Các t?p tin trong m?t <filename>m?c tin thư thoại _files đó là liên k?t v?i m?t t?p tin .htm không đư?c thay th? b?ng cách s? d?ng Window Explorer trong Windows Vista, trong Windows 7, trong Windows Server 2008 ho?c...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2637230 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • M?t .htm t?p tin và m?c tin thư thoại _files liên quan đ?n t?p đ? đ?t tên tinđư?c lưu tr? trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • M?t đ?ng g?i c?a t?p tin .htm và m?c tin thư thoại _files t?p đ? đ?t tên tinđư?c lưu tr? trong m?t v? trí trên máy tính.
 • B?n ti?t ki?m m?t phiên b?n c?a t?p tin .htm đ?u tiên, và các t?p tin trong m?c tin thư thoại _files t?p đ? đ?t tên tinđư?c c?p nh?t cho phù h?p.
 • B?n c? g?ng đ? sao chép ho?c di chuy?n các t?p tin C?p Nh?t .htm vào v? trí khác b?ng cách s? d?ng Window Explorer.
 • B?n b?m vào sao chép và thay th? ho?c di chuy?n và thay th? khi b?n đư?c nh?c đ? thay th? các t?p hi?n có.
Trong trư?ng h?p này, các t?p tin trong m?c tin thư thoại _files tên t?pkhông đư?c thay th? vào v? trí khác.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.0.6002.2284611,588,60803-May-201215: 37x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.0.6002.2284612,904,44803-May-201215: 49x 64
Shell32.dll6.0.6002.2284611,588,60803-May-201215: 37x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.0.6002.2284619,093,50403-May-201214: 17IA-64
Shell32.dll6.0.6002.2284611,588,60803-May-201215: 37x 86
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0 . 17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, vô cùng quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7600.1701812,868,60805-Tháng năm-201207: 44x 86
Shell32.dll6.1.7600.2120812,872,19205-Tháng năm-201207: 41x 86
Shell32.dll6.1.7601.1783612,873,21605-Tháng năm-201207: 46x 86
Shell32.dll6.1.7601.2198812,874,75205-Tháng năm-201207: 33x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7600.1701814,163,45605-Tháng năm-201208: 30x 64
Shell32.dll6.1.7600.2120814,170,11205-Tháng năm-201208: 37x 64
Shell32.dll6.1.7601.1783614,173,69605-Tháng năm-201208: 36x 64
Shell32.dll6.1.7601.2198814,175,23205-Tháng năm-201208: 18x 64
Shell32.dll6.1.7600.1701812,868,60805-Tháng năm-201207: 44x 86
Shell32.dll6.1.7600.2120812,872,19205-Tháng năm-201207: 41x 86
Shell32.dll6.1.7601.1783612,873,21605-Tháng năm-201207: 46x 86
Shell32.dll6.1.7601.2198812,874,75205-Tháng năm-201207: 33x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7600.1701821,172,73605-Tháng năm-201207: 23IA-64
Shell32.dll6.1.7600.2120821,183,48805-Tháng năm-201207: 34IA-64
Shell32.dll6.1.7601.1783621,186,04805-Tháng năm-201207: 13IA-64
Shell32.dll6.1.7601.2198821,190,65605-Tháng năm-201207: 25IA-64
Shell32.dll6.1.7600.1701812,868,60805-Tháng năm-201207: 44x 86
Shell32.dll6.1.7600.2120812,872,19205-Tháng năm-201207: 41x 86
Shell32.dll6.1.7601.1783612,873,21605-Tháng năm-201207: 46x 86
Shell32.dll6.1.7601.2198812,874,75205-Tháng năm-201207: 33x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,078
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)18: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22846_none_6e740e99285ace01.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin904,280
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)16: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22846_none_ca92aa1ce0b83f37.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin906,212
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)16: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,102
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)18: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22846_none_d4e7546f15190132.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin899,183
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)15: 42
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22846_none_6e75b28f2858d6fd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin906,144
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)15: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,255
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)18: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22846_none_d4e7546f15190132.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin899,183
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)15: 42
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)07-May-2012
Th?i gian (UTC)15: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)07-May-2012
Th?i gian (UTC)15: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_6c4e14d973142dca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059,457
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)08: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_6ce283768c29aeca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059,457
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)08: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_6e1cfb37704c68cf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059,457
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_6e7288fa8990c6fc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059,457
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)08: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_c86cb05d2b719f00.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,443
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)09: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_c9011efa44872000.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,443
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)09: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_ca3b96bb28a9da05.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,443
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)09: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_ca91247e41ee3832.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,443
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)09: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.153
Ngày (UTC)07-May-2012
Th?i gian (UTC)15: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,215
Ngày (UTC)07-May-2012
Th?i gian (UTC)15: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_d2c15aaf5fd260fb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)08: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_d355c94c78e7e1fb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)08: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_d490410d5d0a9c00.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)08: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_d4e5ced0764efa2d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)07: 54
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_6c4fb8cf731236c6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,441
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)09: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_6ce4276c8c27b7c6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,441
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)08: 54
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_6e1e9f2d704a71cb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,441
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)08: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_6e742cf0898ecff8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,441
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)08: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.909 ngư?i
Ngày (UTC)07-May-2012
Th?i gian (UTC)15: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,947
Ngày (UTC)07-May-2012
Th?i gian (UTC)15: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_d2c15aaf5fd260fb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)08: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_d355c94c78e7e1fb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)08: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_d490410d5d0a9c00.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)08: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_d4e5ced0764efa2d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)07: 54
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2637230 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2637230 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2637230

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com