[SDP 3][671268bd-b27b-4f2e-a053-1740152c6ec5] Lync Server ch?n đoán gói cho Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2635708 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Các gói ph?n m?m ch?n đoán Lync Server cho Windows Server 2008 R2 đư?c s? d?ng đ? thu th?p m?t b? toàn di?n các thông tin đ? g? r?i các v?n đ? máy ch? Lync.

Thông tin thêm

Có r?t riêng bi?t Lync Server ch?n đoán gói cho Windows Server 2008 và Windows Server 2008. Bài vi?t này mô t? các gói ph?n m?m ch?n đoán Lync Server cho Windows Server 2008 R2.

Đ? bi?t thêm thông tin v? trên bao b? ch?n đoán Lync Server cho Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2635830 [SDP 2][E5B446A9-7843-4EA3-9ED8-DF69D56575D3] Lync Server ch?n đoán gói cho Windows Server 2008
Thông tin sau này có th? đư?c thu th?p b?i Lync Server ch?n đoán gói.

Lưu ? t?p đ? đ?t tên tin đ?u ra đư?c m?c {ti?n t?} b?ng cách s? d?ng tên c?a m?c mà đ?u ra c?a h? đ? đư?c t?o ra.

Thông tin thu th?p

B?n ghi s? ki?n Lync Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?Tên t?p tin
S? ki?n đăng nh?p-?ng d?ng-văn b?n, csv và đ?nh d?ng evt/evtx {ti?n t?} _evt_Application.*
S? ki?n đăng nh?p-h? th?ng-văn b?n, csv, và đ?nh d?ng evt/evtx{ti?n t?} _evt_System.*
S? ki?n đăng nh?p-Lync Server-văn b?n, csv và đ?nh d?ng evt/evtx{ti?n t?} _evt_LyncServer.*
Tô pô Lync Server

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?Tên t?p tin
Get-CsTopology - AsXML commandlet đ?u ra{prefix}_lync_topology.xml
M?ng thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t? Tên t?p tin
Cơ b?n IP m?ng thông tin c?u h?nh, ch?ng h?n như TCP/IP ky, ipconfig, arp, netstat, nbtstat và netsh đ?u ra{ti?n t?} _TcpIp-Info.txt
S?n lư?ng t? các ti?n ích netdiag.exe{prefix}_netdiag.txt
Tư?ng l?a thông tin t? netsh firewall(prefix}_FirewallConfig.TXT
Netsh thông tin cho IPv4{ti?n t?} _TCPIP-Netsh-IPv4.TXT
Netsh thông tin cho IPv6{ti?n t?} _TCPIP-Netsh-IPv6.TXT
Netsh thông tin cho TCP toàn c?u và ?ng khói{ti?n t?} _TCPIP-Netsh-TCP.TXT
C?u h?nh máy ch? Lync gi?ng nói

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?Tên t?p tin
Get-CsDialPlan, Get-CsVoiceRoute, Get-CsVoicePolicy, Get-CsTrunkConfiguration, Get-CsDialInConferencingAccessNumber commandlet đ?u ra{ti?n t?} _yyyyMMdd_hhmm_Lync-vc.log
Khác

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?Tên t?p tin
Cài đ?t C?p Nh?t và hotfixes{ti?n t?} _Hotfixes.*
H? th?ng thông tin (tương đương MSInfo32) đư?c thu th?p qua WMIDiagnostic_Results.html
Thông tin vai tr? máy ch?{ti?n t?} _ServerManagerCmdQuery.*
B?n sao c?a ServerManager.log t? Windows\Logs thư m?c{prefix}_ServerManager.log
Quá tr?nh và ch? đ? thông tin thông qua pstat.exe{prefix}_PSTAT.txt
Lưu tr? / đ?a thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?Tên t?p tin
S?i kênh thông tin thông qua FCInfo.exe Ti?n ích{prefix}_FCInfo.txt
Volume Shadow Copy Service (VSS) thông tin{prefix}_VSSAdmin.txt
Active Directory và chính sách thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?Tên t?p tin
K?t qu? t?p c?a chính sách (RSoP) thông qua gpresult.exe{ti?n t?} _GPResult.*
Hi?n đang lưu tr? trên h? th?ng an ninh m?u{prefix}_AppliedSecTempl.txt
Thông tin c?p ch?c năng và các thành viên nhóm{prefix}_DSMisc.txt
Thông tin b? sung

Ngoài ra đ? thu th?p các t?p tin đư?c li?t kê trong ph?n này, ch?n đoán này cung c?p các thông tin sau:
  • Cho dù máy tính đang ch?y dư?i m?t môi trư?ng ?o hóa ph?n c?ng
  • B? nh? máy tính b?t k? b?i mà đ? t?o ra trong 30 ngày qua
  • B?t k? ngư?i s? d?ng ch? đ? b? nh? b?i mà đ? đư?c t?o ra trong 30 ngày qua
  • B?t k? c?u h?nh ho?c d?ch v? mà có th? ngăn ch?n m?t k?t xu?t b? nh? đư?c t?o ra
  • B?t k? quy tr?nh có m?t s? lư?ng l?n c?a x? l?
  • M?t đi?u ki?n th?p có b? nh?

Tham kh?o

973559 Câu h?i thư?ng g?p v? nh?ng Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT) khi nó đư?c s? d?ng v?i Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

Thu?c tính

ID c?a bài: 2635708 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
  • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
  • Microsoft Lync Server 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2635708 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2635708

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com