Kh?c ph?c: WCF d?ch v? đư?c lưu tr? b?i NLB máy tính cho các tuy?n đư?ng thư đ? trao đ?i máy ch? th?t b?i khi cài đ?t WebHeader đư?c b? sung b?ng cách s? d?ng m?t.NET Framework 3,5 SP1 ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2637518 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n s? d?ng cân b?ng t?i m?ng (NLB) cho các tuy?n đư?ng thư cho m?t t?p h?p các máy tính mà d?ch v? Windows Communication Foundation (WCF) máy ch? lưu tr?.
 • Các d?ch v? s? d?ng an toàn bu?i b?ng cách thi?t l?p các authenticationMode thu?c tính cho SecureConversation đ? giao ti?p v?i Microsoft Exchange Server.
 • B?n thêm WebHeader cài đ?t vào thư trong l?p ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng m?t Microsoft.NET Framework 3,5 SP1 ?ng d?ng. Sau khi b?n làm đi?u này, NLB nên s? d?ng các thi?t l?p WebHeader cho các tuy?n đư?ng thư.

Trong trư?ng h?p này, WebHeader cài đ?t không đư?c thêm vào thông đi?p đư?c s? d?ng đ? thương lư?ng phiên. V? v?y, các tin nh?n đư?c chuy?n đ?n máy ch? khác nhau máy tính. Trong t?nh hu?ng này, b?t k? d? li?u đư?c lưu tr? phiên trong máy ch? không có s?n, và WCF d?ch v? th?t b?i.

T?i thông tin

S?a ch?a có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Windows Vista gói d?ch v? 2 và cho Windows Server 2008 Service Pack 2
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkID = 242858 & clcid = 0x409
Đ?i v?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkID = 242859 & clcid = 0x409
Cho Windows 7 Service Pack 1 và cho Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkID = 242857 & clcid = 0x409

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft.NET Framework 3,5 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t trên máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng các hotfix n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng không đư?c dùng.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59218-Nov-201110: 56x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36818-Nov-201110: 56x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218-Nov-201110: 56x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218-Nov-201110: 56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818-Nov-201110: 56x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76818-Nov-201110: 56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818-Nov-201110: 56x 86
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11309-Tháng chín-201111: 34Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng89609-Tháng chín-201111: 34Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21618-Nov-201110: 56x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36818-Nov-201110: 56x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218-Nov-201110: 56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818-Nov-201110: 56x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11328 Tháng b?y, 201110: 55Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng89612 Tháng tám, 201014: 10Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575420,26418-Nov-201112: 49x 64
Smdiagnostics.dll3.0.4506.575494,20818-Nov-201112: 49x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754401,40818-Nov-201112: 49x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87218-Nov-201112: 49x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87218-Nov-201112: 49x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99218-Nov-201112: 49x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76818-Nov-201112: 49x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99218-Nov-201112: 49x 86
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59218-Nov-201110: 56x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36818-Nov-201110: 56x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218-Nov-201110: 56x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218-Nov-201110: 56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818-Nov-201110: 56x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76818-Nov-201110: 56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818-Nov-201110: 56x 86
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11309-Tháng chín-201111: 34Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng89609-Tháng chín-201111: 34Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21618-Nov-201110: 56x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36818-Nov-201110: 56x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218-Nov-201110: 56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818-Nov-201110: 56x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11328 Tháng b?y, 201111: 26Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng896Tháng Tám năm 201014: 36Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575434,60018-Nov-201110: 54IA-64
Smdiagnostics.dll3.0.4506.575494,20818-Nov-201110: 54x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754401,40818-Nov-201110: 54x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87218-Nov-201110: 54x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87218-Nov-201110: 54x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99218-Nov-201110: 54x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76818-Nov-201110: 54x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99218-Nov-201110: 54x 86
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59218-Nov-201110: 56x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36818-Nov-201110: 56x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218-Nov-201110: 56x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218-Nov-201110: 56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818-Nov-201110: 56x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76818-Nov-201110: 56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818-Nov-201110: 56x 86
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11309-Tháng chín-201111: 34Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng89609-Tháng chín-201111: 34Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21618-Nov-201110: 56x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36818-Nov-201110: 56x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218-Nov-201110: 56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818-Nov-201110: 56x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59219 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11325 Tháng năm, 201122: 33Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng896Jun tháng 10 năm 200921: 14Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21619 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11325 Tháng năm, 201122: 32Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng896Jun tháng 10 năm 200920: 30Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575420,26419 Tháng mư?i m?t, 201105: 36x 64
Smdiagnostics.dll3.0.4506.575494,20819 Tháng mư?i m?t, 201105: 36x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754401,40819 Tháng mư?i m?t, 201105: 36x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87219 Tháng mư?i m?t, 201105: 36x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87219 Tháng mư?i m?t, 201105: 36x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99219 Tháng mư?i m?t, 201105: 36x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76819 Tháng mư?i m?t, 201105: 36x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99219 Tháng mư?i m?t, 201105: 36x 86
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59219 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11325 Tháng năm, 201122: 33Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng896Jun tháng 10 năm 200921: 14Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21619 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11325 Tháng năm, 201122: 25Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng896Jun tháng 10 năm 200920: 35Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575434,60019 Tháng mư?i m?t, 201105: 12IA-64
Smdiagnostics.dll3.0.4506.575494,20819 Tháng mư?i m?t, 201105: 12x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754401,40819 Tháng mư?i m?t, 201105: 12x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87219 Tháng mư?i m?t, 201105: 12x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87219 Tháng mư?i m?t, 201105: 12x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99219 Tháng mư?i m?t, 201105: 12x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76819 Tháng mư?i m?t, 201105: 12x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99219 Tháng mư?i m?t, 201105: 12x 86
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59219 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11325 Tháng năm, 201122: 33Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng896Jun tháng 10 năm 200921: 14Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21619 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59221-Nov-201123: 30x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36821-Nov-201123: 30x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221-Nov-201123: 30x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221-Nov-201123: 30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821-Nov-201123: 30x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76821-Nov-201123: 30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821-Nov-201123: 30x 86
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11312 Tháng mư?i m?t, 201023: 36Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng896Jun tháng 10 năm 200921: 14Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21621-Nov-201123: 30x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36821-Nov-201123: 30x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221-Nov-201123: 30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821-Nov-201123: 30x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11312 Tháng mư?i m?t, 201023: 39Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng896Jun tháng 10 năm 200920: 30Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575420,26421-Nov-201123: 29x 64
Smdiagnostics.dll3.0.4506.575494,20821-Nov-201123: 29x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754401,40821-Nov-201123: 28x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87221-Nov-201123: 29x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87221-Nov-201123: 28x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99221-Nov-201123: 29x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76821-Nov-201123: 29x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99221-Nov-201123: 28x 86
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59221-Nov-201123: 30x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36821-Nov-201123: 30x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221-Nov-201123: 30x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221-Nov-201123: 30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821-Nov-201123: 30x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76821-Nov-201123: 30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821-Nov-201123: 30x 86
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11312 Tháng mư?i m?t, 201023: 36Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng896Jun tháng 10 năm 200921: 14Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21621-Nov-201123: 30x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36821-Nov-201123: 30x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221-Nov-201123: 30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821-Nov-201123: 30x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11312 Tháng mư?i m?t, 201023: 40Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng896Jun tháng 10 năm 200920: 35Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575434,60021-Nov-201123: 23IA-64
Smdiagnostics.dll3.0.4506.575494,20821-Nov-201123: 23x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754401,40821-Nov-201123: 23x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87221-Nov-201123: 23x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87221-Nov-201123: 23x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99221-Nov-201123: 23x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76821-Nov-201123: 23x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99221-Nov-201123: 23x 86
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59221-Nov-201123: 30x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36821-Nov-201123: 30x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221-Nov-201123: 30x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221-Nov-201123: 30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821-Nov-201123: 30x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.575432,76821-Nov-201123: 30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821-Nov-201123: 30x 86
Servicemodel.MOFKhông áp d?ng85,11312 Tháng mư?i m?t, 201023: 36Không áp d?ng
Servicemodel.MOF.UninstallKhông áp d?ng896Jun tháng 10 năm 200921: 14Không áp d?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21621-Nov-201123: 30x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36821-Nov-201123: 30x 86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221-Nov-201123: 30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821-Nov-201123: 30x 86


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? an toàn phiên, truy c?p trang web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
An toàn Phiên
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2637518 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Communication Foundation 3.5
 • Windows Communication Foundation 3.0
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2637518 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2637518

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com