[SDP 3][671268bd-b27b-4f2e-a053-1740152c6ec5] Lync Server ch?n on gi cho Windows Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2635708 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Cc gi ph?n m?m ch?n on Lync Server cho Windows Server 2008 R2 ?c s? d?ng ? thu th?p m?t b? ton di?n cc thng tin ? g? r?i cc v?n ? my ch? Lync.

Thng tin thm

C r?t ring bi?t Lync Server ch?n on gi cho Windows Server 2008 v Windows Server 2008. Bi vi?t ny m t? cc gi ph?n m?m ch?n on Lync Server cho Windows Server 2008 R2.

? bi?t thm thng tin v? trn bao b? ch?n on Lync Server cho Windows Server 2008, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2635830 [SDP 2][E5B446A9-7843-4EA3-9ED8-DF69D56575D3] Lync Server ch?n on gi cho Windows Server 2008
Thng tin sau ny c th? ?c thu th?p b?i Lync Server ch?n on gi.

Lu ? t?p ? ?t tn tin ?u ra ?c m?c {ti?n t?} b?ng cch s? d?ng tn c?a m?c m ?u ra c?a h? ? ?c t?o ra.

Thng tin thu th?p

B?n ghi s? ki?n Lync Server
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
M t?Tn t?p tin
S? ki?n ng nh?p-?ng d?ng-vn b?n, csv v ?nh d?ng evt/evtx {ti?n t?} _evt_Application.*
S? ki?n ng nh?p-h? th?ng-vn b?n, csv, v ?nh d?ng evt/evtx{ti?n t?} _evt_System.*
S? ki?n ng nh?p-Lync Server-vn b?n, csv v ?nh d?ng evt/evtx{ti?n t?} _evt_LyncServer.*
T p Lync Server

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
M t?Tn t?p tin
Get-CsTopology - AsXML commandlet ?u ra{prefix}_lync_topology.xml
M?ng thng tin

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
M t? Tn t?p tin
C b?n IP m?ng thng tin c?u h?nh, ch?ng h?n nh TCP/IP ky, ipconfig, arp, netstat, nbtstat v netsh ?u ra{ti?n t?} _TcpIp-Info.txt
S?n l?ng t? cc ti?n ch netdiag.exe{prefix}_netdiag.txt
T?ng l?a thng tin t? netsh firewall(prefix}_FirewallConfig.TXT
Netsh thng tin cho IPv4{ti?n t?} _TCPIP-Netsh-IPv4.TXT
Netsh thng tin cho IPv6{ti?n t?} _TCPIP-Netsh-IPv6.TXT
Netsh thng tin cho TCP ton c?u v ?ng khi{ti?n t?} _TCPIP-Netsh-TCP.TXT
C?u h?nh my ch? Lync gi?ng ni

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
M t?Tn t?p tin
Get-CsDialPlan, Get-CsVoiceRoute, Get-CsVoicePolicy, Get-CsTrunkConfiguration, Get-CsDialInConferencingAccessNumber commandlet ?u ra{ti?n t?} _yyyyMMdd_hhmm_Lync-vc.log
Khc

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
M t?Tn t?p tin
Ci ?t C?p Nh?t v hotfixes{ti?n t?} _Hotfixes.*
H? th?ng thng tin (tng ng MSInfo32) ?c thu th?p qua WMIDiagnostic_Results.html
Thng tin vai tr? my ch?{ti?n t?} _ServerManagerCmdQuery.*
B?n sao c?a ServerManager.log t? Windows\Logs th m?c{prefix}_ServerManager.log
Qu tr?nh v ch? ? thng tin thng qua pstat.exe{prefix}_PSTAT.txt
Lu tr? / ?a thng tin

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
M t?Tn t?p tin
S?i knh thng tin thng qua FCInfo.exe Ti?n ch{prefix}_FCInfo.txt
Volume Shadow Copy Service (VSS) thng tin{prefix}_VSSAdmin.txt
Active Directory v chnh sch thng tin

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
M t?Tn t?p tin
K?t qu? t?p c?a chnh sch (RSoP) thng qua gpresult.exe{ti?n t?} _GPResult.*
Hi?n ang lu tr? trn h? th?ng an ninh m?u{prefix}_AppliedSecTempl.txt
Thng tin c?p ch?c nng v cc thnh vin nhm{prefix}_DSMisc.txt
Thng tin b? sung

Ngoi ra ? thu th?p cc t?p tin ?c li?t k trong ph?n ny, ch?n on ny cung c?p cc thng tin sau:
  • Cho d my tnh ang ch?y d?i m?t mi tr?ng ?o ha ph?n c?ng
  • B? nh? my tnh b?t k? b?i m ? t?o ra trong 30 ngy qua
  • B?t k? ng?i s? d?ng ch? ? b? nh? b?i m ? ?c t?o ra trong 30 ngy qua
  • B?t k? c?u h?nh ho?c d?ch v? m c th? ngn ch?n m?t k?t xu?t b? nh? ?c t?o ra
  • B?t k? quy tr?nh c m?t s? l?ng l?n c?a x? l?
  • M?t i?u ki?n th?p c b? nh?

Tham kh?o

973559 Cu h?i th?ng g?p v? nh?ng Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT) khi n ?c s? d?ng v?i Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2635708 - L?n xem xt sau cng: 04 Thang Chin 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
  • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
  • Microsoft Lync Server 2013
T? kha:
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2635708 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2635708

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com