Internet Explorer 9 var crash, kad p?rskat?t t?mek?a lapas un lietot autom?tisko pabeig?anu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2635490 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Piek??stat Web lapas, izmantojot Internet Explorer 9.
  • Web lapa satur ievades lodzi??, kas atrodas r?m?.
  • Saglab?jat da?i saturu, piem., lietot?ja parole ievades lodzi??, izmantojot autom?tisk?s pabeig?anas l?dzeklis Internet Explorer.

??d? gad?jum? Internet Explorer 9 var crash, kad p?rskat?t t?mek?a lapu un izmantot autom?tiskas pabeig?anas l?dzekli.

T?, piem?ram, Web lapas satur ievades lodzi?? lietot?ji var ievad?t savu lietot?ja v?rdu un paroli. Izmantojat Internet Explorer 9, lai atv?rtu Web lapu un j?s ierakstiet savu lietot?jv?rdu un paroli. P?c tam j?s saglab?t paroli dialoglodzi?? AutoComplete paroles. P?rskat?t t?mek?a lapu un p?c tam veiciet lietot?ja v?rdu, izmantojot paroli, kas saglab?ta Internet Explorer 9 var notikt av?rija.

RISIN?JUMS

Dro??bas atjaunin??anas inform?ciju

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet visjaun?ko kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums. Lai to dar?tu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://Update.Microsoft.com
Lai ieg?tu pla??ku tehnisko inform?ciju par p?d?j? programmai Internet Explorer paredz?to kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu, apmekl?jiet ??s Microsoft Web vietas:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Current.aspx
Piez?me ?o atjaunin?jumu pirmo reizi tika iek?auts dro??bas atjaunin?jum? 2618444.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2618444 MS11-099: Kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums: 13 decembris 2011

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2635490 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 13. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbbug kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2635490 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2635490

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com