RPC pavedieni var p?rst?t rea??t, sist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2637692 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Att?l?s proced?ras izsaukuma (RPC) pavedieni var p?rst?t rea??t uz datoru, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 zem lielas slodzes. Ja ?? probl?ma rodas Lsass.exe proces? var rasties autentifik?cijas k??mes un savienojam?bas zudums. T?, piem?ram, Microsoft Outlook klientiem var zaud?t savienojumu serveri, kur? darbojas Microsoft Exchange Server.

IEMESLS

Probl?ma rodas k??das izraisa bezgal?gu cilpu RPC izsaukums, kas atrodas atcel?anu valsts Rpcrt4.dll modul?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 0,21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Rpcrt4.dll6.1.7600.21079652,80029-Oct-201104: 38x86
Rpcrt4.dll6.1.7601.21849653,82429-Oct-201106: 21x86
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Rpcrt4.dll6.1.7600.210791,219,58429-Oct-201105: 37x64
Rpcrt4.dll6.1.7601.218491,219,58429-Oct-201106: 47x64
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Rpcrt4.dll6.1.7600.210792,589,18429-Oct-201104: 21IA-64
Rpcrt4.dll6.1.7601.218492,589,18429-Oct-201104: 17IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,773
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)11: 12
Faila nosaukumsX86_35883fac5a75427b5b85ba640ec5e654_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_e790e64cf933a0b2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)11: 12
Faila nosaukumsX86_9d1e40cda00a5d95dd155784cab05b6e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_7a9708e0e4120f39.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)11: 12
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_b46944b9bf79f30a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums59,061
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)05: 08
Faila nosaukumsX86_microsoft windows rpc local_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_b6703b47bc87d508.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums59,061
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)07: 25
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_07bad6fe791dc1fada3d4298b22dfadf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_c18822eadc10b86d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums701
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)11: 13
Faila nosaukumsAmd64_4467eb4651649c9209dfb21254979c26_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_1a0d0087ccd897b8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums701
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)11: 13
Faila nosaukumsAmd64_ab93eceb25a037ccba940a633118c222_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_d9f05c0c6c5972a4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,044
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)11: 13
Faila nosaukumsAmd64_c0311cc32d5edaea880ed0313f9db9ce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_7e497d3a292db5f8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,044
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)11: 13
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_1087e03d77d76440.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums59,065
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)06: 14
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_128ed6cb74e5463e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums59,065
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)08: 28
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,215
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)11: 13
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_1adc8a8fac38263b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums59,071
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)04: 58
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_1ce3811da9460839.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums59,071
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)06: 44
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_0b88b3b763112b0ad615a151c5cc5495_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_27a85a8ca2067d89.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,042
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)11: 12
Faila nosaukumsIa64_9c7bed2f0d7868debb88bc3799ce0a13_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_be8b8b979a5816c2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,042
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)11: 12
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_b46ae8afbf77fc06.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums59,063
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)06: 01
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_b671df3dbc85de04.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums59,063
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)07: 24
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,947
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)11: 12
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_1adc8a8fac38263b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums59,071
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)04: 58
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_1ce3811da9460839.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums59,071
Datums (UTC)29-Oct-2011
Laika (UTC)06: 44

Rekviz?ti

Raksta ID: 2637692 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2637692 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2637692

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com