Làm th? nào đ? m? r?ng không gian đ?a hi?n có m?t chia s? đ?a v?i Windows Clustering

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 263590 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? m? r?ng không gian đ?a c?a đ?a c?ng xác đ?nh v?i Windows Clustering. N?u b?n thêm không gian b? sung vào m?t đ?a c?m máy ch? hi?n có ? c?p ph?n c?ng, b?n ph?i th?c hi?n các bư?c b? sung đ? đ?m b?o r?ng h? th?ng máy tính này ch?p nh?n này thêm không gian đ?a.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows 2000 Clustering, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304736 Làm th? nào đ? m? r?ng các phân vùng c?a m?t c?m chia s? đ?a

GI?I PHÁP

Đ? thêm không gian đ?a vào m?t đ?a c?m máy ch? hi?n có ? c?p ph?n c?ng, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: T?o m?t phân vùng m?i trên đ?a v?t l? hi?n th?i

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o m?t phân vùng m?i trên đ?a v?t l? hi?n t?i, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
175278 Làm th? nào đ? cài đ?t thêm ? đ?a trên xe bu?t đư?c chia s? SCSI

Cách 2: Xoá phân vùng hi?n t?i và t?o m?t phân vùng m?i

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

B?n có th? xóa phân vùng t?n t?i và t?o m?t phân vùng m?i bao g?m t?t c? các kho?ng tr?ng đ?a. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Vào nút 2, thay đ?i giá tr? kh?i đ?ng đ? Hư?ng d?n s? d?ng cho các m?c sau đây:
  • Clusdisk (n?m ? công c? thi?t b? trong b?ng đi?u khi?n)
  • Nhóm d?ch v? (n?m ? công c? d?ch v? trong Control Panel)
 2. Kh?i đ?ng l?i nút 2.
 3. Khi các H? đi?u hành b? n?p kh?i đ?ng tr?nh đơn đư?c hi?n th?, b?m phím dài. Th? t?c này ngăn Microsoft Windows NT t?i.

  LƯU ?: Th? t?c này là c?n thi?t đ? duy tr? s? ch?m d?t trên xe bu?t SCSI đư?c chia s? trên m?t s? c?u h?nh ph?n c?ng.
 4. Vào nút 1, thay đ?i giá tr? kh?i đ?ng đ? Hư?ng d?n s? d?ng cho các m?c sau đây:
  • Clusdisk (n?m ? công c? thi?t b? trong b?ng đi?u khi?n)
  • Nhóm d?ch v? (n?m ? công c? d?ch v? trong Control Panel)
  LƯU ?: Không t?m cách ngăn ch?n các ngu?n tài nguyên Clusdisk. N?u b?n làm, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i 2191: Yêu c?u t?m d?ng ho?c ng?ng là không h?p l? cho d?ch v? này.
 5. Kh?i đ?ng l?i nút 1.QUAN TR?NG: B?ng bư?c này, b?n ph?i đ? th?c hi?n các bư?c c?n thi?t, như đư?c nêu b?i đ?i l? ph?n c?ng c?a b?n, đ? m? r?ng không gian đ?a hi?n có ? c?p ph?n c?ng.

 6. Sao lưu t?t c? các thông tin trên đ?a đư?c chia s? là đ? m? r?ng. B?n ph?i xác minh r?ng b?n sao lưu đư?c hoàn t?t và chính xác.

  TH?N TR?NG: Sau khi b?n m? r?ng s? lư?ng, t?t c? d? li?u b? phá h?y và b?n c?n m?t sao lưu đ?y đ? đ? khôi ph?c l?i b?t k? d? li?u.
 7. Xóa t?t c? các phân vùng trên đ?a đư?c chia s? đ? đư?c m? r?ng.
 8. T?o m?t phân vùng m?i s? d?ng lên t?t c? không gian tr?ng trên đ?a đư?c chia s?, đ?nh d?ng đ?a v?i h? th?ng t?p NTFS và sau đó cung c?p cho đ?a là k? t? ? đ?a cùng m?t đ?a trư?c đ?.
 9. Khôi ph?c t?t c? d? li?u vào đ?a đư?c chia s?.
 10. Sau khi b?n xác minh r?ng các d? li?u chính xác đư?c ph?c h?i, ch?y Regedt32.exe file.
 11. Xác đ?nh v? trí HKey_Local_Machine. Trên th? xu?ng Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào t?i hive. Trên các M? h?p tho?i, tr?nh duy?t đ? \%System_root%\Cluster, và sau đó b?m vào các Clusdb t?p tin. M? t?p tin và đ?t khi nó s? nh?c b?n cho m?t tên cho khóa registry, tên "nhóm" (không có d?u ngo?c kép).
 12. M? r?ng hive c?m, xác đ?nh v? trí và m? r?ng quan tr?ng tài nguyên. Danh sách các ngu?n tài nguyên v?i nh?n d?ng ph? quát toàn c?u (GUID) s? đư?c hi?n th?. B?m đ?u tiên GUID. Trên bên ph?i c?a màn h?nh là thông tin v? GUID này. Ti?p t?c b?m vào các GUIDs cho đ?n khi b?n t?m th?y m?t cho đ?a mà b?n ch? c?n m? r?ng ("ki?u" cho th?y đ?a v?t l? và "tên" nói v?i b?n đi?u g? đ?a b?n đang t?m ki?m t?i).
 13. Khi b?n xác đ?nh v? trí đ?a mà b?n m? r?ng, m? r?ng chính GUID cho đ?a đó. M?t tham s? phím này t?a l?c dư?i ch?a khóa GUID. Khi b?n b?m các Tham s? ch?a khóa, bên ph?i c?a màn h?nh đ? hai giá tr?: m?t khoá Diskinfo và m?t phím ch? k?. B?m vào các DiskInfo phím bên ph?i, và sau đó xóa nó.

  QUAN TR?NG: Không ch? k? phím delete.
 14. Tr? v? thư m?c g?c c?a c?m hive và b?m th? xu?ng Đăng k? tr?nh đơn, và sau đó b?m d? b? hive. Nó có th? cho b?n bi?t r?ng ch?a khóa và t?t c? subkeys c?a nó là đ? đư?c g? b?. Thư này là hành vi b?nh thư?ng.
 15. Đóng t?p Regedt32.exe.

  Xác đ?nh v? trí CLUSDB trong c:\winnt\cluster thư m?c và sao chép vào đ?a m?m ho?c v? trí khác có s?n cho c? hai nút (không ph?i là các đ?a đư?c chia s?).
 16. B?t đ?u chương tr?nh Explorer.exe và duy?t đ?n ? đ?i bi?u c?a b?n. Xác đ?nh v? trí thư m?c MSCS trên ? đ?i bi?u c?a b?n. Có th? có m?t ho?c nhi?u t?p tin trong thư m?c MSCS đ?t tên Chk *** .tmp. Đ?i tên t?t c? các t?p tin .tmp trong thư m?c MSCS (b?n có th? xóa chúng n?u b?n mu?n, nhưng nó là an toàn hơn đ? đ?i tên chúng).
 17. B?ng tay b?t đ?u thi?t b? đ?a c?m và đ?t l?i giá tr? c?a nó kh?i đ?ng l?i đ? "h? th?ng".
 18. T? kh?i đ?ng d?ch v? c?m và đ?t l?i giá tr? c?a nó kh?i đ?ng đ? "t? đ?ng".
 19. M? Cluster ngư?i qu?n tr? trên máy tính c?a b?n đ? ki?m ch?ng r?ng t?t c? các ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n.

  • T?t nút 1.
  • Kh?i đ?ng nút 2.
  • Xác minh trong Disk Administrator tái phân vùng này có k? t? ? đ?a đúng d?a trên bư?c # 8 ? trên.
  • COPY CLUSDB vào thư m?c c:\winnt\cluster t? đ?a m?m ho?c v? trí khác đư?c s? d?ng trong bư?c 15a ? trên.
  • Thay đ?i các giá tr? b?t đ?u tr? l?i m?c đ?nh, làm không b?t đ?u:

   a. thi?t b? đ?a c?m - đ?t l?i giá tr? c?a nó kh?i đ?ng l?i đ? "h? th?ng".
   b. c?m d?ch v? - đ?t l?i giá tr? c?a nó kh?i đ?ng "t? đ?ng".
 20. T?t nút 2, kh?i đ?ng l?i Node1. T?t c? nh?ng g? nên ti?p t?c làm vi?c.
 21. N?u t?t c? các ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n, b?t nút 2.
 22. Không nhóm tài nguyên có ch?a đ?a v?a đư?c m? r?ng l?i gi?a các nút c?m xác minh r?ng nói tr?c tuy?n vào m?t trong hai nút.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

QUAN TR?NG: Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng ch? k? đ?a đ? không thay đ?i. N?u "container" ho?c đ?a v?t l? đư?c xóa và tái t?o nó s? có m?t ch? k? đ?a m?i. Đ? x? l? các ch? k? đ?a m?i, h?y làm theo các th? t?c trong:
243195 T? ch?c s? ki?n ID 1034 cho MSCS chia s? đ?a sau khi thay th? đ?a
M?t s? đ?a c?ng xác đ?nh có th? có không gian đ? đ?nh ph?n c?a h? tăng lên mà không có s? m?t mát ho?c s? ph?c h?i c?a b?t k? d? li?u nào mà đ? t?n t?i trên các đ?a. Khi lo?i đ?a này có c?a nó không gian đ? đ?nh ph?n tăng lên ? c?p ph?n c?ng, h? đi?u hành máy tính c?a b?n cho th?y r?ng không gian tr?ng b? sung bây gi? t?n t?i ? ph?n cu?i c?a đ?a. Tuy nhiên, h? đi?u hành máy tính c?a b?n không hi?n th? r?ng phân vùng đ? có trên đ?a th?c s? đ? đư?c m? r?ng.

M?t phương pháp đ? m? r?ng m?t phân vùng là đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng ph?n m?m đ?t t?o ra không gian đ?a trư?c và v?a đư?c thêm vào không gian mà đ?m b?o r?ng b?n có th? m? r?ng phân vùng hi?n t?i bao g?m đ?a v?a đư?c thêm vào. Không m?t h? ph?c v? Windows Clustering, tuy nhiên, phương pháp trư?c ph?i là m?t l?a ch?n h?p l? v? Windows Clustering h? tr? ph?n m?m do l?i khoan dung b?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
171052 Ph?n m?m FT b? không đư?c h? tr? trong Microsoft c?m
237853 Năng đ?ng c?u h?nh c?a đ?a không s?n dùng cho máy ch? c?m sao đ?a

Thu?c tính

ID c?a bài: 263590 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbclustering kbprb w2000mscs kbmt KB263590 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:263590

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com