Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng các khách hàng Lync 2010 điện thoại di động cho Nokia Symbian

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2636322 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

B?n không ch?c ch?n m?nh đang s? d?ng phiên b?n Office 365 nào? H?y truy c?p web site sau c?a Microsoft:
Có ph?i tôi s? s? d?ng Office 365 sau khi nâng c?p b?n ghi d?ch v? không?
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Ngư?i dùng có th? t?i v? các khách hàng Lync 2010 điện thoại di động cho Nokia Symbian mi?n phí t? c?a hàng Nokia. Ngư?i dùng có th? s? d?ng ?ng d?ng khách này đ? k?t n?i v?i Lync Online n?u h? đang đư?c gán gi?y phép Lync Online. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c m?t s? v?n đ? ph? bi?n mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng các khách hàng Lync 2010 điện thoại di động cho Nokia Symbian.

PHƯƠNG PHÁP

cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng

Ngư?i dùng có th? t?i v? các khách hàng Lync 2010 điện thoại di động cho Nokia Symbian mi?n phí t? c?a hàng Nokia. Ngư?i dùng nên cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng tr?c ti?p đ?n thi?t b? c?a h? và s? d?ng ID ngư?i dùng c?a h? đ? kí nh?p.

N?u m?t ngư?i s? d?ng kinh nghi?m v?n đ? khi h? t?i v? ho?c cài đ?t chuyên bi?t khách hàng Lync 2010 điện thoại di động, có ngư?i dùng thay đ?i lo?i k?t n?i c?a h? t? 3G Wi-Fi ho?c Wi-Fi đ? 3G. Sau đó, có ngư?i dùng th? t?i xu?ng m?t l?n n?a. N?u ngư?i dùng v?n không th? cài đ?t chuyên bi?t các khách hàng, h? nên liên h? v?i nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? di đ?ng ho?c Nokia h? tr? c?a h?.

Yêu c?u kí nh?p

Khi ngư?i dùng Lync tr?c tuy?n đăng nh?p vào ?ng d?ng đi?n tho?i di đ?ng Lync, t?t c? h? ph?i làm là nh?p đ?a ch? đăng nh?p và m?t kh?u c?a h?. Các l?nh v?c tên mi?ntên ngư?i dùng cho vi?c tri?n khai Lync Server t?i ch? ch? và không yêu c?u tr?c tuy?n Lync.

Đ? c?u h?nh t? đ?ng phát hi?n cài đ?t và HTTP proxy thông tin đăng nh?p, b?m vào Chi ti?t hơn.

Lưu ?: N?u t? đ?ng phát hi?n cho các ?ng d?ng khách dành cho đi?n tho?i di đ?ng chưa đư?c c?u h?nh, ngư?i dùng ph?i nh?p các đ?a ch? phát hi?n n?i b? và bên ngoài bên c?nh các trư?ng đư?c li?t kê trong b?ng:
 • Đ?a ch? khám phá n?i b?: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
 • Đ?a ch? khám phá bên ngoài: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root


Kh?c ph?c s? c? T? đ?ng phát hi?n

Khách hàng Lync 2010 đi?n tho?i di đ?ng s? cho b?n ghi DNS khác nhau t? nh?ng ngư?i mà các khách hàng máy tính đ? bàn Lync 2010 trông. Cho quá tr?nh t? đ?ng phát hi?n đ? khám phá các d?ch v? tr?c tuy?n Lync chính xác, b?n ghi CNAME đáp ?ng các tiêu chí sau đây ph?i đư?c t?o ra cho vùng giao th?c b?t đ?u phiên h?p (SIP) đang đư?c s? d?ng:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bí danhMi?nGiá tr?
Lyncdiscover<domain> </domain>
Ví d?: Contoso.com
Webdir.online.lync.com
Đ? kh?c ph?c s? c?, h?y s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây sao cho phù h?p v?i t?nh hu?ng c?a b?n:
 • S? d?ng l?nh nslookup và máy ch? DNS công c?ng đ? xác đ?nh xem b?n ghi DNS CNAME đ? đư?c c?u h?nh đúng hay chưa.
 • N?u ngư?i dùng có tùy ch?n đ? chuy?n đ?i gi?a Wi-Fi và 3G, có ngư?i s? d?ng làm đi?u này đ? xác đ?nh li?u các v?n đ? có th? đư?c scoped đ? m?t trong nh?ng lo?i k?t n?i. N?u đăng nh?p ti?p t?c th?t b?i trên m?t k?t n?i d? li?u 3G ngay c? khi các b?n ghi CNAME DNS đư?c đ?t c?u h?nh, có th? có m?t v?n đ? v?i k?t n?i d? li?u c?a nhà cung c?p d?ch v? di đ?ng.
 • Ngư?i dùng s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? k?t n?i đ?n máy ch?. D?ch v? có th? không kh? d?ng. Đ?ng th?i, vui l?ng ki?m tra k?t n?i m?ng, đ?a ch? đăng nh?p c?a b?n và đ?a ch? máy ch?.
  Thông báo l?i này thư?ng cho bi?t m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây:
  • T?n t?i s? c? t?m ki?m DNS.
  • Các b?n ghi CNAME T? đ?ng phát hi?n đư?c c?u h?nh không đúng ho?c hoàn toàn không đư?c c?u h?nh.
 • Ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i sau khi c? g?ng đăng nh?p:
  Không th? đăng nh?p. Vui l?ng ki?m tra thông tin tài kho?n c?a b?n và th? l?i.
  Thông báo l?i này cho bi?t m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây:
  • Khách hàng Lync 2010 đi?n tho?i di đ?ng có th? khám phá chính xác máy ch? Lync tr?c tuy?n nhưng không th? t?m th?y đăng nh?p đ?a mà đư?c nh?p b?i ngư?i s? d?ng.
  • M?t kh?u không đúng.

Danh sách liên h?

Danh sách liên l?c s? đư?c hi?n th? trong Lync 2010 đi?n tho?i di đ?ng c?a khách hàng là ch? đ?c và không th? đư?c thay đ?i t? thi?t b? di đ?ng. N?u ngư?i dùng mu?n đ? thêm ho?c xóa m?t s? liên l?c t? danh sách, ngư?i dùng ph?i s? d?ng các khách hàng máy tính đ? bàn Lync 2010 ho?c Outlook ???-?????????? (OWA) Instant Messaging (IM).

Tab tr? chuy?n và l?ch s? cu?c h?i tho?i

Tab cu?c tr? chuy?n c?a khách hàng Lync 2010 đi?n tho?i di đ?ng theo d?i c?a ch? các cu?c h?i tho?i x?y ra trên đi?n tho?i di đ?ng. Nó s? không hi?n th? các cu?c h?i tho?i t? các khách hàng máy tính đ? bàn. Cu?c tr? chuy?n trên thi?t b? di đ?ng không đư?c hi?n th? trong thư m?c l?ch s? cu?c h?i tho?i trong h?p thư Exchange c?a ngư?i dùng.


Thư tho?i

Thư tho?i đư?c đ?c t? Unified Messaging (UM) c?a Exchange ch?. N?u nó không đư?c kích ho?t cho UM, tab này không làm vi?c.

So sánh v?i các ?ng d?ng khách dành cho đi?n tho?i di đ?ng khác

Đ? so sánh tính năng c?a Lync 2010 khách hàng đi?n tho?i di đ?ng, h?y vào trang web Microsoft TechNet sau đây:
B?ng so sánh ?ng d?ng khách dành cho đi?n tho?i di đ?ng


Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2636322 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office Communications Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kb3rdparty kbmt KB2636322 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2636322

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com