Làm th? nào đ? c?n tr? qu?n tr? viên Windows NT t? qu?n l? m?t nhóm th?m c?a SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 263712 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào b?n có th? c?n tr? vi?c Microsoft Windows qu?n tr? viên h? th?ng t? có h? th?ng qu?n tr? viên quy?n trong Microsoft SQL Máy ch?, phiên b?n doanh nghi?p.

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh, SQL Server 2005 và thi?t l?p trư?c đó t?o ra đăng nh?p BUILTIN\Administrators, và sau đó thêm đăng nh?p vào "General" c? đ?nh vai tr? máy ch?. S? thay đ?i này cho phép h? th?ng ngư?i qu?n tr? thi?t quy?n truy c?p vào b?t k? tài kho?n trong nhóm qu?n tr? viên đ?a phương. Trong m?t s? môi trư?ng, b?n có th? mu?n c?n tr? qu?n tr? viên h? th?ng Microsoft Windows t? có này lo?i truy c?p vào máy ch? SQL. Trên m?t máy tính riêng r? đang ch?y SQL Máy ch?, b?n có th? lo?i b? đăng nh?p BUILTIN\Administrators t? SQL Server và gi?i h?n lo?i truy c?p. Trư?c khi b?n lo?i b? BUILTIN\Administrators t? vai tr? Ilos, đ?m b?o r?ng ít nh?t m?t tài kho?n khác là thành viên c?a vai tr? Reference.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
237604SQL Server đ?i l? không b?t đ?u và hi?n th? các l?i 18456
291255 L?I: IsAlive ki?m tra không ch?y theo ng? c?nh c?a các tài kho?n BUILTIN\Administrators trong SQL Server 2000 Enterprise Edition
295034 Kh?c ph?c: T?m ki?m c?a Microsoft d?ch v? có th? gây 100% CPU s? d?ng n?u BUILTIN\Administrators đăng nh?p đư?c l?y ra
274446 Nâng c?p lên SQL Server 2000 chuy?n đ?i d? ph?ng gi?i pháp đư?c đ? ngh? cho t?t c? các máy ch? ?o không - SQL Server 2000


Trên m?t c?m máy ch? SQL, b?n có th? lo?i b? nhóm BUILTIN\Administrators kh?i vai tr? syadmin ho?c lo?i b? nó hoàn toàn t? các tin đăng nh?p n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n ph?i t?o tài kho?n d?ch v? c?m sao như m?t đăng nh?p trong SQL Server. Trương m?c này không c?n ph?i là thành viên c?a "General" c? đ?nh vai tr? máy ch?. Trương m?c này ch? c?n đ? có th? k?t n?i và đ? làm vi?c ki?m tra "isalive" mà đ?i h?i ph?i có thành viên trong vai tr? công c?ng trong cơ s? d? li?u t?ng th?. Cho SQL Server 7.0, đi?u này ph?i đư?c th?c hi?n trư?c khi b?n ch?y thu?t s? c?m"". Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  291255 Ki?m tra IsAlive không ch?y theo ng? c?nh c?a các tài kho?n BUILTIN\Administrators trong SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • B?n ph?i t?o tin đăng nh?p cho trương m?c d?ch v? đư?c s? d?ng đ? b?t đ?u đ?i l? SQL Server và SQL Server và làm cho các tài kho?n thành viên c?a Ilos c? đ?nh vai tr? máy ch?. Cho SQL Server 7.0, đi?u này ph?i đư?c th?c hi?n trư?c khi b?n ch?y thu?t s? c?m"".
 • N?u c?m máy ch? SQL là trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000 và b?n đang ch?y d?ch v? t?m ki?m văn b?n đ?y đ?, b?n có th? lo?i b? nhóm BUILTIN\Administrators n?u tài kho?n NT Authority\System là m?t thành viên c?a Ilos c? đ?nh vai tr? máy ch?.
Chú ý Thu?t s? Cluster ch? t?n t?i trong SQL Server 7.0. V? v?y, n?u b?n đang s? d?ng SQL Server 2000 ho?c SQL Server 2005, b? qua các tài li?u tham kh?o đ? thu?t s? c?m trong nh?ng đi?u ki?n này.

SQL Server 6,5 và SQL Server 7.0

Đ? c?n tr? vi?c truy c?p cho Microsoft Windows NT qu?n tr? viên h? th?ng qu?n tr? viên trên m?t c?m máy ch? SQL, làm theo các bư?c sau:
 1. M?t cách r? ràng thêm tài kho?n đang đư?c s? d?ng cho các d?ch v? c?m sao như là m?t SQL Server đăng nh?p. B?n ph?i gán vai tr? "General" đ? đăng nh?p này.

  Chú ý N?u máy tính đang ch?y SQL Server là unclustered và sau đó reclustered, b?n c?n ph?i l?p l?i quá tr?nh này.
 2. Lo?i b? đăng nh?p BUILTIN\Administrators t? máy tính đang ch?y SQL Server sau khi thu?t s? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL thành công c?m SQL Cài đ?t máy ch?.

SQL Server 2000 và SQL Server 2005

Đ? c?n tr? vi?c truy c?p cho qu?n tr? viên Windows NT như h? th?ng qu?n tr? viên trên m?t c?m máy ch? SQL, làm theo các bư?c sau:
 1. M?t cách r? ràng thêm tài kho?n đang đư?c s? d?ng cho các d?ch v? c?m sao như là m?t SQL Server đăng nh?p. B?n không c?n ph?i gán vai tr? "General" đ? đăng nh?p này.
 2. H?y ch?c ch?n r?ng có ít nh?t m?t tài kho?n khác, đó là m?t thành viên c?a vai tr? Ilos trong SQL Server.
 3. N?u m?t t?m ki?m toàn văn b?n s? đư?c s? d?ng trên c?m, b?n ph?i thêm tài kho?n [NT Authority\System] c?a máy ch? "General" nhóm. Ví d?, b?n có th? s? d?ng m?u m? sau đây:
  Grant [NT Authority\System] a login to SQL Server:
  EXEC sp_grantlogin [NT Authority\System]
  Add that account to the sysadmins role:
  EXEC sp_addsrvrolemember @loginame = [NT Authority\System] 
  , @rolename = 'sysadmin'
  					
 4. Lo?i b? đăng nh?p BUILTIN\Administrators t? SQL Server sau khi b?n cài đ?t máy ch? ?o.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? trư?ng h?p c?a SQL Server 2005, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
932881Làm th? nào đ? th?c hi?n truy c?p không mong mu?n-SQL Server 2005 b?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng đi?u hành khó khăn hơn

Thu?c tính

ID c?a bài: 263712 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbsql2005cluster kbinfo kbmt KB263712 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:263712

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com