Straipsnio ID: 263455 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Paleid? antivirusin? program? galite gauti ataskait?, nurodan?i?, kad ma?iausiai vienoje rinkmenoje, esan?ioje _Restore\Temp arba _Restore\Archive aplanke, rastas virusas arba ji yra viruso pa?eista. Be to, antivirusin? programa gali nurodyti, kad nepaj?gia i? rinkmenos ar rinkmen? pa?alinti viruso.

PRIE?ASTIS

Taip atsitinka tod?l, kad Windows Millennium Edition (Me) veikianti sistemos atk?rimo funkcija apsaugo visus aplankus ir rinkmenas, esan?ias Windows Me sistemos skaidinio _Restore aplanke. ?is aplankas ir visi jo poaplankiai yra saugykla duomen?, kuriuos sistemos atk?rimo funkcija naudoja atkurdama ankstesn? kompiuterio operacin?s sistemos b?sen? i? ankstesnio laiko momento.

Nors kai kurios antivirusin?s programos gali apdoroti suglaudintas arba .zip ar .cab formatu saugomas rinkmenas, sistemos atk?rimo funkcija ?ioms priemon?ms duomen? saugykloje esan?i? rinkmen? valdyti neleid?ia. Duomen? saugykla yra apsaugota duomen? vientisumo tikslais ir sistemos atk?rimo funkcija yra vienintelis metodas, kur? galite naudoti duomen? saugyklos prieigai ?gyti. Tod?l antivirusin? programa negali pa?alinti viruso i? rinkmenos ar rinkmen?, esan?i? duomen? saugykloje. Duomen? saugykloje esan?ios rinkmenos yra neaktyvios, jas gali naudoti tik sistemos atk?rimo funkcija.

SPRENDIMAS

Jei norite apeiti ?i? problem?, taikykite atitinkamus metodus.

Naudokite ?pirmas ateina, pirmas i?eina? (FIFO) funkcij?

FIFO programa panaikina ankstesnius atk?rimo ta?kus, kad ? duomen? saugykl? b?t? galima ?traukti v?lesnius atk?rimo ta?kus. FIFO paleid?iama automati?kai, kai duomen? saugykloje esan?ios rinkmenos sudaro 90 procent? did?iausio leid?iamo duomen? saugyklos dyd?io. Sistemos atk?rimo funkcija pirmiausia naikina anks?iausias rinkmenas, kol duomen? saugyklos rinkmenos u?ima ne daugiau kaip 50 procent? did?iausio leid?iamo duomen? saugyklos dyd?io.

Pavyzd?iui, jei did?iausias leid?iamas duomen? saugyklos dydis yra 400 megabait? (MB), 90 procent? bus 360 MB, 50 procent? ? 200 MB. Jei per?i?rint _Restore aplanko ypatybes duomen? saugyklos dydis yra 200 MB, tai sudaro 50 procent? did?iausio leid?iamo dyd?io. Jei nustatote ma?iausi? 200 MB duomen? saugyklos dyd?, FIFO taikomas spustel?jus Taikyti.

PASTABA: Jei duomen? saugyklos reik?m? ma?esn? kaip 90 procent? (180 MB) ma?iausios (200 MB) reik?m?s, dyd?io keitimas atk?rimo ta?kams naikinti jokios ?takos netur?s. ?iuo atveju turite apsvarstyti ?iame straipsnyje nurodyt? metod? naudojim?.

Per tam tikr? laik?, kai pasiekiamas did?iausias leid?iamas duomen? saugyklos dydis, duomen? saugykla panaikina atk?rimo ta?kus FIFO pagrindu. Yra keli scenarijai, kada galima naudoti FIFO siekiant panaikinti ankstesnius ir palikti v?lesnius atk?rimo ta?kus.

1 FIFO metodas

Nereikia nieko daryti, jei sistema i?valyta ir antivirusinis ?rankis prane?a, kad ?tartin? rinkmen? yra tik duomen? saugykloje. Kol visos pa?eistos rinkmenos apdorojamos FIFO pagrindu, antivirusinis ?rankis gali prane?ti, kad duomen? saugykloje yra pa?eist? rinkmen?, kuri? jis negali pasiekti.

2 FIFO metodas

FIFO funkcij? galite paleisti, jei ankstesnius atk?rimo ta?kus i? duomen? saugyklos norite pa?alinti keisdami jos dyd?. Jei norite naudoti sistemos atk?rimo funkcij? duomen? saugyklos dyd?iui nustatyti:
 1. Per?i?r?kite _Restore aplanko ypatybes ir nustatykite, kiek i? tikr?j? duomen? saugykloje yra duomen?. Tai reikia atlikti, kad b?t? galima nustatyti, ar ?is veiksmas tur?s ?takos duomen? saugyklai. Jei duomen? saugykla naudoja ma?iau kaip 90 procent? (ma?iau kaip 180 MB) ma?iausios (200 MB) reik?m?s, ?is metodas atk?rimo ta?k? naikinimui gali netur?ti ?takos. Jei naudojama ma?iau kaip 90 procent? duomen? saugyklos, net naudodami ma?iausius parametrus tur?tum?te pasirinkti 1 FIFO metod? arba naudoti metod? ?Duomen? baz? valyti rankiniu b?du?, apra?om? toliau ?iame straipsnyje.
 2. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 3. Dukart spustel?kite Sistema, tada spustel?kite skirtuk? Vykdymas.
 4. Spustel?kite Rinkmen? sistema.
 5. Slankikliu Sistemos atk?rimo disko vietos naudojimas nustatykite apytiksliai ma?esn? dyd?, tada spustel?kite Taikyti.

  Atkreipkite d?mes?, kad slankikl? Sistemos atk?rimo disko vietos naudojimas galite naudoti, jei norite nustatyti ma?iausi?, did?iausi? arba tarpin? duomen? saugyklai priskirt? dyd?. Nusta?ius ma?iausi? slankiklio reik?m?, pasikei?ia FIFO paleidimo reik?m?s. Kad pakeitimai ?sigaliot?, gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
 6. Spustel?kite Gerai, tada, jei norite u?daryti sistemos ypatybes, v?l spustel?kite Gerai.
 7. Naudokite antivirusin? ?rank? ir kompiuteryje patikrinkite, ar viruso pa?eistos rinkmenos i? duomen? saugyklos panaikintos. Jei duomen? saugykloje vis dar yra viruso pa?eist? rinkmen?, atlikite ankstesnius veiksmus ir nustatykite vis ma?esn? duomen? saugyklos dyd?, kol joje pa?eist? rinkmen? neliks.

  Atkreipkite d?mes?, kad nor?dami per?i?r?ti, kokios datos atk?rimo ta?kai buvo i?valyti, galite naudoti sistemos atk?rimo ?rankyje esant? kalendoriaus puslap?.
 8. I? duomen? saugyklos i?val? pa?eistas rinkmenas ?iuo metodu, gr??inkite slankikl? ? buvusi? ar tinkam? pad?t?, spustel?dami Gerai u?darykite visus atidarytus langus, tada i? naujo paleiskite kompiuter?.
Jei nusta?ius ma?iausi? duomen? saugyklos dyd? joje vis dar yra pa?eista rinkmena, galite palaukti, kol ji bus apdorota FIFO pagrindu (1 FIFO metodas), arba, jei norite i? kompiuterio pa?alinti visus atk?rimo ta?kus, galite naudoti metod? ?Duomen? saugykl? valyti rankiniu b?du?, apra?yt? toliau ?iame skyriuje.

Duomen? saugykl? valyti rankiniu b?du

Jei norite visi?kai ir greitai i? duomen? saugyklos pa?alinti pa?eist? rinkmen? ar rinkmenas, i?junkite ir v?l ?junkite sistemos atk?rimo funkcij?.

?SP?JIMAS: atlikdami toliau nurodytus veiksmus i? duomen? saugyklos visi?kai pa?alinsite visus atk?rimo ta?kus. Jei d?l to gali kilti problem?, ?io metodo nenaudokite. V?l ?jungus sistemos atk?rimo funkcij? bus sukurtas naujas atk?rimo ta?kas ir kompiuteris bus stebimas toliau.
 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Dukart spustel?kite Sistema, tada spustel?kite skirtuk? Vykdymas.
 3. Spustel?kite Rinkmen? sistema, tada spustel?kite skirtuk? Trik?i? diagnostika.
 4. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? I?jungti sistemos atk?rim?, spustel?kite Taikyti, spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? I?jungti sistemos atk?rim?, spustel?kite Taikyti, tada spustel?kite Gerai.
 5. Pasirod?ius raginimui i? naujo paleiskite kompiuter?. Paleidus kompiuter? duomen? saugykla i?valoma ir sistemos atk?rimo funkcija v?l pradeda steb?ti sistem?.

B?SENA

Tai yra numatytasis funkcionavimas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

_Restore aplanko apsauga yra numatyta, tod?l programos ?io aplanko rinkmen? naudoti ir valdyti negali. Duomen? saugykloje esan?ios rinkmenos yra neaktyvios, j? nenaudoja jokia kita priemon?, i?skyrus sistemos atk?rimo priemon?.

Sistemos atk?rimo priemon? n?ra skirta virus? pa?eistoms rinkmenoms ir virus? veiklai aptikti ar ie?koti. Daugelis kompiuteri? virus? ie?ko ir pa?eid?ia rinkmenas, kuri? pl?tiniai yra .exe arba .com. Tai yra rinkmen? tipai, kuriuos stebi sistemos atk?rimo funkcija.

PASTABA: Jei atkuriate ankstesn? kompiuterio b?sen? netur?dami ?diegto antivirusinio ?rankio, turite j? ?diegti ir i?trinti visas atkurtas ir pa?eistas rinkmenas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 263455 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. bir?elio 12 d. - Per?i?ra: 1.1
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kbprb KB263455
Nebegaliojan?i? KB turinio atsakomyb?s atsisakymas
?iame straipsnyje ra?oma apie produktus, kuri? palaikymo ?Microsoft? daugiau neteikia. Tod?l ?is straipsnis pateikiamas toks, koks yra, ir daugiau atnaujinamas nebus.

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com