Quá tr?nh Rdpshell.exe r? b? nh? trong Windows Server 2008 R2 khi b?n di chuy?n m?t ?ng d?ng đư?c xu?t b?n RemoteApp c?a s? ? phía khách hàng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2636613 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n xu?t b?n m?t ?ng d?ng RemoteApp trên m?t máy ch? t? xa máy tính đ? bàn đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • Ngư?i dùng B?t đ?u các ?ng d?ng RemoteApp đư?c công b? trên m?t máy tính khách hàng.
 • Ngư?i dùng di chuy?n c?a s? ?ng d?ng RemoteApp đư?c xu?t b?n khác trên màn h?nh đ?a đi?m trên máy tính c?a khách hàng.
Trong trư?ng h?p này, vi?c S? d?ng B? nh? quá tr?nh Rdpshell.exe trong cùng m?t phiên trên máy ch? máy tính đ? bàn t? xa gi? ngày càng tăng. Cu?i cùng, b? nh? có s?n là hoàn toàn ki?t s?c trên máy ch? máy tính đ? bàn t? xa. Khi đi?u này x?y ra, t?t c? các ?ng d?ng và b?n ghi d?ch v? trên máy ch? t? xa máy tính đ? bàn ch?y ng?ng làm vi?c. Đ? ph?c h?i t? v?n đ? này, ngư?i dùng đ? đóng t?t c? các ?ng d?ng RemoteApp c?a m?nh trên máy ch? và sau đó ch? đ?i ít nh?t m?t phút cho k? h?p này đ? k?t thúc.

Lưu ? N?u b?n theo d?i vi?c S? d?ng B? nh? c?a quá tr?nh Rdpshell.exe, b?n t?m th?y giá tr? c?a Thi?t l?p làm vi?c riêng hi?u su?t truy c?p Gi? ngày càng tăng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t s? b? nh? phân b? không phát hành m?t cách chính xác trong quá tr?nh Rdpshell.exe.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0 . 16XXXWindows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0 . 21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17XXXWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1 . 21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdpinit.exe6.1.7601.21864178,68822 Tháng mư?i m?t, 201106: 23x 64
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?i05 Tháng 1 năm 201002: 01không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21864300,03222 Tháng mư?i m?t, 201106: 23x 64
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1.20005 Tháng 1 năm 201002: 01không áp d?ng
Tserrredir.dll6.1.7601.1751413,31220 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.21864178,68822 Tháng mư?i m?t, 201106: 23x 64
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 44không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21864300,03222 Tháng mư?i m?t, 201106: 23x 64
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1.20010 Tháng sáu năm 200920: 44không áp d?ng
TerminalServices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,06722 Tháng mư?i m?t, 201106: 42không áp d?ng
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.21864162,30422 Tháng mư?i m?t, 201105: 23x 86
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?i05 Tháng 1 năm 201002: 01không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21864261,63222 Tháng mư?i m?t, 201105: 23x 86
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1.20005 Tháng 1 năm 201002: 01không áp d?ng

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, kí xu?t kh?i phiên t? xa máy tính đ? bàn b?n ghi d?ch v? đó là s? d?ng quá tr?nh Rdpshell.exe b? ?nh hư?ng và sau đó t?o ra m?t phiên làm vi?c m?i.

Lưu ? Đ? tránh tái k?t n?i nhanh chóng, b?n có th? t?o ra m?t phiên làm vi?c m?i 20 giây sau khi b?n kí xu?t kh?i phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn b?n ghi d?ch v? b? ?nh hư?ng.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7dcb346eab4e3614579d1272522b57d7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_1f6cd03f68634548.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)22 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)14: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d0971b1fd44738244381203d873d941b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_e0e4cde48005f6ac.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin727
Ngày (UTC)22 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)14: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ef15c4712d9eefb827a368c46cac8fad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_29956bf1e7c2bb36.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin727
Ngày (UTC)22 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)14: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_a089d074cc474192.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,324
Ngày (UTC)22 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)15: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...lications-clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_7d54b6c3760942f7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,718
Ngày (UTC)22 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)15: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,503
Ngày (UTC)22 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)14: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_aade7ac700a8038d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,618
Ngày (UTC)22 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2636613 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2636613 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2636613

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com