Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t ph?c h?i ph?c h?i thiên tai c?a thư m?c ho?t đ?ng trên m?t máy tính v?i m?t c?u h?nh ph?n c?ng khác nhau

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 263532 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m h?a ph?c h?i c?a b? đi?u khi?n vùng Microsoft Windows 2000 Active Directory ngày m?t máy tính có m?t c?u h?nh ph?n c?ng khác nhau t? đó c?a các máy tính mà b?n th?c hi?n sao lưu thư m?c ho?t đ?ng.

B?n có th? có đ? s? d?ng th? t?c này n?u không có b? đi?u khi?n vùng khác t?n t?i và n?u không có máy vi tính v?i m?t c?u h?nh ph?n c?ng tương t? như các tên mi?n không thành công b? đi?u khi?n có s?n. Bài vi?t này áp d?ng cho máy tính đang ch?y Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ho?c sau này t?i th?i đi?m đó sao lưu thao tác đư?c th?c hi?n.

Microsoft không h? tr? khôi ph?c b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng t? m?t máy tính v?i m?t máy tính th? hai c?a m?t c?u h?nh th?c hi?n, mô h?nh, ho?c ph?n c?ng khác nhau. Microsoft s? ch? cung c?p nh?ng n? l?c thương m?i h?p l? đ? h? tr? quá tr?nh này. Ngay c? khi máy tính ngu?n và đích xu?t hi?n đ? là làm cho gi?ng h?t nhau và các mô h?nh, có th? có tr?nh đi?u khi?n, ph?n c?ng ho?c ph?n m?m khác bi?t gi?a các máy tính ngu?n và đi?m đ?n.
C?nh báo Các th? t?c đư?c mô t? trong bài vi?t này là dành cho Disaster Recovery ph?c h?i c?a m?t tên mi?n duy nh?t khi không có b? đi?u khi?n vùng khác đang có s?n. Th? t?c này không đư?c d? đ?nh như là m?t phương ti?n đ? di chuy?n b? ki?m soát mi?n t? h? đi?u hành c? ph?n c?ng cho h? đi?u hành ph?n c?ng m?i trong m?t môi trư?ng nhi?u tên mi?n. Nó đư?c d? đ?nh đ? s? d?ng ch? khi Disaster Recovery disaster recovery đư?c yêu c?u. Sau khi b?n khôi ph?c l?i b? đi?u khi?n tên mi?n, không gi? các b? thu h?i đi?u khi?n vùng s?n xu?t. M?c đích c?a ph?c h?i này là đ? khôi ph?c Ho?t đ?ng thư m?c ch?c năng và đ? mang l?i đi?u khi?n vùng m?i tr?c tuy?n. Sau khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n m?i là tr?c tuy?n, demote h? ph?c v? thu h?i, lo?i b? nó t? tên mi?n, và sau đó cài đ?t l?i Windows.

THÔNG TIN THÊM

Đ? th?c hi?n m?t ph?c h?i thiên tai ph?c h?i c?a các c?a s? Đi?u khi?n vùng active Directory 2000 trên m?t máy tính v?i ph?n c?ng khác nhau t? máy tính mà b?n th?c hi?n sao lưu, làm theo các bư?c.Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Th?c hi?n m?t sao lưu đ?y đ? c?a đi?u khi?n vùng, bao g?m c? tr?ng thái h? th?ng và ? đ?a có ch?a âm lư?ng h? th?ng.
 2. Trên máy tính m?i, th?c hi?n cài đ?t s?ch c?a Windows 2000 như m?t máy ch? đ?c l?p trong m?t nhóm làm vi?c.

  Chú ý H? th?ng t?p tin, ? đ?a cài đ?t và các c?a s? cài đ?t thư m?c tên ph?i gi?ng như các máy ch? mà đang đư?c khôi ph?c (ví d?, C:\Winnt hay D:\Winnt35). Ngoài ra, ph?c h?i k?t qu? nói chung t?t hơn khi máy tính mà b?n đang khôi ph?c có m?t xe bu?t video mà là tương t? như m?t trên máy tính nơi mà b?n sao lưu đư?c th?c hi?n. Ví d?, n?u các g?c h? th?ng s? d?ng m?t xe bu?t AGP, và b?n khôi ph?c vào m?t h? th?ng s? d?ng m?t PCI video xe bus, ph?c h?i có th? khó khăn.
 3. Th?c hi?n vi?c ph?c h?i ph?c h?i thiên tai. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào Sao lưu.
  2. Nh?p vào Thu?t s? Khôi ph?c, và sau đó trong các Thu?t s? Khôi ph?c h?p tho?i h?p, b?m vào Ti?p theo.
  3. Nh?p vào Chuy?n nh?p t?p, b?m Tr?nh duy?t, xác đ?nh v? trí đ?a mà b?n lưu t?p sao lưu, và sau đó b?m M?.
  4. Nh?p vào Ok.
  5. Trong các Nh?ng g? đ? Khôi ph?c danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m tra máy tính phân vùng và các Tr?ng thái h? th?ngki?m tra h?p mà b?n mu?n khôi ph?c.
  6. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó nh?p vào Nâng cao.
  7. Trong các Khôi ph?c t?p đ? danh sách, b?m vào V? trí g?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  8. Nh?p vào Luôn thay th? t?p trên đ?a, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  9. Theo c?n l?i bư?c trong các Khôi phục Thu?t s? đ? hoàn thành vi?c ph?c h?i ph?c h?i thiên tai.
  10. Trong b? đi?u khi?n vùng ph?c h?i, thay đ?i các BurFlags giá tr? đ? D4. Đ? làm như v?y, làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
   2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
   3. Trong ngăn bên trái, m? r?ng C?a tôi Máy tính.
   4. M? r?ng HKEY_LOCAL_MACHINE, và sau đó m? r?ng H? TH?NG.
   5. M? r?ng CurrentControlSet, và sau đó m? r?ng D?ch v?.
   6. M? r?ng NtFrs, và sau đó m? r?ng Tham s?.
   7. M? r?ng Sao lưu/khôi ph?c, và sau đó Nh?p vào Quá tr?nh lúc kh?i đ?ng.
   8. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i BurFlags, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
   9. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i D4, và sau đó nh?p vào Ok.

    Chú ý N?u b? đi?u khi?n tên mi?n ph?c h?i BurFlagsgiá tr? không thay đ?i đ? D4, sysvol không chia s?.
  Sau khi th?m h?a quá tr?nh ph?c h?i ph?c h?i là hoàn t?t thành công, sau ba k?ch b?n có th?:
  • K?ch b?n 1: Windows kh?i đ?ng thành công.
  • K?ch b?n 2: Windows ng?ng đáp ?ng ho?c treo, khi b?n th? kh?i đ?ng, nhưng nó b?t đ?u thành công khi b?n ch?n các Ch? đ? an toàn tùy ch?n. Hành vi này x?y ra v? c?a xe bu?t ki?n trúc chipset ho?c v? tr?nh đi?u khi?n không tương thích trong máy tính m?i. B?n có th? ph?i ch?y m?t s?a ch?a t?i ch? ho?c m?t quá tr?nh nâng c?p.
  • K?ch b?n 3: Máy tính d?ng đáp ?ng trong Start Ch? đ? Windows b?nh thư?ng và trong ch? đ? an toàn. B?n ph?i ch?y m?t s?a ch?a t?i ch? ho?c m?t nâng c?p. Đi?u này thư?ng gây ra b?i m?t l?p tr?u tư?ng ph?n c?ng không kh?p (HAL). B?n có th? ph?i nh?n F7 trong khi Windows kh?i đ?ng đ? bu?c các tiêu chu?n Phiên b?n c?a HAL cho h? đi?u hành đ? b?t đ?u thành công.
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này đư?c mô t? trong k?ch b?n 2 và 3, th?c hi?n m?t s?a ch?a nâng c?p t?i ch?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. B?t đ?u máy tính b?ng cách s? d?ng Windows 2000 CD-ROM. Thao tác s?a ch?a b?t đ?u sau khi b?n ch?p nh?n th?a thu?n Gi?y phép và sau khi chương tr?nh cài đ?t t?m ki?m cho vi?c cài đ?t trư?c c?a Windows đ? s?a ch?a.
  2. Khi chương tr?nh cài đ?t phát hi?n vi?c cài đ?t b? hư h?ng, baám r đ? s?a ch?a cài đ?t đ? ch?n. chương tr?nh cài đ?t re-enumerates máy tính c?a b?n và th?c hi?n m?t trong-ch? nâng c?p c?a ph?n c?ng (bao g?m c? HAL) trong khi duy tr? các chương tr?nh và thi?t đ?t ngư?i dùng c?a b?n. Th? t?c này c?ng làm m?i thư m?c %SystemRoot%\Repair thông tin chính xác mà b?n có th? s? d?ng cho các ho?t đ?ng s?a ch?a.
  Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?t Advanced C?u h?nh và quy?n l?c giao di?n (ACPI) b?ng cách nh?n F7 trong th?i gian t?i ch? nâng c?p s?a ch?a, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  237556Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? Windows 2000 l?p tr?u tư?ng ph?n c?ng
  Chú ý N?u thao tác s?a ch?a t?i ch? không ph?i là thành công, và n?u Windows kh?i đ?ng l?i sau khi t?t c? quy?n l?c trên t? thi (POST), b?t đ?u máy tính b?i b?ng cách s? d?ng ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n, và sau đó ch?y l?nh sau đây đ? vô hi?u hóa các ACPI:
  vô hi?u hoá acpi
  Sau khi ACPI đ? b? t?t, kh?i đ?ng l?i s?a ch?a t?i ch?. Đ? l?c lư?ng Windows s? d?ng tiêu chu?n PC HAL, b?m F7 khi b?n b? nh?c v?i sau đây:
  Nh?n F6 n?u b?n an toàn cài đ?t tr?nh đi?u khi?n nào v? SCSI hay RAID bên th? ba.
  Sau khi s?a ch?a ho?c các ho?t đ?ng nâng c?p b?t đ?u, và sau khi các Thi?t l?p chương tr?nh ti?n t?i phía ngư?i dùng đ? h?a giao di?n (GUI) c?a Windows Thi?t l?p, Windows thư?ng l?p thành công.

  Quan tr?ng Khi các C?u ph?n b? sung h?p tho?i xu?t hi?n ? GUI c?a quá tr?nh thi?t l?p, h?y đ?m b?o r?ng các DNSki?m tra h?p đư?c ch?n dư?i Các thành ph?n m?ng. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng các SMTP ki?m tra h?p đư?c ch?n dư?i D?ch v? thông tin Internet. Khi cácSMTP ch?n h?p ki?m tra, các d?ch v? ph? thu?c sau đây c?ng đư?c cài đ?t theo Internet Information Services (IIS):
  • Ph? bi?n t?p tin
  • Internet thông tin d?ch v?-theo
  • World Wide Web Server
  Chú ý N?u cài đ?t Microsoft Exchange Server không b?m vào đ? ch?n các D?ch v? SMTP h?p ki?m dư?i thông tin trên Internet D?ch v?. Exchange Server ngu?n cung c?p d?ch v? SMTP cài đ?t trong trư?ng h?p này. Tuy nhiên, Active Directory đ?i h?i b?n cài đ?t các m?c IIS khác-- Ví d?, ph? bi?n tác ph?m, Internet Information Services Snap-in, và th? gi?i r?ng Web Server.

  N?u m?t cài đ?t DNS có h? tr? C?p Nh?t đ?ng giao th?c là trên m?t máy ch? thành viên riêng bi?t trong tên mi?n, b?n ph?i cài đ?t DNS l?a ch?n c?a các thành ph?n tùy ch?n trong quá tr?nh nâng c?p t?i ch? c?a các Windows 2000 tên mi?n đi?u khi?n đang đư?c ph?c h?i. Đi?u này là b?t bu?c ch? y?u b?i v? b? đi?u h?p m?ng r?ng Active Directory đ? trư?c đó ràng bu?c đ? có hi?u l?c, đư?c, l?y ra. B? đi?u h?p m?ng m?i s? gi? l?i các giao th?c hi?n t?i, nhưng các thi?t l?p đang b? m?t, và b?n không th? c?u h?nh l?i các tùy ch?n này trong m?t t?i-ch? nâng c?p và s?a ch?a các ho?t đ?ng. N?u tên mi?n b? đi?u khi?n không có quy?n truy c?p vào m?t máy ch? DNS có h? tr? năng đ?ng C?p Nh?t giao th?c trong quá tr?nh nâng c?p và s?a ch?a, không ai trong s? các thư m?c Các thành ph?n d?ch v? đư?c khôi ph?c. B?n có th? th?y đi?u này trong tr?nh xem s? ki?n b?i ghi nh?n t?t c? các b?n ghi s? ki?n m?t tích có liên quan đ?n Active Directory. Ch? h? th?ng đăng nh?p, đăng nh?p ?ng d?ng và s? ghi b?o m?t đư?c hi?n th?. V? v?y, DNS ph?i đư?c cài đ?t trên m?t b? đi?u khi?n vùng đang tr?i qua m?t s?a ch?a t?i ch? và nâng c?p trên ph?n c?ng khác nhau. Trên ph?n c?ng tương t?, đi?u này thư?ng là không m?t v?n đ? v? v? m?ng là như nhau và v? t?t c? các giao th?c thi?t đ?t đư?c gi? l?i.
 4. Sau trong-ch? nâng c?p và s?a ch?a ho?t đ?ng là hoàn thành, b?t đ?u Registry Editor, và sau đó xác minh r?ng các
  ClientProtocols
  Đi?u quan tr?ng là n?m dư?i registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc
  Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Trong ngăn bên trái, m? r?ng C?a tôi Máy tính.
  4. M? r?ng HKEY_LOCAL_MACHINE, và sau đó m? r?ng PH?N M?M.
  5. M? r?ng Microsoft, và sau đó m? r?ng RPC.
  Nếu
  ClientProtocols
  Đi?u quan tr?ng là m?t tích, các b? đi?u h?p m?ng đư?c s? d?ng cho vi?c ph?c h?i là khác nhau t? các adapter các máy ch? g?c. Các
  ClientProtocols
  phím s? b? xóa khi m?t b? đi?u h?p m?ng b?t ng? b? lo?i b? t? m?t máy ch?. N?u không có nh?ng
  ClientProtocols
  đăng k? khóa và các giá tr? nó có, đó là không có k?t n?i m?ng. Nếu
  ClientProtocols
  Đi?u quan tr?ng là tái thi?u, b?n có th? t? t?o nó v?i t?t c? các giá tr? mà nó ch?a, ho?c b?n có th? s? d?ng Registry Editor đ? chuy?n nh?p t? m?t tên mi?n Windows 2000 b? đi?u khi?n.
  • Xu?t chuy?n các
   ClientProtocols
   ch?a khóa t? khác Ki?m soát mi?n Windows 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
   2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
   3. Trong ngăn bên trái, m? r?ng C?a tôi Máy tính.
   4. M? r?ng HKEY_LOCAL_MACHINE, và sau đó m? r?ng PH?N M?M.
   5. M? r?ng Microsoft, và sau đó m? r?ng RPC.
   6. Nh?p vào ClientProtocols.
   7. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t kh?u Registry File.
   8. Trong các Lưu trong danh sách, ch?n m?t thi?t b? phương ti?n lưu đ?ng ho?c m?t chia s? m?ng.
   9. Trong các Tên tệp h?p, g? các tên t?p tin, và sau đó nh?p vào Lưu.
   10. Trên h? ph?c v? thu h?i, b?m đúp vào t?p tin reg nh?p khóa s? đăng k?.
  • Đ? t? tái t?o các
   ClientProtocols
   khóa và giá tr? c?a nó, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
   2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
   3. Trong ngăn bên trái, m? r?ng C?a tôi Máy tính.
   4. M? r?ng HKEY_LOCAL_MACHINE, và sau đó m? r?ng PH?N M?M.
   5. M? r?ng Microsoft, và sau đó m? r?ng RPC.
   6. Nh?p chu?t ph?i RPC, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Key.
   7. Lo?i ClientProtocols.
   8. Nh?p chu?t ph?i ClientProtocols, đi?m đ? M?i, và sau đó nh?p vào Chu?i Giá trị.
   9. Trong ngăn bên ph?i, g? ncacn_http Tên giá tr?.
   10. Nh?p chu?t ph?i ncacn_http, và sau đó Nh?p vào S?a đ?i.
   11. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i rpcrt4.dll, và sau đó nh?p vào Ok.
   12. L?p l?i bư?c h qua k đ? t?o ra sau đây đăng k? các giá tr? trong các
    ClientProtocols
    khóa đăng k?:

    Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
    Tên giá trị
    Lo?i giá tr?
    Dữ liệu giá trị
    ncacn_ip_tcp REG_SZrpcrt4.dll
    ncacn_nb_tcp REG_SZrpcrt4.dll
    ncacn_ip_udp REG_SZrpcrt4.dll
    ncacn_np REG_SZ rpcrt4.dll
 5. Kh?i đ?ng l?i máy ch?.
 6. C?u h?nh l?i thi?t đ?t giao th?c Internet (IP) c?a máy ch? do đó các H? ph?c v? DNS ưa thích đi?m đ?n đ?a ch? IP c?a riêng nó. N?u DNS đư?c c?u h?nh trên m?t máy ch? Windows 2000 thành viên riêng bi?t, b?n có th? ch? DNS chính đ? các máy ch? DNS thành viên, và b?n có th? lo?i b? DNS t? các đi?u khi?n vùng ph?c h?i sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ch? trong bư?c 9 sau này trong bài vi?t này.
 7. B?t đ?u các ti?n ích DNS, nh?p chu?t ph?i vào máy ch?, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính. Xem các m?c nh?p trên m?i tab đ? đ?m b?o r?ng h? là chính xác. Khi b?n hoàn t?t, nh?p Ok.
 8. Dư?i tên máy ch?, m? r?ng Chuy?n ti?p Lookup Khu, b?m chu?t ph?i vào khu v?c mà áp d?ng cho b?n, và sau đó nh?p vàoThu?c tính. Trên các T?ng quát tab, xác minh r?ng các Có tùy ch?n đư?c ch?n bên c?nh Cho phép năng đ?ng bản cập nhật.

  Chú ý B?ng cách c?u h?nh DNS đ? ch?p nh?n thông tin C?p Nh?t năng đ?ng, b?n ch?c ch?n r?ng các b?n ghi chính xác cho Active Directory đang tái khi b?n kh?i đ?ng Windows ho?c lúc kh?i đ?ng l?i ti?p theo c?a Net đăng nh?p d?ch v?.
 9. Kh?i đ?ng l?i máy ch?, và sau đó ch?y DCDiag.exe t? các d?ng l?nh đ? t?m ki?m các l?i.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng DCDiag.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  265706DCDiag và NetDiag trong Windows 2000 t?o thu?n l?i cho tên mi?n tham gia và sáng t?o DC
  B?n có th? mong đ?i đ? xem h? th?ng Nh?t k? l?i trong các DCDiag.exe ra v? c?a b?n ch?t c?a các ho?t đ?ng đó đang x?y ra trên máy tính. B?t k? l?i nào khác ph?i đư?c phân tích và có th? g?i m?t Microsoft s?n ph?m chuyên gia h? tr? cho b? sung gi?i đáp th?c m?c.
 10. Tr? khi đi?u khi?n vùng b?n khôi ph?c qu?n l? t?t c? năm vai tr? như là m?t b?c th?y ho?t đ?ng, b?n ph?i qu?n l? nh?ng vai tr? đ? hoàn toàn ph?c h?i trong Active Directory. Là b?c th?y ho?t đ?ng c?ng đư?c bi?t đ?n như linh ho?t duy nh?t t?ng th? các ho?t đ?ng ho?c đi?u khi?n FSMO.

  Chú ý N?u b?n đang b? t? ch?i truy c?p vào công c? GUI trên, qu?n l? các vai tr? thông qua các ti?n ích d?ng l?nh, Ntdsutil.exe.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng Ntdsutil.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  255504B?ng cách s? d?ng Ntdsutil.exe đ? thu h?i ho?c chuy?n giao FSMO vai tr? cho m?t tên mi?n b? đi?u khi?n
Thông tin v? siêu d? li?u ng?u nhiên c?a các máy ch?, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/012793ee-5e8c-4a5c-9f66-4a486a7114fd1033.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Recovery Console, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
229716Mô t? c?a Windows 2000 Recovery Console
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? di chuy?n Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249694Làm th? nào đ? di chuy?n m?t cài đ?t Windows 2000 đ? h?nh ph?n c?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n t?i-ch? nâng c?p Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
292175Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t trong-ch? nâng c?p c?a Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 263532 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbinfo kbrepair kbsetup kbupgrade W2000SETUP W2000UPGRADE kbmt KB263532 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:263532

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com