Gal? svchost. exe nopl?de, kad WMI vaic?jums tiek nos?t?ts, izmantojot Win32_PowerSettingCapabilities klases, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2639077 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Pie?emsim, ka Windows p?rvald?bas instrument?cijas (WMI) vaic?jums tiek izpild?ts, lai noteiktu datoru, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 baro?anas iestat?jumus. Vaic?jums tiek nos?t?ts, izmantojotWin32_PowerSettingCapabilities klases. ?aj? situ?cij?, turi skaits svchost. exe procesa kas vieso ener?ijas pakalpojumu pieaugums. Turkl?t turi skaits sasniedz maksim?lo skaitu rokturi, ka process var b?t, neviens pakalpojums, kas koplieto ?o procesu atv?rt rokturi uz jebkuru objektu.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?d??, ka turiem, lai ener?ijas politikas re?istra atsl?gas, kas tiek atv?rti ener?ijas pakalpojumu (Umpo.dll) ir pareizi aizv?rts. Tas liek rokturi nopl?des.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 0,21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Umpo.dll6.1.7600.21083120,32002-Nov-201121: 08x86
Umpo.dll6.1.7601.21853119,80802-Nov-201122: 45x86
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Umpo.dll6.1.7600.21083165,37602-Nov-201121: 58x64
Umpo.dll6.1.7601.21853165,37603-Nov-201100: 14x64
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Umpo.dll6.1.7600.21083290,81602-Nov-201121: 12IA-64
Umpo.dll6.1.7601.21853290,81602-Nov-201120: 56IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Win32_PowerSettingCapabilities Class, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par Win32_PowerSettingCapabilities klasi
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
?is ir paraugs PowerShell skriptu, kas pieprasa baro?anas iestat?jumus un atspogu?o ?o probl?mu:
$PowerPlan=Get-WmiObject -namespace "root\cimv2\power" -class Win32_PowerPlan | where {$_.IsActive}
do{
   $PowerSettings = $PowerPlan.GetRelated("win32_PowerSettingDataIndex") | foreach {
   $powersettingindex = $_;
   $PowerSettingIndex.GetRelated("Win32_PowerSetting") | select @{Label="Power Setting";Expression={$_.instanceid}},
                                 @{Label="AC/DC";Expression={$powersettingindex.instanceid.split("\")[2]}},
                                 @{Label="Summary";Expression={$_.ElementName}},
                                 @{Label="Description";Expression={$_.description}},
                                 @{Label="Value";Expression={$powersettingindex.settingindexvalue}}
   }
 $PowerSettings | ft "AC/DC",Summary,Value -autosize
} while(1)

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_0524cabbfd496a198fd240f7fed5fd62_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_974e2fba2a20c01f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums708
Datums (UTC)03-Nov-2011
Laika (UTC)16: 55
Faila nosaukumsX86_b32f7caf1e1d7a751c5d855743aa55e7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_3033fe2a8150bd99.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums708
Datums (UTC)03-Nov-2011
Laika (UTC)16: 55
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_5e685b04c6e67a7e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,950
Datums (UTC)02-Nov-2011
Laika (UTC)21: 40
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_606f5192c3f45c7c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,950
Datums (UTC)02-Nov-2011
Laika (UTC)23: 20
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_43d679107773ff9af0ab8f774c5af107_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_5685750fc9958179.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums712
Datums (UTC)03-Nov-2011
Laika (UTC)16: 55
Faila nosaukumsAmd64_6fff0110e54d67873dde87e1c6eeedb5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_07fea3318c6cd3f1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums712
Datums (UTC)03-Nov-2011
Laika (UTC)16: 55
Faila nosaukumsAmd64_89ed2894895d063ed5b3e0b4899e8712_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_2fe2b359ee705932.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,066
Datums (UTC)03-Nov-2011
Laika (UTC)16: 55
Faila nosaukumsAmd64_972b4fd8854937398206677f0c6879f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_e384039e07a29125.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,066
Datums (UTC)03-Nov-2011
Laika (UTC)16: 55
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_ba86f6887f43ebb4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,954
Datums (UTC)02-Nov-2011
Laika (UTC)22: 31
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_bc8ded167c51cdb2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,954
Datums (UTC)03-Nov-2011
Laika (UTC)01: 17
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_c4dba0dab3a4adaf.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums12,100
Datums (UTC)02-Nov-2011
Laika (UTC)21: 24
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_c6e29768b0b28fad.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums12,100
Datums (UTC)02-Nov-2011
Laika (UTC)23: 05
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_97ff79bee0267f54b51153544c4b4705_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_105b959bbe3aab42.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,064
Datums (UTC)03-Nov-2011
Laika (UTC)16: 55
Faila nosaukumsIa64_d3658489e982a34e0880feae19e4fa94_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_aac75061366f202f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,064
Datums (UTC)03-Nov-2011
Laika (UTC)16: 55
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_5e69fefac6e4837a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,952
Datums (UTC)02-Nov-2011
Laika (UTC)22: 32
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_6070f588c3f26578.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,952
Datums (UTC)02-Nov-2011
Laika (UTC)23: 55
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_c4dba0dab3a4adaf.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums12,100
Datums (UTC)02-Nov-2011
Laika (UTC)21: 24
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_c6e29768b0b28fad.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums12,100
Datums (UTC)02-Nov-2011
Laika (UTC)23: 05

Rekviz?ti

Raksta ID: 2639077 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 19. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2639077 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2639077

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com