Update Rollup 2 (build 4.0.3606.2) ir pieejama priek?pl?n? Identity Manager 2010

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2635086 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

Update Rollup 2 (build 4.0.3606.2) ir pieejams par Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010. ?? labojumfailu pakotne nov?r? vair?kas probl?mas, un pievieno vair?kas funkcijas, kas aprakst?ti sada?? "Papildinform?cija". Turkl?t ?aj? atjaunin?jum? ir iek?auti visi apkalpo?anas labojumi, kas veiktas kop? FIM 2010 izlai?anas.

Atjaunin?t inform?ciju

Atbalst?to atjaunin??ana ir pieejama no Microsoft. M?s iesak?m visiem klientiem ?? atjaunin?juma lieto?anas, ra?o?anas sist?m?m.

?is atjaunin?jums ir pieejams no ??m Microsoft vietn?m.

Microsoft Update

http://Update.Microsoft.com

Microsoft Update katalogs

http://Catalog.Update.Microsoft.com/V7/site/Home.aspx

Microsoft atbalsta

Ja atjaunin?jums ir pieejams lejupiel?dei no Microsoft atbalstam, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?ze raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu. Turkl?t var ieg?t atjaunin?jumu no Microsoft atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin?jumu kataloga.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Komponentu atjaunin??anas pakotnes

Tabul? ir nor?d?ts komponenta atjaunin?jumu pakotnes, kas pieejamas lejupiel?dei no Microsoft atbalsta.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
KomponentsFaila v?rds un uzv?rds
FIM 2010 pievienojumprogrammas un papla?in?jumiFIMAddinsExtensions_xNN_KB2635086.MSP

Piez?me Versijas ir pieejamas x86 un x64.
FIM 2010 pievienojumprogrammas un papla?in?jumu valodas pakotneFIMAddinsExtensionsLP_xNN_KB2635086.MSP

Piez?me Versijas ir pieejamas x86 un x64.
FIM 2010 sertifik?tu p?rvald?baFIMCM_xNN_KB2635086.MSP

Piez?me Versijas ir pieejamas x86 un x64.
FIM 2010 sertifik?tu p?rvald?bas klientsFIMCMClient_xNN_KB2635086.MSP

Piez?me Versijas ir pieejamas x86 un x64.
FIM 2010 pakalpojumu un port?luFIMService_x64_KB2635086.msp
FIM 2010 pakalpojumu port?la valodas pakotneFIMServiceLP_x64_KB2635086.msp
FIM 2010 sinhroniz?cijas pakalpojums FIMSyncService_x64_KB2635086.msp

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, jums ir j?b?t priek?pl?n? Identity Manager 2010 (b?v?t 4.0.2592.0 vai v?l?k veidot) uzst?d?tas.

Restart?jiet pras?ba

P?c FIM 2010 Add-ins un papla?in?jumi komponenta instal??anas dators ir j?restart?. Turkl?t, iesp?jams, n?ksies restart?t server komponenti.

Re?istra inform?cija

Izmantot vienu vai vair?kus labojumfailus ?aj? atjaunin?jum?, jums var b?t nepiecie?ams main?t re?istra. ?ie jaut?jumi un l?dzek?i var piepras?t re?istra mai?a.

dro??bas rezerve inform?cija

?is atjaunin?jums aizst?j ??di atjaunin?jumi:
2520954 Labojumfailu apkopojuma pakotni (build 4.0.3594.2) ir pieejama priek?pl?n? Identity Manager 2010

2502631 Labojumfailu apkopojuma pakotni (build 4.0.3573.2) ir pieejama priek?pl?n? Identity Manager 2010

2417774 Labojumfailu apkopojuma pakotni (build 4.0.3573.2) ir pieejama priek?pl?n? Identity Manager 2010

2272389 Labojumfailu apkopojuma pakotni (build 4.0.3558.2) ir pieejama par Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

2028634 Labojumfailu apkopojuma pakotni (build 4.0.3547.2) ir pieejama par Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

978864 atjaunin??anas pakotne 1 par Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

Inform?ciju par failu

Pasaul? ?? atjaunin?juma versijai ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo administrat?vais laiks. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo administrat?vais laiks, izmantojiet laikapst?k?u josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
FIMAddinsExtensionsLP_x64_KB2635086.msp4.0.3606.24,620,80030-Jan-201201: 13
FIMAddinsExtensionsLP_x86_KB2635086.msp4.0.3606.23,710,46430-Jan-201201: 00
FIMAddinsExtensions_x64_KB2635086.msp4.0.3606.23,261,95230-Jan-201201: 13
FIMAddinsExtensions_x86_KB2635086.msp4.0.3606.22,759,16830-Jan-201201: 00
FIMCMClient_x64_KB2635086.msp4.0.3606.25,805,56830-Jan-201201: 13
FIMCMClient_x86_KB2635086.msp4.0.3606.25,143,04030-Jan-201201: 00
FIMCM_x64_KB2635086.MSP4.0.3606.213,950,97630-Jan-201201: 13
FIMCM_x86_KB2635086.MSP4.0.3606.213,545,98430-Jan-201201: 00
FIMServiceLP_x64_KB2635086.msp4.0.3606.24,685,31230-Jan-201201: 13
FIMService_x64_KB2635086.msp4.0.3606.217,946,62430-Jan-201201: 13
FIMSyncService_x64_KB2635086.msp4.0.3606.2121,602,04830-Jan-201201: 13

PAPILDINDORM?CIJA

Zin?mas probl?mas ?aj? atjaunin?jum?

1. Izdevums
P?c tam, kad esat instal?jis Update Rollup 2 k?rtulu papla?in?jumiem un piel?gotu p?rvald?bas a?entus, kas balst?s uz papla?in?m?s MA (ECMA) nevar izpild?t, ar izpildes statusu "p?rtrauca-papla?in?juma dll-slodzes." ?? probl?ma rodas, palai?ot ??du noteikumu pagarin?jumu vai piel?gotu MAs, un jums bija iepriek? main?t konfigur?cijas failu MIISServer.exe. T?, piem?ram, j?s var?tu redi??t failu, lai main?tu noklus?juma partijas lielumu apstr?des sinhroniz?cijas A ieraksts FIM pakalpojumu MA.

?aj? gad?jum? sinhroniz??anas programma installer ?? atjaunin?juma apzin?ti neaizst?j konfigur?cijas failu, lai nov?rstu, izdz??ot iepriek??jo izmai?as. Jo konfigur?cijas fails netiek aizst?ts, ieraksti, kas pras?ti saska?? ar Update Rollup 2 neb?s fail? un sinhroniz??anas programma nevar iel?d?t jebkuru noteikumu papla?in??anu .dlls, darbojoties pilna import??ana vai Delta sinhroniz?cijas profils palaist.

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. MIIServer.exe.config failu dubl?jumkopijas.
 2. Atv?rt failu MIIServer.exe.config, teksta redaktor? vai Visual Studio.
  • P?rliecinieties, vai atveriet teksta redaktors, izmantojot Palaist k? administratoram opciju, lai Windows ?auj saglab?t izmai?as.
  • Ja nevar atv?rt teksta redaktors, izmantojot Palaist k? administratoram opciju un UserAccountControl, kas ir iesp?jota opcija Windows ne?aus saglab?t failu \bin mapi.
 3. Veikt ??das izmai?as fail?.

  Pa?reiz?jais teksts:
  <bindingRedirect oldVersion="3.3.0.0" newVersion="4.0.0.0" />

  Atjaunin?to tekstu:
  <bindingRedirect oldVersion="3.3.0.0" newVersion="4.0.1.0" />
 4. Ievietot ??du adreses rindi?a tie?i zem l?nijas, kas ir izmain?ti 3. solis:
  <bindingRedirect oldVersion="4.0.0.0" newVersion="4.0.1.0" />
 5. Atrodiet ??du rindu:
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
 6. Ievietot ??du adreses rindi?a tie?i zem l?nijas, kas atrodas 5. solis:
  <supportedRuntime version="v4.0.30319"></supportedRuntime>
 7. P?rliecinieties, vai sada?? starta atg?dina ??du (pas?t??ana ir svar?gi):
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
   <supportedRuntime version="v4.0.30319"></supportedRuntime>
   <supportedRuntime version="v2.0.50727"></supportedRuntime>
  </startup>
 8. Saglab?t fail? veikt?s izmai?as.
 9. Restart?jiet priek?pl?n? Identity Manager sinhroniz?cijas pakalpojums (FIMSynchronizationService).
 10. P?rbaudiet, vai ka k?rtulu papla?in?jumiem un piel?gotu p?rvald?bas a?enti tagad str?d? k? gaid?ts.
Pla??ku inform?ciju
Kop? ar Update Rollup 2, m?s iek??v?m jaun? versija Microsoft.MetadirectoryServicesEx.dll (aka interfeisa DLL fails). ?? ir versija 4.0.1.0. Ja jums ir ECMA1 un XMA MA papla?in?jumus vai k?rtulu papla?in?jumiem, esat veikt papildu darb?bas, lai ?os papla?in?jumus, lai turpin?tu darbu. Tas ir t?p?c, ka j?su DLL ir atsauces uz versija 4.0.0.0 (vec?ku versiju). Ja p?rvald?bas a?ents ir 64 bitu un darbojas, proc, saisto?u redirects Miiserver.exe.config b?s pietiekami, un nav nepiecie?ams veikt papildu darb?bas. Ja p?rvald?bas a?ents darbojas out-no-proc, 32 bitu vai 64 bitu, jums ir veikt k?du no ??m darb?b?m:
 • P?rkompil?t p?rvald?bas a?enta papla?in??anu un atsauces jauno 4.0.1.0 interfeisa DLL versiju.
 • Kop?t mapi % programmas Files%\Microsoft priek?gal? identit?ti Manager\2010\Synchronization pakalpojumu Miiserver.exe.config un p?c tam p?rd?v?jiet to k? "Dllhost.exe.configwo".
Svar?ga sada?a config fails nav saisto?a novirz?t. ??di procesi, kas darbojas ?rpus no proc atrast jauno versiju interfeisa DLL fails. Ja k?rtulu papla?in?jumiem nestr?d? kop? ar Update Rollup 2, p?rliecinieties, vai Mmsscrpt.exe.config failu mapi bin ir pati saisto?a novirz?t pazi?ojumi, kas ir aprakst?ti ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst? Miiserver.exe.config. ?ie pazi?ojumi b?tu tr?kst tikai tad, ja config fails ticis main?ts ?rpus uzst?d??anas procesu.

Jaut?jumiem, kas ir atrisin?tas vai funkcijas, kas papildina ?o atjaunin?jumu

?aj? atjaunin?jum? ietilpst iepriek? izlaistie labojumfailus, kas aprakst?ti ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakstus:
2520954 Labojumfailu apkopojuma pakotni (build 4.0.3594.2) ir pieejama priek?pl?n? Identity Manager 2010

2502631 Labojumfailu apkopojuma pakotni (build 4.0.3576.2) ir pieejama priek?pl?n? Identity Manager 2010

2417774 Labojumfailu apkopojuma pakotni (build 4.0.3573.2) ir pieejama priek?pl?n? Identity Manager 2010

2272389 Labojumfailu apkopojuma pakotni (build 4.0.3558.2) ir pieejama par Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

2028634 Labojumfailu apkopojuma pakotni (build 4.0.3547.2) ir pieejama par Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

978864 atjaunin??anas pakotne 1 par Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

?is atjaunin?jums nov?r? ??dus jaut?jumus, vai pievieno ??dus l?dzek?us, kuri nav iepriek? tika dokument?tas Microsoft zin??anu b?z?.

Sh?mas

1. Izdevums
J?s nevarat dz?st objektus un objektu klases, kas satur saites. T?, piem?ram, jums var pie??irt piel?gotu atrib?tu objekta klasi. Tas rada saisto?u. Kop? ar ?o atjaunin?jumu, ja j?s m??in?t izdz?st objektu vai objekta klasi, pirms izdz??at visas saites uz ?o objektu vai klases, tiek par?d?ts ??ds visp?r?js k??das zi?ojums:
Nesp?j apstr?d?t j?su piepras?jumu.

Iepriek??j?s atjaunin?jumus, ?is k??das zi?ojums deva iepaz?tos ar konkr?t?kiem nor?d?jumiem, k? atrisin?t ?o probl?mu. J?izdz?? visas saites objektu vai klases un p?c tam izdz?siet objektu vai klases.FIM sinhroniz?cijas pakalpojums

1. Izdevums
Veidot 4.0.3587.2 ieviesa ?pa?u ECMA re??mu, lai saglab?tu neapstiprin?tu eksporta dar?juma viet? un gaida apstiprin?jumu. Probl?ma ar ?o labojumfailu izrais?ja delta sinhroniz??ana pievienot jaunus vienumus programm? l?dz eksporta, kas nav apvienoti ar escrowed eksportu. Ar ?o atjaunin?jumu, ja ECMAAlwaysExportUnconfirmed re?istra atsl?ga ir iestat?ta 1, escrowed un gaido?as izmai?as tiek sapludin?tas.

2. Jaut?jums
Nov?r? retos gad?jumos k?d? sinhroniz??anas programma var sabrukt laik? piln?b? importu.

Issue 3
sinhroniz??anas programma tagad apbalvojumus UserCannotChangePassword karodzi?u Active Directory lietot?ji un datori (ADUC) papildprogramma.

Jaut?jums Nr. 4
Nov?r? probl?mu, kas var sabrukt sinhroniz??anas programma par FIM MA delta sinhroniz??ana vair?kv?rt?bu, vien?da priorit?te, bez atsauces atrib?ta, kuru p?d?j? v?rt?ba tika izdz?sts.

Issue 5
Nov?r? probl?mu delta importa FIM ma, kur? bija ne deprovisioned objektus, p?c tam, kad tie tika dz?sti FIM.

6. Jaut?jums
Nov?r? probl?mu objektus var turpin?t j?par?da k? savienot?ji, pat tad, ja tie ir izdz?sti. ?? probl?ma rodas, ja ir iesp?jota atkritne.

L?dzeklis 1
Iek?auj jaunu savienot?ju (agr?k p?rvald?bas a?enta) att?st?bas pamatprogrammu, kas saucas Extensible savienojam?bas Management Agent 2.0 (ECMA2.0). Tas tiek apz?m?ts k? jaunu A ieraksts p?rvald?ba a?enta nolai?amaj? sarakst?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft TechNet vietn?:
ECMA priek?pl?n? Identity Manager 2.0 dokument?cija
L?dzeklis ' 2
FIM sinhroniz?cijas pakalpojums tagad atbalsta oper?t?jsist?ma Microsoft .NET Framework 4 papla?in?juma kodu. To var izmantot gan noteikumu papla?in??anu un p?rvald?bas a?entus, piem?ram, ECMA 262 valodas specifik?cijai 2.0. FIM sinhroniz?cijas pakalpojums tiks autom?tiski noteikt jaun?ko versiju.NET Framework server?. Ja tas ir nepiecie?ams, var atsp?jot.NET Framework 4, no?emot no sada?as Runtime Miiserver.exe.config fail?.

Kopas un vaic?jumu

1. Izdevums
Labojumfailu apkopojuma 2520954 no?emt atbalstu k? SQL aizst?j?jz?mes vaic?jumus, dinamisks grupas filtrus un iestatiet filtrus, izmantojot ??das rakstz?mes:
 • Pasv?trojuma z?mi (_)
 • Procenti (%)
 • Atvero??s kvadr?tiekavas ([])
Da?as eso??s klientu izvieto?anu funkcionalit?ti var izmantot ??s rakstz?mes k? aizst?j?jz?mes. ?is labojumfails tiek atjaunota iepriek??j? izmai?a.

FIM pakalpojumu MA

1. Izdevums
Kad FIM pakalpojumu piepras?juma re?istrs satur k?rtas dz?sumi kuru skaits p?rsniedz out-of-box uzst?d?jumu DeltaImportPageSize re?istra atsl?gu FIM MA delta import??ana var P?rtraukt apstr?des sv?trojumus, p?c tam, kad t? sasniedz DeltaImportPageSize v?rt?bu.

FIM pakalpojumu

1. Izdevums
Labojumi jaut?jums, kas var?tu kav?t moderniz?ciju FIM 2010 veido 4.0.3594.2 un vec?k? FIM 2010 R2.

Pie?emsim, ka jums ir FIM 2010 b?v?t ?tr?k nek? 4.0.3594.2 instal?ti SharePoint 2007. Ja datoru jaunin?j?t uz SharePoint 2010 pirms jaunin??anas FIM 2010 R2, FIM uzst?d?t?js izg?z?sies, un tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
SharePoint taimera pakalpojums nedarbojas.
?is atjaunin?jums ?auj veikt FIM 2010 R2, k? _ ar? SharePoint jaunin?jumus jebkur? sec?b?.

Outlook pievienojumprogramma

1. Izdevums
Nov?r? probl?mu ar Outlook pievienojumprogrammu, kas ne?auj programmai Outlook aizv?r?anas. ?? probl?ma rodas, veidojot e-pasta zi?ojums, izmantojot Windows Explorer ?sin?jumtausti?u komandas (ar peles labo pogu noklik??iniet uz jebkura faila, noklik??iniet uz Nos?t?t, un p?c tam noklik??iniet uz Nos?t?t adres?tam).

Deklarat?va nodro?in??ana

1. Izdevums
Nov?r? probl?mu, kur? MVObjectDeletetionRule sinhroniz?cijas k?rtulu tiek nos?t?ts nepareizi pat tad, ja sinhroniz?cijas k?rtulu ir konfigur?ta t?, lai izrais?tu deprovisioning objekta, kad k?rtula ir no?emta.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras jaunin?jums terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras jaunin?jums standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2635086 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 30. marts - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Forefront Identity Manager 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2635086 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2635086

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com