Labojums: Non-ASCII dati var pazust, kad SQLBulkCopy klases izmantot, lai p?rs?t?tu ne ASCII datus SQL Server 2008

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2635219 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja izmantojat SQLBulkCopy klases, lai p?rs?t?tu datus, kurus satur ne ASCII rakstz?mes programm? Microsoft SQL Server 2008, ne ASCII rakstz?mes, var zust.

Izmantot, piem?ram, SQLBulkCopy klases virkne datu p?rs?t??anai ? uz galda. P?c tam, kad t? tiek p?rvietota, ir virkne datu A t? viet? ?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Microsoft.NET Framework 2.0 ir instal?t dator?, kur? darbojas k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
  • Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2)
  • Windows Vista SP2


Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versijai ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.

Fvai visas atbalst?t?s versijas, kuru pamat? ir x86

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
System.Data.dll2.0.50727.57032,928,12828-Oct-201111: 27x86


Fvai visas atbalst?t?s versijas, kuru pamat? ir x64

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
System.Data.dll2.0.50727.57033,095,55228-Oct-201110: 56x64
System.Data.dll2.0.50727.57032,928,12828-Oct-201111: 27x86


Visiem piem?rotajiem pamatojoties IA64 versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
System.Data.dll2.0.50727.57033,235,32828-Oct-201112: 28IA-64
System.Data.dll2.0.50727.57032,928,12828-Oct-201111: 27x86

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2635219 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 20. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB2635219 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2635219

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com