft Office, v sau nh?p voKi?m tra C?p Nh?t trn cc Tr giup tr?nh n.

? bi?t thm thng tin v? ngu?n l?c cho Lync cho Mac 2011, truy c?p trang web c?a Microsoft sau y:
http://www.Microsoft.com/Mac

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2634523 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Office for Mac Academic 2011
  • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
  • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
  • Microsoft Office for Mac 2011
T? kha:
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbmt KB2634523 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2634523

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com