Article ID: 263455 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר מפעילים תוכנית אנטי-וירוס, עלול להתקבל דוח שמציין שקובץ אחד או יותר בתיקייה _Restore\Temp או בתיקייה _Restore\Archive מכילים וירוס או שהם נגועים בווירוס. כמו כן, תוכנית האנטי-וירוס עשויה לציין שאינה מצליחה להסיר את הווירוס מהקובץ או מהקבצים.

סיבה

תופעה זו מתרחשת כיוון שהתכונה 'שחזור המערכת' ב-Windows Millennium Edition (Me) מגנה על כל התיקיות והקבצים בתיקייה _Restore במחיצת המערכת של Windows Me. תיקייה זו וכל תיקיות המשנה שלה הן מחסן הנתונים בו משתמשת התכונה 'שחזור המערכת' כדי לשחזר את מערכת ההפעלה של המחשב למצב קודם, שהיה קיים בנקודת זמן קודמת.

למרות שלתוכניות אנטי-וירוס מסוימות עשויה להיות היכולת לעבוד עם קבצים שנדחסו או שאוחסנו בתבנית קובץ zip או cab, התכונה 'שחזור המערכת' לא מאפשרת לכלי השירות האלה לטפל בקבצים האלה בתוך מאגר הנתונים. מאגר הנתונים מוגן למטרות שלמות הנתונים והתכונה 'שחזור המערכת' היא פעולת השירות היחידה שבה באפשרותך להשתמש על מנת לקבל גישה אל מאגר הנתונים. עקב כך, אין באפשרותה של תוכנית האנטי-וירוס להסיר את הווירוס מהקובץ או הקבצים שבמאגר הנתונים. הקבצים במאגר הנתונים לא פעילים. ניתן להשתמש בהם רק באמצעות התכונה 'שחזור המערכת'.

פתרון הבעיה

כדי לעקוף את הבעיה הזו, השתמש בפעולת השירות המתאימה.

השימוש בתכונה 'נכנס ראשון, יוצא ראשון' (FIFO)

השגרה FIFO מוחקת את נקודות השחזור הישנות ביותר, על מנת לאפשר הוספת נקודות שחזור עדכניות יותר למאגר הנתונים. השגרה FIFO מתחילה לפעול באופן אוטומטי כאשר הקבצים במאגר הנתונים מגיעים ל-90 אחוזים מגודלו המרבי של מאגר הנתונים. פעולת 'שחזור המערכת' מוחקת את הקבצים הישנים ביותר תחילה, עד שהקבצים במאגר הנתונים תופסים לא יותר מ-50 אחוזים מגודלו המרבי של מאגר הנתונים.

לדוגמה, אם הגודל המרבי של מאגר הנתונים הוא 400 מגה-בתים, 90 אחוז ממנו הם 360 מגה-בתים ו-50 אחוז ממנו הם 200 מגה-בתים. אם גודלו של מאגר הנתונים הוא 200 מגה-בתים כאשר מציגים את המאפיינים של התיקייה _Restore, פירושו כי הגיע ל-50 אחוז מגודלו המרבי. אם תתאים את גודלו של מאגר הנתונים לגודל המינימאלי של 200 מגה-בתים, תתבצע שגרת FIFO כאשר תלחץ על החל.

שים לב: אם מאגר הנתונים קטן מ-90 אחוז (180 מגה-בתים) מהערך המינימלי (200 מגה-בתים), התאמת הגודל לא תשפיע על מחיקת נקודות שחזור. בתרחיש זה, עליך לשקול בזהירות את השימוש בפעולות השירות המתוארות במאמר.

במשך הזמן, מאגר הנתונים מוחק נקודות שחזור על בסיס FIFO כאשר מגיעים לגודל המרבי של מאגר הנתונים. ישנם תרחישים מעטים שבמסגרתם ניתן להשתמש ב-FIFO כדי למחוק נקודות שחזור ישנות יותר על מנת לשמור נקודות שחזור חדשות יותר במחשב.

פעולת שירות FIFO מס' 1

אין צורך לנקוט בפעולה כלשהי אם המערכת נוקתה וכלי האנטי-וירוס מדווח על קבצים חשודים במאגר הנתונים בלבד. עד שכל הקבצים הנגועים יעובדו על בסיס FIFO, כלי האנטי-וירוס עשוי להמשיך לדווח שישנם קבצים נגועים בתוך מאגר הנתונים שאין באפשרותו לקבל גישה אליהם.

פעולת שירות FIFO מס' 2

באפשרותך להפעיל את התכונה FIFO כך שתסיר נקודות שחזור ישנות יותר ממאגר הנתונים באמצעות שינוי גודלו של מאגר הנתונים. כדי להשתמש בתכונה 'שחזור המערכת' לשינוי גודלו של מאגר הנתונים:
 1. הצג את המאפיינים של התיקייה _Restore כדי לברר מהי כמות הנתונים שנמצאת בפועל במאגר הנתונים. כך תוכל לברר אם לפעולה זו תהיה השפעה כלשהי על מאגר הנתונים. אם מאגר הנתונים משתמש בפחות מ-90 אחוז (פחות מ-180 מגה-בתים) מהערך המינימלי (200 מגה-בתים), ייתכן שפעולת שירות זו לא תשפיע על מחיקת נקודות שחזור. אם נעשה שימוש בפחות מ-90 אחוז ממאגר הנתונים, רצוי לשקול את השימוש בפעולת שירות FIFO מס' 1 או בפעולת השירות 'מחיקה ידנית של מאגר הנתונים' (מוזכרת בהמשך מאמר זה), אפילו בהגדרות המינימליות.
 2. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ פעמיים על מערכת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה ביצועים.
 4. לחץ על מערכת קבצים.
 5. הסט את המחוון שימוש בשטח דיסק של 'שחזור המערכת' לכמות הקטנה בקירוב ולאחר מכן לחץ על החל.

  שים לב שבאפשרותך להשתמש במחוון שימוש בשטח דיסק של 'שחזור המערכת' כדי לבחור בגודל השטח המינימלי שיוקצה למאגר הנתונים, בגודל השטח המרבי, או בגודל כלשהו ביניהם. הסטת המחוון לערך נמוך יותר משנה את הערכים הגורמים להפעלת FIFO. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב על מנת שהשינויים ייכנסו לתוקף.
 6. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את מאפייני המערכת.
 7. השתמש בכלי האנטי-וירוס כדי לסרוק את המחשב ולוודא שהקבצים הנגועים בווירוס נמחקו ממאגר הנתונים. אם עדיין ישנם קבצים נגועים במאגר הנתונים, חזור על הפעולות הקודמות והקטן את גודל מאגר הנתונים עד שלא יכיל קבצים נגועים.

  שים לב שבאפשרותך גם להשתמש בדף לוח השנה בכלי 'שחזור המערכת' כדי להציג עד היכן נמחקו נקודות השחזור.
 8. אחרי שניקית באמצעות פעולת שירות זו את מאגר הנתונים מהקבצים הנגועים, החזר את המחוון לגודלו המקורי או לגודל מתאים אחר, לחץ על אישור כדי לסגור חלונות פתוחים ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
אם עדיין קיים קובץ נגוע במאגר הנתונים אחרי ששינית את גודל מאגר הנתונים לגודל המינימלי, באפשרותך להמתין עד להוצאת הקובץ על בסיס FIFO (פעולת שירות FIFO מס' 1), או לשקול את השימוש בפעולת השירות 'מחיקה ידנית של מאגר הנתונים' (המתוארת בהמשך מאמר זה) כדי להסיר את כל נקודות השחזור במחשב.

מחיקה ידנית של מאגר הנתונים

על מנת להסיר לחלוטין ובאופן מיידי את הקובץ או הקבצים הנגועים שבמאגר הנתונים, השבת את התכונה 'שחזור המערכת' ולאחר מכן הפעל אותה שוב.

אזהרה: ביצוע הפעולות הבאות יסלק לחלוטין את כל נקודות השחזור ממאגר הנתונים. אין להשתמש בפעולת שירות זו אם היא תגרום לבעיות. כאשר תפעיל שוב את התכונה 'שחזור המערכת', התכונה תיצור נקודת שחזור חדשה ולאחר מכן תשוב ותנטר את המחשב.
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על מערכת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה ביצועים.
 3. לחץ על מערכת קבצים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה פתרון בעיות.
 4. לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון Disable System Restore, לחץ על החל, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון Disable System Restore, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש לעשות זאת. כאשר המחשב יפעל מחדש, מאגר הנתונים יהיה נקי והתכונה 'שחזור המערכת' תשוב ותנטר את המערכת.

סטטוס

אופן פעולה זה מקורו בתכנון עצמו.

מידע נוסף

התיקייה _Restore מוגנת כברירת מחדל ומונעת מתוכניות להשתמש בקבצים שבתוך התיקייה או לטפל בהם. הקבצים האלה אינם פעילים בזמן היותם במאגר הנתונים ואין הם משמשים כלי שירות כלשהו למעט התכונה 'שחזור המערכת'.

התכונה 'שחזור המערכת' לא נועדה למטרת זיהוי או למטרת סריקה של הידבקות בווירוסים או של פעילות וירוסים. מרבית הווירוסים במחשבים מחפשים או מתקיפים קבצים בעלי סיומות כמו exe או com. אלה הם סוגי הקבצים שעליהם נועדה התכונה 'שחזור המערכת' לפקח.

שים לב: אם עליך לשחזר את המחשב למצב קודם בו לא היה מותקן במחשב כלי אנטי-וירוס, עליך להתקין כלי אנטי-וירוס ולנקות את כל הקבצים ששוחזרו והם נגועים.

מאפיינים

Article ID: 263455 - Last Review: יום שלישי 23 מאי 2006 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
מילות מפתח 
kbenv kbprb KB263455
כתב ויתור על תוכן מאמר שבוטל
מאמר זה נכתב על אודות מוצרים ש-Microsoft כבר אינה תומכת בהם. לפיכך, המאמר מוצע "כפי שהוא", ולא יעודכן עוד בעתיד.

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com