Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c s? ki?n 102 (2167) khi m?t phương pháp giao d?ch nhà tích h?p k?t n?i v?i ?ng d?ng IBM IMS s? d?ng k?t n?i IMS mô h?nh l?p tr?nh trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2635163 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • Trong m?t môi trư?ng máy ch? Microsoft lưu tr? h?i nh?p, b?n có m?t phương pháp giao d?ch nhà tích h?p k?t n?i v?i ?ng d?ng IBM IMS.
  • Phương pháp nhà tích h?p giao d?ch s? d?ng k?t n?i IMS mô h?nh l?p tr?nh.
Trong trư?ng h?p này, các thông báo l?i sau đây có th? đư?c đăng trong Nh?t k? ?ng d?ng:
ID s? ki?n: 102

Ngu?n: Ông tích h?p ?ng d?ng

Mô t?:

L?i HISETBG0001 ?ng d?ng Integrator đ? ch?n m?t ngo?i l? trong phương pháp MethodName. Sau đây là các mô t? ngo?i l?: (2167) HISMITW0025 The IMSConnectTransport đ? t?m cách đ? nh?n đư?c m?t LLZZ trong khi x? l? phương pháp MethodName nhưng nh?n đư?c không đ? d? li?u. IP Address: Đ?a ch? TCP/IP, c?ng: c?ng s?, giao d?ch Id: tranid, mô t? l?i: thành công.

NGUYÊN NHÂN

X?y ra l?i v?n đ? này khi trư?ng LLZZ, m?t phân đo?n tin nh?n IMS đư?c chia trên hai m?ng các gói. Trong t?nh hu?ng này, phương pháp giao d?ch Integrator s? nh?n đư?c hai gói tin m?ng. Gói tin m?ng đ?u tiên có hai byte đ?u tiên c?a trư?ng LLZZ ? ph?n cu?i c?a gói tin m?ng. Gói tin m?ng th? hai có hai byte cu?i c?a l?nh v?c này LLZZ đ?u gói tin m?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;[LN];CNTACTMS
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có tích l?y gói 1 cho Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 đư?c cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2587090 Tích l?y gói 1 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t các hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Cho t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009, phiên b?n 32-bit (x 86)
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3872.275,68826-Oct-201119: 36x 86
Cho t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009, phiên b?n 64-bit (x 64)
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3872.275,68826-Oct-201119: 36x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3872.275,68826-Oct-201119: 42x 86
Lưu ? V? c?a ph? thu?c t?p tin, s?a ch?a g?n đây nh?t có ch?a nh?ng t?p tin này c?ng có th? ch?a t?p b? sung.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Khi IBM IMS s? g?i m?t tin nh?n, tin nh?n có th? g?m m?t ho?c nhi?u phân đo?n. M?i đo?n bao g?m m?t b?n-byte l?nh v?c LLZZ. Hai byte đ?u tiên c?a trư?ng LLZZ đ?i di?n cho chi?u dài c?a các phân đo?n tin nh?n. (Đi?u này bao g?m b?n byte cho các l?nh v?c LLZZ.) Hai byte cu?i c?a l?nh v?c này LLZZ đư?c d? tr? đ? s? d?ng b?i IMS.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2635163 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2009
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB2635163 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2635163

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com