Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng Lync 2010 điện thoại di động client cho iPhone và iPad

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2636320 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Ngư?i dùng có th? t?i v? Lync 2010 điện thoại di động c?a khách hàng cho iPhone và iPad mi?n phí t? Apple App Store. Ngư?i dùng có th? s? d?ng ?ng d?ng khách này đ? k?t n?i v?i Lync Online n?u h? đang đư?c gán gi?y phép Lync Online. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c m?t s? v?n đ? ph? bi?n mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng Lync 2010 điện thoại di động client cho iPhone và iPad.

PHƯƠNG PHÁP


cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng

Lync 2010 điện thoại di động c?a khách hàng cho iPhone và iPad có s?n mi?n phí t?i Apple App Store. Ngư?i dùng nên cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng tr?c ti?p đ?n thi?t b? c?a h? và s? d?ng ID ngư?i dùng c?a h? đ? kí nh?p.

N?u m?t ngư?i s? d?ng kinh nghi?m v?n đ? khi h? t?i v? ho?c cài đ?t chuyên bi?t khách hàng Lync 2010 điện thoại di động, có ngư?i dùng thay đ?i lo?i k?t n?i c?a h? t? 3G Wi-Fi ho?c Wi-Fi đ? 3G. Sau đó, h?y th? t?i xu?ng m?t l?n n?a. N?u ngư?i dùng v?n không th? cài đ?t chuyên bi?t các khách hàng, h? nên liên h? v?i nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? di đ?ng c?a h? ho?c liên h? v?i Apple chăm sóc h? tr?.

kí nh?p yêu c?u đ?i v?i iPhone và iPad

Khi ngư?i dùng kí nh?p vào ?ng d?ng Di đ?ng Lync, thông tin kí nh?p đư?c yêu c?u đ? xác th?c thành công tùy thu?c vào các t?nh hu?ng sau:

 • Đ?a ch? Giao th?c Kh?i t?o Phiên (SIP) c?a ngư?i dùng có gi?ng như tên chính ngư?i dùng c?a ngư?i dùng (UPN) đó hay không
 • Cho dù ngư?i dùng đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? Lync t?i ch? ho?c trên Lync tr?c tuy?n trong Office 365
B?ng sau mô t? các d?u ki?m hi?u trong l?nh v?c đư?c yêu c?u cho Windows Phone 7 ngư?i s? d?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngư?i dùng đư?c lưu tr? b?iĐ?a ch? SIP và UPNCác trư?ng b?t bu?c
Máy ch? Lync t?i ch?Đ?a ch? SIP và UPN là gi?ng nhauĐ?a ch? đăng nh?p:Đ?a ch? SIP
tên người dùng: Tr?ng
M?t kh?u: M?t kh?u
Máy ch? Lync t?i ch?Đ?a ch? SIP và UPN là khác nhauĐ?a ch? đăng nh?p:Đ?a ch? SIP
Tên ngư?i dùng:UPN ho?c tên mi?n\tên người dùng
M?t kh?u: M?t kh?u
Office 365Đ?a ch? SIP và UPN là gi?ng nhauĐ?a ch? đăng nh?p:Đ?a ch? SIP
tên người dùng: Tr?ng
M?t kh?u: M?t kh?u
Office 365Đ?a ch? SIP và UPN là khác nhauĐ?a ch? đăng nh?p:Đ?a ch? SIP
Tên ngư?i dùng:UPN
M?t kh?u: M?t kh?u
N?u t? đ?ng phát hi?n cho các ?ng d?ng khách dành cho điện thoại di động chưa đư?c c?u h?nh, ngư?i dùng ph?i nh?p các đ?a ch? phát hi?n n?i b? và bên ngoài bên c?nh các trư?ng đư?c li?t kê trong b?ng:
 • Đ?a ch? khám phá n?i b?: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
 • Đ?a ch? khám phá bên ngoài: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
Lưu ?:Trư?ng Đ?a ch? kí nh?pM?t kh?u đư?c hi?n th? trên màn h?nh kí nh?p. Đ? truy c?p vào trư?ng tên người dùng, Mi?n, Đ?a ch? phát hi?n n?i b?, và trư?ng Đ?a ch? phát hi?n bên ngoài, h?y ch?n cài đ?t chuyên bi?t máy ch? trên màn h?nh kí nh?p.Kh?c ph?c s? c? T? đ?ng phát hi?n

Lync 2010 điện thoại di động c?a khách hàng cho iPhone và iPad s? cho b?n ghi DNS khác nhau hơn so v?i các khách hàng máy tính đ? bàn Lync 2010. Cho quá tr?nh t? đ?ng phát hi?n đ? khám phá các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Lync chính xác, b?n ghi CNAME đáp ?ng các tiêu chí sau đây ph?i đư?c t?o ra cho mi?n SIP đang đư?c s? d?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bí danhMi?nGiá tr?
Lyncdiscover<domain></domain>
Ví d?: Contoso.com
Webdir.online.lync.com
Đ? kh?c ph?c s? c?, h?y s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây sao cho phù h?p v?i t?nh hu?ng c?a b?n:
 • S? d?ng l?nh nslookup và máy ch? DNS công c?ng đ? xác đ?nh xem b?n ghi DNS CNAME đ? đư?c c?u h?nh đúng hay chưa.
 • N?u ngư?i dùng có tùy ch?n, h?y cho phép ngư?i dùng chuy?n đ?i gi?a Wi-Fi và 3G đ? xác đ?nh xem s? c? này có th? đư?c li?t kê vào m?t lo?i s? c? k?t n?i đư?c hay không. N?u kí nh?p ti?p t?c không thành công v? k?t n?i d? li?u 3G, m?c dù các b?n ghi CNAME DNS đ? đư?c c?u h?nh, đây có th? là s? c? k?t n?i d? li?u c?a nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? di đ?ng.
 • Ngư?i dùng s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? k?t n?i đ?n máy ch?. b?n ghi d?ch v? có th? không kh? d?ng. Đ?ng th?i, vui l?ng ki?m tra k?t n?i m?ng, đ?a ch? kí nh?p c?a b?n và đ?a ch? máy ch?.
  Thông báo l?i này thư?ng cho bi?t m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây:
  • T?n t?i s? c? tra c?u DNS.
  • Các b?n ghi CNAME T? đ?ng phát hi?n đư?c c?u h?nh không đúng ho?c hoàn toàn không đư?c c?u h?nh.

 • Ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i sau khi c? g?ng đăng nh?p:
  Không th? kí nh?p. Vui l?ng ki?m tra thông tin trương mục c?a b?n và th? l?i.
  Thông báo l?i này cho bi?t m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây:
  • Lync 2010 điện thoại di động c?a khách hàng cho iPhone và iPad có th? khám phá chính xác tr?c tuy?n Lync server. Tuy nhiên, máy ch? không th? t?m th?y đ?a ch? kí nh?p mà ngư?i dùng đ? nh?p.
  • M?t kh?u không đúng.

Thi?t l?p proxy

Lync 2010 điện thoại di động đ?i v?i iPhone và iPad cho phép ngư?i dùng ch? đ?nh thông tin kí nh?p cho cá proxy có th? đư?c yêu c?u khi h? k?t n?i v?i m?t s? n?i b? m?ng công ti Wi-Fi. Ngay c? khi đi?n tho?i đang đư?c s? d?ng có th? đ? đư?c k?t n?i và xác th?c v?i m?ng không dây công ty, khách hàng điện thoại di động Lync không th? s? d?ng thông tin kí nh?p đ? đư?c ch? đ?nh b?i v? l? do an ninh. Do đó, các thông tin ph?i đư?c nh?p vào m?t cách riêng bi?t trong Lync khách hàng điện thoại di động.

Trao đ?i thông tin kí nh?p

Lync 2010 điện thoại di động c?a khách hàng cho iPhone và iPad có m?t tab cu?c h?p danh sách cu?c h?p cho ngày t? l?ch đ?i Ngo?i t?. Khách hàng s? d?ng quy tr?nh t? đ?ng phát hi?n trao đ?i đơn gi?n đ? xác đ?nh v? trí c?a các máy ch? Exchange c?a ngư?i s? d?ng đ? đăng trong. SIP th?ng nh?t ngu?n tài nguyên đ?nh danh (URI) c?a ngư?i dùng đư?c s? d?ng trong n? l?c đ? khám phá đi?m cu?i Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange (EWS). Tuy nhiên, n?u đ?a ch? SIP URI và email c?a ngư?i dùng khác nhau, quá tr?nh t? đ?ng phát hi?n s? th?t b?i, tab cu?c h?p s? đư?c đ? tr?ng, và thư thoại thư thoại tin t?c th?i H?p nh?t (UM) c?a Exchange trong tab đi?n tho?i s? không đ?ng b?.

R?i r?c email và SIP URI, Lync 2010 điện thoại di động các khách hàng cho iPhone và iPad cho phép ngư?i dùng ch? đ?nh m?t b? khác nhau c?a thông tin kí nh?p cho h?i nh?p đ?i Ngo?i t?. Cho quá tr?nh trao đ?i t? đ?ng phát hi?n đ? làm vi?c m?t cách chính xác, các b?n ghi DNS c?n thi?t ph?i có s?n. Đ? xác nh?n r?ng t? đ?ng phát hi?n đang ho?t đ?ng, s? d?ng Microsoft t? xa k?t n?i Analzyer lúc https://www.testconnectivity.Microsoft.com/?testid=OnPremisesLyncMobileAutoD.


Danh sách liên h?

danh sách liên hệ s? đư?c hi?n th? trong ?ng d?ng khách Lync 2010 điện thoại di động đ?i v?i iPhone và iPad là ch? đ?c và không th? đư?c thay đ?i t? thi?t b? di đ?ng. N?u ngư?i dùng mu?n thêm ho?c xoá m?t đ?a ch? liên h? t? danh sách, ngư?i dùng ph?i s? d?ng ?ng d?ng khách dành cho máy tính đ? bàn c?a Lync 2010 ho?c Outlook Web App (OWA) Instant Messaging (IM).

H?nh ?nh liên h? đư?c hi?n th? ch? khi chúng đư?c lưu tr? trong danh sách đ?a ch? toàn c?u (GAL). M?t đ?a ch? liên h? đư?c ch? đ?nh h?nh ?nh thông qua URL web trên ?ng d?ng khách dành cho máy tính đ? bàn s? không có h?nh ?nh hi?n th? cho đ?a ch? liên l?c đó.


Tab tr? chuy?n và l?ch s? cu?c h?i tho?i

Tab cu?c tr? chuy?n trên Lync khách hàng điện thoại di động cho iPhone ho?c iPad ch? gi? theo d?i c?a các cu?c h?i tho?i x?y ra trên điện thoại di động. Tab này s? không hi?n th? các cu?c tr? chuy?n t? ?ng d?ng khách dành cho máy tính đ? bàn. Cu?c tr? chuy?n trên thi?t b? di đ?ng không đư?c hi?n th? trong m?c tin thư thoại l?ch s? cu?c h?i tho?i trong h?p thư Exchange c?a ngư?i dùng.


Cu?c h?p

N?u H?i ngh? có ch?c năng âm thanh h?i ngh? truy?n h?nh nhà cung c?p (ACP), nh?p vào tham gia s? g?i ngư?i s? d?ng s? đư?c ch? đ?nh b?i ngư?i dùng trong khi thi?t l?p.

N?u không có không có quay s? trong kh? năng cho h?i ngh?, ngư?i dùng s? không th? tham gia h?i ngh? khi h? b?m vào tham gia. Ngư?i dùng c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Xu?t hi?n m?t l?i máy ch?. Vui l?ng liên h? v?i nhóm h? tr? c?a b?n.

dạng xem chia sẻ thuy?t tr?nh PowerPoint (iPad)

N?u b?n đang tham gia m?t cu?c h?p tr?c tuy?n Lync theo l?ch tr?nh t? iPad, b?n s? có th? tham gia vào m?t s? tính năng c?ng tác đang h?p tr?c tuy?n Lync nhưng không ph?i ? t?t c? các tính năng c?ng tác. Thuy?t tr?nh Microsoft PowerPoint s? đư?c hi?n th? trên các iPad, nhưng m?t s? m?t hàng có th? không đư?c hi?n th? m?t cách chính xác ho?c ? t?t c? trong m?t s? trư?ng h?p. Ví d? là như sau:
 • Xem PowerPoint có s?n ch? trong cu?c h?p theo l?ch tr?nh.
  • Ngư?i dùng không th? duy?t qua các trang tr?nh bày m?t cách đ?c l?p tr?nh bày cu?c h?p.
  • T? iPad, ngư?i dùng không th? nh?n th?y chú thích trư?t. C? th?, n?u ngư?i tham d? h?p khác chú thích m?t slide, iPad ngư?i s? d?ng s? th?y thông báo sau:
   Slide này có đư?c chú thích.
 • N?u b?n ng?t k?t n?i cu?c g?i tho?i, b?n s? thoát kh?i h?i ngh? và đư?c tr?nh bày v?i các tùy ch?n đ? Tái tham gia cu?c h?p b?ng cách s? d?ng g?i l?i.
 • Danh sách ngư?i tham gia cu?c h?p có s?n.
 • thư thoại tin t?c th?i t?c th?i không có s?n.
 • B?ng, b? phi?u, và ?ng d?ng chia s? không đư?c h? tr?, và m?t màn h?nh đư?c tr?nh bày khi ngư?i dùng máy tính đ? bàn khác chia s? nh?ng ?ng d?ng.
Lưu ?:Các tính năng có s?n ch? khi b?n tham gia m?t cu?c h?p tr?c tuy?n Lync theo l?ch tr?nh. N?u b?n đang tham gia m?t cu?c h?p đ?c bi?t, b?n s? có các ch? IM và âm thanh có s?n trên các iPad.

thư thoại

thư thoại đư?c đ?c t? UM c?a Exchange ch?. N?u nó không đư?c kích ho?t cho UM, tab này không ho?t đ?ng.Đ?y các thông báo

theo m?c đ?nh, đ?y các thông báo t? c? các Apple đ?y b?n ghi d?ch v? thông báo và b?n ghi d?ch v? thông báo đ?y c?a Microsoft đang b? t?t. Lync Onlineorganization qu?n tr? viên có th? kí nh?p vào Panel điều khiển tr?c tuy?n Lync đ? thay đ?i các tùy ch?n. Trong màn h?nh sau đây b?n, Panel điều khiển tr?c tuy?n Lync cho th?y r?ng thông báo đ?y b? t?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p khi đ?y các thông báo t?t màn h?nh
Sau khi b?n nh?p vào ch?nh s?a, b?n có th? b?t thông báo đ?y cho m?t ho?c c? hai b?n ghi d?ch v?. ?nh ch?p màn h?nh sau đây cho th?y Panel điều khiển tr?c tuy?n Lync sau khi đ?y các thông báo đư?c b?t lên.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p khi đ?y các thông báo trên màn h?nh


N?u thông báo đ?y không khi ngư?i dùng đư?c k?t n?i qua Wi-Fi, đ?n (c?n đư?c g?i là "trong nư?c") c?ng 5223 (TCP) ph?i đư?c m? c?a cho thi?t b?. N?u ngư?i dùng đư?c k?t n?i thông qua m?t m?ng Wi-Fi ? nhà, h? có th? s? d?ng chuyển tiếp cổng ho?c c?ng kích ho?t trên b? đ?nh tuy?n nhà c?a ngư?i dùng đ? m? c?ng 5223 (TCP). theo m?c đ?nh, thông báo đ?y b? vô hi?u hoá và ph?i đư?c r? ràng đư?c kích ho?t b?i qu?n tr? viên CNTT.

N?u thông báo đ?y không thành công trên m?t m?ng Wi-Fi công ty, liên h? v?i qu?n tr? viên CNTT đ? làm cho nh?ng thay đ?i này.So sánh v?i các ?ng d?ng khách dành cho điện thoại di động khác

Đ? so sánh tính năng c?a các ?ng d?ng khách dành cho điện thoại di động khác c?a Lync 2010 , h?y truy c?p web site TechNet sau c?a Microsoft:

B?ng so sánh ?ng d?ng khách dành cho điện thoại di động

Nh?t k? g?i

Khi ngư?i dùng kinh nghi?m m?t v?n đ? v?i Lync 2010 điện thoại di động c?a khách hàng cho iPhone và iPad, h? có th? g?i các b?n ghi b?ng email đ? k? sư h? tr? k? thu?t. Đ? làm đi?u này, b?m vào tùy ch?n, xác đ?nh v? trí kí nh?p trong các thông tin c?a tôi ph?n, và sau đó nh?p vào G?i các b?n ghi. M?t email s? đư?c t? đ?ng t?o có ch?a các t?p tin đính kèm kí nh?p và thông tin Phiên b?n khách hàng trong n?i dung thư. Sau đó, nh?p địa chỉ email đ? g?i các b?n ghi đ?. Ngư?i dùng nên g?i các b?n ghi đ? qu?n tr? viên CNTT c?a h? ho?c tr?c ti?p đ?n các k? sư h? tr?.

Lưu ?:H?y ch?c ch?n r?ng kí nh?p đư?c thi?t l?p đ? ON trư?c khi b?n c? g?ng đ? t?o l?i s? c? và g?i các b?n ghi.Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2636320 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365022013 o365m kb3rdparty kbgraphic kbmt KB2636320 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2636320

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com